ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -箭-, *箭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[箭, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] arrow; a type of bamboo
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  前 (qián ㄑㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 1,496

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] arrow, #5,017 [Add to Longdo]
[huǒ jiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, ] rocket, #2,534 [Add to Longdo]
[gōng jiàn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] bow and arrow, #18,211 [Add to Longdo]
[jiàn tóu, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, / ] arrow, #21,740 [Add to Longdo]
运载火[yùn zài huǒ jiàn, ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] carrier rocket, #21,871 [Add to Longdo]
[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery, #26,927 [Add to Longdo]
[huǒ jiàn pào, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄠˋ, ] rocket artillery, #51,091 [Add to Longdo]
双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, / ] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone, #59,301 [Add to Longdo]
[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, ] attack by a hidden enemy; a stab in the back, #73,890 [Add to Longdo]
光阴似[guāng yīn sì jiàn, ㄍㄨㄤ ㄧㄣ ㄙˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] time flies like an arrow (成语 saw); How time flies!, #78,204 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Loose![CN] 放 Blackwater (2012)
-He said shooting arrows at a crow.[CN] 他在说射 The Adventures of Robin Hood (1938)
I've only a staff and you threaten me with a longbow and a goose shaft.[CN] 我只有一根棍子 而你用弓威胁我 The Adventures of Robin Hood (1938)
-You couldn't capture him...[CN] 如果他坐在你的腿上高兴地射着... The Adventures of Robin Hood (1938)
The Queen bids the hall be bombarded with fire arrows![CN] 皇后讓人用火燒大堂! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
And not an arrow wound to divide among them, I suppose.[CN] 我认为 几只对他们是没用的 The Adventures of Robin Hood (1938)
Arrows.[CN] 放 Brotherhood of Blades (2014)
Arrows![CN]  The Adventures of Robin Hood (1938)
We'll hold an archery tournament![CN] 我们可以举行一个术比赛 The Adventures of Robin Hood (1938)
Come on, Big Shot. You're big enough to be a good shield.[CN] 过来 大人物 你够大牌 帮我们当挡 'G' Men (1935)
-Our men can't lay a hot iron intheeyesofa taxdodgerwithout getting an arrow in the throat.[CN] 我们的人不用这样如坐针毡... ...在偷税人的眼中 是看到那只射穿喉咙的 The Adventures of Robin Hood (1938)
Tell Crippen the arrow-maker and his friends...[CN] 找到造的克里佩及他的朋友... The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top