Search result for

*長*

(340 entries)
(0.052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -長-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しんちょうりつ, shinchouritsu] (n) อัตราการยืดขยาย (extension rate)
[がくちょう, gakuchou] (n) อธิการบดี(ของมหาวิทยาลัย)
工場[こうじょうちょう, koujouchou] (n) ผู้จัดการโรงงาน
[しちょう, shichou] (n) เจ้าเมือง, ผู้ว่าการเมือง, นายอำเภอ
幹事[かんじちょう, kanjichou] (n) เลขาธิการ(พรรคการเมือง)
[えんちょう, enchou] (n) ขยาย
[しゃちょう, shachou] (n) ประธานบริษัท,กรรมการผู้จัดการ
[かちょう, kachou] (n) ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าแผนก
[ながい, nagai] (adj) ยาว
岡技術科学大学[ながおかぎじゅつかがくだいがく, nagaokagijutsukagakudaigaku] (name) Nagaoka University of Technology
期計画[ちょうきけいかく, choukikeikaku] (n) แผนระยะยาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちょうき, chouki] (n adj adv) ระยะยาว , See also: A. 短期, R. 中期
[ちょうき, chouki] (adj adv) ช่วงเวลานาน , See also: A. 短期, R. 中期
[はちょう, hachou] ความยาวคลื่น
[えきちょう, ekichou] (n) นายสถานีรถไฟ
コード[えんちょうこーど, enchoukodo] (n ) ปลั๊กพ่วง, สายพ่วงปลั๊กไฟ
方形[ちょうほうけい, chouhoukei] สี่เหลี่ยมผืนผ้า
[ながい, nagai] (adj ) ยาว(ผม)
[しょちょう, shochou] (n ) หัวหน้าแผนก, หัวหน้าฝ่าย
[かいちょう, kaichou] (n ) ประธานกรรมการบริหาร
実行委員[じっこういいんちょう, jikkouiinchou] (n ) ประธานกรรมการดำเนินงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ながねん, naganen] Thai: ระยะเวลานาน เป็นปี English: long time
[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years
[きちょう, kichou] Thai: กัปตันเครื่องบิน English: a captain, a pilot
[そんちょう, sonchou] Thai: ผู้ใหญ่บ้าน English: village headman
[ちょうしょ, chousho] Thai: จุดเด่น
時間[ちょうじかん, choujikan] Thai: เป็นเวลานาน
[きなが, kinaga] Thai: อย่างใจเย็น
[せいちょう, seichou] Thai: การเจริญเติบโต
低成[ていせいちょう, teiseichou] Thai: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า English: small (low) growth
[ながなが, naganaga] Thai: ยืดยาว English: long
[ぶちょう, buchou] Thai: หัวหน้าหน่วยงาน
八百[やおちょう, yaochou] Thai: การล้มมวย(เตี๊ยมไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันว่าให้ใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
倀[倀, chāng, ㄔㄤ] the ghost of one devoured by a tiger
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  長 (zhǎng ㄓㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[帳, zhàng, ㄓㄤˋ] tent, screen, mosquito net; debt, credit, account
Radical: Decomposition: 巾 (jīn ㄐㄧㄣ)  長 (zhǎng ㄓㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] curtain
[張, zhāng, ㄓㄤ] to display; to expand, to open; to stretch; a sheet of paper
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  長 (zhǎng ㄓㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bow
[悵, chàng, ㄔㄤˋ] disappointed; regretful; upset
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  長 (zhǎng ㄓㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[脹, zhàng, ㄓㄤˋ] swelling, inflation
Radical: Decomposition: 長 (zhǎng ㄓㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[賬, zhàng, ㄓㄤˋ] accounts, bills; credit, debt
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  長 (zhǎng ㄓㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[長, zhǎng, ㄓㄤˇ] long, lasting; to excel in
Radical: Decomposition: ??
