ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incapacitation

IH2 N K AH0 P AE2 S IH0 T EY1 SH AH0 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incapacitation-, *incapacitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incapacitation[N] การสูญเสียความสามารถ, See also: การสูญเสียพลังอำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incapacitationการหมดความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incapacitation, Suddenตนเกิดไร้ความสามารถที่จะทำอะไรได้ทันทีทันใด [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
INCAPACITATION    IH2 N K AH0 P AE2 S IH0 T EY1 SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsunfähigkeit {f}incapacitation for work [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Incapacitation \In`ca*pac`i*ta"tion\, n.
     The act of incapacitating or state of being incapacitated;
     incapacity; disqualification. --Burke.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top