Search result for

reading

(102 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reading-, *reading*, read
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reading[ADJ] ซึ่งใช้ในการอ่าน
reading[N] การอ่าน
reading age[N] ความสามารถในการอ่านของบุคคล
reading room[N] ห้องอ่านหนังสือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reading(รีด'ดิง) n. การอ่าน,การอ่านออกเสียง,การพิจารณากฎหมายตามวิธีของรัฐสภา,ความรู้,การแปล,จำนวนตัวเลขที่อ่านได้จากอุปกรณ์ (เช่นจากปรอทวัดอุณหภูมิ) ,การอ่านบทละคร,การบรรเลงดนตรี adj. เกี่ยวกับการอ่าน,ใช้สำหรับอ่าน, Syn. perusal,interpret

English-Thai: Nontri Dictionary
reading(n) การอ่าน,หนังสือสำหรับอ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
readingวาระในการพิจารณาร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
readingวาระ (ในการพิจารณาร่างกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Readingการอ่าน [TU Subject Heading]
Reading (Early childhood)การอ่าน (วัยเด็กตอนต้น) [TU Subject Heading]
Reading (Elementary)การอ่าน (ประถมศึกษา) [TU Subject Heading]
Reading (Higher education)การอ่าน (อุดมศึกษา) [TU Subject Heading]
Reading (Kindergarten)การอ่าน (อนุบาล) [TU Subject Heading]
Reading (Preschool)การอ่าน (ก่อนวัยเรียน) [TU Subject Heading]
Reading (Secondary)การอ่าน (มัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]
Reading comprehensionความเข้าใจในการอ่าน [TU Subject Heading]
Reading interestsความสนใจในการอ่าน [TU Subject Heading]
Reading machinesเครื่องอ่านหนังสือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Instead of reading it in the papers tomorrow.แทนที่จะอ่านจากหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ There Might be Blood (2008)
Reading up on you in Lex's files.อ่านประวัติของคุณในบันทึกของเล็กซ์ Odyssey (2008)
You reading me, Ishimura? Nothing.ได้ยินมัย อิชิมูระ โธ่เว้ย Dead Space: Downfall (2008)
This is Ishimura. We are reading you.นี่อิชิมูระ เราได้ยินแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Ishimura, are you reading?ยานอิชิมูระ ได้ยินมั๊ย Dead Space: Downfall (2008)
And the rest of the time wilson's been readingและช่วงเวลาพักผ่อน วิลสันอ่านหนังสือเรื่องการทำสมาธิ Not Cancer (2008)
We're picking up a large energy reading from the target sir.เราอ่านค่าพลังงานมหาศาล ได้จากเป้าหมายครับท่าน Rising Malevolence (2008)
It only begins at reading minds.มันเริ่มจากแค่การอ่านใจ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I've been reading it lately.ฉันพึ่งอ่านน่ะ Heartbreak Library (2008)
'Cause I love reading. Me and Ox used to read all the time.เพราะฉันรักการอ่าน/ฉันกับอ็อกอ่านหนังสือด้วยกันตลอด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You obviously haven't finish reading the book.เห็นได้ขัดว่าเธอยังอ่านหนังสือไม่จบ The Secret of Moonacre (2008)
Seoul Why do you keep reading this?เฮ้ย จะอ่านตามทำไม My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
readingA book not worth reading is not worth buying in the first place.
readingA book worth reading is worth reading twice.
readingAfter reading his books I feel I can construct a house.
readingA lot of problems derive from a lack of reading in the home.
readingAnd a tall man dressed in black reading a newspaper.
readingAnyone who is unwilling to read does not understand the joy of reading.
readingA parent or teacher should bring home to children the pleasure of reading.
readingAre you reading an interesting book?
readingAs is his way, he eats reading a newspaper.
readingA student raised his hand when the teacher finished reading it.
readingAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
readingAutumn is the best season for reading.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฝึกอ่าน[n. exp.] (baēpfeuk ān) EN: reading exercice   FR: exercice de lecture [m]
การอ่าน[n.] (kān ān) EN: reading   FR: lecture [f]
การอ่านหนังสือ[n. exp.] (kān ān nangseū) EN: reading   FR: lecture [f]
การแผ่กระจาย[n.] (kān phaēkrajāi) EN: spreading ; spread ; dispersion ; suffusion   FR: diffusion [f]
ขมิ้นกะปูน[n. exp.] (khamin ka pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขมิ้นกับปูน[n. exp.] (khamin kap pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
กระฉ่อน[adj.] (krachǿn) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide   
กระดองหาย[n.] (kradønghāi) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer   
เรดดิ้ง[TM] (Rētding) EN: Reading   FR: Reading