Etymology: [pictographic] An old man with long hair and a cane

Japanese-English: EDICT Dictionary
QT延症候群[キューティーえんちょうしょうこうぐん, kyu-tei-enchoushoukougun] (n) long QT syndrome [Add to Longdo]
けんちん汁;建汁;巻繊汁[けんちんじる, kenchinjiru] (n) Japanese tofu and vegetable chowder [Add to Longdo]
ちゃんこ[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
ひょろ[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly [Add to Longdo]
アメリカ元坊[アメリカちょうげんぼう;アメリカチョウゲンボウ, amerika chougenbou ; amerikachougenbou] (n) (uk) American kestrel (Falco sparverius) [Add to Longdo]
アラブ首国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
調[イちょうちょう, i chouchou] (n) A major [Add to Longdo]
エピタキシャル成[エピタキシャルせいちょう, epitakisharu seichou] (n) (See エピタキシー) epitaxial growth; epitaxy [Add to Longdo]
カリ[カリちょうせき, kari chouseki] (n) potash feldspar [Add to Longdo]
コック[コックちょう, kokku chou] (n) head chef; head cook [Add to Longdo]
ゴム[ゴムなが, gomu naga] (n) rubber boots [Add to Longdo]
ゼロ成[ゼロせいちょう, zero seichou] (n) zero growth; zero economic growth; no-growth economy [Add to Longdo]
データビット[データビットちょう, de-tabitto chou] (n) {comp} data bit length [Add to Longdo]
調[トちょうちょう, to chouchou] (n) G major; (P) [Add to Longdo]
調[ニちょうちょう, ni chouchou] (n) D major [Add to Longdo]
調[ハちょうちょう, ha chouchou] (n) C major [Add to Longdo]
バースト[バーストちょう, ba-suto chou] (n) {comp} burst length [Add to Longdo]
ヒト成ホルモン[ヒトせいちょうホルモン, hito seichou horumon] (n) human growth hormone [Add to Longdo]
ビット[ビットちょう, bitto chou] (n) {comp} bit length [Add to Longdo]
フーロック手[フーロックてながざる;フーロックテナガザル, fu-rokku tenagazaru ; fu-rokkutenagazaru] (n) (uk) hoolock gibbon (either of the two gibbons in genus Hoolock) [Add to Longdo]
フル冗[フルじょうちょう, furu jouchou] (n) {comp} fully redundant [Add to Longdo]
ブロック[ブロックちょう, burokku chou] (n) {comp} block size; block length [Add to Longdo]
調[ヘちょうちょう, he chouchou] (n) F major [Add to Longdo]
調[ホちょうちょう, ho chouchou] (n) E major [Add to Longdo]
マイナス成[マイナスせいちょう, mainasu seichou] (n) negative growth [Add to Longdo]
レコード[レコードちょう, reko-do chou] (n) {comp} record length; record size [Add to Longdo]
レジスタ[レジスタちょう, rejisuta chou] (n) {comp} register length [Add to Longdo]
調[ロちょうちょう, ro chouchou] (n) B major [Add to Longdo]
安定成[あんていせいちょう, anteiseichou] (n) stable growth [Add to Longdo]
委員[いいんちょう, iinchou] (n) committee chairman; (P) [Add to Longdo]
意味深;意味慎重(iK);意味深重(iK)[いみしんちょう, imishinchou] (adj-na,n) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
医院[いいんちょう, iinchou] (n) head doctor [Add to Longdo]
[いちょう, ichou] (n) medical director; chief physician; (P) [Add to Longdo]
一家の[いっかのちょう, ikkanochou] (n) head of a family [Add to Longdo]
一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings [Add to Longdo]
一日の[いちじつのちょう, ichijitsunochou] (n) superiority [Add to Longdo]
[いんちょう, inchou] (n) director; (P) [Add to Longdo]
[はねながいなご, hanenagainago] (n) rice grasshopper [Add to Longdo]
嬰ヘ調[えいヘちょうちょう, ei he chouchou] (n) F sharp major (music) [Add to Longdo]
永らえる;らえる[ながらえる, nagaraeru] (v1,vi) to have a long life; to live a long time [Add to Longdo]
[えいちょう, eichou] (n) Eichou era (1096.12.17-1097.11.21) [Add to Longdo]
液相エピタキシャル成[えきそうエピタキシャルせいちょう, ekisou epitakisharu seichou] (n) (See 液相エピタキシー,液相成) liquid phase epitaxial growth; liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
液相成[えきそうせいちょう, ekisouseichou] (n) (See 液相エピタキシー) liquid (phase) deposition; liquid (phase) epitaxy [Add to Longdo]
[えきちょう, ekichou] (n) station master; (P) [Add to Longdo]
[えきちょうしつ, ekichoushitsu] (n) stationmaster's office [Add to Longdo]
