ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*奴*

   
189 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -奴-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[努, nǔ, ㄋㄨˇ] to exert, to strive, to make an effort; to pout
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 1,081
[怒, nù, ㄋㄨˋ] anger, passion, rage
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,143
[奴, nú, ㄋㄨˊ] slave, servant
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 standing by her master's right hand 又; 女 also provides the pronunciation,  Rank: 1,402
[弩, nǔ, ㄋㄨˇ] crossbow; an arrow falling, a downward stroke
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 3,470
[呶, náo, ㄋㄠˊ] talkative; clamour, hubbub
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  奴 (nú ㄋㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 4,718
[帑, tǎng, ㄊㄤˇ] treasury; public funds
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  巾 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Records kept on cloth 巾 by servants 奴,  Rank: 5,546
[驽, nú, ㄋㄨˊ] tired old horse; old, weak
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 5,972
[孥, nú, ㄋㄨˊ] one's children
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [pictophonetic] son,  Rank: 6,085
[胬, nǔ, ㄋㄨˇ] pterygium, surfer's eye
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  肉 (ròu ㄖㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 6,473
[駑, nú, ㄋㄨˊ] tired old horse; old, weak
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  馬 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nú, ㄋㄨˊ, ] slave, #7,742 [Add to Longdo]
[nú lì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] slave, #11,762 [Add to Longdo]
[Xiōng nú, ㄒㄩㄥ ㄋㄨˊ, ] Xiongnu; Huns; general term for nomadic people, #15,931 [Add to Longdo]
[nú yì, ㄋㄨˊ ㄧˋ, ] to enslave; slavery, #23,395 [Add to Longdo]
隶主[nú lì zhǔ, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, / ] slave owner, #43,294 [Add to Longdo]
隶制[nú lì zhì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ, / ] slavery, #43,408 [Add to Longdo]
[nú pú, ㄋㄨˊ ㄆㄨˊ, / ] servant, #43,564 [Add to Longdo]
[nóng nú, ㄋㄨㄥˊ ㄋㄨˊ, / ] serf, #44,985 [Add to Longdo]
隶社会[nú lì shè huì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] slave-owning society (precedes feudal society 封建社會|封建社会 in Marxist theory), #61,254 [Add to Longdo]
颜婢膝[nú yán bì xī, ㄋㄨˊ ㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧ, / ] servile and bending the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor, #108,537 [Add to Longdo]
鲁鲁[Huǒ nú lǔ lǔ, ㄏㄨㄛˇ ㄋㄨˊ ㄌㄨˇ ㄌㄨˇ, / ] Honolulu, capital of Hawaii; also called 檀香山, #121,074 [Add to Longdo]
[Hā nú màn, ㄏㄚ ㄋㄨˊ ㄇㄢˋ, ] Hanuman, a monkey God in the Indian epic Ramayana [Add to Longdo]
儿干[Nú ér gān, ㄋㄨˊ ㄦˊ ㄍㄢ, / ] part of Heilongjiang and the Vladivostok area ruled by the Ming dynasty [Add to Longdo]
儿干都司[Nú ér gān dū shī, ㄋㄨˊ ㄦˊ ㄍㄢ ㄉㄨ ㄕ, / ] the Ming dynasty provincial headquarters in the Heilongjiang and Vladivostok area [Add to Longdo]
[nǔ gōng, ㄋㄨˇ ㄍㄨㄥ, ] slave labor [Add to Longdo]
隶制度[nú lì zhì dù, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] slavery [Add to Longdo]
[Ài nú, ㄞˋ ㄋㄨˊ, / ] Ainu, ethnic minority in Japan, esp. in north [Add to Longdo]
