ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

felicitation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felicitation-, *felicitation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felicitation(n) การแสดงความยินดี, See also: การอวยพร, Syn. congratulation, salutation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุโมทนา(n) congratulations, See also: felicitations, Syn. ความเห็นดี, ความชอบใจ, Thai Definition: ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การแสดงความยินดี(n) congratulations, See also: felicitation, compliment, Ant. การแสดงความเสียใจ, Example: ผู้ใหญ่ควรฝึกทักษะทางสังคมให้เด็ก เช่น การฟัง การพูดเพราะ การขอบคุณ การแสดงความยินดี เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายแสดงความยินดี[jotmāi sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: letter of congratulations  FR: lettre de félicitations [f]
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
ยินดีด้วย[yindī dūay] (x) EN: congratulations  FR: félicitations !

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felicitation (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃən (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
felicitations (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felicitation \Fe*lic`i*ta"tion\, n. [Cf. F. f['e]licitation.]
   The act of felicitating; a wishing of joy or happiness;
   congratulation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felicitation
   n 1: (usually plural) an expression of pleasure at the success
      or good fortune of another; "I sent them my sincere
      congratulations on their marriage" [syn: {congratulation},
      {felicitation}]
   2: the act of acknowledging that someone has an occasion for
     celebration [syn: {congratulation}, {felicitation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top