Search result for

speckle

(49 entries)
(0.0372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speckle-, *speckle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speckle[N] จุดด่าง, Syn. spot, fleck, point
speckle[VT] ทำให้เป็นจุดด่าง, Syn. dot, freckle, spot
speckless[ADJ] ซึ่งไม่มีจุดด่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speckle(สเพค'เคิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) จุด,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,รอยเปื้อน,รอยด่าง, See also: speckledness n., Syn. speak

English-Thai: Nontri Dictionary
speckle(n) รอยด่าง,จุด,รอยแต้ม,รอยเปื้อน
speckle(vt) มีมลทิน,มีจุด,แต้ม,ทำให้ด่างพร้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speckled spleenม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Creates speckles on the image, makes it look grainy.ขยายรูปสิ่งที่คล้ายเมล็ดข้าว Birthmarks (2008)
Ticktock, we're on the clock. Speckles, do you copy?และ,ตามขอบเขตของฉันผ่านอินฟราเรด \ เฮนมีขนาด 36 ผอมเรียว G-Force (2009)
Speckles to Mooch. Getting no visual.ไม่ต้องการใช้เครื่องพ่นไฟของคุณ \ มันร้องแรงเหมือนใจผม G-Force (2009)
- OK, Speckles, I think I found it. - [Saber] Thank you, and good night.สเป็คเกิล นายมันเจ๋ง \ ฉันเป็นตุ่นนะพวก เก่งเพราะหนอนเนี้ยแหล่ะ G-Force (2009)
- Speckles, are you seeing this? - I see it.เขาต้องทำสำเร็จ G-Force (2009)
- [Darwin] Speckles, you're a genius! - I'm a mole. I got a thing for worms.ยิบปี่ G-Force (2009)
- We got it. Speckles, exfil.โว้ว! G-Force (2009)
Speckles reports a large canine at exfil.ควันนั่นหนาไปหน่อยนะ เบน G-Force (2009)
Hang on, Speckles. We leave no rodent behind.ล้อเล่นน่า ฉันแค่รู้สึกเฉยๆ G-Force (2009)
- Got it. - I'll rescue Speckles.เซเบอร์จบแล้ว ทุกอย่างอยู่ในนี้ คลัสสตอร์ม ทุกอย่าง G-Force (2009)
Hang on, Speckles.โว้ ! G-Force (2009)
- No. I think you look nice. - How much longer, Speckles?เวลาเป็นเงิน เป็นทอง G-Force (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
งูปล้องหวายแดง[n. exp.] (ngū plǿng wāi daēng) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   
งูปล้องหวายหัวดำ [n. exp.] (ngū plǿng wāi hūa dam) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   
นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย[n. exp.] (nok hūa khwān jiū thøng lāi) EN: Speckled Piculet   FR: Picumne tacheté [m]
นกพิราบป่าอกลาย[n. exp.] (nok phirāp pā ok lāi) EN: Speckled Wood Pigeon   FR: Pigeon de Hodgson [m] ; Pigeon marbré [m]
พร้อย[X] (phrøi) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECKLE    S P EH1 K AH0 L
SPECKLED    S P EH1 K AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speckle    (n) (s p e1 k l)
speckled    (j) (s p e1 k l d)
speckles    (n) (s p e1 k l z)
speckless    (j) (s p e1 k l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speckle-Interferometrie {f}Speckle interferometry [Add to Longdo]
Specklemesstechnik {f}Speckle measurement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエロースペックルドクロミス[, iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha) [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
スペックル干渉計[スペックルかんしょうけい, supekkuru kanshoukei] (n) speckle interferometer [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ[, montsukitenjikuzame] (n) speckled carpetshark (Hemiscyllium trispeculare, species from northern Australia) [Add to Longdo]
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish [Add to Longdo]
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P) [Add to Longdo]
[むら, mura] (n) spots; speckles; mottles [Add to Longdo]
斑紋;斑文[はんもん, hanmon] (n,adj-no) speckles; spotted pattern [Add to Longdo]
杢調[もくちょう, mokuchou] (adj-no) mottled (cloth color); speckled; grainy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小斑点[xiǎo bān diǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] speckle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speckle \Spec"kle\, n. [Dim. of speck; cf. D. spikkel.]
   A little or spot in or anything, of a different substance or
   color from that of the thing itself.
   [1913 Webster]
 
      An huge great serpent, all with speckles pied.
                          --Spebser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speckle \Spec"kle\, v. t. [imp. & p. p. {Speckled}; p. pr. & vb.
   n. {Speckling}.]
   To mark with small spots of a different color from that of
   the rest of the surface; to variegate with spots of a
   different color from the ground or surface.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speckle
   n 1: a small contrasting part of something; "a bald spot"; "a
      leopard's spots"; "a patch of clouds"; "patches of thin
      ice"; "a fleck of red" [syn: {spot}, {speckle}, {dapple},
      {patch}, {fleck}, {maculation}]
   v 1: produce a mottled effect; "The sunlight stippled the trees"
      [syn: {stipple}, {speckle}]
   2: mark with small spots; "speckle the wall with tiny yellow
     spots" [syn: {speckle}, {bespeckle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top