ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fervour

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fervour-, *fervour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fervour[N] ความรู้สึกท่วมท้น, See also: ความรักท่วมท้น, ความศรัทธาแรงกล้า, Syn. ardor, fervor, zeal, Ant. indifference, unconcern

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fervour(เฟอ'เวอะ) n. ความอบอุ่นมาก,ความร้อนรน,ความเร่าร้อน,ความร้อนจัด

English-Thai: Nontri Dictionary
fervour(n) ความเร่าร้อน,ความร้อน,ความกระตือรือร้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Do not fear the Abyss, for I am the abyss and thou shalt weep with the fervour and bliss of my love. "อย่ากลัวนรกอเวจี สำหรับผมนรกอเวจีและร่ำไห้พันครั้ง พร้อมศรัทธาแรงกล้าและความสุขอันล้นพ้นของสุดที่รักของผม Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fervourThanks to Haruna's "weather mode" Kaori's fervour was greatly dampened.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fervour    (n) fˈɜːʴvər (f @@1 v @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気勢[きせい, kisei] (n) fervour; fervor; vigour; vigor; ardour; spirit; (P) [Add to Longdo]
宗教熱[しゅうきょうねつ, shuukyounetsu] (n) religious fervour; religious enthusiasm [Add to Longdo]
熱血[ねっけつ, nekketsu] (n) hot blood; zeal; fervor; fervour; ardor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fervor \Fer"vor\, n. [Written also {fervour}.] [OF. fervor,
   fervour, F. ferveur, L. fervor, fr. fervere. See {Fervent}.]
   1. Heat; excessive warmth.
    [1913 Webster]
 
       The fevor of ensuing day.       --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. Intensity of feeling or expression; glowing ardor;
    passion; holy zeal; earnestness. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Winged with fervor of her love.    --Shak.
 
   Syn: {Fervor}, {Ardor}.
 
   Usage: Fervor is a boiling heat, and ardor is a burning heat.
      Hence, in metaphor, we commonly use fervor and its
      derivatives when we conceive of thoughts or emotions
      under the image of ebullition, or as pouring
      themselves forth. Thus we speak of the fervor of
      passion, fervid declamation, fervid importunity,
      fervent supplication, fervent desires, etc. Ardent is
      used when we think of anything as springing from a
      deepseated glow of soul; as, ardent friendship, ardent
      zeal, ardent devotedness; burning with ardor for the
      fight.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fervour
   n 1: the state of being emotionally aroused and worked up; "his
      face was flushed with excitement and his hands trembled";
      "he tried to calm those who were in a state of extreme
      inflammation" [syn: {excitement}, {excitation},
      {inflammation}, {fervor}, {fervour}]
   2: feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great
     ardor" [syn: {ardor}, {ardour}, {fervor}, {fervour},
     {fervency}, {fire}, {fervidness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top