ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

citation

S AY0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citation-, *citation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
citation(n) การกล่าวอ้าง, Syn. mention, citing, reference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง, ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง, หมายเรียก, หมายศาล, รางวัลหรือคำชมเชย, จดหมายชมเชย, คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น, การปลุกปั่น, การเร้า, ภาวะที่ถูกกระตุ้น, ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี, การอวยพร
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว, การท่อง, การท่องให้ครูฟัง, บทเรียนท่องจำ, การบรรยายในห้องเรียน, การอ่านออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
citation(n) การอ้าง, การอ้างอิง, การกล่าวถึง, การส่งหมาย, หมายศาล
recitation(n) การอ่านออกเสียง, การสวด, การท่องอาขยาน, การบรรยาย
solicitation(n) การวิงวอน, การขอร้อง, การเชื้อเชิญ, การชักชวน, การจูงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
citation๑. หมายเรียกบุคคล (ของศาลหรือเจ้าพนักงาน) (ป. วิ. อาญา)๒. คำประกาศกิตติคุณ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citation of authoritiesการอ้างหลักหรือผู้รู้เพื่อสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Citationsข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร, ข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร, Example: มี 2 แบบ คือ จากผู้ประดิษฐ์และผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมที่เชื่อว่ามีความสำคัญในภูมิหลังของการประดิษฐ์ มาจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ คือ วารสาร หนังสือ คู่มือทางวิชาการ [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That, along with his on-the-job shootings And excessive-force citations --รวมถึงการยิงคนตายในงาน และกำลังที่เหลือล้นของเขา Resistance Is Futile (2007)
The fucker had me hit with 3 citations in the first 6 months alone.เป็นข้อกล่าวอ้างที่แย่ด้วยสามอย่าง/ในครั้งแรกที่อยู่คนเดียวมาหกเดือน Pilot (2009)
This guy's got multiple citations for valor, commendations from the mayor, ผู้ชายคนนี้ได้รับการกล่าวอ้างสำหรับความกล้าหาญ การยกย่องจากท่านนายก Rise (2011)
Found a citation from the local marina.พบการรายงาน จากท่าเรือท้องถิ่น It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
Boy, you look good. In the name of the President of the United States, a Distinguished Unit Citation has been conferred upon the all-Negro 332nd Fighter Group for outstanding performance of duty in conflict with the enemy.นายดูไม่เปลี่ยนเลย ในนามของ ประธานาธิบดี แห่งสหรัฐ Red Tails (2012)
I gave Mimi O'Brien a citation for speeding and expired registration.ผมแจกใบสั่งมีมี่โอ ไบรอัน "เจ้าหน้าที่โจอี้ เรย์โนลด์" ข้อหาขับรถเร็วและใบขับขี่หมดอายุ Patriots Day (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
จดหมายแสดงความยินดี[jotmāi sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: letter of congratulations  FR: lettre de félicitations [ f ]
การชักชวน[kān chakchūan] (n) EN: solicitation
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [ fpl ] ; compliment [ m ]
การยุยง[kān yuyong] (n) EN: incitement ; instigation  FR: incitation [ f ]
คำกล่าวขวัญ[kham klāokhwan] (n) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition
คำพังเพย[kham phangpoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; adage [ m ]
ข้ออ้างอิง[khø-āng-ing] (n) EN: reference ; citation
ความตื่นเต้น[khwām teūnten] (n) EN: excitement ; agitation  FR: excitation [ f ]
หมายศาล[māisān] (n) EN: subpoena ; summons ; writ  FR: assignation (à comparaître) [ f ] ; citation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CITATION S AY0 T EY1 SH AH0 N
CITATIONS S AY0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citation (n) sˈaɪtˈɛɪʃən (s ai1 t ei1 sh @ n)
citations (n) sˈaɪtˈɛɪʃənz (s ai1 t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufung { f } (auf); Heranziehung { f }citation (of) [Add to Longdo]
Vorladung { f } | Vorladungen { pl }citation | citations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
提示[ていじ, teiji] (n, vs) presentation; exhibit; suggest; citation; (P) #1,660 [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] (n, vs, adj-no) quotation; citation; reference; (P) #1,667 [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n, vs, adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) #2,530 [Add to Longdo]
朗読[ろうどく, roudoku] (n, vs) (See 音読・1) reading aloud; recitation; (P) #6,655 [Add to Longdo]
[かつ, katsu] (n) (1) living; life; (2) (See 活を入れる・1) judo art of resuscitation #6,787 [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) #9,024 [Add to Longdo]
再興[さいこう, saikou] (n, vs) revival; restoration; resuscitation #10,932 [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n, vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) #11,953 [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n, vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) #13,273 [Add to Longdo]
回生[かいせい, kaisei] (n, vs) resurrection; resuscitation; regeneration; (P) #13,805 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] citation order [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] citation, reference [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Citation \Ci*ta"tion\, n. [F. citation, LL. citatio, fr.L.
   citare to cite. See {Cite}]
   1. An official summons or notice given to a person to appear;
    the paper containing such summons or notice.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of citing a passage from a book, or from another
    person, in his own words; also, the passage or words
    quoted; quotation.
    [1913 Webster]
 
       This horse load of citations and fathers. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Enumeration; mention; as, a citation of facts.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A reference to decided cases, or books of authority,
    to prove a point in law.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 citation
   n 1: an official award (as for bravery or service) usually given
      as formal public statement [syn: {citation},
      {commendation}]
   2: (law) the act of citing (as of spoken words or written
     passages or legal precedents etc.)
   3: a short note recognizing a source of information or of a
     quoted passage; "the student's essay failed to list several
     important citations"; "the acknowledgments are usually
     printed at the front of a book"; "the article includes
     mention of similar clinical cases" [syn: {citation}, {cite},
     {acknowledgment}, {credit}, {reference}, {mention},
     {quotation}]
   4: a passage or expression that is quoted or cited [syn:
     {quotation}, {quote}, {citation}]
   5: a summons that commands the appearance of a party at a
     proceeding
   6: thoroughbred that won the triple crown in 1948

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 citation /sitasjɔ̃/ 
  citation; quotation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top