Search result for

*然*

(236 entries)
(0.0428 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -然-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぐうぜん, guuzen] (n adj adv) ความบังเอิญ, โดยความบังเอิญ (偶に)
記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) สัตว์,พืช หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย
[とつぜん, totsuzen] (adv) กะทันหัน
[とつぜん, totsuzen] (adj adv) อย่างทันที. กะทันหัน, ฉับพลัน, See also: S. suddenly, abruptly,
[しぜん, shizen] (n) ธรรมชาติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
して[そして, soshite] และ
も無いと[さもないと, samonaito] (conj exp. ) ไม่เช่นนั้น, มิฉะนั้น, ไม่ก็

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[然, rán, ㄖㄢˊ] certainly; naturally; suddenly
Radical: Decomposition: 肰 (rán ㄖㄢˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire
[燃, rán, ㄖㄢˊ] to ignite, to burn; combustion
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  然 (rán ㄖㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire

Japanese-English: EDICT Dictionary
(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
そう言う;ういう;う言う;うゆう[そういう(そう言う;ういう;う言う);そうゆう(そう言う;う言う;うゆう)(ok), souiu ( sou iu ; zen uiu ; zen u iu ); souyuu ( sou iu ; zen u iu ; zen uyuu )(ok)] (adj-pn) such; like that; that sort of; very [Add to Longdo]
亜爾[あるぜんちん;アルゼンチン, aruzenchin ; aruzenchin] (n,adj-no) (uk) Argentina [Add to Longdo]
;あ;啞(oK)[あぜん, azen] (adj-t,adv-to) dumbfounded; in mute amazement [Add to Longdo]
[あくぜん, akuzen] (adj-t,adv-to) glossy [Add to Longdo]
[えんぜん, enzen] (adj-t,adv-to) as if; the very thing itself [Add to Longdo]
;黯;闇[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
[いぜん, izen] (adj-t,adv-to,adv) still; as yet; as it has been; (P) [Add to Longdo]
として[いぜんとして, izentoshite] (exp,adv) still; as yet; as of old; (P) [Add to Longdo]
遺伝子突変異[いでんしとつぜんへんい, idenshitotsuzenhen'i] (n) gene mutation [Add to Longdo]
一読呆[いちどくぼうぜん, ichidokubouzen] (n,vs) a (single) reading (a perusal) leaves one dumbfounded [Add to Longdo]
一目瞭[いちもくりょうぜん, ichimokuryouzen] (adj-na,n,adj-no) apparent; obvious; very clear [Add to Longdo]
[いんぜん, inzen] (adj-t,adv-to) (1) latent power; hidden power; (2) behind the scenes; (in) secret [Add to Longdo]
液化天ガス[えきかてんねんガス, ekikatennen gasu] (n) liquefied natural gas; LNG [Add to Longdo]
都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE [Add to Longdo]
;嫣[えんぜん, enzen] (adj-t,adv-to) (arch) sweetly smiling; like the smiling of a beauty [Add to Longdo]
[おうぜん, ouzen] (adv-to,adj-t) (arch) prosperous [Add to Longdo]
加之;のみならず[しかのみならず, shikanominarazu] (conj) (uk) not only ... but also; also [Add to Longdo]
家族同[かぞくどうぜん, kazokudouzen] (n) (like a) part of the family [Add to Longdo]
[かぜん, kazen] (adv) as was expected [Add to Longdo]
[がぜん, gazen] (adv) suddenly; all of a sudden; abruptly [Add to Longdo]
;劃[かくぜん, kakuzen] (n,adj-t,adv-to) distinct; clear-cut; sharp [Add to Longdo]
[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) isolated; immobile [Add to Longdo]
[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness) [Add to Longdo]
[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined [Add to Longdo]
[がいぜん, gaizen] (n) probability [Add to Longdo]
[がいぜんせい, gaizensei] (n) probability [Add to Longdo]
[かくぜん, kakuzen] (n,adj-t,adv-to) definite; positive [Add to Longdo]
[かくぜん, kakuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] (n,adj-t,adv-to) boldly; (P) [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] (adv-to,adj-t) (arch) delighted; overjoyed [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] (adv-to,adj-t) (arch) (See 莞爾) sweetly smiling [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] (n,vs) being liable to criticism [Add to Longdo]
[がんぜん, ganzen] (adv-to,adj-t) (arch) resolute [Add to Longdo]
[きぜん, kizen] (n,adj-t,adv-to) fortitude; firmness; resolution [Add to Longdo]
として[きぜんとして, kizentoshite] (exp) with resolution [Add to Longdo]
求めよらば与えられん[もとめよさらばあたえられん, motomeyosarabaataeraren] (exp) (id) Ask, and it shall be given you [Add to Longdo]
旧態依[きゅうたいいぜん(uK), kyuutaiizen (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) remaining unchanged (from the old state of things); none the better for the change (if at all) [Add to Longdo]
[きょぜん, kyozen] (adj-t,adv-to) calm or at rest; having nothing to do; still [Add to Longdo]
興味索[きょうみさくぜん, kyoumisakuzen] (adj-t,adv-to) uninteresting; tending to spoil the fun (pleasure) (of); throwing a wet blanket (on) [Add to Longdo]
[ぎょうぜん, gyouzen] (adv-to,adj-t) (arch) frozen in place [Add to Longdo]