[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P) [Add to Longdo]
[えんちょう, enchou] (n,vs) (1) extension; elongation; prolongation; lengthening; (n) (2) Enchou era (923.4.11-931.4.26); (P) [Add to Longdo]
[えんちょうせん, enchousen] (n) (baseball) extra innings [Add to Longdo]
線上[えんちょうせんじょう, enchousenjou] (n) extension of a straight line; (conclusion) following as an extension of (an argument) [Add to Longdo]
保育[えんちょうほいく, enchouhoiku] (n) extended-hours childcare (in day-care centers for parents working into the night) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一技之长[yī jì zhī cháng, ㄧ ㄐㄧˋ ㄓ ㄔㄤˊ, / ] (saying) skill or proficiency [Add to Longdo]
一无所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, / ] not having any special skill; without any qualifications [Add to Longdo]
三长两短[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death [Add to Longdo]
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal [Add to Longdo]
不经一事不长一智[bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄧ ㄓˋ, / ] you can't gain knowledge without practice; wisdom comes from experience [Add to Longdo]
中国长城工业公司[Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) [Add to Longdo]
中长跑[zhōng cháng pǎo, ㄓㄨㄥ ㄔㄤˊ ㄆㄠˇ, / ] middle distance race [Add to Longdo]
久长[jiǔ cháng, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˊ, / ] a long time [Add to Longdo]
伸长[shēn cháng, ㄕㄣ ㄔㄤˊ, / ] to stretch; to extend [Add to Longdo]
来日方长[lái rì fāng cháng, ㄌㄞˊ ㄖˋ ㄈㄤ ㄔㄤˊ, / ] the future is long (成语 saw); there will be ample time for that later [Add to Longdo]
保安局局长[bǎo ān jú jú zhǎng, ㄅㄠˇ ㄢ ㄐㄩˊ ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ, / ] Secretary for Security (Hong Kong) [Add to Longdo]
保长[bǎo cháng, ㄅㄠˇ ㄔㄤˊ, / ] (math.) distance-preserving; isometric [Add to Longdo]
保长对应[bǎo cháng duì yìng, ㄅㄠˇ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] (math.) a distance-preserving correspondence; an isometry [Add to Longdo]
修长[xiū cháng, ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ, / ] slender; lanky; tall and thin [Add to Longdo]
元长乡[Yuán cháng xiāng, ㄩㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Yuanchang (village in Taiwan) [Add to Longdo]
光波长[guāng bō cháng, ㄍㄨㄤ ㄅㄛ ㄔㄤˊ, / ] optical wavelength [Add to Longdo]
内政部长[nèi zhèng bù zhǎng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] Minister of the Interior [Add to Longdo]
全长[quán cháng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ, / ] overall length; span [Add to Longdo]
典狱长[diǎn yù zhǎng, ㄉㄧㄢˇ ㄩˋ ㄓㄤˇ, / ] warden [Add to Longdo]
冗长[rǒng cháng, ㄖㄨㄥˇ ㄔㄤˊ, / ] long and tedious [Add to Longdo]
副州长[fù zhōu zhǎng, ㄈㄨˋ ㄓㄡ ㄓㄤˇ, / ] deputy governor (of a province or colony); lieutenant governor of US state [Add to Longdo]
副校长[fù xiào zhǎng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ, / ] vice-principal [Add to Longdo]
副秘书长[fù mì shū cháng, ㄈㄨˋ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄔㄤˊ, / ] vice-secretary [Add to Longdo]
副议长[fù yì zhǎng, ㄈㄨˋ ㄧˋ ㄓㄤˇ, / ] vice-chairman [Add to Longdo]
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] assistant (government) minister [Add to Longdo]
加长[jiā cháng, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ, / ] lengthen [Add to Longdo]
助长[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] encourage; foster; foment [Add to Longdo]
半长轴[bàn cháng zhóu, ㄅㄢˋ ㄔㄤˊ ㄓㄡˊ, / ] semi-axis; radius [Add to Longdo]
