ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -忘-, *忘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[忘, wàng, ㄨㄤˋ] to forget, to miss, to neglect, to overlook
Radical: Decomposition: 亡 (wáng ㄨㄤˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,056

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàng, ㄨㄤˋ, ] to forget; to overlook; to neglect, #1,564 [Add to Longdo]
[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, / ] forget, #1,814 [Add to Longdo]
[nán wàng, ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ, / ] unforgettable, #6,115 [Add to Longdo]
[yí wàng, ㄧˊ ㄨㄤˋ, / ] to become forgotten; to forget, #7,454 [Add to Longdo]
[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, / ] memorandum; aide-memoire; memorandum book, #13,184 [Add to Longdo]
[wàng què, ㄨㄤˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] to forget (esp. in writing), #15,013 [Add to Longdo]
念念不[niàn niàn bù wàng, ㄋㄧㄢˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄨㄤˋ, ] to keep in mind constantly (成语 saw), #17,501 [Add to Longdo]
[wàng wǒ, ㄨㄤˋ ㄨㄛˇ, ] selflessness, #20,029 [Add to Longdo]
[jiàn wàng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ, ] absent-minded, #25,681 [Add to Longdo]
[wàng qíng, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄥˊ, ] unmoved; indifferent; unruffled by sentiment, #30,090 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
年会[ぼうねんかい, bounenkai] (n) งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
れない[わすない, wasunai] (vi vt ) ไม่ลืม
れない[わすれない, wasurenai] (vi vt ) ไม่ลืม
れた[Wasureta, Wasureta] ลืม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わする, wasuru] (v5r) (arch) to lose something [Add to Longdo]
るな草[わするなぐさ, wasurunagusa] (n) forget-me-not [Add to Longdo]
れかける[わすれかける, wasurekakeru] (v1) to start forgetting [Add to Longdo]
れがたい;れ難い[わすれがたい, wasuregatai] (adj-i) unforgettable; memorable [Add to Longdo]
れがち;れ勝ち[わすれがち, wasuregachi] (adj-na,adj-no) (uk) forgetful; oblivious of; negligent [Add to Longdo]
れっぽい[わすれっぽい, wasureppoi] (adj-i) forgetful [Add to Longdo]
れな草;勿[わすれなぐさ;ワスレナグサ, wasurenagusa ; wasurenagusa] (n) forget-me-not (esp. the water forget-me-not, Myosotis scorpioides) [Add to Longdo]
れられる[わすれられる, wasurerareru] (v1) to slip into obscurity; to be forgotten [Add to Longdo]
れる[わすれる, wasureru] (v1,vt) to forget; to leave carelessly; to be forgetful of; to forget about; to forget (an article); (P) [Add to Longdo]
れん坊[わすれんぼう, wasurenbou] (n) forgetful person [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I shall never forget your kindness no matter where I may go.12時前にはめに行こうとも君の親切を決してれないでしょう。 [M]
A pair of gloves was left in the taxi.1組の手袋が、タクシーの中にれてあった。
As it happened, I left my homework at home.あいにく、宿題を家にれてきた。
Please remind me to write a letter tomorrow.あす手紙を書くのをれないように私に注意してください。
Oh, no! I almost forgot!あっ、いけない!れるところだった!
I left my address book in my room.アドレス帳を部屋にれちゃった。
It was careless of you to forget your homework.あなたが宿題をれた事は、不注意である。
Please be careful not to forget to lock the door when you go out.あなたが出かけるときドアに鍵をかけるのをれないように気をつけてください。
Remember I will always be at your back.あなたにはいつも私がついている事をおれなく。
I'll never forget you.あなたのことは決してれません。
We'll never forget your kindness.あなたのご親切は決してれません。
I shall never forget your kindness.あなたのご親切を私はけっしてれません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But really, I think I'm very much over Yoon now.[CN] 我真的觉得 已经把小允得差不多了 Episode #1.8 (2004)
From this time, I'll completely forget her.[CN] 敏珠 从这一刻起我要得一干二净 Episode #1.2 (2004)
Your phone.[JA] れ物よ Playback (2012)
I forgot to open the window.[JA] 窓を開けるのをれたよ Pinocchio (1940)
Don't forget - waiting for us.[JA] れちゃいけない、待っていた And Then There Were None (1945)
Here, I brought this...[CN] 但是大叔要尽快把我 Episode #1.7 (2004)
I forgot.[CN] 我 Whiskey Tango Foxtrot (2011)
And don't forget there's something else, sir. My wife was one of the victims.[JA] それだけでないことをおれなく 妻は犠牲者の一人です And Then There Were None (1945)
You shouldn't forget the ten little Indians on the dinner table.[JA] 食卓の10人のインディアン人形を れてはいけない And Then There Were None (1945)
Remember?[JA] れた? Dofus - Livre 1: Julith (2015)
Get over it.[CN] 了它吧 Duplicity (2009)
I forget.[CN] 我 The Maltese Falcon (1941)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
れる[わすれる, wasureru] vergessen [Add to Longdo]
れ物[わすれもの, wasuremono] etwas_liegen_lassen, etwas_vergessen [Add to Longdo]
[ぼうきゃく, boukyaku] vergessen [Add to Longdo]
年会[ぼうねんかい, bounenkai] Jahresabschlussfeier [Add to Longdo]
[ぼうおん, bouon] Undank, Undankbarkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top