として[ぎょうぜんとして, gyouzentoshite] (exp) quietly; without the slightest movement [Add to Longdo]
欣欣;欣々[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t,adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy [Add to Longdo]
;忻[きんぜん, kinzen] (adj-t,adv-to) joyful; cheerful [Add to Longdo]
[くうぜん, kuuzen] (adj-t,adv-to) (1) vacant and unthinking; (2) something that should be there is not [Add to Longdo]
[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) [Add to Longdo]
[ぐうぜんろん, guuzenron] (n) (philosophical) casualism [Add to Longdo]
[けつぜん, ketsuzen] (n,adj-t,adv-to) decisive; resolute; determined [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一目了[yī mù liǎo rán, ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, / ] obvious at a glance (成语 saw) [Add to Longdo]
不以为[bù yǐ wéi rán, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄨㄟˊ ㄖㄢˊ, / ] not to accept as correct (成语 saw); to object; to disapprove; to take exception to [Add to Longdo]
不期[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations [Add to Longdo]
[bù rán, ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, ] not so; no; or else; otherwise; if not [Add to Longdo]
的话[bù rán de huà, ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] otherwise [Add to Longdo]
不知其所以[bù zhī qí suǒ yǐ rán, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄧˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄖㄢˊ, ] not recognized for what it is [Add to Longdo]
不自[bù zì rán, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] unnatural; artificial [Add to Longdo]
世界自基金会[Shì jiè Zì rán Jī jīn huì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] World Wildlife Fund WWF [Add to Longdo]
中国石油天气集团公司[Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Petroleum Corporation [Add to Longdo]
[jǐng rán, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ, ] tidy, methodical [Add to Longdo]
有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, ] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy [Add to Longdo]
[réng rán, ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ, ] still; yet [Add to Longdo]
任其自[rèn qí zì rán, ㄖㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] to let things take their course (成语 saw); to leave it to nature; laissez-faire [Add to Longdo]
伊通自保护区[Yī tōng zì rán bǎo hù qū, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] Yitong nature reserve in Yitong Manchurian autonomous county 伊通滿族自治縣|伊通满族自治县, Siping, Jilin [Add to Longdo]
[yī rán, ㄧ ㄖㄢˊ, ] still; as before [Add to Longdo]
[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly [Add to Longdo]
事件[ǒu rán shì jiàn, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] random accident; chance event [Add to Longdo]
[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] chance; fortuity; serendipity [Add to Longdo]
[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, ] loftily; proudly; unyieldingly [Add to Longdo]
[yǎn rán, ㄧㄢˇ ㄖㄢˊ, / ] just like; solemn; dignified [Add to Longdo]
[quán rán, ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ, ] completely [Add to Longdo]
[gōng rán, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ, ] openly; publicly; undisguised [Add to Longdo]
表示[gōng rán biǎo shì, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to state openly [Add to Longdo]
[qī rán, ㄑㄧ ㄖㄢˊ, ] distressing [Add to Longdo]
功到自[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, ] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw) [Add to Longdo]
[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, ] agitatedly; excitedly; vigorously [Add to Longdo]
[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ, ] boisterous; uproarious [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报,若不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, / ] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time [Add to Longdo]
[huá rán, ㄏㄨㄚˊ ㄖㄢˊ, / ] in uproar; commotion [Add to Longdo]
[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, ] admittedly (it's true that...) [Add to Longdo]
[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, ] calm; undisturbed [Add to Longdo]
无惧[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄐㄩˋ, / ] remain calm and undaunted [Add to Longdo]
大义凛[dà yì lǐn rán, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄌㄧㄣˇ ㄖㄢˊ, / ] devotion to righteousness that inspires reverence (成语 saw) [Add to Longdo]
大自[dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] nature (as in Mother Nature) [Add to Longdo]
