ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*齿*

   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 齿, -齿-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[龄, líng, ㄌㄧㄥˊ] age; years
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  令 (lìng ㄌㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] age,  Rank: 1,510
齿[齿, chǐ, ㄔˇ] teeth; gears, cogs; age
Radical: 齿Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictographic] Teeth 人凵; 止 provides the pronunciation,  Rank: 1,773
[龋, qǔ, ㄑㄩˇ] tooth decay
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  禹 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 3,496
[龈, kěn, ㄎㄣˇ] gums
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  艮 (gěn ㄍㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 3,997
[啮, niè, ㄋㄧㄝˋ] to bite, to gnaw
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  齿 (chǐ ㄔˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 4,400
[龊, chuò, ㄔㄨㄛˋ] narrow, small-minded; dirty (2)
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  足 (zú ㄗㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 4,430
[龌, wò, ㄨㄛˋ] narrow, small-minded; dirty (1)
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  屋 (wū ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 4,509
[龇, zī, ] to bare one's teeth; crooked teeth
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  此 (cǐ ㄘˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 4,525
[龅, bāo, ㄅㄠ] buck teeth
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 4,662
[龉, yǔ, ㄩˇ] uneven teeth; to disagree
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  吾 (wú ㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 4,917
[龃, jǔ, ㄐㄩˇ] irregular teeth; discord
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 5,018
[龆, tiáo, ㄊㄧㄠˊ] to lose one's baby teeth
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  召 (zhào ㄓㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 5,134
[龀, chèn, ㄔㄣˋ] to lose one's baby teeth
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 5,568

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
齿[yá chǐ, ㄧㄚˊ ㄔˇ, 齿 / ] dental; tooth, #6,731 [Add to Longdo]
齿[chǐ, ㄔˇ, 齿 / ] tooth, #9,629 [Add to Longdo]
齿[chǐ lún, ㄔˇ ㄌㄨㄣˊ, 齿 / ] (machine) gear; pinion (gear wheel), #17,495 [Add to Longdo]
齿[jù chǐ, ㄐㄩˋ ㄔˇ, 齿 / ] sawtooth, #30,182 [Add to Longdo]
齿[qǔ chǐ, ㄑㄩˇ ㄔˇ, 齿 / ] dental caries; cavity, #35,371 [Add to Longdo]
齿[kǒu chǐ, ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] mouth and teeth; enunciation; to articulate; diction; age (of cattle, horses etc), #45,118 [Add to Longdo]
齿[zhì chǐ, ㄓˋ ㄔˇ, 齿 / ] wisdom tooth, #45,212 [Add to Longdo]
齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 齿 / ] despise; hold in contempt, #47,319 [Add to Longdo]
齿[chún chǐ, ㄔㄨㄣˊ ㄔˇ, 齿 / ] lit. lips and teeth (成语 saw); fig. close partners; interdependent, #54,225 [Add to Longdo]
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 齿 / ] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab, #55,451 [Add to Longdo]
齿[qiè chǐ, ㄑㄧㄝˋ ㄔˇ, 齿 / ] to gnash one's teeth (in anger), #61,433 [Add to Longdo]