参谋总长[cān móu zǒng zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄓㄤˇ, / ] army Chief of Staff [Add to Longdo]
参谋长[cān móu zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄓㄤˇ, / ] chief of staff [Add to Longdo]
取长补短[qǔ cháng bǔ duǎn, ㄑㄩˇ ㄔㄤˊ ㄅㄨˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] lit. use others' strengths to make up for one's weak points (成语 saw from Mencius); to use this in place of that; what you lose on the swings, you win on the roundabouts [Add to Longdo]
司长[sī zhǎng, ㄙ ㄓㄤˇ, / ] bureau chief [Add to Longdo]
周长[zhōu cháng, ㄓㄡ ㄔㄤˊ, / ] perimeter; circumference [Add to Longdo]
啦啦队长[lā lā duì zhǎng, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, / ] cheer leader [Add to Longdo]
国会议长[guó huì yì zhǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄓㄤˇ, / ] Speaker of the House [Add to Longdo]
国防部长[guó fáng bù zhǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] Defense secretary; Defense Minister [Add to Longdo]
团长[tuán zhǎng, ㄊㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] regimental command; head of a delegation [Add to Longdo]
土生土长[tǔ shēng tǔ zhǎng, ㄊㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄨˇ ㄓㄤˇ, / ] home grown; indigenous; native born and bred [Add to Longdo]
地久天长[dì jiǔ tiān cháng, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, / ] forever (set phrase); as long as the world shall last; eternally [Add to Longdo]
执行长[zhí xíng zhǎng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄤˇ, / ] chief executive [Add to Longdo]
增长[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow; increase [Add to Longdo]
增长率[zēng zhǎng lǜ, ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ, / ] growth rate [Add to Longdo]
外交部长[wài jiāo bù zhǎng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] minister of foreign affairs [Add to Longdo]
外长[wài zhǎng, ㄨㄞˋ ㄓㄤˇ, / ] foreign minister; secretary of state; minister of foreign affairs [Add to Longdo]
大修道院长[dà xiū dào yuàn zhǎng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] abbott [Add to Longdo]
大长今[Dà cháng jīn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˊ ㄐㄧㄣ, / ] Dae Chang Kum, a Korean Drama (GM) [Add to Longdo]
天长[Tiān cháng, ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, / ] (N) Tianchang (city in Anhui) [Add to Longdo]
天长地久[tiān cháng dì jiǔ, ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, / ] (saying) as eternal and unchanging as the universe [Add to Longdo]
天长市[Tiān cháng shì, ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄕˋ, / ] Tianchang City in Anhui [Add to Longdo]
太长[tài cháng, ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ, / ] oversize [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten years is a long time.10年というのは、い年月だ。
My boss told me it's hard to approach me.「君はとっつきにくいね」と社に言われてしまいました。 [M]
"What do you think of the election for mayor?" "I don't know."「市選挙をどう思いますか」「わかりません」
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道はく苦難に満ちている。
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の舞台は崎に置かれている。
"You must be tired after a long day." "No, not in the least."い1日だったのでお疲れでしょう」「いいえ、全然」
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来年こそは一部上場だ」と、社は意気軒高だ。
Few people live to be one hundred years old.100歳の寿をまっとうする人は少ない。
Ten years is a long time to wait.10年は待つにはい時間だ。
The year 1980 saw the fastest economic growth in that country.1980年にはその国は最も急速な経済成をとげた。
Twenty miles is a long distance to walk.20マイルは、歩くのにい距離だ。
