ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quote

K W OW1 T   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quote-, *quote*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quote[VT] อ้างมาจากหนังสือ, See also: ยกคำพูดมา, คัดลอกจาก, Syn. recite, excerpt, extract, cite
quote[VT] บอกราคา, See also: แจ้งราคา, Syn. request, demand, price, rate
quote[VT] ปิดคำด้วยอัญประกาศ, See also: ปิดคำด้วยเครื่องหมายคำพูด
quote[N] การอ้างอิง
quoter[N] ผู้อ้างอิง
quote from[PHRV] อ้างจาก, See also: อ้างอิงคำพูดของ, อ้างคำพูดจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quote(โควท) vt.,n. (การ) อ้างอิง,อ้าง,อ้างคำพูด,เอาคำพูดของ...มา,แจ้งราคา,ใส่เครื่องหมายคำพูด (" ") vi. อ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง, See also: quoter n., Syn. repeat,cite,refer to
quoteworthy(โควท'เวิร์ธธี) adj. อ้างอิงได้,กล่าวถึงได้,เหมาะที่ถูกอ้างอิง., See also: quoteworthiness n.
misquote(มิส'โควท) vt.,vi.,n. (คำ) อ้างผิด,คัดผิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
quote(vt) อ้างอิง,อ้าง,ยกคำพูดมา
misquote(vt) กล่าวอ้างผิด,คัดมาผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To quote an old Latin phrase...คุณคู่ควรกับสุภาษิตลาติน บทนี้... The Great Dictator (1940)
Nobody knows him. Nobody quotes him.ไม่มีใครรู้ว่าเขา ไม่มีใครพูดกับเขา 12 Angry Men (1957)
-We can quote you?คุณพูดอย่างนั้น Oh, God! (1977)
You can quote me all you want.คุณจะถามอะไรฉันก็ได้ Basic Instinct (1992)
Adam asked me to see if you'd give us a quote for the article he's writing.อดัมขอให้ผมมาพบเผื่อคุณ จะให้คำนิยมสำหรับบทความที่เขากำลังเขียนอยู่ Basic Instinct (1992)
Well, if it was a toothbrush, I'd just quote a price, but then a toothbrush is a non-lethal object.ดีถ้ามันเป็นแปรงสีฟันก็เพิ่งเสนอราคาที่ แต่แล้วแปรงสีฟันเป็นวัตถุที่ไม่ตาย The Shawshank Redemption (1994)
You want me to quote you?คุณต้องการให้ฉันไปพูดคุณ? Contact (1997)
If I asked you about love, you'd probably quote me a sonnet, but you've never looked at a woman and been totally vulnerable.ถ้าถามเรื่องรัก เธอก็กวนประสาทชั้นอีก เธอไม่เคยมองผู้หญิงแล้วเห็นถึงความเปราะบาง Good Will Hunting (1997)
Do you still want to quote him?ยังกล้าเอาชื่อเขามาอ้างอีกเหรอ The Red Violin (1998)
Oh, Chris, I loved your quote in "The Times".Chris, l loved your quote in The Times. Maid in Manhattan (2002)
And this guy calls up, and he's talking about his senior quote and DJ Justice says, "What was great about your quote?"และมีคนนึงโทรมา เขาพูดเรื่อง สุนทรพจน์ของเขา... แล้วดีเจจัสติสบอกว่า สุนทรพจน์ของคุณมีอะไรดี? Punch-Drunk Love (2002)
It was my mother's. It's got quotes from her favorite books and quotes by famous people.มันเป็นของแม่ฉัน คำคมจากหนังสือที่เธอชอบ A Walk to Remember (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quoteA saint's maid quotes Latin. [Proverb]
quoteCan you quote a line of Hamlet?
quoteFor quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
quoteFrom the menu-bar's "Reply" select "create follow-up message". The message you reply to is quoted.
quoteHe often quotes from Shakespeare.
quoteHe often quotes Milton.
quoteHe often quotes the Bible.
quoteHe quoted some famous proverbs from the Bible.
quoteI'd like a quote on the following.
quoteIf our quote is inconvenient for you, please let us know.
quoteI quoted some famous phrases in my book.
quoteMy father used to write letters that quoted from Shakespeare.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างคำพูด[V] quote, Example: แหล่งข่าวอ้างคำพูดของนายทหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้, Thai definition: กล่าวถึงคำพูดที่พูดออกไป
กล่าวอ้าง[V] cite, See also: quote, adduce, allude to, mention, Syn. อ้าง, อ้างถึง, Example: ทหารมักชอบกล่าวอ้างถึงความมั่นคงของประเทศชาติเป็นเงื่อนไขในการกำจัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
ยก[V] cite, See also: quote, refer, allude, illustrate, show an example, Syn. แสดง, อ้าง, Example: ครูยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิงจาก...[v. exp.] (āng-ing jāk …) EN: quote from …   
อ้างอิงราคาซื้อขาย[v. exp.] (āng-ing rākhā seūkhāi) EN: quote a price   
บอกผ่าน[v.] (bøkphān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price   
บอกราคา[v. exp.] (bøk rākhā) EN: quote a price   
ราคาปิด[n. exp.] (rākhā pit) EN: closing price ; closing quote   
เสนอราคา[v. exp.] (sanōe rākhā) EN: offer a price ; quote ; quote a price   FR: proposer un prix
ยก[v.] (yok) EN: cite ; quote ; refer ; allude ; illustrate ; show an example   FR: citer

