Search result for

invitation

(68 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invitation-, *invitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invitation[N] การเชิญ, See also: การเชิญชวน, การเชื้อเชิญ, Syn. request, summons, call, Ant. refusal, denial
invitation[N] คำเชื้อเชิญ, See also: คำเชิญ, Syn. invite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid,summons

English-Thai: Nontri Dictionary
invitation(n) คำเชิญ,คำขอร้อง,บัตรเชิญ,การเชิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invitation to treatคำเชิญชวนให้รับคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This, uh, personal invitation to tour yale?บัตรเชิญจาก Yale New Haven Can Wait (2008)
The, uh, invitation is handwritten, Serena, in cursive.อ่า บัตรเชิญนี้เขียนด้วยมือเชียวนะเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
I would like an invitationเชอร์ลีย์ ฉันอยากจะได้รับเชิญ New Haven Can Wait (2008)
Oliver, you didn't get the invitation yet?มาทำอะไรกันเนี่ย? Committed (2008)
My invitation to what?โอลิเวอร์, คุณยังไม่ได้บัตรเชิญเหรอ? Committed (2008)
I don't know what it said in your invitation.ผมไม่รู้ว่าในบัตรเชิญของลุงเขาเขียนว่าไง Lancelot (2008)
Where's my invitation for your wedding?แล้วไหนล่ะบัตรเชิญไปงานแต่งงานคุณ New York, I Love You (2008)
You did send out the invitations, didn't you?เธอส่งจดหมายเชิญไป ใช่มั้ย The House Bunny (2008)
You got to send an invitation anyway.ต้องส่ง บัตรเชิญ Made of Honor (2008)
# Invitations Standing ovationsการเชิญชวน การปรบมือต้อนรับ High School Musical 3: Senior Year (2008)
I've never been asked to a prom, but this almost sounds like an invitation.ฉันไม่เคยถามเรื่องานพรอม นี่คงเรียกได้ว่าเป็นการเชิญนะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Honey, if that's what you call an invitation, you'll be dancing with yourself.ที่รัก ถ้านั่นเรียกว่าคำเชิญนะ เธอต้องไปเต้นกับตัวเองแล้วล่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invitationAs such is the case, I am sorry I can't accept your kind invitation.
invitationAt anytime an invitation you can't decline.
invitationDon't leave me out when you're sending the invitations!
invitationHaving accepted the invitation, he failed to show up.
invitationHe declined their invitation.
invitationHe did not accept their invitation.
invitationHe is probably angling for an invitation.
invitationHe is very reluctant to accept the invitation.
invitationHe often turned up at parties without an invitation in his days.
invitationI accepted her invitation.
invitationI accepted his invitation.
invitationI am busy; otherwise I would accept your invitation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเชิญชวน[N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: เขาไปทำหน้าที่ที่ปรึกษางานวิจัยประเทศอาฟกานิสถาน 6 สัปดาห์ตามคำเชิญชวนของสถาบันวิจัยต่างประเทศ
คำชวน[N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวงานวัดของเพื่อนๆ
คำเชิญ[N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชื้อเชิญ, คำชักชวน, คำเชิญชวน, Example: แขกที่มาในงานวันนี้เป็นผู้ที่ได้รับคำเชิญจากเจ้าภาพทุกคน
คำเชื้อเชิญ[N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำชวน, Example: ธนาคารต่างชาติเร่งตบเท้าเข้ามาซื้อธนาคารคนไทยตามคำเชื้อเชิญของกระทรวงการคลัง
อายาจนะ[N] invitation, Syn. การเชื้อเชิญ, Notes: (บาลี)
ใบฎีกา[N] invitation to participate in merit-making, Example: กรรมการวัดออกใบฎีกา และเชิญชวนผ่านสื่อสารมวลชนให้ประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีงานปอยหลวง, Thai definition: หนังสือบอกบุญเรี่ยไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making   
บัตรเชิญ[n. exp.] (bat choēn) EN: invitation card ; written invitation ; invitation   FR: carte d'invitation [f] ; invitation écrite [f] ; invitation [f]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   
การเชิญ[n.] (kān choēn) FR: invitation [f]
การเปิดประมูล[n. exp.] (kān poēt pramūn) EN: call for bids ; invitation to tender   
การเรียกประมูลราคา[n. exp.] (kān rīek pramūn rākhā) EN: invitation to tender ; invitation to bid   FR: appel d'offres [m]
... กันเถอะ[X] (... kan thoe) EN: Let's ... [imperative : moderate order, invitation]   FR: ...ons ! [impératif modéré, invitation : 1ère pers. pl.]
คำเชิญ[n.] (khamchoēn) EN: invitation   FR: invitation écrite [f]
คำเชิญชวน[n.] (khamchoēnchūan) EN: invitation   
หนังสือเชิญ[n. exp.] (nangseū choēn) EN: letter of invitation   FR: lettre d'invitation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INVITATION    IH2 N V AH0 T EY1 SH AH0 N
INVITATIONS    IH2 N V AH0 T EY1 SH AH0 N Z
INVITATIONAL    IH2 N V AH0 T EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invitation    (n) (i2 n v i t ei1 sh @ n)
invitations    (n) (i2 n v i t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschreibung {f}; Aufforderung zur Abgabe eines Angebotsinvitation to bid (ITB) [Add to Longdo]
Einladung {f} | Einladungen {pl}invitation | invitations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation [Add to Longdo]
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
よう[, you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
インビテーション[, inbite-shon] (n) invitation [Add to Longdo]
案内状[あんないじょう, annaijou] (n) letter of invitation [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, ] invitation card; notice [Add to Longdo]
请帖[qǐng tiě, ㄑㄧㄥˇ ㄊㄧㄝˇ, / ] invitation card; written invitation [Add to Longdo]
请柬[qǐng jiǎn, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] invitation card; written invitation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invitation \In`vi*ta"tion\, n. [L. invitatio: cf. F. invitation.
   See {Invite}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of inviting; solicitation; the requesting of a
    person's company; as, an invitation to a party, to a
    dinner, or to visit a friend.
    [1913 Webster]
 
   2. A document written or printed, or spoken words, conveying
    the message by which one is invited.
    [1913 Webster]
 
   3. Allurement; enticement. [R.]
    [1913 Webster]
 
       She gives the leer of invitation.   --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invitation
   n 1: a request (spoken or written) to participate or be present
      or take part in something; "an invitation to lunch"; "she
      threw the invitation away"
   2: a tempting allurement; "she was an invitation to trouble"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 invitation [ɛ̃vitasjõ]
   invitation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top