[tiān rán, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ, ] natural [Add to Longdo]
本地[tiān rán běn dì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ, ] natural background [Add to Longdo]
毒素[tiān rán dú sù, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, ] natural toxin [Add to Longdo]
[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] natural gas [Add to Longdo]
照亮[tiān rán zhào liàng, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, ] natural lighting [Add to Longdo]
[tiān rán yóu, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄧㄡˊ, / ] natural uranium [Add to Longdo]
[yí rán, ㄧˊ ㄖㄢˊ, ] calm [Add to Longdo]
[yān rán, ㄧㄢ ㄖㄢˊ, ] beautiful; sweet; engaging [Add to Longdo]
[zī rán, ㄗ ㄖㄢˊ, ] cumin [Add to Longdo]
[zī rán qín, ㄗ ㄖㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] cumin [Add to Longdo]
孟浩[Mèng Hào rán, ㄇㄥˋ ㄏㄠˋ ㄖㄢˊ, ] Meng Haoran (689-740), Tang Dynasty Poet [Add to Longdo]
后知不足[xué rán hòu zhī bù zú, ㄒㄩㄝˊ ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, / ] to learn is to know one's ignorance (the Book of Rites 禮記|礼记) [Add to Longdo]
[ān rán, ㄢ ㄖㄢˊ, ] safely; peacefully; at a rest [Add to Longdo]
无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase) [Add to Longdo]
[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to [Add to Longdo]
[àn rán, ㄢˋ ㄖㄢˊ, ] solemn; serious [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You must be tired after a long day." "No, not in the least."「長い1日だったのでお疲れでしょう」「いいえ、全
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は自界の一部を永久に失うことになる。
I slept only two hours. No wonder I'm sleepy.2時間しか寝なかった。眠いのは当だ。
I had been working for two hours when I suddenly felt sick.2時間仕事を続けていたら、突気分が悪くなりました。
It will go away by itself in two weeks.2週間もすれば自に治ります。
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階建の超高層ビルが突爆発炎上した。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか弱音をはかず毅とした態度を崩さなかった。
Three people are still missing.3人が依行方不明です。
He is no better than a thief.あいつは盗人も同だ。
I think it natural that you should take the matter into consideration.あなたがその問題を考慮に入れるのは当だと思います。
It's natural for you to think so.あなたがそう考えるのは当だ。
It is quite natural that you should think about your marriage.あなたが結婚のことについて考えるのはまったく当だ。
If what you say is true, it follows that he has an alibi.あなたが言うことが本当なら、当彼にはアリバイがあることになる。
It is natural that you should get angry.あなたが怒っても当です。
I took it for granted that you would come.あなたが来るのは当のことだと思った。
Your composition is not altogether bad.あなたの作文は全だめだというわけではない。
You might well ask her why she dislikes you.あなたが彼女に、なぜ嫌いなのか尋ねるのも当だろう。
I am sure your promotion was timely and well deserved.あなたの昇進は時機を得た、当なものだと思います。
At your age you ought to know better.あなたの年ごろではもっと分別があって当だ。
Your speech was far from satisfactory.あなたの話は全満足のいかない物だ。
You are just the same as you always were.あなたは昔と全変わっていない。
The girl may well think ill you.あの女の子が君のことをよく思わないのも当だ。 [M]
Do you happen to know his name?あなたは彼の名前を偶知っていませんか。
That accident brought home to me the power of nature.あの事故を見て自の力を痛感した。
That fortune-teller is no better than a liar.あの占い師はうそつき同だ。
Those officials don't understand finance at all.あの役人たちは全、財政のことはわかっていない。
When the earthquake occurred, I happened to be watching TV.あの地震が起こったとき、私は偶テレビを見ていた。
He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.あの夫婦は共かせぎしている。だが亭主の給料のほうが女房の給料よりも低い。亭主が女房の尻にしかれるのも当だ。
Africa has a lot of nature.アフリカにはたくさんの自がある。
America is second to none in natural resources.アメリカは天資源では世界一だ。
In Alaska you can see natural phenomena like the aurora, right?アラスカでは、自現象の「オーロラ」が見られるんですよね。
Everything is subject to the laws of nature.あらゆるものは自の法則を受けている。
Those gloom and doom economists aren't worth their salt.あんな悲観的な経済学者たちの言うことなんか、全当てにならないよ。
Everything is subject to the laws of nature.あらゆる物は自の法則に従う。
A strange idea sprang up in my mind.ある奇妙な考えが私の心に突うかんだ。
It happened one morning that she met him on the street.ある朝突、彼女は通りで彼に会った。
What am I supposed to say when he puts it so logically?あんな風に理路整と話されちゃうと、こっちは何も言えないよな。
Nature's balance is going to be upset everywhere.いたる所で自の均衡が破られようとしている。
Don't have anything to do with him. He is completely untrustworthy.あんな男を相手にしては駄目だ。全信用できない奴なんだ。
Lending money to such a fellow is as good as throwing it away.あんな奴に金を貸すなんて、金を捨てるも同だ。
There are many theories about the sudden extinction of the dinosaurs, but the real cause still remains anyone's guess.いろいろな説はあるものの、恐竜がなぜ突絶滅してしまったのかはまだ謎のままである。
All right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.ウオーッ、みんなの励ましをもらって俄やる気が出てきたぞ!