齿相依[chún chǐ xiāng yī, ㄔㄨㄣˊ ㄔˇ ㄒㄧㄤ ㄧ, 齿 / ] lit. as close as lips and teeth (成语 saw); closely related; interdependent, #61,941 [Add to Longdo]
齿[mǎ chǐ xiàn, ㄇㄚˇ ㄔˇ ㄒㄧㄢˋ, 齿 / ] Portulaca oleracea (common purslane), #64,400 [Add to Longdo]
齿不清[kǒu chǐ bù qīng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, 齿 / ] to lisp; unclear articulation; inarticulate, #67,504 [Add to Longdo]
齿[chǐ yín, ㄔˇ ㄧㄣˊ, 齿 / ] gum; gingiva, #84,006 [Add to Longdo]
唇亡齿[chún wáng chǐ hán, ㄔㄨㄣˊ ㄨㄤˊ ㄔˇ ㄏㄢˊ, 齿 / ] lit. without the lips, the teeth feel the cold (成语 saw); fig. intimately interdependent, #88,619 [Add to Longdo]
齿[mén chǐ, ㄇㄣˊ ㄔˇ, 齿 / ] incisor, #90,505 [Add to Longdo]
齿[chǐ tiáo, ㄔˇ ㄊㄧㄠˊ, 齿 / ] rack (and pinion), #97,110 [Add to Longdo]
齿难忘[mò chǐ nán wàng, ㄇㄛˋ ㄔˇ ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ, 齿 / ] hard to forget even after one's teeth fall out (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #103,893 [Add to Longdo]
齿[jiù chǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 齿 / ] molar tooth, #105,265 [Add to Longdo]
齿[quǎn chǐ, ㄑㄩㄢˇ ㄔˇ, 齿 / ] canine tooth, #108,172 [Add to Longdo]
齿[lún chǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄔˇ, 齿 / ] tooth of cog wheel; gear tooth, #109,689 [Add to Longdo]
齿[hào chǐ, ㄏㄠˋ ㄔˇ, 齿 / ] white teeth (symbol of youth and beauty), #113,642 [Add to Longdo]
齿[rǔ chǐ, ㄖㄨˇ ㄔˇ, 齿 / ] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth, #115,137 [Add to Longdo]
齿[chǐ gēn, ㄔˇ ㄍㄣ, 齿 / ] root of tooth, #142,237 [Add to Longdo]
齿[chǐ yīn, ㄔˇ ㄧㄣ, 齿 / ] dental consonant, #158,396 [Add to Longdo]
齿不忘[mò chǐ bù wàng, ㄇㄛˋ ㄔˇ ㄅㄨˋ ㄨㄤˋ, 齿 / ] hard to forget even after one's teeth fall out (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #180,616 [Add to Longdo]
齿[chǐ guàn, ㄔˇ ㄍㄨㄢˋ, 齿 / ] crown of tooth, #210,163 [Add to Longdo]
齿[niè chǐ mù, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄇㄨˋ, 齿 / ] order of rodents (rats, rabbits etc), #212,249 [Add to Longdo]
齿龈炎[chǐ yín yán, ㄔˇ ㄧㄣˊ ㄧㄢˊ, 齿 / ] gingivitis, #293,305 [Add to Longdo]
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 齿 / ] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals), #330,857 [Add to Longdo]
怒目切齿[nù mù qiè chǐ, ㄋㄨˋ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄔˇ, 齿 / ] to gnash one's teeth in anger, #380,141 [Add to Longdo]
齿明眸[hào chǐ míng móu, ㄏㄠˋ ㄔˇ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄡˊ, 齿 / ] white teeth and bright eyes (成语 saw); lovely young woman, #397,082 [Add to Longdo]
齿朱唇[hào chǐ zhū chún, ㄏㄠˋ ㄔˇ ㄓㄨ ㄔㄨㄣˊ, 齿 / ] white teeth and vermilion lips (成语 saw); lovely young woman, #953,281 [Add to Longdo]
上口齿[shàng kǒu chǐ, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] supraoral tooth [Add to Longdo]
齿[shàng chǐ, ㄕㄤˋ ㄔˇ, 齿 / ] upper teeth [Add to Longdo]
齿[xià chǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄔˇ, 齿 / ] bottom teeth [Add to Longdo]
齿[bào chǐ, ㄅㄠˋ ㄔˇ, 齿 / ] gear-shaping [Add to Longdo]
前磨齿[qián mó chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄛˊ ㄔˇ, 齿 / ] premolar tooth [Add to Longdo]
齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 齿 / ] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab [Add to Longdo]