CMU English Pronouncing Dictionary
QUOTE K W OW1 T
QUOTE K W OW1 T
QUOTED K W OW1 T IH0 D
QUOTES K W OW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quote (v) kwˈout (k w ou1 t)
quoted (v) kwˈoutɪd (k w ou1 t i d)
quotes (v) kwˈouts (k w ou1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报价[bào jià, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] quoted price, #4,995 [Add to Longdo]
援引[yuán yǐn, ㄩㄢˊ ㄧㄣˇ, ] quote; cite, #9,384 [Add to Longdo]
引用[yǐn yòng, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ, ] quote; cite, #9,914 [Add to Longdo]
摘译[zhāi yì, ㄓㄞ ㄧˋ, / ] quoted (from); translation of selected passages, #65,866 [Add to Longdo]
摘引[zhāi yǐn, ㄓㄞ ㄧㄣˇ, ] quote, #107,940 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Preisanfrage {f}quote request [Add to Longdo]
Quote {f} | Quoten {pl} | automatische Quote {f}quota; share; rate | quotas | automatic quota [Add to Longdo]
Zitat {n} | Ende des Zitatsquote | end of quote [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
クウォート[, kuuo-to] (n) quote [Add to Longdo]
クォウト[, kuouto] (n) quote [Add to Longdo]
クオート(P);クォート[, kuo-to (P); kuo-to] (n) (1) quart; (2) quote; (3) quarto; (P) [Add to Longdo]
シングルクォート[, shingurukuo-to] (n) {comp} single quote [Add to Longdo]
ダブルクォート[, daburukuo-to] (n) {comp} double quote [Add to Longdo]
バッククォート[, bakkukuo-to] (n) {comp} backquote (character) [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
引用終わり[いんようおわり, inyouowari] (n) end of quote [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
シングルクォート[しんぐるくおーと, shingurukuo-to] single quote [Add to Longdo]
ダブルクォート[だぶるくおーと, daburukuo-to] double quote [Add to Longdo]
バッククォート[ばっくくおーと, bakkukuo-to] backquote (character) [Add to Longdo]
引用文字列[いんようもじれつ, inyoumojiretsu] quoted (character) string [Add to Longdo]
二重引用符[にじゅういんようふ, nijuuinyoufu] double quotes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quote \Quote\ (kw[=o]t), v. t. [imp. & p. p. {Quoted}; p. pr. &
   vb. n. {Quoting}.] [OF. quoter, F. coter to letter, number,
   to quote, LL. quotare to divide into chapters and verses, fr.
   L. quotus. See {Quota}.] [Formerly written also {cote}.]
   1. To cite, as a passage from some author; to name, repeat,
    or adduce, as a passage from an author or speaker, by way
    of authority or illustration; as, to quote a passage from
    Homer.
    [1913 Webster]
 
   2. To cite a passage from; to name as the authority for a
    statement or an opinion; as, to quote Shakespeare.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) To name the current price of.
    [1913 Webster]
 
   4. To notice; to observe; to examine. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To set down, as in writing. [Obs.] "He's quoted for a most
    perfidious slave." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cite; name; adduce; repeat.
 
   Usage: {Quote}, {Cite}. To cite was originally to call into
      court as a witness, etc., and hence denotes bringing
      forward any thing or person as evidence. Quote usually
      signifies to reproduce another's words; it is also
      used to indicate an appeal to some one as an
      authority, without adducing his exact words.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quote \Quote\ (kw[=o]t), n.
   A note upon an author. [Obs.] --Cotgrave.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quote
   n 1: a punctuation mark used to attribute the enclosed text to
      someone else [syn: {quotation mark}, {quote}, {inverted
      comma}]
   2: a passage or expression that is quoted or cited [syn:
     {quotation}, {quote}, {citation}]
   v 1: repeat a passage from; "He quoted the Bible to her" [syn:
      {quote}, {cite}]
   2: name the price of; "quote prices for cars"
   3: refer to for illustration or proof; "He said he could quote
     several instances of this behavior" [syn: {quote}, {cite}]
   4: put quote marks around; "Here the author is quoting his
     colleague"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Quote /kvoːtə/ 
  quota; rate; share

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top