[Ài nú rén, ㄞˋ ㄋㄨˊ ㄖㄣˊ, / ] Ainu, ethnic minority in Japan, esp. in north [Add to Longdo]
[fáng nú, ㄈㄤˊ ㄋㄨˊ, ] a slave to one's housing; a slave of high rent or mortgage repayment [Add to Longdo]
毗湿[pí shī nú, ㄆㄧˊ ㄕ ㄋㄨˊ, 湿 / ] Vishnu (Hindu deity) [Add to Longdo]
[gēng nú, ㄍㄥ ㄋㄨˊ, ] agricultural slave; serf [Add to Longdo]
[zú nú, ㄗㄨˊ ㄋㄨˊ, ] feeble slave [Add to Longdo]
吁天录[Hēi nú yù tiān lù, ㄏㄟ ㄋㄨˊ ㄩˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, / ] Uncle Tom's Cabin, translated and adapted by Lin Shu 林紓|林纾 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
嫌な[いやなやつ, iyanayatsu] (n) ไอ้ขี้ฟ้อง ไอ้น่ารังเกียจ (คนที่น่ารังเกียจในหมู่)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うちの[うちのやつ, uchinoyatsu] (n) my wife; "the wife" [Add to Longdo]
べらぼう[べらぼうめ, beraboume] (n) (derog) (uk) (See ばかもの) moron; idiot [Add to Longdo]
[どいつ;どちつ;どやつ, doitsu ; dochitsu ; doyatsu] (pn) who? [Add to Longdo]
も此[どいつもこいつも, doitsumokoitsumo] (exp) (uk) (id) everybody (usu. negative nuance); everybody; every last one of them; all [Add to Longdo]
[かんぬひ, kannuhi] (n) (arch) (See 五色の賤) government-owned slave [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (1) (arch) (hum) me; (2) (fam) you [Add to Longdo]
芸妓;芸(iK)[げいぎ;げいこ(ik), geigi ; geiko (ik)] (n) geisha [Add to Longdo]
[みやつこ;みやづこ, miyatsuko ; miyaduko] (n) (arch) servant of the imperial court [Add to Longdo]
[くぬひ, kunuhi] (n) (arch) (See 官婢) government-owned slave [Add to Longdo]
[こくど, kokudo] (n) (derog) black person; slave [Add to Longdo]
[こいつ(P);こやつ, koitsu (P); koyatsu] (pn,adj-no) (uk) (col) this fellow; this guy; this person; (P) [Add to Longdo]
[こいつら, koitsura] (n) (uk) these guys; these fellows; (P) [Add to Longdo]
三下[さんしたやっこ, sanshitayakko] (n) petty underling [Add to Longdo]
[しぬひ, shinuhi] (n) (arch) (See 五色の賤) privately-owned slave [Add to Longdo]
守銭[しゅせんど, shusendo] (n) miser; niggard [Add to Longdo]
臭い[くさいやつ, kusaiyatsu] (n) dubious fellow [Add to Longdo]
臣;;僕[やつこ(臣;);つぶね();やつこらま, yatsuko ( shin ; yatsu ); tsubune ( yatsu ); yatsukorama] (n) (1) (やつこ only) (arch) slave; (2) retainer; servant; (3) (やつこ only) captive; (4) (やつこ only) (derog) varlet; (5) (やつこ only) (hum) I; me [Add to Longdo]
[そいつ(P);そやつ, soitsu (P); soyatsu] (pn,adj-no) (1) (uk) (col) that person (guy, fellow); (2) that (one); (P) [Add to Longdo]
懲りない[こりないやつ, korinaiyatsu] (exp) person (generally male) who won't learn their lesson; persistant jerk [Add to Longdo]
[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period) [Add to Longdo]
[ふえやっこだい;フエヤッコダイ, fueyakkodai ; fueyakkodai] (n) (uk) longnose butterfly fish (Forcipiger flavissimus, species of butterflyfish from the Indo-Pacific); forcepsfish [Add to Longdo]
電波な[でんぱなやつ, denpanayatsu] (n) (sl) person who says nonsensical ramblings; lunatic [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (suf) (1) (uk) derogatory suffix (referring to others) (e.g. "damn; damned fool"); (2) humble suffix (referring to oneself) [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (pn,adj-no) (1) (やつ only) (uk) (derog) fellow; guy; chap; (2) (やつ only) (col) thing; object; (3) (derogatory or familiar) he; she; him; her; (P) [Add to Longdo]