CMU English Pronouncing Dictionary
READING    R EH1 D IH0 NG
READING    R IY1 D IH0 NG
READINGS    R EH1 D IH0 NG Z
READINGS    R IY1 D IH0 NG Z
READINGER    R EH1 D IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Reading    (n) (r e1 d i ng)
reading    (v) (r ii1 d i ng)
readings    (n) (r ii1 d i ng z)
reading-lamp    (n) - (r ii1 d i ng - l a m p)
reading-room    (n) - (r ii1 d i ng - r uu m)
reading-lamps    (n) - (r ii1 d i ng - l a m p s)
reading-rooms    (n) - (r ii1 d i ng - r uu m z)
reading-glasses    (n) - (r ii1 d i ng - g l a s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lesebrille {f}reading glasses [Add to Longdo]
Lesebuch {n}reading book; reader [Add to Longdo]
Lesefenster {n}reading window; scanning window [Add to Longdo]
Lesegeschwindigkeit {f}reading rate [Add to Longdo]
Leseprobe {f}reading rehearsal [Add to Longdo]
Lesesaal {m}reading room [Add to Longdo]
Lesestoff {m}reading (matter) [Add to Longdo]
durchlesendreading through [Add to Longdo]
verlesendreading out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
コーラルリーディング[, ko-raruri-deingu] (n) choral reading (reading aloud in a group) [Add to Longdo]
デマメール[, demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours) [Add to Longdo]
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading [Add to Longdo]
マルチスレッディング[, maruchisureddeingu] (n) {comp} multithreading [Add to Longdo]
マルチスレッド[, maruchisureddo] (n) {comp} multithreading [Add to Longdo]
リーディング[, ri-deingu] (n) (1) reading; (2) leading; (P) [Add to Longdo]
リード[, ri-do] (n,vs) (1) lead (in a game, dance, etc.); being in the lead; (n) (2) reed; (3) read; reading; (P) [Add to Longdo]
リップリーディング[, rippuri-deingu] (n) lipreading [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
读物[dú wù, ㄉㄨˊ ˋ, / ] reading material [Add to Longdo]
阅览室[yuè lǎn shì, ㄩㄝˋ ㄌㄢˇ ㄕˋ, / ] reading room [Add to Longdo]
阅读广度[yuè dú guǎng dù, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ, 广 / ] reading span [Add to Longdo]
阅读广度测验[yuè dú guǎng dù cè yàn, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, 广 / ] reading span test [Add to Longdo]
阅读理解[yuè dú lǐ jiě, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] reading comprehension [Add to Longdo]
音读[yīn dú, ㄉㄨˊ, / ] reading or phonetic value of a character [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
マルチスレッディング[まるちすれっでいんぐ, maruchisureddeingu] multithreading [Add to Longdo]
逆読み[ぎゃくよみ, gyakuyomi] backward reading [Add to Longdo]
逆方向読取り[ぎゃくほうこうよみとり, gyakuhoukouyomitori] backward reading [Add to Longdo]
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
順読み[じゅんよみ, junyomi] forward reading [Add to Longdo]
順方向読取り[じゅんほうこうよみとり, junhoukouyomitori] forward reading [Add to Longdo]
読み出し[よみだし, yomidashi] reading, readout [Add to Longdo]
拡散率[かくさんりつ, kakusanritsu] spreading factor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Read \Read\ (r[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Read} (r[e^]d); p.
   pr. & vb. n. {Reading}.] [OE. reden, r[ae]den, AS. r[=ae]dan
   to read, advise, counsel, fr. r[=ae]d advice, counsel,
   r[=ae]dan (imperf. reord) to advise, counsel, guess; akin to
   D. raden to advise, G. raten, rathen, Icel. r[=a][eth]a,
   Goth. r[=e]dan (in comp.), and perh. also to Skr. r[=a]dh to
   succeed. [root]116. Cf. {Riddle}.]
   1. To advise; to counsel. [Obs.] See {Rede}.
    [1913 Webster]
 
