ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

practice

P R AE1 K T IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -practice-, *practice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
practice(vi) ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
practice(vt) ฝึกซ้อม, See also: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร, Syn. drill, exercise, review, train
practice(vt) ทำตามหลักทางศาสนา
practice(n) การฝึกซ้อม, See also: การฝึกฝน, การฝึกหัด, Syn. drill, exercise, rehearsal
practice(n) การกระทำตามหลักศาสนา
practice(n) วิธีปฏิบัติ, See also: ภารกิจ
practice(n) กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
practiced(adj) ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced, Ant. inexperienced, unadept, clumsy
Practice makes perfect.(idm) ฝึกฝนบ่อยๆ ทำให้เก่งได้, See also: คนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ, การดำเนิน, กิจวัตร, กิจการ, พิธีการ, การฟ้องร้อง, ความเป็นจริง, การวางแผน, เล่ห์. vt., vi. ปฏิบัติ, ประกอบพิธี, ฟ้องร้อง, ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, มีสมรรถภาพ., Syn. practised, experienced
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
malpractice(แมลแพรค'ทิส) n. การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง, การประกอบโรคศิลปะที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง, การประพฤติผิด
private practicen. การทำธุรกิจหรือกิจการส่วนตัว
unpracticed(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ, ไม่ได้ฝึก, ไม่ชำนาญ, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ผล, ไม่มีประสบการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
practice(n) การฝึกหัด, การปฏิบัติ, การประกอบพิธี, กิจวัตร, นิสัย
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด, การประพฤติผิด, การทุจริตต่อหน้าที่
unpracticed(adj) ยังไม่ได้ใช้, ไม่ได้ฝึกหัด, ไม่ชำนาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
practiceการปฏิบัติ, การประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practice, generalเวชปฏิบัติทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Practiceระเบียบปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Practice (Philosophy)การปฏิบัติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Practice guidelinesแนวเวชปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Practice of lawวิชาว่าความ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can learn. You can practice on Hannah.นายเรียนรู้ได้ นายน่าจะลองกับ ฮันนาห์ เป็นคนแรกนะ The Great Dictator (1940)
He's going to practice on you.ให้เขาลองฝึกกับคุณ The Great Dictator (1940)
And I have to begin my practice again.และต้องเริ่มภาคปฏิบัติแล้ว Gandhi (1982)
Grandma loved to practice sorcery.ยายชอบฝึกเวทมนตร์ Idemo dalje (1982)
Practice makes perfect.การลงมือทำมันทำให้สมบูรณ์นะ Clue (1985)
No, your work has not changed. But you don't practice medicine at the UN.ไม่ งานของคุณไม่ได้เปลี่ยน แต่คุณไม่ได้รักษาที่สหประชาชาติ Clue (1985)
His license to practice has been lifted. Correct?ใบอนุญาตของคุณถูกยึด ถูกต้องไหม? Clue (1985)
You know, the best place to practice lifts is in the water.รู้ไหม ที่สำหรับฝึกท่าเหิรที่ดีที่สุด คือในน้ำ Dirty Dancing (1987)
Go practice your katas.ไปฝึกกาตะของคุณ Bloodsport (1988)
Practice until you can meditate and nothing can distract you so that you see and feel nothing except your own energy.การปฏิบัติจนกว่าคุณจะสามารถนั่งสมาธิ ... ... และไม่มีอะไรที่จะหันเหความสนใจของคุณ ... ... เพื่อให้คุณเห็นและความรู้สึกอะไร ... Bloodsport (1988)
He's come to practice with the team.เขามาซ้อมกับทีม Field of Dreams (1989)
Why don't you practice a little bit.ทำไมไม่ลองซ้อมดูสักพัก . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practiceAfter a year's practice, she plays the piano after a fashion.
practiceAfter school, I go to an English school to practice English conversation.
practiceAfter thinking long and hard, I put the plan into practice.
practiceA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
practiceAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
practiceAndy must have practiced very hard.
practiceAn ounce of practice is worth a pound of precept.
practiceA theory must be followed by practice.
practiceBecause novels, just like paintings, need you to practice.
practiceBy dint of long practice he became most skillful.
practiceBy means of long practice, became skillful.
practiceCommunism is the system practiced in the Soviet Union.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบฝึกหัด(n) exercise, See also: practice, Example: แบบฝึกหัด เป็น สื่อการเรียนที่ให้นักเรียนได้ฝึกหัด เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะและความรู้ในบทเรียน, Thai Definition: แบบตัวอย่างปัญหาหรือคำสั่งที่ตั้งขึ้น เพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ
การปฏิบัติ(n) practice, See also: performance, commitment, Syn. การกระทำ
ระเบียบปฏิบัติ(n) practice, Example: ทุกคนทำตามนโยบายและตามหน้าที่จนกลายเป็นระเบียบปฏิบัติ
หัด(v) practice, See also: train, drill, Syn. ฝึก, ฝึกฝน, ฝึกหัด, Ant. ชำนาญ, ช่ำชอง, Example: ถ้าหากเราหัดเขียนเลขไทยมาเสียตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เราก็จะเขียนเลขไทยได้สวยงาม, Thai Definition: ทำให้ชำนาญ