Twenty years is a long time.20年とはい年月だ。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解し合い、お互いの所を尊重していた。
Two years is a long time to wait.2年とは、待つにはい時間だ。
The second sentence was just as long.2番目の文もちょうど同じくらいのさだった。
Three years is a long time, I feel.3年というはい時間だと私は思う。
Five miles is a long distance to walk.5マイルは歩くにはい距離だ。
Five years is too long to wait.5年待つにはすぎる。
Six months is a long time to wait.6ヶ月は、待つにはい時間だ。
Not a few people live to be over eighty.80歳以上に生きする人は少なくありません。
In late August, they set off on a long journey for breeding.8月下旬に彼らは繁殖のためにい旅に出発します。
Would you please put me in touch with the General Manager of Overseas Sales of AB Software Ltd?ABソフトウエアの海外営業部をご紹介いただけませんか。
A is 5 times as long as B.AはBの5倍のさがある。
The long rain makes me sick.あーあ、この雨にはもう、うんざり。
Did you talk for a long time?あなたがたはい間話しましたか。
English will take you a long time to master.あなたが英語を習得するにはい時間がかかるだろう。
I'll recommend him as chairman, whether you are in favour of it or not.あなたが賛成であろうとなかろうと、私は彼を議に推薦します。
Give up smoking if you want to live long.あなたが生きをしたいならばタバコをやめなさい。
I saw you making eyes at Mr Nagashima.あなたが島さんに色目をつかってるのをみたわよ。 [F]
The president of the company, to whom I introduced you, wants to see you again.あなたに紹介した会社の社が、またあなたに会いたいといっています。
We are all looking forward to your coming.あなたのおいでをみんなで首をくして待っています。
Your plan has the virtue of being practical.あなたの計画は実際的だという所がある。
How tall are you, and how much do you weigh?あなたの身と体重はどれくらいですか。
How tall are you?あなたの身はどのくらいありますか。
I can spot you from a distance with your long, white hair.あなたのくて白い髪の毛なら遠くからでもすぐ分かる。
What are your strong points?あなたの所は何ですか。
What long hair you've got!あなたの髪はいわね。 [F]
You must be tired after such a long trip.あなたはそんなにい旅行の後で疲れているに違いない。
You should not keep them waiting so long.あなたはそんなにく彼らを待たせておくべきではない。
How long have you been in Kushiro?あなたはどのくらいく釧路にいましたか。
You need to have answers ready about your strong point.あなたは自分の所についての答えを準備する必要がある。
Are you going to stay there for long?あなたはい間そこに滞在するつもりですか。
You can't stay for long.あなたはくいられない。
Are you related to the Nagashima family?あなたは島さん一家と親戚ですか。
I am sorry to have kept you waiting so long.あなたをこんなにい間待たせてすみません。
The race was fixed.あのレースは八百だった。
The president of that company has an ace up her sleeve.あの会社の社は切り札を隠し持っています。
That bridge is half as long as this one.あの橋はこの橋の半分のさである。
How long is that bridge?あの橋はどのくらいのさですか。
How long that bridge is!あの橋は何ていんだろう!

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To be honest, I don't know the best in me.[JA] 自分の所は見えない CounterPunch (2017)
That was, to me...[JA] 市の奥さんの名前が ラエルチだったの  ()
And his trainer, John Brown, is the president of USA Boxing.[JA] トレーナーのブラウンは ボクシング連盟会 CounterPunch (2017)
Mr. Sakurai. She's the one who made it.[JA] (店) 桜井さん 彼女が作ったんですよ Emotions (2017)
Each piece is about 20 meters.[CN] -已達五百年 Earth Is a Hot Mess (2017)
It is. I've always loved love.[CN] 但不要貪婪地奢求能天地久 Louis C.K. 2017 (2017)
I can't possibly do another print run if the first printing hasn't sold out![JA] (販売部) 初版分も売れてないのに 増刷なんて できるわけないだろ お前 Appeal (2017)
When we talk about alternative medicine under a big umbrella, sometimes it's a little dangerous, because there are types of what we think of as alt, CAM, complementary and alternative, um... integrative medicine, which to me are all kind of the same thing.[CN] 蘑菇久以來都能讓人進入迷幻狀態 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Because it's a very long commitment, and I'll be straight with you, last couple of gigs we've had some unwelcome attention from National Front thugs.[JA] 本当にいいのか? 期間だし 正直に言うと最近のライブは 国民戦線からにらまれてる Smell the Weakness (2017)
