ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invitation

IH2 N V IH0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invitation-, *invitation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invitation(n) การเชิญ, See also: การเชิญชวน, การเชื้อเชิญ, Syn. request, summons, call, Ant. refusal, denial
invitation(n) คำเชื้อเชิญ, See also: คำเชิญ, Syn. invite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ, การเชิญ, คำเชิญ, บัตรเชิญ, ความดึงดูดใจ, การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid, summons

English-Thai: Nontri Dictionary
invitation(n) คำเชิญ, คำขอร้อง, บัตรเชิญ, การเชิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invitation to treatคำเชิญชวนให้รับคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He journeyed last week from Kingsley Hall to accept an invitation to tea from King George and Queen Mary at Buckingham Palace before attending the conference.สัปดาห์ที่แล้ว เขาเดินทางจากคิงส์ลีย์ฮอลล์ เพื่อรับเชิญดื่มน้ำชา จากพระราชาและราชินี ที่วังบัคกิ้งแฮมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม Gandhi (1982)
Alik. A cordial invitation from Potomac Blair to a party on Thursday.Alik เชิญจริงใจจากโปโตแมคแบลร์ไปงานปาร์ตี้ในวันพฤหัสบดีที่ The Russia House (1990)
That's the clown we've been waitin' for? Let's have the guards extend him an invitation to the palace, shall we?เอาละ ให้ยามตามหาเขา และเชิญเขาเข้าพระราชวัง Aladdin (1992)
My mother had given me the address of my Aunt Annie... but I had an invitation to a hippie commune from my old friend...แม่ฉันก็มีให้ฉัน ที่อยู่ของป้าแอนของฉัน ... แต่ฉันมีคำเชิญให้ฮิปปี้ ชุมชนจากเพื่อนเก่าของฉัน ... In the Name of the Father (1993)
I hope you've received your invitation to the enthronement ceremony.คุณได้รับบัตรเชิญไปร่วมพิธี ครองราชบัลลังก์แล้วใช่มั๊ย Seven Years in Tibet (1997)
Five hundred invitations have gone out.บัตรเชิญ 500 ใบถูกแจกจ่ายออกไป Titanic (1997)
Of course, the invitations had to be sent back, twice.ฉันต้องส่งบัตรเชิญกลับไปตั้ง 2 หน Titanic (1997)
I'm just trying to figure out why you brought this gentleman to my play and my dinner, which was invitation only.- ใช่ เธอหยาบคาย Rushmore (1998)
After getting off to a quite interesting start... here at Harvard... she graduates today with an invitation to join... one of Boston's most prestigious law firms.หลังจากที่เริ่มต้นได้อย่างค่อนข้างน่าสนใจ ที่ฮาวาร์ดนี่ เธอสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้รับเชิญให้เข้าร่วม Legally Blonde (2001)
Okay, we'll leave an open invitation like always.โอเค ถือว่าเราชวนละกันนะ Ken Park (2002)
We do wish to make clear, however, that this invitation is absolutely conditional upon the following:เราขอบอกให้ชัดเจน ว่าการเชิญครั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ Mona Lisa Smile (2003)
I'll be flooded by invitations to a large number of glamorous parties.ผมก็จะได้รับบัตรเชิญ ไปงานปาร์ตี้เต็มไปหมด Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invitationAs such is the case, I am sorry I can't accept your kind invitation.
invitationAt anytime an invitation you can't decline.
invitationDon't leave me out when you're sending the invitations!
invitationHaving accepted the invitation, he failed to show up.
invitationHe declined their invitation.
invitationHe did not accept their invitation.
invitationHe is probably angling for an invitation.
invitationHe is very reluctant to accept the invitation.
invitationHe often turned up at parties without an invitation in his days.
invitationI accepted her invitation.
invitationI accepted his invitation.
invitationI am busy; otherwise I would accept your invitation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเชิญชวน(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: เขาไปทำหน้าที่ที่ปรึกษางานวิจัยประเทศอาฟกานิสถาน 6 สัปดาห์ตามคำเชิญชวนของสถาบันวิจัยต่างประเทศ
คำชวน(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวงานวัดของเพื่อนๆ
