ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

啮齿类

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -啮齿类-, *啮齿类*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啮齿类[niè chǐ lèi, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄌㄟˋ, 齿 / ] rodents (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now a diverse underworld of ants rodents marsupials and reptiles are among the most successful desert dwellers on Earth[CN] 如今,各种蚂蚁、啮齿类、有袋类和爬虫类动物组成的地下世界 是地球上最成功的沙漠居住者之一 Australia: Land Beyond Time (2002)
Hey, I'm not a rodent.[CN] 嘿,我不是啮齿类 Space Buddies (2009)
eventually,theserodents will abandon homes and buildings, which will make them easy pickings for predators.[CN] 最终,这些啮齿类动物被迫走出房子 这也使他们很容易成为猎食者的囊中之物 即使这些老鼠能够幸存下来 Life After People (2008)
Yo, dawg, you mean to tell me we had a rodent as our flight director?[CN] 唷,伙计,你应该告诉我们 我们有个啮齿类的飞行指挥 Space Buddies (2009)
And not only is he non-aggressive to us humans and has beautiful fur, but also, he is by nature an excellent controller of rodents.[CN] 他不单止对我们人类 没有任何侵犯性,而且还有美丽的皮毛 并且,他天生就是 啮齿类中控制能力的佼佼者 Episode #2.17 (1991)
It undoubtedly works for rodents, but what about humans?[CN] 无可否认,这对啮齿类动物是可行的 但对人类又怎样, Forever Young (2002)
That little rodent![CN] 小啮齿类动物 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998)
Feline or rodent? Pet or pest?[CN] 猫科或啮齿类? Tom and Jerry: The Fast and the Furry (2005)
Well, good luck, rodent.[CN] 祝你好运,啮齿类动物 Tom and Jerry: The Fast and the Furry (2005)
Good item. Comes in elephants, bears, rodents.[CN] 这货不错 有大象 狗熊 还有啮齿类动物 Red John's Footsteps (2009)
Hey, rodents.[CN] 嗨,啮齿类 Muppets from Space (1999)
Its pups will feed on the plentiful supply of rodents and reptiles that are also multiplying in the abundant conditions[CN] 在丰富的条件下,啮齿类和爬虫类动物的数量也成倍增加了 为野狗的幼崽们提供了大量的食物 Australia: Land Beyond Time (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top