ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

然而

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -然而-, *然而*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
然而[rán ér, ㄖㄢˊ ㄦˊ, ] however; yet; but, #1,075 [Add to Longdo]
然而[zì rán ér rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] involuntary; automatically, #15,402 [Add to Longdo]
然而[huò rán ér yù, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄩˋ, / ] to recover speedily (成语 saw); to get better quickly, #256,204 [Add to Longdo]
不期然而[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations, #344,010 [Add to Longdo]
然而[piān rán ér zhì, ㄆㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄓˋ, ] come trippingly [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Still, the approaching autumn leads the way for the coming winter,[CN] 然而盛夏已过秋风乍起 很快瑟瑟寒凉的季节来临 Taki no shiraito (1933)
Well, anyway... next morning the sun was shining the ocean was as smooth as glass.[CN] 然而,不管怎樣... ... 第二天早上又變得陽光燦爛 Applause (1929)
And yet, dear friends, these triumphs leave me sad.[CN] 然而 成功却未带给我喜悦 Design for Living (1933)
However, I've become accustomed to regard you... as one of those extraordinary women... who create their own laws and logic.[CN] 然而 我已经变得 习惯尊重你... 作为那些不寻常的 女人中的一个... 她们创造了自己的 法律和逻辑 The Scarlet Empress (1934)
I really think you're an awfully sweet boy, but after all, when it comes to love, why, I've only known you five days.[CN] 我真的覺得你是一個非常可愛的男孩,但是... 然而,關於愛情,天啊,我才認識你五天而已 Applause (1929)
But her fleeting dream was stolen away by a detective who had followed from Kanazawa.[CN] 然而这场梦一闪即逝 短暂的宁静被金泽追来的刑警打破 Taki no shiraito (1933)
But her love for Kinya had made her strong, giving her the strength to withstand any hardship.[CN] 然而对欣弥的一爱情 却如烈火在胸中燃烧不息 使她变得意志坚韧忍受着所有困苦 Taki no shiraito (1933)
Yet in the evening...[CN] 然而,在夜里... Seduction (1929)
But Kinya 's success today was because of her years of support,[CN] 然而欣弥能有今天 正是自己资助的结果啊 Taki no shiraito (1933)
... andleavingyoufreetoprotect Richard's people until he returns.[CN] ...然而 你要离开去保护理查德的人民 直至他回来 The Adventures of Robin Hood (1938)
Still, for all her tears, Ogin ran off with a young stagehand that same night.[CN] 然而当晚阿银拿着钱 跟戏班里的后生私奔了 Taki no shiraito (1933)
However, my personal attitude will have no bearing on your advancement.[CN] 然而我个人的态度对你的晋升没有影响 'G' Men (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top