Self conceited people take it for granted that they are superior to others.うぬぼれた人というのは自分たちは他人よりも優れているのは当だと思っている。
Records are particularly scarce for this era, perhaps owing to a long series of natural disasters which befell the capital.おそらく長期にわたって首都を襲った自災害のため、この時代に関する現存する記録はことに希少である。
Not just for the sake of the ecology, a natural living environment is necessary.エコロジーのために堪え忍ぶのではなく、自と調和した住環境の快適性が必要である。
Australia is rich in natural resources.オーストラリアは天資源が豊かである。
The family was shook up when the grandmother died unexpectedly.おばあちゃんが突死んで家族一同驚いた。
You talk so fast I can't understand a word you say.お前、早口だから、何言ってるんだか全分からないよ。
All of a sudden my mother began to sing.お母さんが突歌い始めた。
The gas tank suddenly blew up.ガスタンクが突爆発した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coincidences are not coincidences.[JA] 偶は必なのよ  ()
Winterfell didn't just fall into our hands.[JA] ウィンターフェルは自に戻ってきたんじゃない Eastwatch (2017)
By normal logic, it's only natural.[JA] それは 世の中の理屈で言っても当です Emotions (2017)
They pay me one million yen a month in rent.[CN] 字幕翻译: 汪千 Disbanded (2017)
Maybe to you they are.[CN] 虽这么说有点失礼 但就算是畅销作家的女儿 也是个外行人吧 Appeal (2017)
But they weren't planned by you. They happened by accident.[JA] それは計画では無く 偶起こった Resident Evil: Vendetta (2017)
-Okay.[CN] 虽销量好像突破了一百万本 但《飘忽不定的情感》 和花木的作品根本是天差地别 Ready (2017)
He must be pretty pissed.[JA] 彼に電話してるけど 全出てくれないの きっと怒ってるのね Stalker's Prey (2017)
Who in the world...[CN] 虽还很模糊 但现在正是时候看清真凶的目标 Reason (2017)
WEEKLY SALES RANKING[CN] 而在我父亲出事数天后 她一句话也没说 就这么从我身边消失 Affection (2017)
Oh, no, I couldn't. You don't have enough.[JA] もらえないよ 自分たちは全食べていない Dragonstone (2017)
I believe people have the right to be conflicted and be troubled.[CN] 在这其中虽只有一小部分 但还是有人喜欢着我的小说 Disbanded (2017)
You haven't wiped your mouth at all.[JA] で 全 拭けてないじゃん Affection (2017)
You can't just be good at something. You can't just go up there and make music and think it's good enough.[JA] いい曲だって 偶にできるわけじゃない CounterPunch (2017)
They pay me one million yen a month in rent.[CN] 字幕翻译: 汪千 Affection (2017)
We're like a family. He wants to be part of that.[JA] あいつとは家族同だよ CounterPunch (2017)
"In a way."[CN] 而他自己的儿子 多亏有个杀人犯父亲 连书都很畅销 Reason (2017)
I'd like to say something about that.[CN] 千叶老师 虽还没问过委员长您的意见 不过在审查会开始之前 Appeal (2017)
Then, can you imagine who might have killed her?[CN] 菜菜果竟被杀了 Reason (2017)
But that's what happens when you play around and you take shit for granted.[JA] 練習もしないで 遊び回ってりゃ当 CounterPunch (2017)
I received a cast proposal for World Theory from the TV station.[CN] 虽火势大约在四小时后被扑灭 但两层楼的住宅已全被烧毁 Disbanded (2017)
You're celebrating early.[CN] 这是当 Appeal (2017)
Sorry for asking to see you suddenly like this.[JA] 突呼び出したりして すいません Disbanded (2017)
I know I don't need it, and I know that I can. I don't know if I should.[JA] 手に入るけど 必性があるかは不明  ()
Way better than my dad ever was.[JA] パパより断いい男だった Stalker's Prey (2017)
He's treated completely differently than Shin.[JA] (みどり) 慎さんとは扱いが全違いますね Values (2017)
I don't know why, but she says she's leaving all her property to me.[CN] 不好意思 突把你叫出来 Disbanded (2017)
Mr. Michima, you're experiencing a desire to kill.[CN] 虽应该不像白川美波那么廉价 Confrontation (2017)
If you do anything to Midori or Hitomi, I'll...[CN] 当可以 Confrontation (2017)
One in 30 years.[CN] 当记得啊 Ready (2017)