Listen, I'll be completely straight with you, if your sales figures and your references back up what my gut tells me about you, then this interview is already two minutes too long.[JA] 率直に言わせてもらう 営業成績と推薦状は 期待どおりだから この面接はすぎる Sexy Rollercoasters (2017)
Today's job was very long and boring.[JA] もう 今日の仕事 超いし 超つまんなかった Affection (2017)
To box for America, you know, he gave up a lot, because, unfortunately, the way our system is, we don't have much money for these guys.[JA] キャムは犠牲を払って 国のために戦う キャムは犠牲を払って 国のために戦う ジョン・ブラウン アメリカボクシング 連盟会 CounterPunch (2017)
But the Christians are the main one.[CN] 但我的小孩,他們生在這個世上 Louis C.K. 2017 (2017)
All of this stuff is stuff we cannot perceive.[CN] 他是約翰尼斯堡動物園園 後來去英國廣播公司主持節目 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Listen![JA] (販売部)あのな... Appeal (2017)
A mere 50,000...[JA] パット・ルッソ巡査部 アトラス・コップス・ アンド・キッズ理事 CounterPunch (2017)
Sorry. Shopping took a while.[JA] ごめん ちょっと買い物 引いちゃって The Mysterious Million Yen Women (2017)
The last 17 days were wasted?[CN] 隊 Tunnel (2016)
We look at them from the perspective of a professional.[JA] (谷川) 我々はプロの目線で見てますから Appeal (2017)
The plant needs to be of good quality stock, and it takes five years for the plant to mature.[JA] 大事なのは リュウゼツランの質のよさ 5年かけて成したら 収穫する Barbecue (2017)
Step aside![CN] 隊 在那裡 Tunnel (2016)
I just realized that when you make your way up, you gotta start stepping it up.[JA] 気づいたよ 成するには行動あるのみ CounterPunch (2017)
The rubber on your boots melts for those wearing gumboots.[JA] 靴を履いてたら ゴムが溶け出す Barbecue (2017)
Tadah![CN] 部 請看這裡 Tunnel (2016)
-Earnings reports.[CN] 我們應該要以期來看 Earth Is a Hot Mess (2017)
He's invested so much into this.[JA] マイク・マルティーノ アメリカボクシング連盟 事務局 CounterPunch (2017)
Thank you, Polio, we'll, um...[CN] 我常聽到家 Do Some Shots, Save the World (2017)
-[Kristen] Oh, absolutely. Yeah, when I was kind of interviewing pediatricians... um, one of-[CN] 我認為很重要的一點是有二成的家 Do Some Shots, Save the World (2017)
Myth debunked. Chemtrails, they're just not real.[CN] 有些地方則會出現一 Malarkey! (2017)
[in Kannada] For the polio vaccine, we've come to the clinic.[CN] (聯合國兒童基金會小兒麻痺組 妮可杜許) 在幾小時內就會造成癱瘓 Do Some Shots, Save the World (2017)
We can't hear, please say it loudly![CN] 部 請說幾句話 Tunnel (2016)
Interested in it[CN] "FLASH" "光文社發行的寫真週刊 86年創刊" 有期做連載雜誌的計劃 Suki demo nai kuseni (2016)
And I found a pediatrician, and I was sort of shopping.[CN] 他們常自行安排排程 妳執業大概也看過這種人吧? 這些家過來挑挑選選 Do Some Shots, Save the World (2017)
Yes, all right, you've had a good few months. But it won't last.[JA] 初めはうまくいっても く続かない Sexy Rollercoasters (2017)
I gotta just make sure he realizes that it's a business, that it's how you're gonna feed your family.[JA] 経済観念を身につけてほしい パット・ルッソ巡査部 パット・ルッソ巡査部 CounterPunch (2017)
And she was like, "No!"[CN] 有一串... Louis C.K. 2017 (2017)
I have one of these crazy people that I have to deal with in my office."[CN] 家是否相信背後的科學證據 Do Some Shots, Save the World (2017)
But just for a moment, let's pretend it's not all about me.[CN] 真想讓他疹子 Do Some Shots, Save the World (2017)
-I know.[CN] 高溫、期乾旱加上豪雨 更多難治的蟲害和植物疾病 全導致近年的咖啡豆產量大幅減少 Earth Is a Hot Mess (2017)
Mr. Chiba, though you're the chairman, we've basically decided without you that the winner will be Yuzu Hanaki.[JA] (大貫(おおぬき))千葉先生 委員を差し置いてなんですが 選考会を前に 花木ゆずで 決まってしまいそうですよ Appeal (2017)
And the puppy?[CN] (張垠俊鑽探隊) 如果我們鑽探隊通宵工作 (張垠俊鑽探隊) 我們明天就能到達隧道底部 Tunnel (2016)
Sports day training this afternoon, so I get a long lunch.[JA] 学校にいるかと 運動会の練習日は 昼休みがいの The Widow Maker (2017)
