Search result for

citation

(56 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citation-, *citation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
citation[N] การกล่าวอ้าง, Syn. mention, citing, reference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,บทเรียนท่องจำ,การบรรยายในห้องเรียน,การอ่านออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
citation(n) การอ้าง,การอ้างอิง,การกล่าวถึง,การส่งหมาย,หมายศาล
recitation(n) การอ่านออกเสียง,การสวด,การท่องอาขยาน,การบรรยาย
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
citation๑. หมายเรียกบุคคล (ของศาลหรือเจ้าพนักงาน) (ป. วิ. อาญา)๒. คำประกาศกิตติคุณ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citation of authoritiesการอ้างหลักหรือผู้รู้เพื่อสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Citationsข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร, ข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร
มี 2 แบบ คือ จากผู้ประดิษฐ์และผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมที่เชื่อว่ามีความสำคัญในภูมิหลังของการประดิษฐ์ มาจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ คือ วารสาร หนังสือ คู่มือทางวิชาการ [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The fucker had me hit with 3 citations in the first 6 months alone.เป็นข้อกล่าวอ้างที่แย่ด้วยสามอย่าง/ในครั้งแรกที่อยู่คนเดียวมาหกเดือน Pilot (2009)
Now I've got to find a way to fix the house before the city slaps me with more citations.ตอนนี้ผมต้องไปหา\ทางซ่อมแซมบ้าน ก่อนที่ชาวบ้านจะหักหน้าผม\ด้วยหมายศาลอีก Pilot (2009)
The bad news is,until they do, all we can give them is a citation.โชคร้าย ถ้าเขายังทำอยู่ เราก็หาข้ออ้างได้ Out of Time (2009)
Did you give this one a citation?คุณมีให้ผมสักอย่างมั๊ย? Out of Time (2009)
It's not gonna do to have you heave all over your own citation.มันคงไม่งามแน่ๆ ถ้าคุณเที่ยวอ้วกเรื่ยราด.. ในพิธีสดุดีเหรียญตราของตัวเอง Melbourne (2010)
This guy's got multiple citations for valor, commendations from the mayor,ผู้ชายคนนี้ได้รับการกล่าวอ้างสำหรับความกล้าหาญ การยกย่องจากท่านนายก Rise (2011)
Found a citation from the local marina.พบการรายงาน จากท่าเรือท้องถิ่น It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
He's probably gotten nuisance citations, which means, if he has, we should be able to I.D. him.เขาอาจถูกไล่เพราะ สร้างเสียงรบกวน ถ้าเขาอยู่ เราอาจจะรู้ชื่อเขาก็ได้ 47 Seconds (2012)
All of Neibling's permits are up to date-- there's no citations, no violations, he even got an "A" rating from the Better Business Bureau.ใบอนุญาตทั้งหมดของเนบลิง เป็นปัจจุบัน ไม่มีการกล่าวอ้าง ไม่มีความรุนแรง The Tiger in the Tale (2012)
Boy, you look good. In the name of the President of the United States, a Distinguished Unit Citation has been conferred upon the all-Negro 332nd Fighter Group for outstanding performance of duty in conflict with the enemy.นายดูไม่เปลี่ยนเลย ในนามของ ประธานาธิบดี แห่งสหรัฐ Red Tails (2012)
Before I change my mind, and write you a citation.เขียนหมายเรียกให้แก The Last Stand (2013)
And I used proper citation.ที่พอจะสมเหตุสมผลน่ะ เเต่ผมก็ใส่อ้างอิงเเล้วนะ Under the Gun (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   
จดหมายแสดงความยินดี[n. exp.] (jotmāi sadaēng khwām yindī) EN: letter of congratulations   FR: lettre de félicitations [f]
การชักชวน[n.] (kān chakchūan) EN: solicitation   
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng khwām yindī) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim   FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
การยุยง[n.] (kān yuyong) EN: incitement ; instigation   FR: incitation [f]
คำกล่าวขวัญ[n.] (kham klāokhwan) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition   
คำพังเพย[n.] (kham phangpoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
ข้ออ้างอิง[n.] (khø-āng-ing) EN: reference ; citation   
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnten) EN: excitement ; agitation   FR: excitation [f]
หมายศาล[n.] (māisān) EN: subpoena ; summons ; writ   FR: assignation (à comparaître) [f] ; citation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CITATION    S AY0 T EY1 SH AH0 N
CITATIONS    S AY0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citation    (n) (s ai1 t ei1 sh @ n)
citations    (n) (s ai1 t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufung {f} (auf); Heranziehung {f}citation (of) [Add to Longdo]
Vorladung {f} | Vorladungen {pl}citation | citations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイテーション[, saite-shon] (n) citation [Add to Longdo]
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] (n) {comp} citation order [Add to Longdo]
レシテーション[, reshite-shon] (n) recitation [Add to Longdo]
暗唱;暗誦;諳誦[あんしょう;あんじゅ(暗誦;諳誦)(ok), anshou ; anju ( anshou ; anshou )(ok)] (n,vs) recitation; reciting from memory [Add to Longdo]
一中節[いっちゅうぶし, icchuubushi] (n) (See 浄瑠璃) type of Joruri (dramatic recitation accompanied by a shamisen) [Add to Longdo]
引証[いんしょう, inshou] (n,vs) quotation; citation [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] (n,vs,adj-no) quotation; citation; reference; (P) [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] (n) {comp} citation index [Add to Longdo]
加振[かしん, kashin] (n) excitation [Add to Longdo]
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] citation order [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] citation, reference [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Citation \Ci*ta"tion\, n. [F. citation, LL. citatio, fr.L.
   citare to cite. See {Cite}]
   1. An official summons or notice given to a person to appear;
    the paper containing such summons or notice.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of citing a passage from a book, or from another
    person, in his own words; also, the passage or words
    quoted; quotation.
    [1913 Webster]
 
       This horse load of citations and fathers. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Enumeration; mention; as, a citation of facts.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A reference to decided cases, or books of authority,
    to prove a point in law.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 citation
   n 1: an official award (as for bravery or service) usually given
      as formal public statement [syn: {citation},
      {commendation}]
   2: (law) the act of citing (as of spoken words or written
     passages or legal precedents etc.)
   3: a short note recognizing a source of information or of a
     quoted passage; "the student's essay failed to list several
     important citations"; "the acknowledgments are usually
     printed at the front of a book"; "the article includes
     mention of similar clinical cases" [syn: {citation}, {cite},
     {acknowledgment}, {credit}, {reference}, {mention},
     {quotation}]
   4: a passage or expression that is quoted or cited [syn:
     {quotation}, {quote}, {citation}]
   5: a summons that commands the appearance of a party at a
     proceeding
   6: thoroughbred that won the triple crown in 1948

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 citation [sitasjõ]
   citation; quotation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top