ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excitation

EH2 K S AY0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excitation-, *excitation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น, การปลุกปั่น, การเร้า, ภาวะที่ถูกกระตุ้น, ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excitationการเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excitationการกระตุ้นการทำงาน, การเร้า, ตื่นเต้น, การกระตุ้น, การกระตุ้นโดยตรง, การตื่นตัว [การแพทย์]
Excitation Actionฤทธิ์ในทางเร้า [การแพทย์]
Excitation Bandแถบกระตุ้น [การแพทย์]
Excitation Spectraสเปกตรากระตุ้น [การแพทย์]
Excitation, Vibrationalการเร้าการสั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Close your eyes, please. No undue excitation of any kind.ปิดตาของคุณโปรด ไม่มีการกระตุ้นเกินควรใด ๆ The Russia House (1990)
Tells us he's a violent anger excitation rapist.จะบอกว่าเขามีอารมณ์โกรธง่าย Paradise (2008)
IT COULD BE AN ANGER EXCITATION OFFENDERอาจเป็นอาชญากรรมแสวงหาความตื่นเต้น Zoe's Reprise (2009)
First excitation state is being maintained.ไม่พบข้อผิดพลาดในระบบ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความตื่นเต้น[khwām teūnten] (n) EN: excitement ; agitation  FR: excitation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCITATION EH2 K S AY0 T EY1 SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erregerfrequenz { f } [ electr. ]excitation frequency; exciting frequency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加振[かしん, kashin] (n) excitation [Add to Longdo]
喚起[かんき, kanki] (n, vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]
性的興奮[せいてきこうふん, seitekikoufun] (n) sexual arousal; sexual excitation [Add to Longdo]
他励[たれい, tarei] (n, adj-no) separate excitation [Add to Longdo]
多光子励起[たこうしれいき, takoushireiki] (n) multiphoton excitation [Add to Longdo]
励起[れいき, reiki] (n, vs) (electrical) excitation [Add to Longdo]
励弧[れいこ, reiko] (n) excitation [Add to Longdo]
励磁[れいじ, reiji] (n, vs) excitation [Add to Longdo]
励磁損[れいじそん, reijison] (n) excitation loss [Add to Longdo]
励磁電流[れいじでんりゅう, reijidenryuu] (n) excitation current [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excitation \Ex`ci*ta"tion\n. [L. excitatio: cf. F. excitation.]
   1. The act of exciting or putting in motion; the act of
    rousing up or awakening. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The act of producing excitement (stimulation);
    also, the excitement produced.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excitation
   n 1: the state of being emotionally aroused and worked up; "his
      face was flushed with excitement and his hands trembled";
      "he tried to calm those who were in a state of extreme
      inflammation" [syn: {excitement}, {excitation},
      {inflammation}, {fervor}, {fervour}]
   2: the neural or electrical arousal of an organ or muscle or
     gland [syn: {excitation}, {innervation}, {irritation}]
   3: something that agitates and arouses; "he looked forward to
     the excitements of the day" [syn: {excitation}, {excitement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top