ฝึกซ้อม(v) practice, See also: drill, coach, Syn. ซ้อม, ฝึก, Example: เขากำหนดให้ทหารหน่วยต่างๆ ฝึกซ้อม โดยเน้นหนักไปทางการรบในป่าและบนภูเขา, Thai Definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
เล่นสวาท(v) commit a homosexuality with a man, See also: practice sodomy, Syn. เริงโลกีย์, Example: เมียเขาจับได้ตอนที่เขากำลังเล่นสวาทอยู่กับชู้, Thai Definition: เล่นรักร่วมเพศ, มีเพศสัมพันธ์กัน
วางแผนครอบครัว(v) practice birth control, Syn. คุมกำเนิด, Example: คุณหมอแนะนำให้คู่สมรสวางแผนครอบครัวตามนโยบายด้านควบคุมประชากร
บำเพ็ญ(v) practice, See also: conduct, behave, perform, Syn. ปฏิบัติ, ทำ, ประพฤติ, กระทำ, Example: เขาตั้งใจบำเพ็ญความดีเพื่อทดแทนสิ่งเลวร้ายที่ผ่านมา
ปฏิบัติธรรม(v) practice the dharma, Syn. ประพฤติตามธรรม, เจริญภาวนา, Example: ผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด, Thai Definition: ประพฤติตามคำสอนของศาสนา
ประหยัดถ้อยคำ(v) be taciturn, See also: practice economy of words, Syn. ประหยัดปาก, ประหยัดคำ, ยับยั้ง, ระมัดระวัง, Example: เธอต้องประหยัดถ้อยคำไว้ หลังจากการถกเถียงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฝึกหัด[baēpfeukhat] (n) EN: exercise ; practice ; drill  FR: exercice (scolaire) [ m ]
แบบแผน[baēpphaēn] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice  FR: coutume [ f ] ; règle [ f ] ; usage [ m ]
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out  FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
เบญจศีล[benjasīn] (n) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices
ฝึก[feuk] (v) EN: practice ; drill ; train ; exercice  FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกหัด[feukhat] (v) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise  FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกสมาธิ[feuk samāthi] (v, exp) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.)
ฝึกซ้อม[feuksøm] (v) EN: practice ; drill ; coach  FR: entraîner ; familiariser
หัด[hat] (n) EN: practice ; train ; drill ; exercise  FR: entraîner ; former
หัดยิง[hat ying] (v, exp) EN: practise marksmanship ; do target practice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRACTICE P R AE1 K T IH0 S
PRACTICED P R AE1 K T IH0 S T
PRACTICES P R AE1 K T IH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
practice (n) prˈæktɪs (p r a1 k t i s)
practices (n) prˈæktɪsɪz (p r a1 k t i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ,   /  ] practiced; proficient; skilled; skillful #8,124 [Add to Longdo]
实务[shí wù, ㄕˊ ㄨˋ,   /  ] practice; practical affairs #25,192 [Add to Longdo]
偏私[piān sī, ㄆㄧㄢ ㄙ,  ] practice favoritism #96,739 [Add to Longdo]
孰能生巧[shú néng shēng qiǎo, ㄕㄨˊ ㄋㄥˊ ㄕㄥ ㄑㄧㄠˇ,    ] practice makes perfect [Add to Longdo]
悬壶济世[xuán hú jì shì, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ,     /    ] practice medicine or pharmacy to help the people or public [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übungshang { m }practice slope [Add to Longdo]
Durch Training wird man stark.Practice makes perfect. [Add to Longdo]
Übung macht den Meister.Practice makes perfect. [Add to Longdo]
Übung macht den Meister.Practice makes the master. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n, pref, adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P) #638 [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] (n, vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) #768 [Add to Longdo]
開業[かいぎょう, kaigyou] (n, vs) opening of business or practice (practise); (P) #956 [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]
訓練(P);訓連(iK)[くんれん, kunren] (n, vs) practice; practise; training; (P) #2,299 [Add to Longdo]
練習[れんしゅう, renshuu] (n, vs) practice; practise; (P) #2,495 [Add to Longdo]
実践[じっせん, jissen] (n, vs, adj-no) practice; practise; put into practice; put into practise; (P) #5,030 [Add to Longdo]
常識[じょうしき, joushiki] (n) common sense; good sense; common knowledge; general knowledge; common practice; accepted practice; social etiquette; (P) #5,279 [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) { Buddh } (See 因・2) phala (attained state, result); (2) { Buddh } (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit #5,432 [Add to Longdo]
働く[はたらく, hataraku] (v5k, vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) { ling } to be conjugated; (P) #5,440 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practice \Prac"tice\, v. t. [imp. & p. p. {Practiced}; p. pr. &
   vb. n. {Practicing}.] [Often written practise, practised,
   practising.]
   1. To do or perform frequently, customarily, or habitually;
    to make a practice of; as, to practice gaming. "Incline
    not my heart . . . practice wicked works." --Ps. cxli. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise, or follow, as a profession, trade, art, etc.,
    as, to practice law or medicine.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise one's self in, for instruction or improvement,
    or to acquire discipline or dexterity; as, to practice
    gunnery; to practice music.
    [1913 Webster]
 
