ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*务*

   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -务-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[务, wù, ㄨˋ] affairs, business; should; must
Radical: Decomposition: 夂 (zhǐ ㄓˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 245
[雾, wù, ㄨˋ] fog, mist, vapor, fine spray
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  务 (wù ㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 1,670
[務, wù, ㄨˋ] affairs, business; should; must
Radical: Decomposition: 矛 (máo ㄇㄠˊ)  务 (wù ㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] affairs

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú wù, ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] to serve; service, #250 [Add to Longdo]
[yè wù, ㄧㄝˋ ㄨˋ, / ] business; profession, #504 [Add to Longdo]
[rèn wu, ㄖㄣˋ ㄨ˙, / ] mission; assignment; task; duty; role, #673 [Add to Longdo]
[guó wù yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] State Council (PRC); State Department (USA), #1,772 [Add to Longdo]
[cái wù, ㄘㄞˊ ㄨˋ, / ] financial affairs, #2,039 [Add to Longdo]
[shāng wù, ㄕㄤ ㄨˋ, / ] commercial affairs; commercial; commerce; business, #2,093 [Add to Longdo]
[yì wù, ㄧˋ ㄨˋ, / ] volunteer; voluntary; duty; obligation, #3,088 [Add to Longdo]
[zhí wù, ㄓˊ ㄨˋ, / ] post; position; job; duties, #3,419 [Add to Longdo]
[shì wù, ㄕˋ ㄨˋ, / ] (political, economic etc) affairs; work, #3,819 [Add to Longdo]
[gōng wù yuán, ㄍㄨㄥ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] functionary; office-bearer, #4,385 [Add to Longdo]
[, ㄨˋ, / ] affair; business; matter, #4,609 [Add to Longdo]
[zhài wù, ㄓㄞˋ ㄨˋ, / ] debt, #4,634 [Add to Longdo]
[fú wù qì, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] server (computer), #4,708 [Add to Longdo]
[shì wù suǒ, ㄕˋ ㄨˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] business office, #5,530 [Add to Longdo]
[fú wù yè, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] service industry, #5,991 [Add to Longdo]
[shāng wù bù, ㄕㄤ ㄨˋ ㄅㄨˋ, / ] Department of Trade; Department of Commerce, #6,216 [Add to Longdo]
[cháng wù, ㄔㄤˊ ㄨˋ, / ] routine business; everyday duties, #6,227 [Add to Longdo]
[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] waiter; waitress; attendant; customer service personnel, #6,577 [Add to Longdo]
[shuì wù, ㄕㄨㄟˋ ㄨˋ, / ] taxation services; state revenue service, #7,109 [Add to Longdo]
教育[yì wù jiào yù, ㄧˋ ㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] compulsory education, #7,494 [Add to Longdo]
中心[fú wù zhōng xīn, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] service center, #7,695 [Add to Longdo]
[gōng wù, ㄍㄨㄥ ㄨˋ, / ] official business, #7,790 [Add to Longdo]
[wù shí, ㄨˋ ㄕˊ, / ] pragmatic; dealing with concrete issues, #7,892 [Add to Longdo]
[zhèng wù, ㄓㄥˋ ㄨˋ, / ] government affairs, #7,985 [Add to Longdo]
[yī wù, ㄧ ㄨˋ, / ] medical affairs, #8,727 [Add to Longdo]
售后服[shòu hòu fú wù, ㄕㄡˋ ㄏㄡˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] after sales service, #9,275 [Add to Longdo]
[jiā wù, ㄐㄧㄚ ㄨˋ, / ] household duties; housework, #9,933 [Add to Longdo]
[wù bì, ㄨˋ ㄅㄧˋ, / ] must; to need to; to be sure to, #11,036 [Add to Longdo]
[guó wù qīng, ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] Secretary of State, #11,364 [Add to Longdo]
[tè wu, ㄊㄜˋ ㄨ˙, / ] special assignment (military); special agent; operative; spy, #11,911 [Add to Longdo]
之急[dāng wù zhī jí, ㄉㄤ ㄨˋ ㄓ ㄐㄧˊ, / ] urgent priority, #13,554 [Add to Longdo]
[fáng wù, ㄈㄤˊ ㄨˋ, / ] (pertaining to) defense, #15,595 [Add to Longdo]