さん[やっこさん, yakkosan] (pn) (1) (See ・やっこ) (derogatory or familiar) he; she; him; her; (n) (2) samurai's attendant (in a var. of origami); (3) type of popular song accompanied by dance from the Edo period [Add to Longdo]
[やつめ;しゃつめ, yatsume ; shatsume] (n) (1) (やつめ only) (derog) fellow; guy; chap; (2) he; him; she; her [Add to Longdo]
原;[やつばら, yatsubara] (n) (See 等) they; those guys [Add to Longdo]
[なのくに;なこく, nanokuni ; nakoku] (n) Country of Na (a country that existed within Japan during the Yayoi period) [Add to Longdo]
[やっこだこ, yakkodako] (n) kite shaped like a footman [Add to Longdo]
智鮫[どちざめ;ドチザメ, dochizame ; dochizame] (n) (uk) banded houndshark (Triakis scyllium, found in the northwest Pacific from southern Siberia to Taiwan) [Add to Longdo]
等;[やつら, yatsura] (n) they; those guys [Add to Longdo]
豆腐[やっこどうふ, yakkodoufu] (n) cubed tofu (often served cold) [Add to Longdo]
[やっこあたま, yakkoatama] (n) (See ・やっこ) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants [Add to Longdo]
[どはい;やつばら, dohai ; yatsubara] (n) guys; fellows [Add to Longdo]
[やっこひげ, yakkohige] (n) (arch) (See 鎌髭) sickle-shaped moustache (often worn by servants in the Edo period) [Add to Longdo]
[ぬぼく;どぼく, nuboku ; doboku] (n) (arch) manservant; footman [Add to Longdo]
[どれい, dorei] (n,adj-no) (1) slave; servant; (2) slavery; (P) [Add to Longdo]
隷王朝[どれいおうちょう, doreiouchou] (n) Slave Dynasty (of India, 1206-1290 CE); Mamluk Dynasty [Add to Longdo]
隷解放[どれいかいほう, doreikaihou] (n) emancipation of slaves [Add to Longdo]
隷根性[どれいこんじょう, doreikonjou] (n) servile character (disposition) [Add to Longdo]
隷制[どれいせい, doreisei] (n) (See 隷制度) slavery [Add to Longdo]
隷制度[どれいせいど, doreiseido] (n) slavery [Add to Longdo]
隷制度廃止[どれいせいどはいし, doreiseidohaishi] (n) abolition of slavery [Add to Longdo]
隷道徳[どれいどうとく, doreidoutoku] (n) (See 君主道徳) Sklavenmoral (slave morality, as a philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]
隷貿易[どれいぼうえき, doreiboueki] (n) slave trade [Add to Longdo]
隷労働[どれいろうどう, doreiroudou] (n) slave labor; slave labour [Add to Longdo]
[どひ;ぬひ, dohi ; nuhi] (n) servant [Add to Longdo]
[のうど, noudo] (n) serf [Add to Longdo]
解放[のうどかいほう, noudokaihou] (n) emancipation of serfs [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hotshot!たいしただ。
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいいだ」と皆が異口同音に言う。
Whatever I say, he has a comeback ready. You can't get a word in edgewise.ああ言えば、こう言う。まったく、口が減らないだ。
Nobody likes him, because he is always blowing his own horn.あいつのことを好きなやつは誰もいない。なぜならはいつも自分のことを自画自賛ばかりしているからだ。
He is a good joker.あいつは、なかなかいいだぜ!
That fellow is a cool hand.あいつはずうずうしいだ。
He is nasty.あいつは嫌なだ。
That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.あの車のセールスマンは一風変わっただ。
Slaves are brought to the American colonies.アメリカの植民地に連れて来られた隷たち。
In the early days of American history, blacks lived in slavery.アメリカの歴史の初期には黒人は隷として生きていた。
America did away with slavery in 1863.アメリカは1863年に隷制度を廃止した。
America did away with slavery.アメリカは隷制を廃止した。
Don't have anything to do with him. He is completely untrustworthy.あんな男を相手にしては駄目だ。全然信用できないなんだ。
Lending money to such a fellow is as good as throwing it away.あんなに金を貸すなんて、金を捨てるも同然だ。
You needn't have helped him with his work.あんなの仕事を手伝ってやる必要はなかったんだよ。
You are a pain in my neck!うっとうしいだ!