   4. To put into practice; to carry out; to act upon; to
    commit; to execute; to do. "Aught but Talbot's shadow
    whereon to practice your severity." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As this advice ye practice or neglect. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To make use of; to employ. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In malice to this good knight's wife, I practiced
       Ubaldo and Ricardo to corrupt her.  --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   6. To teach or accustom by practice; to train.
    [1913 Webster]
 
       In church they are taught to love God; after church
       they are practiced to love their neighbor. --Landor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practice \Prac"tice\, n. [OE. praktike, practique, F. pratique,
   formerly also, practique, LL. practica, fr. Gr. ?, fr. ?
   practical. See {Practical}, and cf. {Pratique}, {Pretty}.]
   1. Frequently repeated or customary action; habitual
    performance; a succession of acts of a similar kind;
    usage; habit; custom; as, the practice of rising early;
    the practice of making regular entries of accounts; the
    practice of daily exercise.
    [1913 Webster]
 
       A heart . . . exercised with covetous practices. --2
                          Pet. ii. 14.
    [1913 Webster]
 
   2. Customary or constant use; state of being used.
    [1913 Webster]
 
       Obsolete words may be revived when they are more
       sounding or more significant than those in practice.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Skill or dexterity acquired by use; expertness. [R.] "His
    nice fence and his active practice." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Actual performance; application of knowledge; -- opposed
    to theory.
    [1913 Webster]
 
       There are two functions of the soul, --
       contemplation and practice.      --South.
    [1913 Webster]
 
       There is a distinction, but no opposition, between
       theory and practice; each, to a certain extent,
       supposes the other; theory is dependent on practice;
       practice must have preceded theory.  --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   5. Systematic exercise for instruction or discipline; as, the
    troops are called out for practice; she neglected practice
    in music.
    [1913 Webster]
 
   6. Application of science to the wants of men; the exercise
    of any profession; professional business; as, the practice
    of medicine or law; a large or lucrative practice.
    [1913 Webster]
 
       Practice is exercise of an art, or the application
       of a science in life, which application is itself an
       art.                 --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   7. Skillful or artful management; dexterity in contrivance or
    the use of means; art; stratagem; artifice; plot; --
    usually in a bad sense. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       He sought to have that by practice which he could
       not by prayer.            --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   8. (Math.) A easy and concise method of applying the rules of
    arithmetic to questions which occur in trade and business.
    [1913 Webster]
 
   9. (Law) The form, manner, and order of conducting and
    carrying on suits and prosecutions through their various
    stages, according to the principles of law and the rules
    laid down by the courts. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Custom; usage; habit; manner.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practice \Prac"tice\, v. i. [Often written practise.]
   1. To perform certain acts frequently or customarily, either
    for instruction, profit, or amusement; as, to practice
    with the broadsword or with the rifle; to practice on the
    piano.
    [1913 Webster]
 
   2. To learn by practice; to form a habit.
    [1913 Webster]
 
       They shall practice how to live secure. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Practice first over yourself to reign. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. To try artifices or stratagems.
    [1913 Webster]
 
       He will practice against thee by poison. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To apply theoretical science or knowledge, esp. by way of
    experiment; to exercise or pursue an employment or
    profession, esp. that of medicine or of law.
    [1913 Webster]
 
       [I am] little inclined to practice on others, and as
       little that others should practice on me. --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 practice
   n 1: a customary way of operation or behavior; "it is their
      practice to give annual raises"; "they changed their
      dietary pattern" [syn: {practice}, {pattern}]
   2: systematic training by multiple repetitions; "practice makes
     perfect" [syn: {exercise}, {practice}, {drill}, {practice
     session}, {recitation}]
   3: translating an idea into action; "a hard theory to put into
     practice"; "differences between theory and praxis of
     communism" [syn: {practice}, {praxis}]
   4: the exercise of a profession; "the practice of the law"; "I
     took over his practice when he retired"
   5: knowledge of how something is usually done; "it is not the
     local practice to wear shorts to dinner"
   v 1: carry out or practice; as of jobs and professions;
      "practice law" [syn: {practice}, {practise}, {exercise},
      {do}]
   2: learn by repetition; "We drilled French verbs every day";
     "Pianists practice scales" [syn: {drill}, {exercise},
     {practice}, {practise}]
   3: engage in a rehearsal (of) [syn: {rehearse}, {practise},
     {practice}]
   4: avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion";
     "use care when going down the stairs"; "use your common
     sense"; "practice non-violent resistance" [syn: {practice},
     {apply}, {use}]
   5: engage in or perform; "practice safe sex"; "commit a random
     act of kindness" [syn: {commit}, {practice}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top