委员[guó wù wěi yuán, ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] member of State Council (in China), #17,940 [Add to Longdo]
[fú wù fèi, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄈㄟˋ, / ] service charge; cover charge, #18,015 [Add to Longdo]
[zhài wù rén, ㄓㄞˋ ㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] debtor, #21,145 [Add to Longdo]
社会服[shè huì fú wù, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] social security (pensions, medical insurance), #21,336 [Add to Longdo]
[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] attendant on an airplane, train, boat etc, #21,924 [Add to Longdo]
[yào wù, ㄧㄠˋ ㄨˋ, / ] key task; important affair, #24,138 [Add to Longdo]
[wài wù shěng, ㄨㄞˋ ㄨˋ ㄕㄥˇ, / ] foreign ministry (e.g. of Japan or Korea), #24,220 [Add to Longdo]
[shí wù, ㄕˊ ㄨˋ, / ] practice; practical affairs, #25,192 [Add to Longdo]
[fú wù tái, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄞˊ, / ] service desk; information desk; reception desk, #27,887 [Add to Longdo]
[fú wù tái, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄞˊ, / ] service desk; information desk; reception desk, #27,887 [Add to Longdo]
[shuì wù jú, ㄕㄨㄟˋ ㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] Inland Revenue Department (Hong Kong), #28,135 [Add to Longdo]
印书馆[Shāng wù yìn shū guǎn, ㄕㄤ ㄨˋ ㄧㄣˋ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] Commercial Press, Shanghai (from 1897), #28,592 [Add to Longdo]
[nèi wù, ㄋㄟˋ ㄨˋ, / ] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace, #29,205 [Add to Longdo]
[dǎng wù, ㄉㄤˇ ㄨˋ, / ] party affairs; work within the Communist party, #29,362 [Add to Longdo]
[zǒng wù, ㄗㄨㄥˇ ㄨˋ, / ] general matters; division of general affairs; person in overall charge, #32,253 [Add to Longdo]
[nèi wù bù, ㄋㄟˋ ㄨˋ ㄅㄨˋ, / ] Ministry of Internal Affairs, #33,867 [Add to Longdo]
[jiào wù, ㄐㄧㄠˋ ㄨˋ, / ] educational administration, #34,174 [Add to Longdo]
正业[bù wù zhèng yè, ㄅㄨˋ ㄨˋ ㄓㄥˋ ㄧㄝˋ, / ] not engage in honest work; ignore one's proper occupation; not attend to one's proper duties, #35,183 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd be glad to do the work for nothing,[CN] 我愿意为你免费服 Bordertown (1935)
Waiter?[CN] 服员? Sorry, Wrong Number (1948)
I got a little work to do and...[CN] 我要去办点业 明早会回来 The Whole Town's Talking (1935)
Well, Mr. Chindler, what do you expect to get for nothing today?[CN] 大驾光临 有何要 The Whole Town's Talking (1935)
I like personal service, savage.[CN] 我喜欢私人服, 野人 Bordertown (1935)
Yes, I wanna talk to you. You've been yelling for months for action.[CN] 是的 我找你有事 你不是吵了几个月要执行任 'G' Men (1935)
At any rate, your affairs are in excellent shape.[CN] 无论如何,你的业都运营得很好 Bordertown (1935)
- Got a law case down there?[CN] - 你在那边开了个事 'G' Men (1935)
I've been sticking pretty close to the office.[CN] 我在这附近开事 'G' Men (1935)
Doc![CN] 医兵! Bastogne (2001)
Let her get two other doctors. I don't want to mix business with Mitzi.[CN] 让她叫另外两个医生吧 我不想与米基有业上的来往 One Hour with You (1932)
"The time has come to honour that promise before you take over here."[CN] "而且现在你也必须要在接管我的 职之前履行你那时做出的诺言! The Phantom Carriage (1921)
Excuse me![CN] 服员! Who Pooped the Bed? (2008)
That's your assignment. Go to it.[CN] 那是你的任 去做吧 'G' Men (1935)
"Please inform her that she is to follow dutifully...[CN] 请告知她必要忠诚地 照办为是... The Scarlet Empress (1934)
I have only the highest hopes for you,"'[CN] 请专心学勿要挂牵 Taki no shiraito (1933)
When they tackle a job, they stick to it till it's finished and no fat-faced politician standing around telling them what to do.[CN] 他们接到一个任 就会一直坚持到结束 不会有脑大肠肥的政治家对着你颐指气使 'G' Men (1935)
