Search result for

*混*

(222 entries)
(0.0381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -混-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ざる[まざる, mazaru] (vt) ร่วม, เข้าร่วม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こんらん, konran] (n) ความปั่นป่วน , วุ่ยวาย , โกลาหล
かきぜる[かきまぜる, kakimazeru] (vt ) ผสม、คนให้เข้ากัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぜる[まぜる, mazeru] Thai: ผสม English: to mix

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[混, hùn, ㄏㄨㄣˋ] muddy, confused; to mix, to blend; to mingle
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  昆 (kūn ㄎㄨㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻きぜる;掻き交ぜる;かきぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
かきぜ規則[かきまぜきそく, kakimazekisoku] (n) scrambling [Add to Longdo]
ごた[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごちゃ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
クロム酸[クロムさんこんえき, kuromu sankon'eki] (n) potassium dichromate-sulfuric acid solution [Add to Longdo]
データ在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] (n) {comp} mixed data (type) environment [Add to Longdo]
ネット[ネットこんざつ, netto konzatsu] (n) {comp} Internet congestion; net congestion [Add to Longdo]
扱きぜる;扱き雑ぜる;扱き交ぜる;扱ぜる(io)[こきまぜる, kokimazeru] (v1,vt) to mix together (e.g. ingredients); to stir; to mix up [Add to Longdo]
じりの雪[あめまじりのゆき, amemajirinoyuki] (n) snow mingled with rain [Add to Longdo]
加法[かほうこんしょく, kahoukonshoku] (n) additive mixture of colors; additive mixture of colours [Add to Longdo]
雅俗交;雅俗[がぞくこんこう, gazokukonkou] (n) mixture of both culture and vulgarism; mixture of both literary and colloquial (language) [Add to Longdo]
虚実交;虚実[きょじつこんこう, kyojitsukonkou] (n) mishmash of truth and untruth; mixture of fiction and fact [Add to Longdo]
玉石淆;玉石[ぎょくせきこんこう, gyokusekikonkou] (exp) mixture of the good and bad; jumble of wheat and tares [Add to Longdo]
減法[げんぽうこんしょく, genpoukonshoku] (n) {comp} subtractive mixture colors [Add to Longdo]
交ざる(P);ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P) [Add to Longdo]
交じり(P);じり[まじり, majiri] (n,n-suf) mixed; mingled; (P) [Add to Longdo]
交じる(P);じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
交ぜ合せる;交ぜ合わせる;ぜ合せる;ぜ合わせる[まぜあわせる, mazeawaseru] (v1,vt) to mix; to blend; to combine [Add to Longdo]
交ぜ書き;ぜ書き[まぜがき, mazegaki] (n) (See 宝くじ,しょう油) writing some characters (esp. complex kanji) of a compound as kana instead of kanji [Add to Longdo]
公私[こうしこんどう, koushikondou] (n,vs) intermingling of public policy with private interest; mixing up official business with personal affairs [Add to Longdo]
込み合う;込合う;み合う;合う;こみ合う[こみあう, komiau] (v5u,vi) to be crowded; to be packed; to be jammed [Add to Longdo]
込む(P);む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
[こん, kon] (n-pref) mixed; opposite of pure [Add to Longdo]
ざり物[まざりもの, mazarimono] (n) impurity [Add to Longdo]
じり気[まじりけ, majirike] (n) a dash of (something); impurity; mixture [Add to Longdo]
じり合う;交じり合う[まじりあう, majiriau] (v5u) to be mixed together; to be blended; to intermingle; to commingle [Add to Longdo]
じり物[まじりもの, majirimono] (n) mixture; impurity; adulteration [Add to Longdo]
じる[こんじる, konjiru] (v1,vi,vt) (See ずる) to be mixed in with; to blend with [Add to Longdo]
ずる[こんずる, konzuru] (vz,vi,vt) (See じる) to be mixed in with; to blend with [Add to Longdo]
ぜこぜ[まぜこぜ, mazekoze] (n) (uk) jumble (of two or several things); mix [Add to Longdo]
ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
ぜる(P);交ぜる(P);雑ぜる[まぜる, mazeru] (v1,vt) to mix; to stir; to blend; (P) [Add to Longdo]
ぜ合わす[まぜあわす, mazeawasu] (v5s) to mix together; to blend; to compound; (P) [Add to Longdo]
ぜ込む[まぜこむ, mazekomu] (v5m) to use (in cooking); to mix (in) [Add to Longdo]
ぜ物[まぜもの, mazemono] (n) mixture; adulteration; (P) [Add to Longdo]
ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻きぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
[こんかく, konkaku] (n,vs) by-catch; bycatch [Add to Longdo]
