ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reference

R EH1 F ER0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reference-, *reference*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reference(n) การอ้างอิง, See also: การอ้างถึง
reference(n) เอกสารอ้างอิง, See also: หนังสืออ้างอิง
reference(n) หนังสือรับรอง, Syn. recommendation
reference book(n) หนังสืออ้างอิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reference(เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การอ้างอิง, การอ้างถึง, หนังสืออ้างอิง, เครื่องหมายอ้างอิง, บุคคลที่อ้างถึง, ความสัมพันธ์, หลักฐาน, หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, Syn. mention, source
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า, สิ่งที่ชอบมากกว่า, บุริมสิทธิ, สิทธิพิเศษ, การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality, choice

English-Thai: Nontri Dictionary
reference(n) ข้ออ้างอิง, การอ้างอิง, หนังสืออ้างอิง, หนังสืออุเทศ
preference(n) การชอบมากกว่า, ความสมัครใจ, การเลื่อนตำแหน่ง, บุริมสิทธิ์, สิทธิพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reference๑. เอกสารอ้างอิง๒. การอ้างอิง, ข้ออ้างอิง๓. อ้างอิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reference๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. การมอบคดีให้ทนายความที่ศาลตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reference frame; frame of referenceกรอบอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reference plane; datum; datum horizon; datum level; datum planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reference plane; plane of referenceระนาบอ้างอิง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง, Example: <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110328-reference-book-1.jpg" Title="Reference book" alt="Reference book"> <p>หนังสืออ้างอิง คือ หนังสือที่มุ่งเสนอเรื่องราวความรู้พื้นฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ ในหลายสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง แต่กระทัดรัด ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่มแต่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่ต้องการเท่านั้น โดยเป็นหนังสือที่เขียนและรวบรวมขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ ขณะที่รูปเล่มส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ และหนากว่าหนังสือทั่วๆ ไป รวมถึงมีการพิมพ์ออกมาเป็นชุดๆ พร้อมทั้งมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้อ่าน เช่น การเรียงตามลำดับอักษร เหตุการณ์ เขตภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษเพื่อความสะดวกในการค้นหาเนื้อหา เช่น อักษรนำเล่ม คำนำนาง ดัชนีหัวแม่มือ สารบัญ ดัชนี ส่วนโยง <p>ประเภทของหนังสืออ้างอิง แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ เนื้อหาวิชา และ หน้าที่ <p>1. เนื้อหาวิชา คือ หนังสืออ้างอิงทั่วไป ที่ให้ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดสาขาวิชา ซึ่งตรงข้ามกับหนังสืออ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา ที่ให้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง <p>2. หน้าที่ คือ หนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงภายในเล่ม และ หนังสืออ้างอิงที่เป็นเครื่องชี้โยงไปหาข้อเท็จจริงในเล่มอื่น เช่น ดัชนีวารสารและบรรณานุกรม <p>หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ <p>พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549. <p>สารานุกรม เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการ, 2548- <p>หนังสือรายปี เช่น สยามออลมาแนค : สารนิเทศและปูมปฎิทินการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และข้อมูลสำคัญ. กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ, 2527- <p>อักขรานุกรมชีวประวัติ เช่น คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ของพระบาทสม เด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2534. <p>นามานุกรม เช่น สีดา สอนศรี. นามานุกรมหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528- <p>หนังสืออ้างอิงภูมิศาสตร์ เช่น Britannica Altas. Chicago : Encyclopedia Britannica, 1987. <p>หนังสือคู่มือ เช่น ทวี แก้วมณี, ธนญา ตรึงตราจิตกุล, ชัยยา ศรีอำไพ. หนังสือคู่มือมาตรฐานและการทดสอบเครื่องเรือน. กรุงเทพฯ : ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2549. <p>ดัชนีวารสาร เช่น ธำรงค์ ชูทัพ, สุดาวรรณ เครือพานิช. ดัชนีวารสารการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535. <p>บรรณานุกรม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. บรรณานุกรม ดร.ป๋วย. [ กรุงเทพฯ ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. <p>แหล่งข้อมูล: <p>Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). <p>เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. หนังสืออ้างอิง. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/index.html (สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference booksหนังสืออ้างอิง [TU Subject Heading]
reference electrodeขั้วไฟฟ้าอ้างอิง, ดู  standard electrode [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reference interviewการสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิง, Example: การสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิง (Reference interview) หมายถึง การหารายละเอียดจากผู้ที่มาใช้บริการช่วยการค้นคว้า เพื่อให้บรรณารักษ์ทราบแน่ชัดถึงความต้องการในการค้นคว้าของผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อทราบพื้นความรู้ของลูกค้า และเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสามารถในการใช้หนังสืออ้างอิงของผู้ที่มาใช้บริการ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างบรรณารักษ์อ้างอิงและผู้ที่มาใช้บริการช่วยการค้นคว้า เพื่อตรวจสอบความต้องการข้อมูลของบุคคล ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคำถามอ้างอิงที่ตั้งคำถามเป็นครั้งแรก เพราะผู้ใช้บริการอาจจะไม่พูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบกันแบบตัวต่อตัว