I have only done... My duty.[CN] 我只是尽自己的义 The Blue Angel (1930)
He doesn't want to mix business with you.[CN] 他不想与你 有业上的来往 One Hour with You (1932)
I don't wanna report you as the first guy that left this service before his job was finished.[CN] 我不想报告说你是第一个离开工作 在任没有结束之前的人 'G' Men (1935)
I'm going to open my law office.[CN] 我要开自己的事 Bordertown (1935)
You wanted this assignment bad, didn't you?[CN] 你非常想接这个任 是吗 'G' Men (1935)
"Service"?[CN] "服" 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
The town clerk is in a vile temper today!"[CN] 市秘书今天情绪不佳! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
I'm quitting my job at the service station.[CN] 我辞掉了在服行业的工作 Bordertown (1935)
Here's your chart. I must take your temperature.[CN] 我的任是给你量体温 A Farewell to Arms (1932)
I hope my law business runs as long as this truck does. Yay! Well, good night, Carlos.[CN] 我希望我的法律业 运行得和这个卡车一样长久 晚上好, Carlos. Bordertown (1935)
These kids have as much chance of pulling through a dangerous assignment as Buchanan had.[CN] 这些人同样有能力去处理危险任 就像布坎南一样 'G' Men (1935)
That reminds me. There's a very important business I'd like to talk to you right now.[CN] 你提醒了我,有一个非常重要的业 Bordertown (1935)
"Is my father... Dr. Olsen here?"[CN] 我爸爸不在这儿吗,那个医顾问奥尔森? The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
We, soldiers in the service of the Holy Russian Empire... do hereby solemnly swear to acknowledge... and to defend with our lives, the authority of Catherine our empress... and to destroy her enemies![CN] 我们为神圣的俄罗斯 帝国服的战士 在这里庄严地发誓报答... 并且用我们的生命来保卫 我们女王凯瑟琳的权利 The Scarlet Empress (1934)
Farrell has this assignment. You'll have your chance when you're ready for it.[CN] 法雷尔接这个任 等你准备好了自然有机会 'G' Men (1935)
[Empress] Before you retire... you can be of one more service.[CN] 在你退出之前... 你可以再做一次服 The Scarlet Empress (1934)
McCord, I studied law because I wanted to work for the law and for no other reason.[CN] 麦考德 我学习法律是为了服法律 别无他由 'G' Men (1935)
But I must see you again. You must come to my house.[CN] 但我得好好请教请教您 请必到寒舍一叙 The Mummy (1932)
You're giving me his assignment?[CN] 你要把他的任给我吗 'G' Men (1935)
That's my obligation to you for beieving in me,[CN] 出人头地 是我对这份恩情应尽的义 Taki no shiraito (1933)
I am certain your worries should never be financial,[CN] 我相信你永远也不用担心你的财问题 Bordertown (1935)
What for? I've served my purpose![CN] 你要见我干嘛 我的任已经达成 It Happened One Night (1934)
Set you up in law business. A very smart way for a Mob to get a stool pigeon in the Department of Justice.[CN] 还帮你办法律事 在司法部 这是就是为暴民去培养密探 'G' Men (1935)
My concern is to locate the lucky man.[CN] 我知道,我的当之急 就是要找到那个幸运的家伙 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Just about killing herself, I suppose, with war work and all that.[CN] 但又在忙个不停又在 为战争服的事,是吧? Cavalcade (1933)
The town clerk has been killed." "Stabbed in the side with a strange pointed instrument."[CN] 一件非常尖锐的利器刺入身体一侧 造成了市秘书的死亡 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
And your duties, Dmitri?[CN] 你的任是什么 德米特里? The Scarlet Empress (1934)
- No, I'm closing the office.[CN] - 不 我把事所关了 'G' Men (1935)
Thank you. Don't mention it. Always glad to serve a public enemy.[CN] 别客气 为全民公敌服是我的荣幸 The Whole Town's Talking (1935)
The current Minister of Commerce was No. 4 oar.[CN] 现任商大臣是第四桨手 A Mother Should Be Loved (1934)
It goes slowly, hijo mio.[CN] 业进展得很慢,我的孩子 Bordertown (1935)
- Business?[CN] - 有任 'G' Men (1935)
no ordinary driver holds the reigns." "He is in the service of a strict master named Death."[CN] "那个马车夫不是一个普通的赶车者 他为一个严厉的主人服 那个人的名字叫死亡" The Phantom Carriage (1921)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top