ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

citing

S AY1 T IH0 NG   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citing-, *citing*, cit
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exciting(เอคไซ'ทิง) adj. ซึ่งทำให้ตื่นเต้น,น่าตื่นเต้น,เร้าอารมณ์, Syn. rousing

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why must you insult that gentleman for citing a rule infraction?แต่ทำไมคุณต้องฉีกหน้าสุภาพบุรุษผู้นั้น เพื่อต้องการละเมิดกฎหมายเหรอ The Sin Eater (2013)
Maybe the unsub suffered abuse at the hands of someone citing God's will that he should change.บางทีอันซับอาจถูกล่วงละเมิดจากบางคน ที่รับใช้พระเจ้า ทำให้เขาบิดเบือนทางเพศ Broken (2013)
Pierce Hawthorne takes Troy's side, citing that Abed is weirder and more foreign.โดยอ้างว่าอาเบดประหลาดและดูเป็นต่างด้าวกว่า เชอร์ลีย์ เบ็นเน็ตต์ประกาศความภักดี Pillows and Blankets (2012)
You can cancel the party and come to the hospital, or I can stand outside your door and send away all your guests by citing a medical emergency.คุณจะยกเลิกงานเลี้ยงแล้วไปโรงพยาบาล หรือให้ผมยืนอยู่หน้าประตู คอยส่งแขกกลับโดยอ้างถึงเรื่องฉุกเฉินทางการแพทย์ Traffic (2011)
I thought here I'd be ticketing tourists or citing locals for growing pot.ผมคิดว่าจะซื้อตั๋วมาเที่ยวที่นี่ ไม่ก็ไปชมชุมชนตัวอย่าง ในการปั้นหม้อ Out of the Light (2011)
While Russian officials continue to blame a gas-main break, experts are citing the shape of the blast area and the size of the debris field as more consistent with that of a set explosive, leading to speculation that this may have beenขณะที่ทางการรัสเซียยังยืนกราน ว่าเกิดจากแก็สรั่ว ผู้เชี่ยวขาญระบุว่ารูปร่างของเปลวเพลิง และพื้นที่ของซากปรักหักพัง สอดคล้องกันกับ การวางระเบิด Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Citing you, sir.เขียนใบสั่งคุณครับท่าน Caballo sin Nombre (2010)
You request a divorce by the state of California citing irreconcilable differences.คุณเรียกร้องขอหย่า ที่รัฐแคลิฟลอเนียร์ เพราะด้วยความเข้ากันไม่ได้ ใช่ไหม? 17 Again (2009)
Homeland Security spokesmen praised the near-perfect execution from local police, citing zero casualties on the enforcement side...คุณจะไม่ทำให้เท้าเย็น,ใช่ไหม? ไม่,ไม่แน่นอน เท้าของผมอุ่นมาก ถุงเท้า2 ชั้น Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Meanwhile the U.S. and WHO, citing the failure of the Korean government World Health Organization, Geneva, Switzerland to secure the remaining two infected family members, or to capture the creature in question, have announced a policy of direct intervention.ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาและองค์กรอนามัยโลกได้กล่าวถึง ความล้มเหลวของรัฐบาลเกาหลีใต้ องค์กรอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ในการจับกุม สมาชิกจากครอบครัวติดเชื้อสองคนที่เหลือ หรือจับสัตว์ประหลาดดังกล่าว The Host (2006)
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท Oh, God! (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant
ตื่นเต้น[adj.] (teūnten) EN: exciting ; anxious   FR: excitant ; anxieux

CMU English Pronouncing Dictionary
CITING    S AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citing    (v) sˈaɪtɪŋ (s ai1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もしそれが興奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting [Add to Longdo]
エキサイティング[, ekisaiteingu] (adj-na,n) exciting; (P) [Add to Longdo]
エキサイティングゲーム[, ekisaiteinguge-mu] (n) exciting game [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
暗唱;暗誦;諳誦[あんしょう;あんじゅ(暗誦;諳誦)(ok), anshou ; anju ( anshou ; anshou )(ok)] (n,vs) recitation; reciting from memory [Add to Longdo]
詠吟[えいぎん, eigin] (n,vs) reciting poetry [Add to Longdo]
詠誦[えいしょう, eishou] (n,vs) reciting poetry [Add to Longdo]
花尽くし[はなづくし;はなずくし, hanadukushi ; hanazukushi] (n) (1) citing or naming a variety of flowers; (2) multi-flowered design [Add to Longdo]
滑舌[かつぜつ, katsuzetsu] (n) speaking one's lines smoothly; reciting one's lines well [Add to Longdo]
勧化[かんげ, kange] (n,vs) religious-fund soliciting; Buddhist preaching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cite \Cite\, v. t. [imp. & p. p. {Cited}; p. pr. & vb. n.
   {Citing}] [F. citer, fr. L. citare, intens. of cire,
   ci[=e]re, to put in motion, to excite; akin to Gr.? to go,
   Skr. ? to sharpen.]
   1. To call upon officially or authoritatively to appear, as
    before a court; to summon.
    [1913 Webster]
 
       The cited dead,
       Of all past ages, to the general doom
       Shall hasten.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Cited by finger of God.        --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. To urge; to enjoin. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To quote; to repeat, as a passage from a book, or the
    words of another.
    [1913 Webster]
 
       The devil can cite Scripture for his purpose.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To refer to or specify, as for support, proof,
    illustration, or confirmation.
    [1913 Webster]
 
       The imperfections which you have cited. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To bespeak; to indicate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Aged honor cites a virtuous youth.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) To notify of a proceeding in court. --Abbot
 
   Syn: To quote; mention, name; refer to; adduce; select; call;
     summon. See {Quote}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top