凝土[コンクリート(P);こんくりいと, konkuri-to (P); konkuriito] (n) (uk) concrete; (P) [Add to Longdo]
[こんけつ, konketsu] (n,vs) (sens) mixed race; mixed parentage; (P) [Add to Longdo]
血の人[こんけつのひと, konketsunohito] (n) (sens) mixed race person [Add to Longdo]
血児[こんけつじ, konketsuji] (n) (sens) child of mixed blood or race [Add to Longdo]
交;淆;渾淆[こんこう, konkou] (n,vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning) [Add to Longdo]
交林[こんこうりん, konkourin] (n) mixed forest [Add to Longdo]
[こんごう, kongou] (n,vs) (1) mixing; mixture; meld; (2) miscegenation; (P) [Add to Longdo]
合ワクチン[こんごうワクチン, kongou wakuchin] (n) combination vaccine; combined vaccine; mixed vaccine [Add to Longdo]
合火薬[こんごうかやく, kongoukayaku] (n) explosive mixture [Add to Longdo]
合器[こんごうき, kongouki] (n) mixer (frequency-changer) [Add to Longdo]
合基数記数法[こんごうきすうきすうほう, kongoukisuukisuuhou] (n) {comp} mixed radix (numeration) system; mixed radix notation [Add to Longdo]
合基数表記法[こんごうきすうひょうきほう, kongoukisuuhyoukihou] (n) {comp} mixed radix (numeration) system; mixed radix notation [Add to Longdo]
合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] (n) {comp} mixed base (numeration) system; mixed base notation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人车[rén chē hún xíng, ㄖㄣˊ ㄔㄜ ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] pedestrian-vehicle mixed use [Add to Longdo]
[sī hùn, ㄙ ㄏㄨㄣˋ, / ] to hang out together with (derog.); to mix with [Add to Longdo]
[gǎo hùn, ㄍㄠˇ ㄏㄨㄣˋ, ] to confuse; to muddle; to mix up [Add to Longdo]
[jiǎo hun, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄣ˙, / ] to mix; to blend [Add to Longdo]
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] confused; dirty; to mix; muddy; also written 渾|浑 [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] to mix; to mingle; muddled; to drift along; to muddle along; to pass for; to get along with sb; thoughtless; reckless [Add to Longdo]
世魔王[hùn shì mó wáng, ㄏㄨㄣˋ ㄕˋ ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ, ] devil incarnate (成语 saw); fiend in human form [Add to Longdo]
[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion; chaos [Add to Longdo]
[hùn jiāo, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] mixed (growth of wood) [Add to Longdo]
交林[hùn jiāo lín, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄣˊ, ] mixed forest [Add to Longdo]
[hùn rù, ㄏㄨㄣˋ ㄖㄨˋ, ] mix with; adulterate with [Add to Longdo]
凝土[hùn níng tǔ, ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, ] concrete [Add to Longdo]
[hùn hé, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ, ] to mix; to blend [Add to Longdo]
合失语症[hùn hé shī yǔ zhèng, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕ ㄩˇ ㄓㄥˋ, / ] mixed aphasia [Add to Longdo]
合感染[hùn hé gǎn rǎn, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, ] mixed infection [Add to Longdo]
合模型[hùn hé mó xíng, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] hybrid model [Add to Longdo]
合毒剂[hùn hé dú jì, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] tactical mixture of chemical agents [Add to Longdo]
合物[hùn hé wù, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ˋ, ] mixture [Add to Longdo]
合体[hùn hé tǐ, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, / ] hybrid [Add to Longdo]
[hùn míng, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄧㄥˊ, ] nickname [Add to Longdo]
名儿[hùn míng r, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄧㄥˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 名, nickname [Add to Longdo]
[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, / ] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight [Add to Longdo]
氧燃料[hùn yǎng rán liào, ㄏㄨㄣˋ ㄧㄤˇ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] mixed-oxide fuel (MOX) [Add to Longdo]
水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, / ] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼 [Add to Longdo]
[hùn gǒng, ㄏㄨㄣˋ ㄍㄨㄥˇ, ] amalgam (i.e. alloy with mercury) [Add to Longdo]
