ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quotation

K W OW0 T EY1 SH AH0 N   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quotation-, *quotation*
English-Thai: Longdo Dictionary
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quotation[N] สิ่งที่อ้างอิงถึง, See also: การอ้าง, คำอ้างอิง, ราคาปัจจุบัน, ราคาตลาด, Syn. excerpt, quote, citation, citing
quotation mark[N] เครื่องหมายอ้างอิง ใช้สัญลักษณ์คือ ..., See also: อัญประกาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quotation(โควเท'เชิน) n. สิ่งที่อ้างอิงถึง,การอ้าง,คำอ้างอิง,ราคาปัจจุบัน,ราคาตลาด, See also: quotative adj., Syn. quote
quotation markเครื่องหมายอ้างอิง (" ") ,อัญประกาศ,เลขนอกเลขใน., Syn. quote mark
misquotation(มิสโควเท'เชิน) n. การอ้างผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
quotation(n) คำอ้างอิง,การอ้าง,สิ่งที่อ้างถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quotation๑. รายการขานราคา๒. ข้อกล่าวอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quotation titlesชื่อเรื่องจากอัญพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quotationอัญพจน์
อัญพจน์ (Quotations) การคัดลอกข้อความจากแหล่งต่างๆ จะต้องเหมือนของเดิมทุกประการไม่ควรแทรกข้อความอื่นใดลงในอัญพจน์หากจำเป็นต้องอธิบายให้พิมพ์ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] หรือใช้เชิงอรรถอธิบาย หากต้องการตัดข้อความบางตอนออกไปให้ใช้จุดสามจุด (...) แทนข้อความที่ไม่ต้องการคัดลอกนั้นในกรณีที่อัญพจน์นั้นไม่ใช่ภาษาเดียวกันให้แปลหรือถอดความไว้ด้วย

เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ [ ] สำหรับเขียนคร่อมคำหรือข้อความ เพื่อแสดงว่าข้อความนั้นเป็นคำพูด หรือเพื่อเน้นความนั้นให้เด่นชัดขึ้นเป็นต้นหมายถึง ข้อความซึ่งผู้เขียนนำมาจากผลงานของผู้อื่นข้อความนี้อาจเป็นงานเขียน บทละคร สุนทรพจน์ หรือรูปแบบอื่นใดในผลงานชิ้นเดิมก็ได้ ม.ล.จ้อย นันทิวัชรินทร์ (2514,หน้า 102-103) ได้กล่าวถึงการยกอัญพจน์มาอ้างในงานวิจัยไว้ว่า วิธีการตัดสินใจว่าจะถอดข้อความในอัญพจน์ออกเป็นสำนวนของตนเองดีหรือจะใช้ยกอัญพจน์มาอ้างดี ดังนี้ คือ ถ้าอัญพจน์นั้นมีข้อคิดที่มีความหมายสมบูรณ์ ที่สุดอยู่แล้วตรงกับที่ต้องการอ้างถึงจะนำมาเขียนขึ้นใหม่ก็ไม่ได้ดีเท่าหรือถ้า อัญพจน์นั้นมีความกระทัดรัดสั้นและได้ใจความชัดเจนในการอ้างได้เลยในงานวิจัยโดยไม่ต้องถอดความเป็นสำนวนผู้เขียนเอง ข้อพึงระวังก็คือเมื่อยกอัญพจน์ใดมาใช้ให้ระวังพิมพ์ตัวสะกดเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับหมดในงานวิจัยชิ้นหนึ่งๆ ไม่ควรมีอัญพจน์เกิน 10% [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Quotationsคำคม [TU Subject Heading]
Quotations, Buddhistคำคมทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Quotations, Chineseคำคมจีน [TU Subject Heading]
Quotations, Englishคำคมอังกฤษ [TU Subject Heading]
Quotations, Indicคำคมอินเดีย [TU Subject Heading]
Quotations, Japaneseคำคมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Quotations, Thaiคำคมไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where she doesn't use quotation marks, you know?ที่เธอไม่เคยตั้งคำถามกับมันน่ะ  ()
♪ Better put 'em in quotations ♪#ไปใส่ไว้ในคำพูดดีกว่า# Shooting Star (2013)
No quotation marks. I'm actually doing charity, helping people get their lives together.ไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูด ฉันทำการกุศลจริง ๆ Lost My Power (2012)
It's about the quotation from Faulkner.เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิง จากฟอล์คเนอร์ Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quotationIf your essay is on the short side, you can always pad it out with a few quotations.
quotationI must know where these quotations originate.
quotation"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
quotationThe following passage is a quotation from a well-known fable.
quotationThese are all quotations from the Bible.
quotationThese quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.
quotationWe need a firm quotation by Monday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัญประกาศ[N] quotation marks, See also: double quotation marks, Syn. เครื่องหมายคำพูด, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ สำหรับเขียนคร่อมคำหรือข้อความ เพื่อแสดงว่าข้อความนั้นเป็นคำพูด หรือเพื่อเน้นความนั้นให้เด่นชัดขึ้นเป็นต้น
อัญประกาศ[N] quotation mark, Syn. เครื่องหมายคำพูด, Example: ประโยคนี้ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ, Count unit: ตัว, คู่, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอน สำหรับขีดคร่อมคำหรือข้อความเพื่อแสดงว่าเป็นคำพูด
การกล่าวอ้าง[N] quotation, See also: cite, Example: ีมีการกล่าวอ้างกันอย่างกว้างขวางว่าวิชัยเป็นผู้ลักลอบค้าไม้เถื่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญประกาศ[n.] (anyaprakāt) EN: quotation marks   FR: guillemets [mpl]
อัญประกาศเดี่ยว[n. exp.] (anyaprakāt dīo) EN: single quotation marks ; ' '   
ใบเสนอขาย[n. exp.] (bai sanōe khāi) EN: quotation   
ใบเสนอราคา[n. exp.] (bai sanōe rākhā) EN: quotation   
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām rākhā) EN: price inquiry ; request for price quotation   
การอ้างอิงราคาซื้อขาย [n. exp.] (kān āng-ing rākhā seū khāi) EN: quotation   
การเสนอราคา[n. exp.] (kān sanōe rākhā) EN: quotation   
เครื่องหมายอัญประกาศ [n. exp.] (khreūangmāi anyaprakāt) EN: « “ “ » ; « » ; quotation marks ; double quotation marks   FR: « “ “ » ; « » ; guillemets [mpl]
สอบราคา[v. exp.] (søp rākhā) EN: compare prices ; check prices ; ask for quotations   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUOTATION    K W OW0 T EY1 SH AH0 N
QUOTATIONS    K W OW0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quotation    (n) kwˈoutˈɛɪʃən (k w ou1 t ei1 sh @ n)
quotations    (n) kwˈoutˈɛɪʃənz (k w ou1 t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语录[yǔ lù, ㄩˇ ㄌㄨˋ, / ] quotation, #11,203 [Add to Longdo]
引文[yǐn wén, ㄧㄣˇ ㄨㄣˊ, ] quotation; citation, #38,745 [Add to Longdo]
引号[yǐn hào, ㄧㄣˇ ㄏㄠˋ, / ] quotation mark (punct.), #57,180 [Add to Longdo]
行市[háng shì, ㄏㄤˊ ㄕˋ, ] quotation on market price, #73,855 [Add to Longdo]
引征[yǐn zhēng, ㄧㄣˇ ㄓㄥ, / ] quotation; citing; to cite; to reference [Add to Longdo]
引用句[yǐn yòng jù, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, ] quotation [Add to Longdo]
引语[yǐn yǔ, ㄧㄣˇ ㄩˇ, / ] quotation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anführungszeichen {n}; Anführungsstrich {m} | Anführungszeichen unten | Anführungszeichen obenquotation mark; inverted comma [Br.]; quote | quote | unquote [Add to Longdo]
Preisangabe {f} | Angebot mit Preisangabequotation of prices | quotation [Add to Longdo]
Zitat {n}; Zitieren {n}; Anführung {f} | Zitate {pl} | falsches Zitatquotation | quotations | misquotation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
に拠れば;に依れば;に因れば[によれば, niyoreba] (exp) (uk) (See に因って) according to (quotation) [Add to Longdo]
クォーテーション;クオーテーション[, kuo-te-shon ; kuo-te-shon] (n) quotation [Add to Longdo]
クォーテーションマーク[, kuo-te-shonma-ku] (n) quotation mark [Add to Longdo]
クオーテーションマーク[, kuo-te-shonma-ku] (n) quotation marks [Add to Longdo]
コーテーションマーク[, ko-te-shonma-ku] (n) quotation mark [Add to Longdo]
シングルクォーテーション[, shingurukuo-te-shon] (n) {comp} single quotation (mark); apostrophe [Add to Longdo]
ダブルクォーテーション[, daburukuo-te-shon] (n) {comp} double quotation (mark) [Add to Longdo]
ドル建て[ドルだて, doru date] (n) dollar basis; quotation in dollars [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
引用符[いんようふ, inyoufu] quotation mark [Add to Longdo]
ダブルクォーテーション[だぶるくおーてーしょん, daburukuo-te-shon] double quotation (mark) [Add to Longdo]
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quotation \Quo*ta"tion\ (kw[-o]*t[=a]"sh[u^]n), n. [From
   {Quote}.]
   1. The act of quoting or citing.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is quoted or cited; a part of a book or writing
    named, repeated, or adduced as evidence or illustration.
    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) The naming or publishing of the current price of
    stocks, bonds, or any commodity; also, the price named.
 
   4. Quota; share. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) A piece of hollow type metal, lower than type,
    and measuring two or more pica ems in length and breadth,
    used in the blank spaces at the beginning and end of
    chapters, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Quotation marks} (Print.), two inverted commas placed at the
    beginning, and two apostrophes at the end, of a passage
    quoted from an author in his own words.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quotation
   n 1: a short note recognizing a source of information or of a
      quoted passage; "the student's essay failed to list several
      important citations"; "the acknowledgments are usually
      printed at the front of a book"; "the article includes
      mention of similar clinical cases" [syn: {citation},
      {cite}, {acknowledgment}, {credit}, {reference}, {mention},
      {quotation}]
   2: a passage or expression that is quoted or cited [syn:
     {quotation}, {quote}, {citation}]
   3: a statement of the current market price of a security or
     commodity
   4: the practice of quoting from books or plays etc.; "since he
     lacks originality he must rely on quotation"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top