Search result for

สะอาด

(60 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะอาด-, *สะอาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะอาด[V] be clean, See also: be unsoiled, be unstained, Syn. บริสุทธิ์, ใสสะอาด, หมดจด, ไร้มลทิน, Ant. สกปรก, เลอะเทอะ,
สะอาด[V] be clean, See also: be fresh, be pure, be immaculate, be spotless, Syn. บริสุทธิ์, Ant. สกปรก, Example: บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่นั่นสงบและสะอาดดี, Thai definition: ไม่มีสิ่งเปรอะเปื้อน
สะอาด[ADJ] clean, See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted, Ant. สกปรก, Example: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด
สะอาด[ADJ] clean, See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted, Ant. สกปรก, Example: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด
สะอาดหมดจด[V] be spick and span, See also: be well-cleaned, be well-groomed, be neat and clean, Ant. สกปรกโสโครก, Example: พวกเราช่วยกันปัดกวาดเหย้าเรือน และบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจด
สะอาดสะอ้าน[V] clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล
สะอาดสะอ้าน[V] clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะอาดว. ไม่สกปรก เช่น เสื้อผ้าสะอาด บ้านเรือนสะอาด น้ำสะอาด, หมดจด, ผ่องใส, เช่น จิตใจสะอาด, ไม่มีตำหนิ, บริสุทธิ์, ไม่ทุจริต, เช่น เขาเป็นคนใจซื่อมือสะอาด.
สะอาดสะอ้านว. สะอาดหมดจด เช่น เด็กคนนี้หน้าตาสะอาดสะอ้าน.
เอี่ยมอ่องสะอาดสดใส, ไม่หมองมัว, เช่น หน้าตาเอี่ยมอ่อง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Housekeeper has the week off, so...คนทำความสะอาดลาหยุดหนะ เลย Chuck in Real Life (2008)
I mean, not that she cleans thingsฉันหมายถึงไม่ใช่ว่าเธอไม่ทำความสะอาดนะ Chuck in Real Life (2008)
You missed a spot.เธอลืมทำความสะอาดจุดนึงนะ Odyssey (2008)
(Kutner) his place was clean.บ้านเค้าสะอาดเอี่ยม Adverse Events (2008)
Coming clean can cause a lot of damage.การทำความสะอาดทำความเสียหายให้มัน Adverse Events (2008)
Look where we are.ดูตรงที่เราอยู่ ถุงเงินสะอาด Lucky Thirteen (2008)
Nice bidet, by the way. Very refreshing.โถปัสสาวะหญิง สะอาดเอี่ยม Lucky Thirteen (2008)
How much clearer do I need to make this?ต้องใช้คนทำความสะอาดกี่คน เพื่อทำเรื่องนี้ Lucky Thirteen (2008)
Mom would've cleaned better.แม่ทำความสะอาดได้ดีกว่า Joy (2008)
Well, it does seem cleaner.เอาละมันดูเหมือนคนทำความสะอาด Joy (2008)
His place is totally clean.บ้านของเขาสะอาดหมดจด The Itch (2008)
It's completely clean.มันสะอาดหมดจด The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted   FR: propre ; net
สะอาดตา[adj.] (sa-āt tā) EN: neat   FR: bien entretenu
สะอาดมาก[adj.] (sa-āt māk) FR: nickel (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, S. maid

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clean[VI] สะอาด
clean[ADJ] สะอาด, Syn. dirtless, Ant. dirty
cleanly[ADV] สะอาด
spick and span[IDM] สะอาดมาก
immaculate[ADJ] สะอาดและเป็นระเบียบมาก, See also: ไม่มีที่ติ, Syn. spotless, unsullied
squeaky clean[SL] สะอาดมาก
smart[ADJ] เนี้ยบ, See also: สะอาดและประณีต, น่ามอง, นำสมัย, Syn. fashionable, modern, Ant. out-of-date
ultraclean[ADJ] สะอาดปราศจากเชื้อโรค, See also: สะอาดหมดจด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
baptise(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain
baptize(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ,หลอดเป่ากระสุนอาวุธ,เครื่องทำความสะอาดโพรง
charwoman(ชาร์'วูเมิน) n. หญิงทำความสะอาดบ้าน
chastity(แชส'ทิที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะอาดหมดจด,พรหมจารี,ความกะทัดรัดและเรียบ ๆ, Syn. purity
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว
clarify(แคล'ริไฟ) {clarified,clarifying,clarifies} vt. ทำให้ชัดเจน vi. ใสสะอาด,กลายเป็นเข้าใจง่ายขึ้น, See also: clarification n. clarity n. ดูclarify
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
baptize(vt) เจิมน้ำมนต์,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ทำพิธีล้างบาป
broom(vt) กวาด,ปัดกวาด,ทำความสะอาด
brush(vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา
charwoman(n) หญิงทำความสะอาดประจำวัน
clean(adj) สะอาด,หมดจด,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,เกลี้ยง
clean(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ขจัดออก,ลบออก,ชำระล้าง,กวาด
CLEAN-clean-cut(adj) สะอาด,หมดจด,เฉียบขาด,มั่นคง
cleaner(n) คนทำความสะอาด
cleanliness(n) การรักษาความสะอาด,การทำความสะอาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clean (n adj ) สะอาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
奇麗[きれい, kirei] (adj) สะอาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
潔い[いさぎよい, isagiyoi] (adj ) สะอาดบริสุทธิ์,ผ่องแผ้ว,สง่าผ่าเผย

German-Thai: Longdo Dictionary
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ทำความสะอาด ขัดถู
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top