[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, ] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby [Add to Longdo]
沌学[hùn dùn xué, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] chaos theory (math.) [Add to Longdo]
[hùn xiáo, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ, ] to obscure; to confuse; to mix up; to blur [Add to Longdo]
淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, / ] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods [Add to Longdo]
淆黑白[hùn xiáo hēi bái, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄏㄟ ㄅㄞˊ, ] to confuse black and white [Add to Longdo]
[hùn hùn r, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] ruffian; hoodlum [Add to Longdo]
[hùn zhuó, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄨㄛˊ, / ] turbid; muddy; dirty [Add to Longdo]
[hùn mēng, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄥ, / ] to deceive; to mislead [Add to Longdo]
[hùn fǎng, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, / ] mixed fabric; blended fabric [Add to Longdo]
[hùn biān, ㄏㄨㄣˋ ㄅㄧㄢ, / ] mixed [Add to Longdo]
[hùn máng, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄤˊ, ] dim; obscure [Add to Longdo]
[hùn hào, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] nickname [Add to Longdo]
[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, ] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch [Add to Longdo]
[hùn xuè, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˋ, ] hybrid [Add to Longdo]
血儿[hùn xuè ér, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˋ ㄦˊ, / ] multiracial [Add to Longdo]
[hún xíng, ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ] mixed use (e.g. pedestrians and vehicles); joint operation (e.g. trains and buses) [Add to Longdo]
[hùn jì, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] mixed in as part of a community; hiding one's identity; occupying a position while not deserving it [Add to Longdo]
[hùn jìn, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to infiltrate [Add to Longdo]
[hùn zá, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ, / ] mix [Add to Longdo]
杂物[hùn zá wù, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ ˋ, / ] adulteration; impurities [Add to Longdo]
[hùn fàn, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄢˋ, / ] to work for a living [Add to Longdo]
钢筋凝土[gāng jīn hùn níng tǔ, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, / ] reinforced concrete [Add to Longdo]
[xián hùn, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄣˋ, ] loiter [Add to Longdo]
[nán hùn, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄣˋ, / ] difficult to arrange [Add to Longdo]
[guǐ hùn, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄣˋ, ] to hang around; to fool around; to live aimlessly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I am sorry," sighed the tree.「ごめんなさい」木は、ため息じりにいいました。
Don't confuse "dare" and "dear".dare(デアー)とdear(ディアー)とを同するな。
That place is always crowded but I reserved a table today so we don't have to worry.いつもあのお店はんでいるけど、今日は席をリザーブしてあるから大丈夫。
The restaurant is always packed.あのレストランはいつもんでいる。
Is it always so crowded here?いつもこんなに雑しているのですか。
Don't confuse Austria with Australia.オーストリアとオーストラリアを同してはいけない。
No, the traffic wasn't too bad.いや、それほどんでなかったよ。
There's a lot of traffic on the roads around this time of the day.この時間帯は道路が雑する。
During Obon there is much confusion at train stations.お盆期間中は駅はとても雑する。
When she dumped me the shock of it was like a huge gong going off and scrambling all my thoughts.ガーン。彼女にふられたショックで頭が乱した。
Blend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.ケーキの他の材料を加える前にバターと小麦粉をぜて下さい。
The mixture of these substances is dangerous.これらの物質の合は危険です。
The other day I ran out of gas in the middle of a busy Interstate.この前、雑した幹線道路の真ん中でガス欠してしまった。
This substance will mix with water.この物質は水とざる。
Sorry. Traffic was heavy.ごめん。道がんじゃって。
Was there a lot of traffic?そこはんでいた?
