ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -霧-, *霧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[霧, wù, ㄨˋ] fog, mist, vapor, fine spray
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  務 (wù ㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 7,695

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ㄨˋ, / ] fog; mist, #4,021 [Add to Longdo]
烟雾[yān wù, ㄧㄢ ㄨˋ, / ] smoke; mist; vapor; smog; fumes, #13,245 [Add to Longdo]
雾气[wù qì, ㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] fog; mist; vapor, #20,664 [Add to Longdo]
云雾[yún wù, ㄩㄣˊ ㄨˋ, / ] clouds and mist, #23,707 [Add to Longdo]
迷雾[mí wù, ㄇㄧˊ ㄨˋ, / ] dense fog; fig. completely misleading, #23,854 [Add to Longdo]
浓雾[nóng wù, ㄋㄨㄥˊ ㄨˋ, / ] thick fog, #28,001 [Add to Longdo]
薄雾[bó wù, ㄅㄛˊ ㄨˋ, / ] mist; haze, #42,170 [Add to Longdo]
喷雾器[pēn wù qì, ㄆㄣ ㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] nebulizer; spray; atomizer, #48,608 [Add to Longdo]
雾里看花[wù lǐ kàn huā, ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, / ] lit. to look at flowers in the fog (成语 saw); fig. blurred vision, #48,985 [Add to Longdo]
雾茫茫[wù máng máng, ㄨˋ ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, / ] foggy, #100,767 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きり, kiri] (n) (1) (See 靄,霞・1) fog; mist; (2) spray; (P) [Add to Longdo]
に覆われる[きりにおおわれる, kirinioowareru] (exp,v1) (See に包まれる) to be enveloped in mist [Add to Longdo]
に包まれる[きりにつつまれる, kirinitsutsumareru] (exp,v1) to be shrouded in mist [Add to Longdo]
[きりさめ, kirisame] (n) drizzle; light rain; (P) [Add to Longdo]
[きりぐも, kirigumo] (n) (See 層雲) fog-like cloud; high fog; stratus cloud [Add to Longdo]
[むさん, musan] (n,vs) dispersing; vanishing [Add to Longdo]
[むしょう, mushou] (n,vs) (See 雲散消) vanishing like mist [Add to Longdo]
[きりじょう, kirijou] (n,adj-no) spray; mist (not meteorological) [Add to Longdo]
吹き[きりふき, kirifuki] (n) spray; atomizer; atomiser [Add to Longdo]
[むせつ, musetsu] (n) snow grain [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The fog began to disappear around ten o'clock.10時頃になってが消え始めた。
I perceived an object looming through the mist.ある物がの中にぼおっと見えるのに気づいた。
Any doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.この議論の妥当性に関する疑問はデータを見れば雲散消する。
I can't see the road signs in this fog.このでは道路標識は見えない。
We're all at sea about where to take our company from here.これからどう会社を経営していったらいいのか、五里中だ。
Mr Smith lost his way in the dense fog.スミスさんは濃の中で道に迷った。
The flight was canceled because of the thick fog.その飛行機は濃のために欠航になった。
I could see nothing but fog.ただだけしか見えなかった。
The light of the lamp glimmered in the fog.ランプの火がの中で瞬いた。
London, where I live, used to be famous for its fog.ロンドンは、私のすんでいるところだが、以前はで有名だった。
London is no longer a city of fog.ロンドンはもはやの都ではない。
London is famous for its fog.ロンドンはで有名だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You believe this fog?[JA] ーってありえないね A Nightmare on Elm Street (1984)
I find the troubles of this world most entertaining.[CN] 比方說 雖然到處愁雲慘 我仍然發現有有趣地方 Les Visiteurs du Soir (1942)
From the mists of time, from eternal night, arise![JA] の立ち込める洞窟から 闇に包まれた地底から 上がって来い! Siegfried (1980)
There's a layer of mist covering the eggs that reacts when broken.[JA] 卵を覆うようにが... 壊すと何か反応しそうだ Alien (1979)
- Four steps back, it was just a mist.[CN] -別瞎說了,那只是一團 The Uninvited (1944)
"Night and mist, like to no one!"[JA] " 夜とに 誰にもわからず! " Das Rheingold (1980)
-This fog has got me all fouled up.[CN] -這些大把我弄昏頭了 The Steel Helmet (1951)
It deals with demons and demon resurrection and those forces ...which roam the forest and dark bowers of man's domain.[JA] 悪魔の復活、 深いと暗い領域 The Evil Dead (1981)
A pea-soup fog settled in for 48 hours.[CN] 一陣濃在這 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Somewhere on this mountain, probably above the snow line and surrounded by fog the fugitive, John Rambo, is hiding.[JA] この雪を抱いて 人里離れた峰のどこかに に包まれて 逃亡者ジョン・ランボーが隠れています First Blood (1982)
Add glamour to the foggy night[CN] 給夜添上濃裝 Hong Kong Nocturne (1967)
Come to me, mists and vapours![JA] やって来い よ 湿気よ! Das Rheingold (1980)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きり, kiri] Nebel [Add to Longdo]
[むてき, muteki] Nebelhorn [Add to Longdo]
[きりさめ, kirisame] (feiner) Spruehregen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top