ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recovery

R IH0 K AH1 V R IY0   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recovery-, *recovery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recovery[N] การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ, Syn. restoration, resumption, rehabilitation
recovery room[N] ห้องพักฟื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recovery(รีคัฟ'เวอะรี) n. การเอากลับคืน,การกู้,การคืนสู่สภาพเดิม,สิ่งที่ได้คืนมา, Syn. restoration
recovery roomn. ห้องพักฟื้น,ห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด

English-Thai: Nontri Dictionary
recovery(n) การฟื้นคืน,การกู้,การเอากลับคืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recoveryการกู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recoveryการฟื้นตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recoveryส่วนรับคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery๑. การได้กลับคืน๒. การฟื้นตัว [ดู recuperation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recoveryการกู้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery agentตัวแทนเรียกร้องส่วนรับคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery blockบล็อกสำหรับกู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recovery of possession๑. การแสวงคืนครองทรัพย์ (ปพพ.)๒. การเอาคืนซึ่งการครอบครอง (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery of premisesการได้คืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery tank; expansion tank๑. หม้อน้ำล้น๒. หม้อกันล้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recoveryการนำกลับคืน
การสกัดสารมีค่าออกมาแบ่งออกเป็น : Material Recovery สกัดสารเป็นประโยชน์ออกมา เช่นกลั่นสารตัวทำละลายจากน้ำเสีย สกัดแร่เงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์ม, ทำปุ๋ยจากขยะ : Energy Recovery สกัดพลังงานเป็นประโยชน์ออกมา เช่น นำขยะมาหมักจนได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งใช้หุงต้มได้, นำขยะมาเผาได้ความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Recovery การนำกลับคืน, การฟื้นตัว
การแยกหรือการรวบวัตถุที่แยกได้จากของเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Recovery Factorค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้, ค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้ต่อปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่ง [ปิโตรเลี่ยม]
recovery of nationalityการกลับคืนสัญชาติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Marcus, we are on the brink of the recovery of the greatest artifact in the history of mankind.ดีล่ะ, มาร์คัส, เราใกล้ถึงปลายทางแล้ว ของการค้นพบวัตถุที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Your daughter's out of surgery and she's in the recovery room.ลูกคุณออกจากห้องผ่าตัดแล้วค่ะ Heat (1995)
Nobody ever called the recovery of the artifacts from King Tut's tomb...แต่ไม่เคยมีใครเรียกนักค้นพบที่... Titanic (1997)
His chances of recovery are pretty good.โอกาสที่เขาจะหายมีมากๆ เลย Hope Springs (2003)
Anyway, he needs recovery time and everyone thought we should just move it till after the summer.ยังไงก็ตามเขาก็ยังอยากจะไป แต่เราทุกคนรู้ว่า เขาจะเดินไม่ได้จนกว่าฤดูร้อนหน้า Match Point (2005)
Um, this is a brochure... for a grief recovery support group that meets on Tuesdays.และนี่คือโบรชัวร์ สำหรับกลุ่มฟื้นฟูความศร้า มีประชุมทุกวันอังคาร Little Miss Sunshine (2006)
One: You should go to a daily recovery meeting.หนึ่ง, ลูกจะต้องเข้าบำบัดทุกวัน Scan (2006)
He's in the recovery room.เขาอยู่ในห้องพักฟื้น Gangster High (2006)
There's a chance at a good recovery here.มีโอกาสเป็นปกติ ถ้าทำกันดีๆนะ A Change Is Gonna Come (2007)
You know the first step to recovery is admitting you have a problem?รู้ไหม๊ ขั้นแรกของการเริ่มต้นคือ การยอมรับ เธอกำลังมีปัญหานะ Love/Addiction (2007)
How long will the recovery time be?มันต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะกว่าจะหาย The Heart of the Matter (2007)
I PROMISE I WILL HAVE A TOTAL RECOVERY NEXT WEEK,ฉันสัญญาว่า ฉันจะฟื้นฟูอย่างเต็มที่สัปดาห์หน้า Betty's Wait Problem (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recoveryBusiness recovery, which looks just around the corner, will be rapid and strong.
recoveryFinance Ministry officials tried to boost confidence in recovery.
recoveryFor the economy as a whole, recovery seems still far away.
recoveryHe is beyond the chance of recovery.
recoveryHe is not much better, and there is a little hope of recovery.
recoveryHe is now on the way to recovery.
recoveryHis recovery was nothing short of a miracle.
recoveryI believe it would be unproductive with regard to the present recovery.
recoveryIf this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.
recoveryI'm glad to know that you are on the way to a full recovery.
recoveryImproving corporate performances are behind the stock market recovery.
recoveryIs there any chance of his recovery?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นตัว[N] recovery, See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, , Syn. การฟื้นฟูสภาพ, Example: คณะรัฐมนตรีนำนโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2543

