ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incitement

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incitement-, *incitement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incitement(n) การยั่วยุ, See also: การกระตุ้น, การปลุกปั่น, Syn. motive, stimulus, provocation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation

English-Thai: Nontri Dictionary
incitement(n) การยุยง, การส่งเสริม, การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incitement to racial hatredการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incitement; instigationการยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา Nothing But the Blood (2009)
I will have no alternative but to interpret that as an incitement of mutiny.ข้าจะไม่มีทางเลือกใดนอกจากตีความหมาย ว่านั่นเป็นการยั่วยุให้มีการก่อกบฎ VIII. (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกระตุ้น(n) motivation, See also: incitement, Syn. แรงผลักดัน, แรงดัน, แรงหนุน
แรงผลักดัน(n) impulsion, See also: incitement, motivation, Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน, แรงหนุน
การยั่วยุ(n) incitement, See also: provocation, instigation, urge, stimulation, Syn. การกระตุ้น, การยุยง, การเร่งเร้า, Example: ครูควรสอนเรื่องโทษของยาเสพย์ติดให้มากขึ้นเพื่อลดความสนใจในยาเสพย์ติดมิให้เกิดการยั่วยุให้คนอยากรู้อยากทดลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระตุ้น[kān kratun] (n) EN: stimulation; incitement  FR: stimulation [ f ]
การยุยง[kān yuyong] (n) EN: incitement ; instigation  FR: incitation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
incitement
incitements

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incitement
incitements

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ,         /        ] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anregung { f } | Anregungen { pl }incitement | incitements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誘導[ゆうどう, yuudou] (n, vs) guidance; leading; induction; introduction; incitement; inducement; (P) #3,236 [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] (n, vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P) #5,996 [Add to Longdo]
扇動(P);煽動(oK)[せんどう, sendou] (n, vs) incitement; sedition; agitation; abetting; (P) [Add to Longdo]
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incitement \In*cite"ment\, n. [Cf. F. incitement.]
   [1913 Webster]
   1. The act of inciting.
    [1913 Webster]
 
   2. That which incites the mind, or moves to action; motive;
    incentive; impulse. --Burke.
    [1913 Webster]
 
       From the long records of a distant age,
       Derive incitements to renew thy rage. --Pope.
 
   Syn: Motive; incentive; spur; stimulus; impulse;
     encouragement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incitement
   n 1: an act of urging on or spurring on or rousing to action or
      instigating; "the incitement of mutiny" [syn: {incitation},
      {incitement}]
   2: needed encouragement; "the result was a provocation of
     vigorous investigation" [syn: {provocation}, {incitement}]
   3: something that incites or provokes; a means of arousing or
     stirring to action [syn: {incitement}, {incitation},
     {provocation}]
   4: the act of exhorting; an earnest attempt at persuasion [syn:
     {exhortation}, {incitement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top