ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recitation

R EH2 S AH0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recitation-, *recitation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recitation(n) การท่องจำ, Syn. narrating, soliloquizing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว, การท่อง, การท่องให้ครูฟัง, บทเรียนท่องจำ, การบรรยายในห้องเรียน, การอ่านออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
recitation(n) การอ่านออกเสียง, การสวด, การท่องอาขยาน, การบรรยาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recitationsอาขยาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And induces a 'twilight' hypnotic state, and elicits a mechanical recitation of truth.ในขณะที่แกหลับ แล้วแกจะบอกความจริงกับเรา House of Fury (2005)
I will not sit here and listen to this recitation of torments past.ฉันจะไม่นั่งอยู่นี่ และฟังการพูดถึง ความทนทุกข์ในอดีต Smoldering Children (2011)
It is through recitation of these passages that the demons are given license to possess the living.ซี่งเเสดงว'าการท่องคาถานิ้.. เปี๋นเหบือนการเปิดทางไหปี๋ศาจ เขขิาสึงสูใบมบุษยธั Evil Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recitationThe teacher noted several mistakes in my recitation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาขยาน(n) recitation, Syn. บทท่องจำ, Example: แต่ก่อนนั้นนักเรียนต้องท่องอาขยานที่เป็นบทตัดตอนจากวรรณคดี, Count Unit: บท
การท่อง(n) recitation, See also: reciting, rote, repetition, Syn. การท่องจำ, การกล่าวซ้ำ, Example: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการท่องพจนานุกรมทุกตัว
การท่องจำ(n) recitation, See also: learning by heart, repetition, Syn. การท่อง, Example: ประโยชน์ของการท่องจำวรรณคดี คือ ทำให้เกิดซึมซาบจนติดปาก คุ้นหูและมีความคุ้นเคยกับตัวละคร, Thai Definition: การท่องบ่นจนจำได้, การท่องบ่นจนขึ้นใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำนองเสนาะ[thamnøng sanǿ] (n, prop) EN: rhythm of prose ; tonal recitation
วันอุโบสถ[wan ubōsot] (n, exp) EN: Uposatha Day ; fortnightly day of recitation of the Sangha's rules of practice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECITATION R EH2 S AH0 T EY1 SH AH0 N
RECITATIONS R EH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recitation (n) rˌɛsɪtˈɛɪʃən (r e2 s i t ei1 sh @ n)
recitations (n) rˌɛsɪtˈɛɪʃənz (r e2 s i t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vortrag { m } | Vorträge { pl }recitation | recitations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レシテーション[reshite-shon] (n) recitation [Add to Longdo]
暗唱;暗誦;諳誦[あんしょう;あんじゅ(暗誦;諳誦)(ok), anshou ; anju ( anshou ; anshou )(ok)] (n, vs) recitation; reciting from memory [Add to Longdo]
一中節[いっちゅうぶし, icchuubushi] (n) (See 浄瑠璃) type of Joruri (dramatic recitation accompanied by a shamisen) [Add to Longdo]
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised) [Add to Longdo]
感吟[かんぎん, kangin] (n, vs) emotional chanting or recitation [Add to Longdo]
記誦[きしょう, kishou] (n, vs) (1) (arch) (See 諳んじる) reciting (a poem) from memory; (2) (arch) rote recitation (without understanding) [Add to Longdo]
吟詠[ぎんえい, gin'ei] (n, vs) recitation or chanting of a poem [Add to Longdo]
吟唱;吟誦[ぎんしょう, ginshou] (n, vs) recital; recitation; chant(ing) [Add to Longdo]
口述権[こうじゅつけん, koujutsuken] (n) public recitation right (e.g. reciting a poem in a bookstore) [Add to Longdo]
口説き[くどき, kudoki] (n, vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recitation \Rec`i*ta"tion\ (r[e^]s`[i^]*t[=a]"sh[u^]n), n. [L.
   recitatio: cf. F. r['e]citation. See {Recite}.]
   1. The act of reciting; rehearsal; repetition of words or
    sentences. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   2. The delivery before an audience of something committed to
    memory, especially as an elocutionary exhibition; also,
    that which is so delivered.
    [1913 Webster]
 
   3. (Colleges and Schools) The rehearsal of a lesson by pupils
    before their instructor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recitation
   n 1: written matter that is recited from memory
   2: a public instance of reciting or repeating (from memory)
     something prepared in advance; "the program included songs
     and recitations of well-loved poems" [syn: {recitation},
     {recital}, {reading}]
   3: a regularly scheduled session as part of a course of study
     [syn: {course session}, {class period}, {recitation}]
   4: systematic training by multiple repetitions; "practice makes
     perfect" [syn: {exercise}, {practice}, {drill}, {practice
     session}, {recitation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top