ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salutation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salutation-, *salutation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salutation(n) การแสดงความเคารพ, See also: การแสดงคารวะ, การแสดงวันทยาหัตถ์, Syn. salute
salutation(n) คำทักทาย (คำขึ้นต้นจดหมาย), Syn. address

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salutation(แซลลิวเท'เชิน) n. การคำนับ, การแสดงความเคารพ, การยิงสลุต, คำคารวะ, การวันทยาหัตถ์, คำคารวะ, คำสรรเสริญ, คำอวยพร, Syn. greeting, salute

English-Thai: Nontri Dictionary
salutation(n) การคารวะ, การคำนับ, การยิงสลุต, คำอวยพร, การขึ้นต้นจดหมาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salutationsการทักทายและการอวยพร [TU Subject Heading]
Salutations in artการทักทายและการอวยพรในศิลปะ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียน(v) salutation of a letter as a conventional greeting, Thai Definition: คำขึ้นต้นจดหมายอย่างเป็นทางการ ใช้ขึ้นต้นจดหมายราชการ และจดหมายธุรกิจทั่วไป
วันทนาการ(n) salutation, See also: paying respect, paying homage, Syn. การไหว้, การเคารพ, Notes: (บาลี)
ประณม(n) salutation, Syn. การน้อมไหว้, Example: เขาคลานเข้ามาตรงหน้าปู่แล้ว กราบก้มประณมกรอย่างสวยงาม, Notes: (สันสกฤต)
ปฏิสันถาร(n) greeting, See also: salutation, welcome, small talk, light conversation, Syn. การทักทายปราศรัย, การต้อนรับ, Ant. บึ้งตึง, บึ้งใบ้, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทูตานุทูตทีละคนโดยทั่วหน้า
การทักทาย(n) greeting, See also: salutation, hail, Syn. การทัก, การปฏิสันถาน, Example: คนไทยใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย, Thai Definition: ไต่ถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [ m ]
การเคารพ[kān khaorop] (n) EN: salutation
การทักทาย[kān thakthāi] (n) EN: greeting ; salutation ; hail  FR: salutations [ fpl ]
คำทักทาย[kham thakthāi] (n, exp) EN: greeting ; address  FR: salutations [ fpl ]
ปฏิสันถาร[patisanthān] (n) EN: greeting ; salutation ; welcome ; small talk ; light conversation  FR: salutations [ fpl ]
พนม[phanom] (v) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration  FR: joindre les mains pour saluer
เรียน...[rīen ...] (n) EN: Mr. x ; Dear Mr. x  FR: avec les salutations de ... ; cher “x”

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salutation (n) sˌæljuːtˈɛɪʃən (s a2 l y uu t ei1 sh @ n)
salutations (n) sˌæljuːtˈɛɪʃənz (s a2 l y uu t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gruß { m } | Grüße { pl }salutation | salutations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n, vs, adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
会釈[えしゃく, eshaku] (n, vs) nod; salutation; greeting; recognition; bow; (P) [Add to Longdo]
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that... [Add to Longdo]
敬啓[けいけい, keikei] (exp) (arch) salutation at the end of a formal letter [Add to Longdo]
敬呈[けいてい, keitei] (exp) (arch) salutation in a formal letter [Add to Longdo]
拝呈[はいてい, haitei] (n, vs) (1) presenting; presentation; (n) (2) (hon) (salutation of a formal letter) Dear (so and so); Dear Sir; Dear Madam; To Whom It May Concern [Add to Longdo]
拝復[はいふく, haifuku] (int, n) (salutation of a formal letter of response) Dear Sir or Madam, in reply to your letter ... [Add to Longdo]
復啓[ふくけい;ふっけい, fukukei ; fukkei] (n) (salutation of a formal letter of response) Dear Sir or Madam, in reply to your letter ... [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salutation \Sal`u*ta"tion\, n. [L. salutatio: cf. F. salutation.
   See {Salute}.]
   The act of saluting, or paying respect or reverence, by the
   customary words or actions; the act of greeting, or
   expressing good will or courtesy; also, that which is uttered
   or done in saluting or greeting.
   [1913 Webster]
 
      In all public meetings or private addresses, use those
      forms of salutation, reverence, and decency usual
      amongst the most sober persons.     --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Greeting; salute; address.
 
   Usage: {Salutation}, {Greeting}, {Salute}. Greeting is the
      general word for all manner of expressions of
      recognition, agreeable or otherwise, made when persons
      meet or communicate with each other. A greeting may be
      hearty and loving, chilling and offensive, or merely
      formal, as in the opening sentence of legal documents.
      Salutation more definitely implies a wishing well, and
      is used of expressions at parting as well as at
      meeting. It is used especially of uttered expressions
      of good will. Salute, while formerly and sometimes
      still in the sense of either greeting or salutation,
      is now used specifically to denote a conventional
      demonstration not expressed in words. The guests
      received a greeting which relieved their
      embarrassment, offered their salutations in
      well-chosen terms, and when they retired, as when they
      entered, made a deferential salute.
      [1913 Webster]
 
         Woe unto you, Pharisees! for ye love the
         uppermost seats in the synagogues, and greetings
         in the markets.          --Luke xi. 43.
      [1913 Webster]
 
         When Elisabeth heard the salutation of Mary, the
         babe leaped in her womb.     --Luke i. 41.
      [1913 Webster]
 
         I shall not trouble my reader with the first
         salutes of our three friends.   --Addison.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salutation
   n 1: an act of honor or courteous recognition; "a musical salute
      to the composer on his birthday" [syn: {salute},
      {salutation}]
   2: (usually plural) an acknowledgment or expression of good will
     (especially on meeting) [syn: {greeting}, {salutation}]
   3: word of greeting used to begin a letter

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 salutation /salytasjɔ̃/ 
  greeting

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top