At one time there were many slaves in America.かつてアメリカにはたくさんの隷がいた。
It is impudent of him to say so.そう言うことは彼はあつかましいだ。
The slaves were working like so many ants.その隷たちはありのように働いていた。
Everyone was very surprised to discover that the slave-girl was in reality a princess.その隷の少女が実は王女だということがわかって、みんな大変驚いた。
The slave was anxious to alter his destiny.その隷は自分の運命を変えたいと強く思っていた。
The slave ran away for his life.その隷は必死に逃げた。
I didn't know you were that kind of a person.そんなだとは思わなかった。
It is no use arguing with such a foolish man.そんな馬鹿なと議論しても無駄だ。
It was bad enough that he usually came to work late, but coming in drunk was the last straw, and I'm going to have to let him go.ただでさえは普段から仕事に遅れて来るくせに、酒まで飲んで来るなんて堪忍袋の緒が切れた。もう会社を辞めてもらうしかない。
Dan's completely off the wall; you can't predict what he's going to do next.ダンというのは全くハズれただ。次に何をやらかすか見当もつかない。
What a nice friend you are!なんてひどいだ。
How persistent you are!なんて強情なだ。
What a mean fellow!なんと卑劣なだ。
We are all suspicious about him.みんなは怪しいと思っている。
This guy is really wishy-washy. He couldn't make a decision to save his life.もうホントにこいつは優柔不断で、イジイジしただ。
Lincoln ordered that all the slaves in the country should be set free.リンカーンは、全国の隷を解放せよと命令した。
Lincoln set out to abolish slavery in the United States.リンカーンは合衆国の隷制廃止に乗り出した。
Lincoln set the slaves free.リンカーンは隷たちを自由にした。
Lincoln granted liberty to slaves.リンカーンは隷に自由を許した。
Lincoln set the slaves free.リンカーンは隷を解放した。
Lincoln was opposed to slavery.リンカーンは隷制度に反対であった。
An amiable fellow.愛想の良い
Never associate with bad fellows.悪いらと交際するな。
I got along so well with the guy sitting next to me at the pub that we ended up drinking together till dawn.飲み屋で隣り合わせたと意気投合しちゃってさ、朝まで飲んじゃったよ。
You are a snake!陰険な
Don't put me in the same class with them.俺を等と一緒にするな。 [M]
You have a lot of nerve!何て図々しいだ!
No one shall be held in slavery.何びとも隷の状態に留め置かれてはならない。
The section chief made me work like a slave.課長は私を隷のように働かせた。
He gives me the creeps.気色悪いだ。
I refuse to be treated like a slave by you.君に隷のような扱いをされるなんて、まっぴらだ。 [M]
For all his faults, he is a good fellow.欠点はあるけれども、彼はいいだ。
To do him justice, he is a nice guy.公平に評すれば、彼はいいだ。
In the nineteenth century many Africans were sold as slaves in the United States.合衆国では19世紀に多くのアフリカ人が隷として売られた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, well, I'm sure he's a really nice guy, so... let's go break his dreams.[JA] いいだろう たたきのめしてやる CounterPunch (2017)
Talk to me. The terrorists, they...[JA] テロリストのら... 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Lord Attila swore he wanted to turn Rome's churches into stables for our horses![CN] 匈王發過誓,要把羅馬的教堂變成屬於我們的馬廄呢 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I ain't even worried. I just wanna get this shit over with.[JA] どんなでも勝ってやる CounterPunch (2017)
Ugly motherfucker you.[JA] イヤなだな CounterPunch (2017)
"I Know every foot of this railroad from Marietta to Chattanooga, and with ten picked men I cannot fail."[CN] 我知道马利亚塔 到恰塔加的每寸铁路 加上十个精选人手 我不会失败 The General (1926)
This is the coin the slaver gave me when I suggested he free us and pay us, remember?[JA] これは隷商人がくれたコインだ 俺達を解放するように仕向けた時のことを覚えているか? Eastwatch (2017)
Euron Greyjoy's navy burned their ships, we emptied the larders before we left.[JA] ユーロン・グレイジョイの海軍が 等の船を焼いた 食料庫も空にしてある The Queen's Justice (2017)
Avenge thy dead, Huns, and the royal child![CN] 匈人,一定要為死去人以及你們的王子報仇雪恨啊! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Ask King Attila, Margrave Rüdiger, whether he is prepared to make your oath his own![CN] 呂狄格侯爵,幫我問一下匈王: 他是否已經準備兌現你們諾言! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.[CN] 魔镜中的隶 请由遥远的地方来 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The kids I had used to take 10 to 12 pounds off in two days.[JA] 2日で10ポンド以上 減量したもいる CounterPunch (2017)
How many men do we have in the North to fight him?[JA] 北部にと戦える男が何人いる? The Spoils of War (2017)
In a Union encampment just North of Chattanooga.[CN] 在恰塔加北面的 一个联邦军营理 The General (1926)
How Kriemhild Fled Her Homeland, and How She Was Received by Lord Attila.[CN] 【克裏米爾特背井離鄉,並被匈王接納】 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The slaves were killed so that none should know.[CN] 葬我之仆亦遭连坐 使此事无人知晓 The Mummy (1932)
