ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偶然

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偶然-, *偶然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly, #6,003 [Add to Longdo]
偶然[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] chance; fortuity; serendipity, #32,506 [Add to Longdo]
偶然事件[ǒu rán shì jiàn, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] random accident; chance event [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (n adj adv) ความบังเอิญ, โดยความบังเอิญ (偶然に)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) [Add to Longdo]
偶然[ぐうぜんろん, guuzenron] (n) (philosophical) casualism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you happen to know his name?あなたは彼の名前を偶然知っていませんか。
When the earthquake occurred, I happened to be watching TV.あの地震が起こったとき、私は偶然テレビを見ていた。
Columbus' discovery of America was accidental.コロンブスがアメリカを発見したのは、偶然だった。
Such things often happen by accident rather than by design.そういうことは計画的というよりむしろ偶然に起こることがしばしばある。
The matter is nothing more than an accident.そのことがらはほんの偶然にすぎない。
The war didn't break out by accident.その戦争は偶然に勃発したわけではない。
I met her in the store by accident.その店で私は偶然彼女に出くわした。
The explosion came about by accident.その爆発は偶然に起こった。
That discovery was quite accidental.その発見は全くの偶然だった。
The invention was brought about by chance.その発明は、偶然にもたらされました。
It happened completely by accident.それはまったく偶然に起こった。
Was it by accident or by design?それは偶然だったのか、それとも故意にであったのか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I met him purely by accident.[CN] 我们是偶然碰上的 Notorious (1946)
Coincidence?[JA] 偶然ですか? The Flag House (2017)
Sort of accidentally on purpose.[CN] 装着偶然 Double Indemnity (1944)
Incidentally, I picked up your last two paychecks.[CN] 偶然 我捡到了你近两次薪水 Romance on the High Seas (1948)
Coincidences are not coincidences.[JA] 偶然は必然なのよ  ()
Tell us, Bruce, how did you come across the girl?[JA] ブルース 偶然発見したんですよね? Stalker's Prey (2017)
The one you accidentally fired.[CN] 你偶然开火 需要使用到的 The Hidden Room (1949)
But they weren't planned by you. They happened by accident.[JA] それは計画では無く 偶然起こった Resident Evil: Vendetta (2017)
Just accidental, like us coming here this way?[CN] 你们不明白 大老远来到这全是偶然 3 Godfathers (1948)
And furthermore, not a natural crime[CN] 而且 不是偶然的犯罪 Bordertown (1935)
By pure chance and luck, the small nearby restaurant she fled to was run by none other than young Shinzo and Nadeshiko.[CN] 事出偶然 附近有一对开面馆的年轻夫妇 正是新藏和抚子 Taki no shiraito (1933)
I heard, and i won't pretend that it was accidental.[CN] 而且我不会假装这是偶然 Saratoga Trunk (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] -Zufall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top