齿清楚[kǒu chǐ qīng chu, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨ˙, 齿 / ] clear diction; clear articulation [Add to Longdo]
齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 齿 / ] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text [Add to Longdo]
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 齿 / ] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance. [Add to Longdo]
齿[niè chǐ, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ, 齿 / ] a rodent (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]
齿动物[niè chǐ dòng wù, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, 齿 / ] a rodent (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]
齿[niè chǐ lèi, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄌㄟˋ, 齿 / ] rodents (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]
消除锯齿[xiāo chú jù chǐ, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄐㄩˋ ㄔˇ, 齿 / ] anti-alias (computer graphics) [Add to Longdo]
齿翼龙[Wú chǐ yì lóng, ㄨˊ ㄔˇ ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, 齿 / ] Pteranodon (genus of pterosaur) [Add to Longdo]
发脱口齿[fā tuō kǒu chǐ, ㄈㄚ ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] diction; enunciation [Add to Longdo]
齿[mó chǐ, ㄇㄛˊ ㄔˇ, 齿 / ] molar tooth [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These sperm whales never found bring a ship to be left that way.[CN] 他们用牙齿吃着墨鱼 我想,因为是头一次看到船 所以它们并不害怕 The Silent World (1956)
Why, doc, what's teeth got to do with a stomachache?[CN] 为什么医生,牙齿和胃有什么关系? Bordertown (1935)
-What about her teeth?[CN] 她的牙齿呢? All About Eve (1950)
- I can't understand you. Why don't you use your teeth?[CN] 我听不懂 为何不戴上牙齿 Red River (1948)
The number does not have big teeth, but his jaw[CN] 它的牙齿很小 The Silent World (1956)
Her parents and five brothers, all of them needing costly dental repairs![CN] 她父母和五个兄弟 都需要昂贵的牙齿矫正 Sabrina (1954)
He prepares long and obscure sermons which he's unable to memorize... and has to read like a stumbling and inarticulate child.[CN] 他写的布道词长而晦涩,连自己都记不住... 不得不照本宣科 而且像是一个结结巴巴、口齿不清的孩子 Lust for Life (1956)
""Teeth," I told you.[CN] 应该说"牙齿"我告诉过你 Red River (1948)
- Okay, dental. How many teeth?[CN] 多少个牙齿 Diabolique (1955)
"Teeth," you dumb heathen.[CN] 是"牙齿"白痴 Red River (1948)
I promised Pete Morgan I'd bring you by the farm this afternoon, and I don't know how to ask you.[CN] 我保证皮特摩根今下午我会带你来农场 却难以启齿请求 The Red House (1947)
Not a tooth in his mouth that hasn't cost me a bundle.[CN] 不是他口里的牙齿 不会花我一包 Touchez Pas au Grisbi (1954)
Just the fact that you had your teeth straightened.[CN] 只知道你矫正过牙齿 Casablanca (1942)
- We'll never get by those teeth![CN] 我们没法通过牙齿的! Pinocchio (1940)
A tiny cog in the great wheel of evolution.[CN] 革命车轮上的小齿 Ninotchka (1939)
We'll be too old to digest it.[CN] 那时我们大概都没牙齿去啃了 Le Plaisir (1952)
People lose teeth talking like that.[CN] 很多人这样讲话没了牙齿 The Maltese Falcon (1941)
Over?[CN] 贝壳每个齿 Southern Ocean (2008)
And put in a new swell set of store teeth.[CN] 给我安上一副新的牙齿 Bordertown (1935)
You're the most adorable cog I've ever seen.[CN] 你是我见过最值得 钦佩的小齿 Ninotchka (1939)
