ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

despot

D EH1 S P AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despot-, *despot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despot(n) ผู้กดขี่, See also: นักเผด็จการ, ทรราช, Syn. autocrat, dictator, tyrant
despotic(adj) เกี่ยวกับผู้กดขี่, See also: เกี่ยวกับนักเผด็จการ, Syn. oppressive, tyrannical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despot(เดส'เพิท) n. ผู้กดขี่,ทรราชย์,นักเผด็จการ, See also: despotism n., Syn. tyrant
despotic(ดิสพอท'ทิค) adj. ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาด,ตามอำเภอใจ, See also: despoticness n. ดูdespotic despotism n. ดูdespotic

English-Thai: Nontri Dictionary
despot(n) ผู้กดขี่,นักเผด็จการ,ทรราชย์
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
despotism(n) ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช,อำนาจเผด็จการ,ระบอบเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
despotผู้ใช้อำนาจเด็ดขาด [ดู tyrant ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
despotismระบบใช้อำนาจเด็ดขาด [ดู tyranny ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't marry someone I don't love or give that despot the satisfaction that I helped him.ข้าจะไม่แต่งงานกับคนที่ข้าไม่ได้รัก หรือถูกบังคับ ให้เต็มใจที่จะช่วยเขา What Happened to Frederick (2012)
So, how does a... special-forces soldier like Norris, that kind of résumé, become a hired mercenary for a crazed despot in South America?แล้วทำไม... ทหารหน่วย จู่โจมพิเศษอย่างนอร์ริส ประวัติดีอย่างนั้น Delta Force (2014)
The people who suffer under despots and prosper under just rule.ผู้ที่ต้องทนทุกข์เมื่อถูกกดขี่ และรุ่งเรืองใต้ผู้ทรงธรรม Stormborn (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์(n) absolutism, See also: despotism, Syn. สมบูรณาญาสิทธิราชย์, Example: คณะราษฎร์กระทำการปฏิวัติยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อพ.ศ.2475, Thai Definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
ผู้มีอิทธิพล(n) influential person, See also: despot, tyrant, Example: ผู้มีอิทธิพลมักร่วมมือกันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีอำนาจ[phū mī amnāt] (n, exp) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator
ผู้มีอิทธิพล[phū mī ittiphon] (n, exp) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss
ทรราช[thørarāt] (n) EN: despot ; tyrant ; bad ruler  FR: tyran [m] ; despote [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESPOT D EH1 S P AH0 T
DESPOTIC D IH0 S P AA1 T IH0 K
DESPOTISM D EH1 S P AH0 T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despot (n) dˈɛspɒt (d e1 s p o t)
despots (n) dˈɛspɒts (d e1 s p o t s)
despotic (j) dˈɪspˈɒtɪk (d i1 s p o1 t i k)
despotism (n) dˈɛspətɪzəm (d e1 s p @ t i z @ m)
despotisms (n) dˈɛspətɪzəmz (d e1 s p @ t i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Despot {m} | Despoten {pl}despot | despots [Add to Longdo]
Despotismus {m}despotism [Add to Longdo]
despotisch; machthaberisch {adj}despotic [Add to Longdo]
despotisch {adv}despotically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デスポット[desupotto] (n) despot [Add to Longdo]
デスポティズム[desupoteizumu] (n) despotism [Add to Longdo]
リュウキュウヒメジ[ryuukyuuhimeji] (n) sidespot goatfish (Parupeneus pleurostigma) [Add to Longdo]
圧制;あっ制[あっせい, assei] (n) oppression; tyranny; despotism [Add to Longdo]
圧制的[あっせいてき, asseiteki] (adj-na) oppressive; despotic [Add to Longdo]
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure [Add to Longdo]
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P) [Add to Longdo]
苛政[かせい, kasei] (n) tyranny; despotism [Add to Longdo]
虐政[ぎゃくせい, gyakusei] (n) tyranny; despotism [Add to Longdo]
啓蒙専制君主[けいもうせんせいくんしゅ, keimousenseikunshu] (n) enlightened despot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despot \Des"pot\, n. [F. despote, LL. despotus, fr. Gr.
   despo`ths master, lord, the second part of which is akin to
   po`sis husband, and L. potens. See {Potent}.]
   1. A master; a lord; especially, an absolute or irresponsible
    ruler or sovereign.
    [1913 Webster]
 
       Irresponsible power in human hands so naturally
       leads to it, that cruelty has become associated with
       despot and tyrant.          --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. One who rules regardless of a constitution or laws; a
    tyrant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despot
   n 1: a cruel and oppressive dictator [syn: {tyrant}, {autocrat},
      {despot}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Despot /dɛspoːt/ 
  despot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top