A strike disrupted the postal system.ストライキが郵便制度を乱させた。
Computers are difficult, so I get confused.コンピューターは難しくて乱する。
The police were able to cope with the crowd.その警察官はその雑をうまく処理できた。
The bus was crowded.そのバスはんでいた。
The park was crowded with people with children.その公園は子供を連れた人々でみ合っていた。
The country's economy was dislocated by the war.その国の経済は戦争で乱した。
Stir the mixture until it foams, then set it aside.そのぜ物をかきぜて、泡立ったら脇に置いておきましょう。
Tell me how you got over such troubles?その乱をどうやって克服したか話して下さい。
Confusion arose from the accident.その事故から乱が起こった。
The accident caused traffic confusion.その事故が交通の乱の原因となった。
The accident threw traffic into great confusion.その事故で交通は大乱に陥った。
At that time the train was terribly crowded.その時、列車はとてもんでいた。
The news created a lot of confusion.その知らせで多くの乱が起こった。
The store was crowded with holiday shoppers.その店は休日の買い物客でみ合っていた。
The store happened to be crowded yesterday.その店は昨日たまたま雑していた。
The store happened to be crowded last night.その店は昨夜たまたまんでいた。
The shop was crowded with young people.その店は若い人たちでんでいた。
The roads are jammed with cars.その道は車で雑している。
The train was crowded.その電車はんでいた。
The train was crowded with people.その電車は人々で雑していた。
The train was crowded with high school students.その列車は高校生で雑していた。
What time does the dance floor get crowded?ダンスフロアは、何時頃んできますか。
The train was so crowded that I had to stand all the way.その列車はとてもんでいたので、私はずっと立たねばならなかった。
And so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.それで、過去の知識が、その知識に関するだいたい適切と思われる想定とざり合って、五感によって提供される情報を増大させるために利用されるのである。
I wonder why it's so crowded here today.どうして今日はこんなにんでいるのかしら。 [F]
Whichever highway you decide on, it will be crowded with cars and trucks.どちらの道路を通るにしても、車やトラックで雑するでしょう。
Everywhere seems to be crowded.どこもかしこも人がんでいるようだ。
I managed to get out of the crowd.なんとか人みの中を抜け出した。
Tom is ill at ease among strangers.トムは知らない人にじって居心地が悪かった。
The bus was so crowded that I was kept standing all the way to the station.バスはたいへんんでいたので駅までずっと立ち通しだった。
Adulterate wine with water.ぶどう酒に水をぜる。
Students of English often mix up the words 'lie' and 'lay'.英語を学ぶ学生たちはlieとlayとをよく同する。
The boss said this group is a real mixed bag. I wonder if he places me with the wheat or the chaff.ボスには玉石交のグループとは言われたけれど、俺は玉かな、それとも石なのかな。 [M]
First beat the eggs and add it to the soup.まず卵を強くかきぜそれをスープに加えます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need to finish mixing the explosive.[JA] 爆薬をぜるのを 終わらせる必要がある 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
They messed with the wrong people.[JA] 彼らは間違った人たちを乱させた。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
The amount of damage chaos caused by this...[JA] これによって引き起こされる乱は Guardians (2017)
A place to heal your troubled mind.[JA] 乱した精神をいやす場所で Beauty and the Beast (2017)
But... my head's a mess.[JA] でも... 頭の中が乱している Alt.truth (2017)
I do not know, sir. It is disturbing.[JA] 私には解りません 乱してます Power Rangers (2017)
Germany needs you.[CN] 我觉得太账了 不到六个星期 我们的军人都只能扔石头 而不是开枪了 Einstein: Chapter Seven (2017)
So there's no confusion, yes, he was very much involved in this... let's call it a misunderstanding.[JA] 乱はないわ そう、彼はこのことに 巻き込まれてたから... 誤解だけどね Sock Puppets (2017)
But I don't like co-ed baths.[JA] (光る)でも浴は 俺 イヤだからさ Nightie Nightmare (2016)
As for the co-ed baths, he didn't need to say he didn't want to.[JA] 浴の件も まあ いちいち あんなイヤだとか 言わんでもいいけどね (山里)本当ですよ Cry, Cry, Cry (2016)
The spices also.[CN] 我是第一个用这种合香料的人 味道非常好 Barbecue (2017)
You mixed the base virus in drinking water.[JA] 飲料水にベースウイルスを入させた Resident Evil: Vendetta (2017)
Diana, I know this is confusing...[JA] ダイアナ 乱するのは分かるが... Wonder Woman (2017)
What a combo.[JA] あるいは合か Logan (2017)
You were confused. I-I understand.[JA] 乱してたのよ The Return (2017)
Move, half-breed![JA] 歩け、血め! Warcraft (2016)
Dear Lord, please give me the strength not to piss my pants in front of these timewasting sons of bitches.[CN] 让我送你们去急诊吧 两个说谎的 Salesmen Are Like Vampires (2017)
I went back to the house to change clothes, and I found this... in the mess.[JA] 私は再び 衣服を交換するための家、 私はこれを乱の中で見つけました。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
I'm sorry I fucked up today.[CN] 离我太太远一点 你这蛋! Smell the Weakness (2017)