คำเชิญ(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชื้อเชิญ, คำชักชวน, คำเชิญชวน, Example: แขกที่มาในงานวันนี้เป็นผู้ที่ได้รับคำเชิญจากเจ้าภาพทุกคน
คำเชื้อเชิญ(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำชวน, Example: ธนาคารต่างชาติเร่งตบเท้าเข้ามาซื้อธนาคารคนไทยตามคำเชื้อเชิญของกระทรวงการคลัง
อายาจนะ(n) invitation, Syn. การเชื้อเชิญ, Notes: (บาลี)
ใบฎีกา(n) invitation to participate in merit-making, Example: กรรมการวัดออกใบฎีกา และเชิญชวนผ่านสื่อสารมวลชนให้ประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีงานปอยหลวง, Thai Definition: หนังสือบอกบุญเรี่ยไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบฎีกา[baidīkā] (n) EN: invitation to participate in merit-making
บัตรเชิญ[bat choēn] (n, exp) EN: invitation card ; written invitation ; invitation  FR: carte d'invitation [ f ] ; invitation écrite [ f ] ; invitation [ f ]
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
การเชิญ[kān choēn] (n) FR: invitation [ f ]
การเปิดประมูล[kān poēt pramūn] (n, exp) EN: call for bids ; invitation to tender
การเรียกประมูลราคา[kān rīek pramūn rākhā] (n, exp) EN: invitation to tender ; invitation to bid  FR: appel d'offres [ m ]
... กันเถอะ[... kan thoe] (x) EN: Let's ... [ imperative : moderate order, invitation ]  FR: ...ons ! [ impératif modéré, invitation : 1ère pers. pl. ]
คำเชิญ[khamchoēn] (n) EN: invitation  FR: invitation écrite [ f ]
คำเชิญชวน[khamchoēnchūan] (n) EN: invitation
หนังสือเชิญ[nangseū choēn] (n, exp) EN: letter of invitation  FR: lettre d'invitation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVITATION IH2 N V IH0 T EY1 SH AH0 N
INVITATIONS IH2 N V IH0 T EY1 SH AH0 N Z
INVITATIONAL IH2 N V AH0 T EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invitation (n) ˌɪnvɪtˈɛɪʃən (i2 n v i t ei1 sh @ n)
invitations (n) ˌɪnvɪtˈɛɪʃənz (i2 n v i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, ] invitation card; notice, #5,794 [Add to Longdo]
请柬[qǐng jiǎn, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] invitation card; written invitation, #32,488 [Add to Longdo]
请帖[qǐng tiě, ㄑㄧㄥˇ ㄊㄧㄝˇ, / ] invitation card; written invitation, #44,841 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschreibung { f }; Aufforderung zur Abgabe eines Angebotsinvitation to bid (ITB) [Add to Longdo]
Einladung { f } | Einladungen { pl }invitation | invitations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n, vs) (hon) (See 呼び) call; invitation [Add to Longdo]
ない[nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf, adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) [Add to Longdo]
ないか[naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
ませんか[masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
よう[you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
インビテーション[inbite-shon] (n) invitation [Add to Longdo]
案内状[あんないじょう, annaijou] (n) letter of invitation [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n, vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invitation \In`vi*ta"tion\, n. [L. invitatio: cf. F. invitation.
   See {Invite}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of inviting; solicitation; the requesting of a
    person's company; as, an invitation to a party, to a
    dinner, or to visit a friend.
    [1913 Webster]
 
   2. A document written or printed, or spoken words, conveying
    the message by which one is invited.
    [1913 Webster]
 
   3. Allurement; enticement. [R.]
    [1913 Webster]
 
       She gives the leer of invitation.   --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invitation
   n 1: a request (spoken or written) to participate or be present
      or take part in something; "an invitation to lunch"; "she
      threw the invitation away"
   2: a tempting allurement; "she was an invitation to trouble"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 invitation /ɛ̃vitasjɔ̃/ 
  invitation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top