       Therefore, I read thee, get thee to God's word, and
       thereby try all doctrine.       --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   2. To interpret; to explain; as, to read a riddle.
    [1913 Webster]
 
   3. To tell; to declare; to recite. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       But read how art thou named, and of what kin.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To go over, as characters or words, and utter aloud, or
    recite to one's self inaudibly; to take in the sense of,
    as of language, by interpreting the characters with which
    it is expressed; to peruse; as, to read a discourse; to
    read the letters of an alphabet; to read figures; to read
    the notes of music, or to read music; to read a book.
    [1913 Webster]
 
       Redeth [read ye] the great poet of Itaille.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Well could he rede a lesson or a story. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to know fully; to comprehend.
    [1913 Webster]
 
       Who is't can read a woman?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To discover or understand by characters, marks, features,
    etc.; to learn by observation.
    [1913 Webster]
 
       An armed corse did lie,
       In whose dead face he read great magnanimity.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Those about her
       From her shall read the perfect ways of honor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To make a special study of, as by perusing textbooks; as,
    to read theology or law.
    [1913 Webster]
 
   {To read one's self in}, to read aloud the Thirty-nine
    Articles and the Declaration of Assent, -- required of a
    clergyman of the Church of England when he first
    officiates in a new benefice.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reading \Read"ing\ (r[=e]d"[i^]ng), n.
   1. The act of one who reads; perusal; also, printed or
    written matter to be read.
    [1913 Webster]
 
   2. Study of books; literary scholarship; as, a man of
    extensive reading.
    [1913 Webster]
 
   3. A lecture or prelection; public recital.
    [1913 Webster]
 
       The Jews had their weekly readings of the law.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. The way in which anything reads; force of a word or
    passage presented by a documentary authority; lection;
    version.
    [1913 Webster]
 
   5. Manner of reciting, or acting a part, on the stage; way of
    rendering. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   6. An observation read from the scale of a graduated
    instrument; as, the reading of a barometer.
    [1913 Webster]
 
   {Reading of a bill} (Legislation), its formal recital, by the
    proper officer, before the House which is to consider it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reading \Read"ing\, a.
   1. Of or pertaining to the act of reading; used in reading.
    [1913 Webster]
 
   2. Addicted to reading; as, a reading community.
    [1913 Webster]
 
   {Reading book}, a book for teaching reading; a reader.
 
   {Reading desk}, a desk to support a book while reading; esp.,
    a desk used while reading the service in a church.
 
   {Reading glass}, a large lens with more or less magnifying
    power, attached to a handle, and used in reading, etc.
 
   {Reading man}, one who reads much; hence, in the English
    universities, a close, industrious student.
 
   {Reading room}, a room appropriated to reading; a room
    provided with papers, periodicals, and the like, to which
    persons resort.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reading
   n 1: the cognitive process of understanding a written linguistic
      message; "his main reading was detective stories";
      "suggestions for further reading"
   2: a particular interpretation or performance; "on that reading
     it was an insult"; "he was famous for his reading of Mozart"
   3: a datum about some physical state that is presented to a user
     by a meter or similar instrument; "he could not believe the
     meter reading"; "the barometer gave clear indications of an
     approaching storm" [syn: {reading}, {meter reading},
     {indication}]
   4: written material intended to be read; "the teacher assigned
     new readings"; "he bought some reading material at the
     airport" [syn: {reading}, {reading material}]
   5: a mental representation of the meaning or significance of
     something [syn: {interpretation}, {reading}, {version}]
   6: a city on the River Thames in Berkshire in southern England
   7: a public instance of reciting or repeating (from memory)
     something prepared in advance; "the program included songs
     and recitations of well-loved poems" [syn: {recitation},
     {recital}, {reading}]
   8: the act of measuring with meters or similar instruments; "he
     has a job meter reading for the gas company" [syn: {reading},
     {meter reading}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top