So that rod, connected to the gearshift lever on the steering post, comes down here[CN] 这个拉杆, 连接到转向装置的齿轮上 向下拉 Angel Face (1953)
Watch out for those dentalized D's and T's and those flat A's.[CN] 小心那些发D和T的齿音 还有那些发A的平舌音 Singin' in the Rain (1952)
She's got...[CN] 她的牙齿.. Indiscretion of an American Wife (1953)
Then they wipe it off to show how Dazzledent works.[CN] 牙齿会变成什么样子 然后把粉擦掉 表现用了亮晶晶牙膏的效果 The Seven Year Itch (1955)
I don't like rats to grin at me.[CN] 我不喜欢老鼠对着我 咧开牙齿地笑 Where the Sidewalk Ends (1950)
You have to keep your teeth sharp, all right.[CN] 你必须保持齿尖舌利? 行 All About Eve (1950)
Only I was afraid you'd got the bit in your teeth.[CN] 只是我怕你弄伤牙齿 Moonrise (1948)
I guess I must be getting either booky, hippy or toothy.[CN] 我猜我要叫上书呆子、 嬉皮士和多齿兽, High Society (1956)
You must have them out, all of them. - Wretched nuisances, teeth.[CN] 该把它们都拔掉 都拔掉 讨厌的东西 牙齿 Rebecca (1940)
Don't stand there showing your teeth. Give me a hand up.[CN] 不要站在那里站展现你的牙齿 帮我 Wuthering Heights (1939)
Teeth.[CN] 牙齿 Bordertown (1935)
To remove it, simply place the strap between your teeth...[CN] 只要把带子 放在牙齿中间 Lady and the Tramp (1955)
Isn't it awful? I'm about to ask you for another favor, after all you've done already.[CN] 真难以启齿 你为我做了这么多事 All About Eve (1950)
Comes with a great wailing and gnashing of teeth from the direction of Nob Hill.[CN] 诺布山那边又哭又叫,咬牙切齿 The House on Telegraph Hill (1951)
-Easy or not, I won't believe a word of it.[CN] 不论是否难以启齿 总之我是不会相信的 All About Eve (1950)
"My teeth is just what we was "disgusting'."[CN] 我们正在谈我的牙齿 Red River (1948)
- Oh, you've had too much wine. It's filthy wine.[CN] 把牙齿排列在嘴里 A Farewell to Arms (1932)
They say he knocked all Joey's front teeth out.[CN] 他们说,老师把乔伊 前排的牙齿全敲掉了 Blackboard Jungle (1955)
People don't realize, but when I show my teeth on ...I appear before more people than Sarah Bernhardt ever did.[CN] 虽然大家不了解 但每次我在电视机上 展示我的牙齿时 我觉得观众要的其实是 莎拉伯恩哈特 The Seven Year Itch (1955)
And then after that, he was so ashamed of himself that he used to sneak out of the house when company came.[CN] 我有个表弟... 他能用牙齿把啤酒瓶打开,他就能干这个... A Streetcar Named Desire (1951)
My boy, teeth are the most important organ In the entire human body. Well, not mine.[CN] 小伙子,牙齿是人体中的最重要的器官 不是我的 Bordertown (1935)
I've got a lot to say and none of its easy.[CN] 我有许多话对你说,但我却难以启齿 All About Eve (1950)
With the teeth.[CN] 或者牙齿 Devil's Doorway (1950)
- Don't mention it, pal.[CN] - 何足挂齿 朋友 Dead Reckoning (1947)
It's a dead man's tooth.[CN] 死人的牙齿 The Young and the Damned (1950)
And Nicholas says he's got moustaches out to here... he lisps and he's the bravest man in the world.[CN] 他口齿不清 却是世界上最勇敢的人 War and Peace (1956)
They put gray makeup on my teeth to show ordinary toothpaste.[CN] 真的,那很好玩 首先,他们会在我的牙齿上 涂上灰色的粉 以表现用了普通牙膏后 The Seven Year Itch (1955)
Clean it up, Chief, and nail down the new gear.[CN] 收拾一下 主管 装上新齿轮 我不会告诉你怎么装 Away All Boats (1956)
- Look at her eyes ! Show your teeth to the lady ! - She's beautiful ![CN] ―看她的眼睛让这位女士看看你的牙齿 ―她真漂亮 Europe '51 (1952)
To my first friend in the theatre, whose kindness and graciousness I shall never forget,[CN] 献给我在戏剧界的第一朋友 她的亲切及慷慨令我没齿难忘 All About Eve (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top