ความอดทนและความสามารถในการติดต่อของบรรณารักษ์ เพื่อให้ผู้ใช้ให้รายละเอียดมากที่สุด การสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิงอาจเกิดขึ้นโดยทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางอีเมล์) ตามคำร้องขอของผู้ใช้ <br> แต่บรรณารักษ์อ้างอิงที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้ว บางครั้งจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นการสื่อสารถ้าผู้ใช้ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ การหารายละเอียดจากการสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิงนี้ เพื่อให้ฝ่ายบรรณารักษ์ได้รับความกระจ่างมากพอที่จะสามารถหาคำตอบมาให้ผู้ใช้ได้ดีที่สุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference librarianบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า, Example: Reference librarian หมายถึง บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหาคำตอบที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ และช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุด <p> คุณสมบัติของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ <p> ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ ไว้ดังนี้ <p> - มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด <p> - มีมนุษยสัมพันธ์อันดี <p> - มีความสนใจในวิชาการต่างๆ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ <p> - มีความอดทน พากเพียร <p> - มีไหวพริบดีในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด ควรหาคำตอบจากแหล่งใด <p> - มีความจำดี <p> - มีจินตนาการดี รู้จักการยืดหยุ่น ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว <p> - ช่างสังเกต รอบคอบ <p> - ตัดสินใจดี รู้จักเลือกแหล่งคำตอบที่เหมาะสม <p> - รู้จักวิธีการพูดคุย ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้ <p> - กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ <p> การให้บริการของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ นอกจากการให้บริการที่โต๊ะให้บริการตอบคำถามแล้ว ยังสามารถให้บริการโดยทางโทรศัพท์ โดยทางอี-เมล์ หรือโดยผ่านการสนทนาทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของบริการตอบคำถามในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ Google และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้มากขึ้น ดังนั้น บรรณารักษ์บริการตอบคำถามอาจไม่ต้องตอบคำถามหรือเก็บข้อมูลมากเหมือนในอดีต แต่ควรเน้นที่การให้คำแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักวิธีค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือช่วยแนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference services (Libraries)บริการตอบคำถาม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
reference number(n, phrase) หมายเลขอ้างอิง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A reference to the Jewish people.ขอพูดถึงยิว The Great Dictator (1940)
Your reference to the Jews might have been more violent.การที่พูดถึงชาวยิว มันอาจจะเลวร้ายมาก The Great Dictator (1940)
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย Yellow Submarine (1968)
There are 25 references in the current encyclopedia.มี 25 อ้างอิง ในสารานุกรมปัจจุบัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Have them do a 14 reference to presidential suite balcony right away.สำรวจเพรสซิเดนท์สวีท แล้วอารักขา The Bodyguard (1992)
If you need a reference after the war, ถ้าต้องการใบรับรองหลังสงคราม Schindler's List (1993)
Could you please tell me what this is in reference to?ช่วยบอกหน่อยได้มั้ยคะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร The One with George Stephanopoulos (1994)
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me.ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก Episode #1.6 (1995)
Check reference point offsets.ตรวจสอบการชดเชยจุดอ้างอิง Contact (1997)
- We'll also need your dna as a reference in case he's, um...-เราต้องการ ดีเอ็นเอ ของคุณด้วย เผื่อเราเอ้อ... Lost Son (2004)
Well, your credentials and references are excellent.จดหมายแนะนำตัวของคุณ รวมทั้งข้อมูลอ้างอิงนี่เยี่ยมยอดมาก Match Point (2005)
- In reference to what?-มีอะไรกับผมรึเปล่าครับ Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
referenceActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
referenceA dictionary is an excellent reference book.
referenceHe made reference to my book.
referenceI apologize that I'm not able to give a better reference to this work.
referenceI don't have any good reference book at hand.
referenceI had imagined that the newbies fresh from university would probably be stuck with all the backstage work - collecting reference material, getting copies and such but I couldn't have been proved more wrong.
referenceIn regard to the internship system in the United States I availed myself of part of Miyumi Tanaka's work "Making doctors in Harvard" (Igaku-Shoin Ltd.) as a reference.
referenceI want to look at the reference books.
referencePerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.
referencePlease give us three references.
referenceShe made references to World War II in her speech.
referenceThe asterisks mark important references.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสืออ้างอิง(n) reference, See also: documentation, Syn. เอกสารอ้างอิง, Example: นักวิจัยจำเป็นต้องใช้หนังสืออ้างอิงจำนวนมากในการทำวิจัย, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง
คำกล่าวอ้าง(n) allusion, See also: reference, Example: สิ่งที่เขาพูดมาเป็นคำกล่าวอ้างที่ยกมาสนับสนุนพรรคพวกของตัวเองทั้งสิ้น, Thai Definition: คำอ้างถึงหรือระบุถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลัก
ข้ออ้างอิง(n) reference, See also: base, Syn. คำอ้างอิง, Example: ตามหลักจิตวิทยาวิธีการนี้ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างอิงได้, Thai Definition: สิ่งที่ถือเป็นหลัก, สิ่งที่นำมากล่าวเป็นหลัก
บุคคลอ้างอิง(n) reference