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟื้นตัว[n.] (kān feūntūa) EN: recovery   
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān feūntūa khøng sētthakit) EN: economic recovery   FR: reprise économique [f]
รถลาก[n. exp.] (rotlāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck   FR: dépanneuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECOVERY R IH0 K AH1 V R IY0
RECOVERY R IH0 K AH1 V ER0 IY0
RECOVERY'S R IH0 K AH1 V ER0 IY0 Z
RECOVERY'S R IH0 K AH1 V R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recovery (n) rˈɪkˈʌvəriː (r i1 k uh1 v @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复苏[fù sū, ㄈㄨˋ ㄙㄨ, / ] recovery (health, economic), #10,632 [Add to Longdo]
采收率[cǎi shōu lǜ, ㄘㄞˇ ㄕㄡ ㄌㄩˋ, / ] recovery ratio, #73,383 [Add to Longdo]
复元[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] recovery [Add to Longdo]
愈复[yù fù, ㄩˋ ㄈㄨˋ, / ] recovery (after illness) [Add to Longdo]
重获[chóng huò, ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] recovery; recover [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergungsdienst {m}recovery service [Add to Longdo]
Bergungsfahrzeug {n}recovery vehicle [Add to Longdo]
Erholungszeit {f}; Erholzeit {f}recovery time [Add to Longdo]
Erholzeit {f} eines Zeitgliedes [techn.]recovery time [Add to Longdo]
Genesung {f}; Besserung {f} | Genesungen {pl}recovery | recoveries [Add to Longdo]
Wiederherstellung {f}; Rückgewinnung {f} | automatische Wiederherstellung {f}recovery | autorecovery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベントリーリカバリー[, inbentori-rikabari-] (n) inventory recovery [Add to Longdo]
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] (n) {comp} error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] (n) {comp} error recovery routine [Add to Longdo]
キーリカバリー[, ki-rikabari-] (n) {comp} key recovery [Add to Longdo]
クラッシュ回復[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) {comp} crash recovery [Add to Longdo]
サーチ&リカバリー[サーチアンドリカバリー, sa-chiandorikabari-] (n) search and recovery [Add to Longdo]
サーチ&リカバリー・ダイブ;サーチ&リカバリーダイブ[サーチアンドリカバリー・ダイブ(サーチ&リカバリー・ダイブ);サーチアンドリカバリーダイブ(サーチ&リカバリーダイブ), sa-chiandorikabari-. daibu ( sa-chi & rikabari-. daibu ); sa-chiandorikabari-daibu ] (n) search and recovery dive [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[ジョブかいふくせいぎょファイル, jobu kaifukuseigyo fairu] (n) {comp} backup file; job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] (n) {comp} dialogue recovery [Add to Longdo]
トランザクション回復[トランザクションかいふく, toranzakushon kaifuku] (n) {comp} transaction recovery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery [Add to Longdo]
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery [Add to Longdo]
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recovery \Re*cov"er*y\ (r?*k?v"?r*?), n.
   1. The act of recovering, regaining, or retaking possession.
    [1913 Webster]
 
   2. Restoration from sickness, weakness, faintness, or the
    like; restoration from a condition of mistortune, of
    fright, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The obtaining in a suit at law of a right to
    something by a verdict and judgment of court.
    [1913 Webster]
 
   4. The getting, or gaining, of something not previously had.
    [Obs.] "Help be past recovery." --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   5. In rowing, the act of regaining the proper position for
    making a new stroke.
    [1913 Webster]
 
   6. Act of regaining the natural position after curtseying.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. (Fencing, Sparring, etc.) Act of regaining the position of
    guard after making an attack.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Common recovery} (Law), a species of common assurance or
    mode of conveying lands by matter of record, through the
    forms of an action at law, formerly in frequent use, but
    now abolished or obsolete, both in England and America.
    --Burrill. Warren.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recovery
   n 1: return to an original state; "the recovery of the forest
      after the fire was surprisingly rapid"
   2: gradual healing (through rest) after sickness or injury [syn:
     {convalescence}, {recuperation}, {recovery}]
   3: the act of regaining or saving something lost (or in danger
     of becoming lost) [syn: {recovery}, {retrieval}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top