Out of all my labors... the most beguiling was... attempting to graft my DNA with that of another species.[JA] 私の業績の中で 他の種族に 私の遺伝子を ぜたものが断然トップだ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
- My job requires a reputation for discretion.[CN] 而且他们每个人都受伤了 还被指有一些含不清的违纪行为 Brooklyn Housing (2017)
Did you get a good deal?[CN] 在未经演练的战场模拟中 一个未武装的初代种人 轻松击倒六个联合国士兵 Here There Be Dragons (2017)
The bandits are going to raid our village again.[CN]  The Village of No Return (2017)
Henry, you asked me to handle your mess.[JA] ヘンリーあなたが思っている 乱に対処する 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
"It was raining, it was crowded... but?"[JA] "雨降ってて んでて だけど?" Bye Bye Mr. Perfect (2016)
You need to finish mixing the explosive.[JA] あなたは爆薬の合を完了する必要があります。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Weather was bad, and there were lots of people... but?[JA] 天気悪くて 人みで... でも? Bye Bye Mr. Perfect (2016)
There's only one problem.[CN] 而且他们每个人都受伤了 还被指有一些含不清的违纪行为 Divide and Conquer (2017)
If you know anything about show business, it is really hard to get fired from the fucking Food Network.[CN] 我在演艺圈了30年 我一直在等这根香蕉 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Very disturbing. Might take some time.[JA] とても乱してます 時間がかかりそうです Power Rangers (2017)
Okay, how about "Soseki"?[CN] -这样会搞 The Mysterious Million Yen Women (2017)
How would you feel if A.I. told you whom you should date, or decide if you should be hired for a job, or what kind of medical treatment your kid should get?[CN] 香草、巧克力、草莓、三味 Machines Take Over the World (2017)
So just be prepared, she may not be rational.[JA] - 彼女は乱してると思う Life (2017)
Mr. Emmons, sorry for the confusion.[JA] エモンズさん 乱させてすみません The Return (2017)
Chaos is a ladder.[JA] 沌はハシゴだ The Spoils of War (2017)
What is it? - I can't tell you.[CN]  Divide and Conquer (2017)
Moving towards the capital and making a mess,[JA] 首都に向かって移動し 乱を起こしています Guardians (2017)
Boy, you really...have no love for your old firm, do you?[CN] 你在我那么蛋的对你后你还救了我 Divide and Conquer (2017)
It seems like it's a mixture of two languages but as if they failed to determine which two languages.[JA] 2つの言語の 合と思うけど・・ どの言語に決めるかで 失敗したものと思われる Wonder Woman (2017)
It's how long you can last. And, you know, how smart you can be in this game.[CN] 我小时候在街头 打过黑人 抢过人 捅过人 以前常干这种事 还带过枪 CounterPunch (2017)
Fucking...[CN] 去你的搭档 你这 The Secret of Sales (2017)
The probability of chaos.[CN] 熵和概率学是有冲突的 从熵的原理上说比如一个瓶子装两层小球一层红色一层绿色 晃动瓶子小球只能越来越乱 永远回不到原来有序的样子 从概率上讲这是错的 只要一直晃下去 就有可能恢复 虽然概率极小 Einstein: Chapter Two (2017)
I don't understand.[CN] 而是为了让你这样的蛋 永远别再想利用我的黑历史攻击我的委托人 The Statue (2017)
I hope I'm not causing any...[JA] 私はどんな乱も 起こさないことを望みます Wonder Woman (2017)
They don't mix, they have different names.[JA] 同せず芸名を使う After Porn Ends 2 (2017)
Look where it lists the new company directors. Director.[CN] 无耻的蛋 这就是英国当今最严重的问题 The Secret of Sales (2017)
It's war.[CN] 把那个蛋打败 CounterPunch (2017)
Guns gun[CN] 你这蛋 吓我一跳 The Villainess (2017)
- Well no. Ponty already.[JA] ナニぜてる? Attraction (2017)
And then Riko said, "But it was raining, and it was crowded..."[JA] (YOU)で その後の "雨降ってて んでて" Bye Bye Mr. Perfect (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]
ネット[ネットこんざつ, netto konzatsu] (Inter)net congestion [Add to Longdo]
合基数記数法[こんごうきすうきすうほう, kongoukisuukisuuhou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
合基数表記法[こんごうきすうひょうきほう, kongoukisuuhyoukihou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
合基底表記法[こんごうきていひようきほう, kongoukiteihiyoukihou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
合指定表[こんごうしていひょう, kongoushiteihyou] mixed entry table [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ざる[まざる, mazaru] sich_mischen, sich_vermischen [Add to Longdo]
じる[まじる, majiru] sich_mischen, sich_vermischen [Add to Longdo]
ぜる[まぜる, mazeru] mischen [Add to Longdo]
ぜ物[まぜもの, mazemono] mischen, faelschen, panschen [Add to Longdo]
[こんらん, konran] Unordnung, Verwirrung, Durcheinander [Add to Longdo]
[こんごう, kongou] Mischung [Add to Longdo]
[こんだく, kondaku] Truebung [Add to Longdo]
[こんぼう, konbou] gemischtes_Spinnen [Add to Longdo]
血の人[こんけつのひと, konketsunohito] Mischling [Add to Longdo]
[こんざつ, konzatsu] Gewuehl, Gedraenge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top