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[āng-ing] (n) EN: reference  FR: référence [ f ] ; note [ f ]
อนุกรมเอกสาร[anukrom ekkasān] (n, exp) EN: reference number of a document ; serial number of a document  FR: référence de document [ f ]
บุคคลอ้างอิง[bukkhon āng-ing] (n, exp) EN: reference
บุคคลที่อ้างถึง[bukkhon thī āng theung] (n, exp) EN: reference
บุริมสิทธิ[burimmasit = burimasitthi] (n) EN: preferential right ; prior right ; preference
เอกสารอ้างอิง[ēkkasān āng-ing] (n) EN: reference ; bibliography
หุ้นบุริมสิทธิ[hunburimmasit] (n, exp) EN: preference shares ; preferred stock
อิงเกณฑ์[ing kēn] (x) EN: criterion referenced
อิงกลุ่ม[ing klum] (x) EN: norm referenced
จ่าหน้าเรื่อง[jānā reūang] (v, exp) EN: write the reference

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REFERENCE R EH1 F ER0 AH0 N S
REFERENCE R EH1 F R AH0 N S
REFERENCED R EH1 F ER0 AH0 N S T
REFERENCED R EH1 F R AH0 N S T
REFERENCES R EH1 F ER0 AH0 N S IH0 Z
REFERENCES R EH1 F R AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reference (n) rˈɛfrəns (r e1 f r @ n s)
references (n) rˈɛfrənsɪz (r e1 f r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参考书[cān kǎo shū, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄕㄨ, / ] reference #41,956 [Add to Longdo]
参考消息[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, / ] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenzeichen { n }reference number [Add to Longdo]
Arbeitszeugnis { n } (vom Arbeitgeber)reference from one's employer [Add to Longdo]
Aufsichtsplatz { m }reference desk [Add to Longdo]
Auskunftsabteilung { f }reference department [Add to Longdo]
Auskunftsbibliothekarin { f }reference librarian [Add to Longdo]
Bedienungshandbuch { n }reference manual [Add to Longdo]
Bezug { m } | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to [Add to Longdo]
Bezugnahme { f }; Hinweis { m } | unter Bezugnahme aufreference | with reference to; in reference to; referring to [Add to Longdo]
Bezugsgröße { f }reference quantity [Add to Longdo]
Bezugslinie { f }reference line [Add to Longdo]
Bezugspeilung { f }reference soundings [Add to Longdo]
Bezugspunkt { m }reference point; point of reference [Add to Longdo]
Bezugszeichen { n }reference sign [Add to Longdo]
Führungsgröße { f }reference variable [Add to Longdo]
Handbibliothek { f }reference library [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
参考(P);參考(oK)[さんこう, sankou] (n, adj-no) (See 参考にする) reference; consultation; (P) #308 [Add to Longdo]
参照[さんしょう, sanshou] (n, vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P) #418 [Add to Longdo]
文献[ぶんけん, bunken] (n) literature; books (reference); document; (P) #480 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
基準(P);規準(P)[きじゅん, kijun] (n, adj-no) standard; basis; criterion; norm; reference; datum; (P) #1,179 [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] (n, vs, adj-no) quotation; citation; reference; (P) #1,667 [Add to Longdo]
言及[げんきゅう, genkyuu] (n, vs) reference; allusion; (P) #1,898 [Add to Longdo]
[にい, nii] (n, n-suf) (1) (See 兄・あに) elder brother; (pn, adj-no) (2) (fam) (male) pronoun or suffix used in reference to an older brother figure; Mister; Mr #1,902 [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P) #2,585 [Add to Longdo]
優先[ゆうせん, yuusen] (n, vs, adj-no) preference; priority; precedence; (P) #3,130 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point [Add to Longdo]
フォント参照[フォントさんしょう, fonto sanshou] font reference [Add to Longdo]
レファレンス[れふぁれんす, refarensu] reference [Add to Longdo]
一般実体参照[いっぱんじったいさんしょう, ippanjittaisanshou] general entity reference [Add to Longdo]
引数実体参照[ひきすうじったいさんしょう, hikisuujittaisanshou] parameter entity reference [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] citation, reference [Add to Longdo]
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reference \Ref"er*ence\ (r?f"?r-ens), n. [See {Refer}.]
   1. The act of referring, or the state of being referred; as,
    reference to a chart for guidance.
    [1913 Webster]
 
