ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

citation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citation-, *citation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
citation(n) การกล่าวอ้าง, Syn. mention, citing, reference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง, ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง, หมายเรียก, หมายศาล, รางวัลหรือคำชมเชย, จดหมายชมเชย, คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น, การปลุกปั่น, การเร้า, ภาวะที่ถูกกระตุ้น, ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี, การอวยพร
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว, การท่อง, การท่องให้ครูฟัง, บทเรียนท่องจำ, การบรรยายในห้องเรียน, การอ่านออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
citation(n) การอ้าง, การอ้างอิง, การกล่าวถึง, การส่งหมาย, หมายศาล
recitation(n) การอ่านออกเสียง, การสวด, การท่องอาขยาน, การบรรยาย
solicitation(n) การวิงวอน, การขอร้อง, การเชื้อเชิญ, การชักชวน, การจูงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
citation๑. หมายเรียกบุคคล (ของศาลหรือเจ้าพนักงาน) (ป. วิ. อาญา)๒. คำประกาศกิตติคุณ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citation of authoritiesการอ้างหลักหรือผู้รู้เพื่อสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Citationsข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร, ข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร, Example: มี 2 แบบ คือ จากผู้ประดิษฐ์และผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมที่เชื่อว่ามีความสำคัญในภูมิหลังของการประดิษฐ์ มาจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ คือ วารสาร หนังสือ คู่มือทางวิชาการ [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Already had a look at all your plaques and your citations.เห็นบอร์ดกับงานของคุณ Frailty (2001)
I helped, too. Where's my citation?ฉันช่วยด้วย Inspector Gadget 2 (2003)
Oh, not that kind of citation.นายทำอะไรล่ะ? ไม่ใช่เหรียญแบบนั้น Inspector Gadget 2 (2003)
That, along with his on-the-job shootings And excessive-force citations --รวมถึงการยิงคนตายในงาน และกำลังที่เหลือล้นของเขา Resistance Is Futile (2007)
The fucker had me hit with 3 citations in the first 6 months alone.เป็นข้อกล่าวอ้างที่แย่ด้วยสามอย่าง/ในครั้งแรกที่อยู่คนเดียวมาหกเดือน Pilot (2009)
Now I've got to find a way to fix the house before the city slaps me with more citations.ตอนนี้ผมต้องไปหา\ทางซ่อมแซมบ้าน ก่อนที่ชาวบ้านจะหักหน้าผม\ด้วยหมายศาลอีก Pilot (2009)
The bad news is, until they do, all we can give them is a citation.โชคร้าย ถ้าเขายังทำอยู่ เราก็หาข้ออ้างได้ Out of Time (2009)
Did you give this one a citation?คุณมีให้ผมสักอย่างมั๊ย? Out of Time (2009)
It's not gonna do to have you heave all over your own citation.มันคงไม่งามแน่ๆ ถ้าคุณเที่ยวอ้วกเรื่ยราด.. ในพิธีสดุดีเหรียญตราของตัวเอง Melbourne (2010)
This guy's got multiple citations for valor, commendations from the mayor, ผู้ชายคนนี้ได้รับการกล่าวอ้างสำหรับความกล้าหาญ การยกย่องจากท่านนายก Rise (2011)
Found a citation from the local marina.พบการรายงาน จากท่าเรือท้องถิ่น It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
He's probably gotten nuisance citations, which means, if he has, we should be able to I.D. him.เขาอาจถูกไล่เพราะ สร้างเสียงรบกวน ถ้าเขาอยู่ เราอาจจะรู้ชื่อเขาก็ได้ 47 Seconds (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
จดหมายแสดงความยินดี[jotmāi sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: letter of congratulations  FR: lettre de félicitations [ f ]
การชักชวน[kān chakchūan] (n) EN: solicitation
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [ fpl ] ; compliment [ m ]
การยุยง[kān yuyong] (n) EN: incitement ; instigation  FR: incitation [ f ]
คำกล่าวขวัญ[kham klāokhwan] (n) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition
คำพังเพย[kham phangpoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; adage [ m ]
ข้ออ้างอิง[khø-āng-ing] (n) EN: reference ; citation
ความตื่นเต้น[khwām teūnten] (n) EN: excitement ; agitation  FR: excitation [ f ]
หมายศาล[māisān] (n) EN: subpoena ; summons ; writ  FR: assignation (à comparaître) [ f ] ; citation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
citation
citations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citation
citations

WordNet (3.0)
Citation(n) thoroughbred that won the triple crown in 1948
citation(n) an official award (as for bravery or service) usually given as formal public statement, Syn. commendation
citation(n) (law) the act of citing (as of spoken words or written passages or legal precedents etc.)
citation(n) a short note recognizing a source of information or of a quoted passage, Syn. acknowledgment, credit, cite, quotation, mention, reference
citation(n) a summons that commands the appearance of a party at a proceeding
quotation(n) a passage or expression that is quoted or cited, Syn. citation, quote

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Citation

n. [ F. citation, LL. citatio, fr.L. citare to cite. See Cite ] 1. An official summons or notice given to a person to appear; the paper containing such summons or notice. [ 1913 Webster ]

2. The act of citing a passage from a book, or from another person, in his own words; also, the passage or words quoted; quotation. [ 1913 Webster ]

This horse load of citations and fathers. Milton. [ 1913 Webster ]

3. Enumeration; mention; as, a citation of facts. [ 1913 Webster ]

4. (Law) A reference to decided cases, or books of authority, to prove a point in law. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufung { f } (auf); Heranziehung { f }citation (of) [Add to Longdo]
Vorladung { f } | Vorladungen { pl }citation | citations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
提示[ていじ, teiji] (n, vs) presentation; exhibit; suggest; citation; (P) #1,660 [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] (n, vs, adj-no) quotation; citation; reference; (P) #1,667 [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n, vs, adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) #2,530 [Add to Longdo]
朗読[ろうどく, roudoku] (n, vs) (See 音読・1) reading aloud; recitation; (P) #6,655 [Add to Longdo]
[かつ, katsu] (n) (1) living; life; (2) (See 活を入れる・1) judo art of resuscitation #6,787 [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) #9,024 [Add to Longdo]
再興[さいこう, saikou] (n, vs) revival; restoration; resuscitation #10,932 [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n, vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) #11,953 [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n, vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) #13,273 [Add to Longdo]
回生[かいせい, kaisei] (n, vs) resurrection; resuscitation; regeneration; (P) #13,805 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] citation order [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] citation, reference [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top