-[audience cheering][CN] 他們大後我說 Louis C.K. 2017 (2017)
Tomorrow I'll bring Daddy home.[CN] (張垠俊鑽探隊) 隧道的一塊碎片 Tunnel (2016)
Vincent Swan, head of commercial sales at your service.[JA] この俺が部門だ 何なりと Smell the Weakness (2017)
And so, what I hear from parents is that they really believe that they should be doing their own information gathering.[CN] 也是美國小兒科學會 華盛頓特區前會 Do Some Shots, Save the World (2017)
"Yeah, I don't vaccinate-- She's not vaccinated yet."[CN] 在我的研究中 那些遲遲不打疫苗的家 Do Some Shots, Save the World (2017)
So, what did you do before you joined Cachet, Martin?[JA] 市 キャッシェ・ ウィンドーズのスワンです じい様たちは 退屈してませんかね The Widow Maker (2017)
One day before rescue[CN] (張垠俊鑽探隊) 這是今天早上鑽到的 Tunnel (2016)
And when I told him,[CN] 這種"另類排程"的風險 在於會拉孩童未接受疫苗 未受保護的時間 他們更無法對抗原本可以預防的疾病 Do Some Shots, Save the World (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データビット[データビットちょう, de-tabitto chou] data bit length [Add to Longdo]
バースト[バーストちょう, ba-suto chou] burst length [Add to Longdo]
ビット[ビットちょう, bitto chou] bit length [Add to Longdo]
フル冗[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant [Add to Longdo]
ブロック[ブロックちょう, burokku chou] block size, block length [Add to Longdo]
レコード[レコードちょう, reko-do chou] record length, record size [Add to Longdo]
レジスタ[レジスタちょう, rejisuta chou] register length [Add to Longdo]
[よこなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]
可変レコード[かへんちょうレコード, kahenchou reko-do] variable length record [Add to Longdo]
完全冗[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
完全冗システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
[ぎちょう, gichou] moderator (of a newsgroup) [Add to Longdo]
急成[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]
固定[こていちょう, koteichou] fixed-length (a-no) [Add to Longdo]
固定セル[こていちょうセル, koteichou seru] fixed length cell [Add to Longdo]
固定パケット[こていちょうパケット, koteichou paketto] fixed length packet [Add to Longdo]
固定レコード[こていちょうレコード, koteichou reko-do] fixed length record [Add to Longdo]
[こちょう, kochou] arc length [Add to Longdo]
[ごちょう, gochou] word size, word length [Add to Longdo]
行の[ぎょうのながさ, gyounonagasa] line length [Add to Longdo]
最大ビット[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length [Add to Longdo]
経路[さいちょうけいろ, saichoukeiro] critical path [Add to Longdo]
指数的成[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth [Add to Longdo]
周期冗検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong [Add to Longdo]
巡回冗検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] cyclic redundancy check, CRC (abbr.) [Add to Longdo]
[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant [Add to Longdo]
検査[じょうちょうけんさ, jouchoukensa] redundancy check [Add to Longdo]
構成[じょうちょうこうせい, jouchoukousei] redundant configuration [Add to Longdo]
出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] verbose output [Add to Longdo]
電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]
[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
符号[じょうちょうふごう, jouchoufugou] redundancy code [Add to Longdo]
[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
垂直冗検査[すいちょくじょうちょうけんさ, suichokujouchoukensa] Vertical Redundancy Check, VRC [Add to Longdo]
曲線[せいちょうきょくせん, seichoukyokusen] logistic curve [Add to Longdo]
中心波[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength [Add to Longdo]
さオクテット[ながさオクテット, nagasa okutetto] length indicator octets [Add to Longdo]
さ指示子[ながさしじし, nagasashijishi] length indicator, (LI) [Add to Longdo]
距離キャリア[ちょうきょりキャリア, choukyori kyaria] long distance carrier [Add to Longdo]