[scoffs] Well, suddenly this all makes sense.[JA] まあ、突 これはすべて意味があります。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Every day, I acted like I was doing yoga so I could guard you.[CN] 当是你啊 Emotions (2017)
Vagrancy and, resisting arrest.[JA] 漠としている 逮捕を阻止する 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Have you found out who's behind this?[CN] 虽我很感激 Reason (2017)
I didn't know anything at all about Nanaka Hiraki.[CN] 竟让杀人犯加入 Reason (2017)
He's not even fighting for the same cause that I'm fighting for.[JA] 戦う目的も俺とは全違う CounterPunch (2017)
I learnt from watching how my father did it.[JA] 父が作るのを見ていて 自に覚えた Barbecue (2017)
It's pretty shameful, since I'm already 30.[CN] 虽迟钝得不得了 Ready (2017)
DRIFTING EMOTIONS BY SHIN MICHIMA THIS YEAR'S NUMBER ONE BEST SELLER[CN] 当 Emotions (2017)
Before she died, she gave Sunako severance pay, enough to look after me until I become an adult.[CN] 虽不知道有什么原因 但她说要把遗产全留给我 Disbanded (2017)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[CN] 初版虽是从三千本开始 但因为获奖了 就决定紧急再版二十万本 Appeal (2017)
The women suddenly started showing up at my house six months ago and paying me one million yen in rent every month for some reason.[JA] 女たちは 半年前に突やって来て なぜか 毎月 100万円もの家賃を僕に渡す Values (2017)
It is pretentious. Of course it is. All of the modes are.[JA] どんな方法でも 当 気取ってると言えるわ  ()
WATER IN THE ASHTRAY BY SHIN MICHIMA[CN] 虽我不知道你的小说究竟好不好 Appeal (2017)
Pressure's still dropping.[JA] 圧力は依として低下している。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Do you think that cat came here by accident?[JA] (ひとみ)あの子 偶 ここに来たのかな? Values (2017)
DRIFTING EMOTIONS BY SHIN MICHIMA[CN] 菜菜果竟因为这种事而被杀 我实在太不甘心了 Reason (2017)
He showed up here all of a sudden.[JA] 彼はここに突現れた。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
All the time... obviously.[JA] いつも考えてる 当だわ Stalker's Prey (2017)
So, Sensei.[CN] 虽他做好了早餐 Affection (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
言語[しぜんげんご, shizengengo] natural language [Add to Longdo]
[しぜんすう, shizensuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
として[いぜんとして, izentoshite] wie_immer, wie_frueher [Add to Longdo]
[ぐうぜん, guuzen] -Zufall [Add to Longdo]
[ぜんぜん, zenzen] ueberhaupt_nicht, vollkommen [Add to Longdo]
[てんねん, tennen] Natur- [Add to Longdo]
果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] Naturfruchtsaft [Add to Longdo]
[てんねんとう, tennentou] -Pocken [Add to Longdo]
[せきぜん, sekizen] -einsam, verlassen [Add to Longdo]
[せきぜん, sekizen] -einsam, verlassen [Add to Longdo]
[とうぜん, touzen] gerecht, recht, natuerlich, notwendig [Add to Longdo]
[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
[ゆうぜん, yuuzen] -ruhig, in_aller_Ruhe [Add to Longdo]
[ふんぜんと, funzento] aufgebracht, entruestet, zornig [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] -mutig, -kuehn [Add to Longdo]
自若[たいぜんじじゃく, taizenjijaku] Unerschuetterlichkeit [Add to Longdo]
[ひょうぜん, hyouzen] ziellos;, ploetzlich, unerwartet [Add to Longdo]
[ばくぜん, bakuzen] -vage, unbestimmt, -dunkel [Add to Longdo]
[まんぜん, manzen] ziellos, planlos [Add to Longdo]
[ぜん, zen] JA, RICHTIG, JEDOCH [Add to Longdo]
[とつぜん, totsuzen] ploetzlich, unerwartet [Add to Longdo]
[しぜん, shizen] Natur [Add to Longdo]
描写[しぜんびょうしゃ, shizenbyousha] Naturschilderung [Add to Longdo]
[そうぜん, souzen] laermend, tumultartig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top