My lady, King Attila's brother, Blaodel, gives thee welcome![CN] 夫人,匈王的弟弟布勞德爾前來迎接您! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
If they get past the Wall and we're squabbling amongst ourselves... we're finished.[JA] らが壁を通り― 人同士で争いを続ければ― 我々は終わりだ The Queen's Justice (2017)
Dothraki heathens who will burn your villages to the ground, rape and enslave your women, and butcher your children without a second thought.[JA] ドスラクの異教徒は 村々を焼き尽くし― 女を強姦し 隷にする― そして 迷いもなく子供を虐殺する Stormborn (2017)
A great horseman was King Attila![CN] 匈王曾是偉大的騎手啊! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Maybe they'll go from two tomato can level to one tomato can level to, you know, half journeyman level.[JA] 弱いも ある程度の レベルに見える 弱いも ある程度の レベルに見える ポーリー・マリナッジ 元世界ウェルター級 チャンピオン CounterPunch (2017)
What if you talented and you... hard-working?[JA] 才能あるが練習したら? CounterPunch (2017)
Who is he?[JA] は誰だ? 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Lord Margrave, swear this unto me in your and in King Attila's names![CN] 侯爵大人,請以您以及匈王的名義向我起誓! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I'm the only one here who's fought them.[JA] ここで等と戦ったのは俺だけだ Eastwatch (2017)
How King Attila Besieged Rome and How Kriemhild Summoned Her Brothers.[CN] 【匈王休戰羅馬,克裏米爾特向兄弟們發出邀請】 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The conquerred slave can't act at will[CN] 亡国是不能随意行动的啊 Song at Midnight (1937)
As Kriemhild approached, springtime blossomed in the land of the Huns.[CN] 當克裏米爾特來到的時候,正值匈國春暖花開 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
If you wanna say that advice is bad for somebody, then people can say what they want, but I feel like I made the right decision for me.[JA] 批判したいはすればいい 俺は自分の判断が 正しいと思ってる CounterPunch (2017)
He hunted us like animals.[JA] は動物のように俺らを狩った Eastwatch (2017)
Don't trust him.[JA] を信用するな Eastwatch (2017)
With her tresses does she bind up the horseman, The great horseman, Lord Attila![CN] 用她的長髮纏住了偉大騎手匈王的手! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The assholes we're after, they treat life and death like they shooting craps.[JA] 馬鹿なは 命を賭けるだけ 何を言っても無駄だ Resident Evil: Vendetta (2017)
If you would honour me and make me happy, Lord Attila, then summon my brothers as guests to your court![CN] 要是你當真想要讓我高興! 匈王,你就邀請我的兄弟們來你的宮殿做客吧! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The moment I was chosen Lord of the Iron Islands, they turned on me.[JA] 俺が鉄諸島の主に選ばれた瞬間 らは背を向けた Dragonstone (2017)
You swore to me, Attila![CN] 你向我發過誓的,匈王! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
-Whether for serf or noble.[CN] -无论是隶还是贵族 The Adventures of Robin Hood (1938)
I took one of their phones.[JA] らから携帯電話を受けた 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
What a bastard![CN] 这老守财 Taki no shiraito (1933)
- I refuse to listen to any renegade talk! I'm sorry if the truth offends you.[CN] 而我们只有棉花,隶及自大 Gone with the Wind (1939)
No Hun survives any longer in Attila's hall![CN] 皇宮裏面已經沒有活著的匈人了! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Why is Lord Attila's horse tethered to his tent?[CN] 為什麼匈王的戰馬被拴在帳篷外沒再跑過? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Avenge thy dead, Huns![CN] 匈人,為他們復仇! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I was stolen away by slavers.[JA] 隷狩りに遭いました The Spoils of War (2017)
Methinks that at such a feast the heir to all Attila's crowns mustn't be absent![CN] 我認為,這樣的場合肯定不能讓匈王的子嗣缺席的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Say again.[JA] らにリストを取られた キャプション付き 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
If I may, how did a slave girl come to advise Daenerys Targaryen?[JA] ところで なぜ隷の少女が デネリス・ターガリエンの相談役に? The Spoils of War (2017)
All right, you're the foreman.[CN] 那不同,我们不会这样对待 Gone with the Wind (1939)
- Arias! And it's our mission to bring his ass down![JA] を止めるんだ! Resident Evil: Vendetta (2017)
The Southern army facing Chattanooga is ordered to retreat."[CN] 驻守恰塔加的南军奉令撤退 The General (1926)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
売国[ばいこくど, baikokudo] Landesverraeter [Add to Longdo]
[ど, do] DIENER, SKLAVE, KERL [Add to Longdo]
[どれい, dorei] Sklave [Add to Longdo]
守銭[しゅせんど, shusendo] Geizhals [Add to Longdo]
[のうど, noudo] Leibeigener [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top