   2. That which refers to something; a specific direction of
    the attention; as, a reference in a text-book.
    [1913 Webster]
 
   3. Relation; regard; respect.
    [1913 Webster]
 
       Something that hath a reference to my state. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One who, or that which, is referred to. Specifically;
    (a) One of whom inquires can be made as to the integrity,
      capacity, and the like, of another.
    (b) A work, or a passage in a work, to which one is
      referred.
      [1913 Webster]
 
   5. (Law)
    (a) The act of submitting a matter in dispute to the
      judgment of one or more persons for decision.
    (b) (Equity) The process of sending any matter, for
      inquiry in a cause, to a master or other officer, in
      order that he may ascertain facts and report to the
      court.
      [1913 Webster]
 
   6. Appeal. [R.] "Make your full reference." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Reference Bible}, a Bible in which brief explanations, and
    references to parallel passages, are printed in the margin
    of the text.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reference
   n 1: a remark that calls attention to something or someone; "she
      made frequent mention of her promotion"; "there was no
      mention of it"; "the speaker made several references to his
      wife" [syn: {mention}, {reference}]
   2: a short note recognizing a source of information or of a
     quoted passage; "the student's essay failed to list several
     important citations"; "the acknowledgments are usually
     printed at the front of a book"; "the article includes
     mention of similar clinical cases" [syn: {citation}, {cite},
     {acknowledgment}, {credit}, {reference}, {mention},
     {quotation}]
   3: an indicator that orients you generally; "it is used as a
     reference for comparing the heating and the electrical energy
     involved" [syn: {reference point}, {point of reference},
     {reference}]
   4: a book to which you can refer for authoritative facts; "he
     contributed articles to the basic reference work on that
     topic" [syn: {reference book}, {reference}, {reference work},
     {book of facts}]
   5: a formal recommendation by a former employer to a potential
     future employer describing the person's qualifications and
     dependability; "requests for character references are all too
     often answered evasively" [syn: {character}, {reference},
     {character reference}]
   6: the most direct or specific meaning of a word or expression;
     the class of objects that an expression refers to; "the
     extension of `satellite of Mars' is the set containing only
     Demos and Phobos" [syn: {reference}, {denotation},
     {extension}]
   7: the act of referring or consulting; "reference to an
     encyclopedia produced the answer" [syn: {reference},
     {consultation}]
   8: a publication (or a passage from a publication) that is
     referred to; "he carried an armful of references back to his
     desk"; "he spent hours looking for the source of that
     quotation" [syn: {reference}, {source}]
   9: (computer science) the code that identifies where a piece of
     information is stored [syn: {address}, {computer address},
     {reference}]
   10: the relation between a word or phrase and the object or idea
     it refers to; "he argued that reference is a consequence of
     conditioned reflexes"
   v 1: refer to; "he referenced his colleagues' work" [syn:
      {reference}, {cite}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top