ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鱼龙混杂

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鱼龙混杂-, *鱼龙混杂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱼龙混杂[yú lóng hùn zá, ㄩˊ ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ, / ] lit. fish and dragons mixed in together (成语 saw); fig. crooks mixed in with the honest folk, #37,580 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's kind of a mixed bag.[CN] 这是一种鱼龙混杂 Blue Jasmine (2013)
In this jungle, prey and predators mingle constantly and there is always a crustacean ready to consume the preceding predators.[CN] 在这里,捕食者和猎物鱼龙混杂 而捕食者也随时可能被甲壳类捕杀 Planet Ocean (2012)
We get all kinds. Just a while ago, we had a real live English lord in here.[CN] 我们这鱼龙混杂 就不久之前 这儿有个活生生的英国勋爵 Irma la Douce (1963)
Chichi This place is not safe, we'd better leave[CN] 迟迟 这个地方鱼龙混杂不宜久留 My Own Swordsman (2010)
Let's go have a little looky-loo, see if we can't find this M-named clown.[CN] 现在应该是鱼龙混杂了 我们去瞅瞅 看能不能找到那个傻蛋M Green Light (2010)
OFFICER Keep your eyes wide, this place is assholed up.[CN] 警官,睁大眼睛瞧好了,这地方鱼龙混杂 End of Watch (2012)
Not exactly the confidence boost Brazil was hoping for.[CN] 他们缺乏作战经验 没有受过正统训练 毫无纪律章法 且队伍中鱼龙混杂 Pelé: Birth of a Legend (2016)
I mean, field marshal, you got quite a motley army.[CN] 我是说 将军 你的军队可真是鱼龙混杂 Cheyenne Autumn (1964)
Yesterday, your fiery friend killed a prisoner named Santino noguera.[CN] 神盾局是帝国 你鱼龙混杂的小队是反叛军 Ghost Rider: The Good Samaritan (2016)
The assassins can easily blend into the crowd of coolies, merchants, foreigners and civilians[CN] 苦力 商人 旅客 平民 鱼龙混杂 Bodyguards and Assassins (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top