Search result for

acknowledgment

(44 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acknowledgment-, *acknowledgment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledgment[N] การยอมรับ, Syn. acknowledgement
acknowledgment[N] การแสดงความขอบคุณ, Syn. acknowledgement, appreciation, gratefulness
acknowledgment[N] การแสดงว่าได้รับ, See also: การรับรู้, Syn. acknowledgement
acknowledgment[N] ใบตอบรับ, See also: ข้อความแสดงว่าได้รับ, Syn. acknowledgement

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acknowledgment of debtการรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acknowledgment of right to production of documentsหนังสือรับรองสิทธิในที่ดินแทนโฉนด (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acknowledgment of childrenการรับรองบุตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And without the acknowledgment, without the kiss, the audience isn't gonna have any kind of emotional connection.หลายอารมณ์มันดูหลอกนะ ฉันดูแลในส่วนของสื่อ แล้วคุณดูแลด้านกฎหมายไม่ใช่เหรอ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Qing is being very slow in sending its acknowledgment of the Crown Prince.ต้าชิงส่งคำรับรององค์รัชทายาทมาช้าจริง ๆ Dong Yi (2010)
Some kind of... acknowledgment.อย่างเช่น... การตอบรับ What Lies Ahead (2011)
Acknowledgment is the first step to recovery.การรับรู้เป็นขั้นตอนแรกในการกู้คืน Nature of the Beast (2011)
A special acknowledgment to Commander Stone Hopper, United States Navy.และขอขอบคุณผู้การสโตนฮ็อปเปอร์ แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นพิเศษ Battleship (2012)
Wow, actual acknowledgment of a job well done.ว้าว นี่เป็นการตอบรับว่างานนี้สำเร็จสินะ Bringing Out the Dead (2012)
(CLEARS THROAT) If I may, good sirs, I believe the proper acknowledgment would be a toast.(กระแอม) ถ้าฉันอาจ Sirs ดีผมเชื่อว่า การรับรู้ที่ถูกต้อง จะเป็นขนมปังปิ้ง The Pirate Fairy (2014)
The same reason anyone does anything. Acknowledgment.เหตุผลเดียวกับที่ทุกคนทำ เพื่อการยอมรับ The Signal (2014)
Isaac, I'm afraid that Mr. Hooke requires an acknowledgment in the preface of your third volume.ไอแซค, ฉันกลัวว่านายฮุคต้อง การรับรู้ในคำนำของ หนังสือเล่มที่สามของคุณ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Wasn't a question, merely an acknowledgment.มากไปกว่าแจ้งให้รู้ Suicidal Tendencies (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acknowledgmentShe bowed in acknowledgment of their applause.
acknowledgmentShe smiled her acknowledgment.
acknowledgmentWe will include the usual acknowledgments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกล่าวขวัญ[N] mention, See also: acknowledgment, citation, recognition, Syn. คำกล่าวขาน, Example: คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่, Thai definition: คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
ข้อแก้ตัว[N] old story, See also: acknowledgment of error, excuse, defense, begging pardon, Syn. ข้ออ้าง, คำแก้ตัว, Example: ข้อแก้ตัวของเขาฟังสนิทหูดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำกล่าวขวัญ[n.] (kham klāokhwan) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition   
ข้อแก้ตัว[n. exp.] (khø kaētūa) EN: excuse ; defense = defence (Am.) ; justification ; old story ; acknowledgment of error ; begging pardon   
ข้อแก้ตัว[n.] (khøkaētūa) EN: old story ; acknowledgment of error ; excuse ; defense ; begging pardon   FR: excuse [f] ; justification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACKNOWLEDGMENT    AE0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T
ACKNOWLEDGMENT    IH0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acknowledgment    (n) (@ k n o1 l i jh m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Danksagung {f}acknowledgment [Am.]; acknowledgement [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P) [Add to Longdo]
自認[じにん, jinin] (n,vs,adj-no) admission; (self-)acknowledgment; (self-)acknowledgement [Add to Longdo]
自白[じはく, jihaku] (n,vs) confession; acknowledgement; acknowledgment; (P) [Add to Longdo]
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] (n) {comp} acknowledgment [Add to Longdo]
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P) [Add to Longdo]
承認[しょうにん, shounin] (n,vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P) [Add to Longdo]
請け書;請書[うけしょ, ukesho] (n) written acknowledgement; written acknowledgment; receipt [Add to Longdo]
入力応答[にゅうりょくおうとう, nyuuryokuoutou] (n) {comp} acknowledgment [Add to Longdo]
入力受理[にゅうりょくじゅり, nyuuryokujuri] (n) {comp} acknowledgment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] acknowledgment [Add to Longdo]
入力応答[にゅうりょくおうとう, nyuuryokuoutou] acknowledgment [Add to Longdo]
入力受理[にゅうりょくじゅり, nyuuryokujuri] acknowledgment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acknowledgment \Ac*knowl"edg*ment\, Acknowledgement
 \Ac*knowl"edge*ment\ ([a^]k*n[o^]l"[e^]j*ment), n.
   1. The act of acknowledging; admission; avowal; owning;
    confession. "An acknowledgment of fault." --Froude.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of owning or recognizing in a particular character
    or relationship; recognition as regards the existence,
    authority, truth, or genuineness; a statement
    acknowledging something or someone.
    [1913 Webster +WordNet 1.5]
 
       Immediately upon the acknowledgment of the Christian
       faith, the eunuch was baptized by Philip. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. The owning of a benefit received; courteous recognition;
    the state or quality of being recognized or acknowledged;
    an expression of thanks. --Shak.
 
   Syn: recognition
     [1913 Webster +WordNet 1.5]
 
   4. Something given or done in return for a favor, message,
    etc. --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   5. A declaration or avowal of one's own act, to give it legal
    validity; as, the acknowledgment of a deed before a proper
    officer. Also, the certificate of the officer attesting
    such declaration.
    [1913 Webster]
 
   {Acknowledgment money}, in some parts of England, a sum paid
    by copyhold tenants, on the death of their landlords, as
    an acknowledgment of their new lords. --Cowell.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Confession; concession; recognition; admission; avowal;
     recognizance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acknowledgment
   n 1: the state or quality of being recognized or acknowledged;
      "the partners were delighted with the recognition of their
      work"; "she seems to avoid much in the way of recognition
      or acknowledgement of feminist work prior to her own" [syn:
      {recognition}, {acknowledgment}, {acknowledgement}]
   2: a short note recognizing a source of information or of a
     quoted passage; "the student's essay failed to list several
     important citations"; "the acknowledgments are usually
     printed at the front of a book"; "the article includes
     mention of similar clinical cases" [syn: {citation}, {cite},
     {acknowledgment}, {credit}, {reference}, {mention},
     {quotation}]
   3: a statement acknowledging something or someone; "she must
     have seen him but she gave no sign of acknowledgment"; "the
     preface contained an acknowledgment of those who had helped
     her" [syn: {acknowledgment}, {acknowledgement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top