距離会社[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] long distance company [Add to Longdo]
距離電話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
距離電話事業[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company [Add to Longdo]
[ちょうこ, chouko] long arc [Add to Longdo]
精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]
伝送路[でんそうろちょう, densourochou] link length [Add to Longdo]
内容[ないようちょう, naiyouchou] content-length [Add to Longdo]
レジスタ[ばいちょうレジスタ, baichou rejisuta] double length register, double register [Add to Longdo]
[ばいちょうご, baichougo] doubleword [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万物の霊[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
低成[ていせいちょう, teiseichou] geringes_Wachstum [Add to Longdo]
儀典[ぎてんちょう, gitenchou] Protokollchef [Add to Longdo]
億万[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] Millionaer [Add to Longdo]
[じょうちょう, jouchou] weitschweifig, langweilig [Add to Longdo]
副社[ふくしゃちょう, fukushachou] stellvertretender_Direktor [Add to Longdo]
国務[こくむちょうかん, kokumuchoukan] Staatssekretaer [Add to Longdo]
[ふちょう, fuchou] Oberschwester [Add to Longdo]
官房[かんぼうちょう, kanbouchou] Kanzleidirektor [Add to Longdo]
官房[かんぼうちょうかん, kanbouchoukan] Kanzleidirektor [Add to Longdo]
[しつちょう, shitsuchou] Zimmeraeltester, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
[りょうちょう, ryouchou] Heimleiter, Hausverwalter [Add to Longdo]
[きょくちょう, kyokuchou] Ministerialdirektor, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
[しちょう, shichou] Buergermeister [Add to Longdo]
幹事[かんじちょう, kanjichou] Hauptgeschaeftsfuehrer (einer Partei) [Add to Longdo]
[えんちょう, enchou] Verlaengerung [Add to Longdo]
[ゆうちょう, yuuchou] gemaechlich, -ruhig, -langsam [Add to Longdo]
[せいちょう, seichou] Wachstum [Add to Longdo]
[せいちょうりつ, seichouritsu] Wachstumsrate [Add to Longdo]
[しょちょう, shochou] Direktor, Leiter [Add to Longdo]
[そんちょう, sonchou] Buergermeister [Add to Longdo]
[こうちょう, kouchou] Schulleiter [Add to Longdo]
[はちょう, hachou] Wellenlaenge [Add to Longdo]
[とくちょう, tokuchou] Staerke, starke_Seite [Add to Longdo]
[はんちょう, hanchou] Truppfuehrer, Gruppenfuehrer [Add to Longdo]
[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]
[ほそながい, hosonagai] schlank, duenn_und_lang [Add to Longdo]
[せんちょう, senchou] Kapitaen [Add to Longdo]
[かちょう, kachou] Abteilungsleiter [Add to Longdo]
[しんちょう, shinchou] Koerpergroesse [Add to Longdo]
[ぶちょう, buchou] Abteilungsleiter [Add to Longdo]
[ちょう, chou] -lang, Leiter [Add to Longdo]
[ちょう, chou] LANG, LEITER [Add to Longdo]
[ながい, nagai] lang [Add to Longdo]
い間[ながいあいだ, nagaiaida] lange (Zeit) [Add to Longdo]
[ちょうきゅう, choukyuu] lange_Dauer, Ewigkeit [Add to Longdo]
[ちょうじょ, choujo] aelteste_Tochter [Add to Longdo]
寿[ちょうじゅ, chouju] langes_Leben [Add to Longdo]
[ながい, nagai] (zu) lange_bleiben [Add to Longdo]
[ながさき, nagasaki] Nagasaki (Stadt an der Westkueste Kyushus) [Add to Longdo]
[ながねん, naganen] lange_Jahre, viele_Jahre [Add to Longdo]
患い[ながわずらい, nagawazurai] laengere_Krankheit, langwierige_Krankheit [Add to Longdo]
[ちょうしょ, chousho] Vorzug, Staerke [Add to Longdo]
時間[ちょうじかん, choujikan] lange_Zeit, viele_Stunden [Add to Longdo]
期借款[ちょうきしゃっかん, choukishakkan] langfristige_Anleihe [Add to Longdo]
[ちょうなん, chounan] aeltester_Sohn [Add to Longdo]
[ちょうたん, choutan] Laenge, Vor- und Nachteile [Add to Longdo]
[ちょうろう, chourou] Aeltester, Senior [Add to Longdo]
蛇の列[ちょうだのれつ, choudanoretsu] lange_Schlange, lange_Menschenschlange [Add to Longdo]
谷川[はせがわ, hasegawa] (Name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top