Search result for

pick out

(49 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pick out-, *pick out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pick out[PHRV] แคะออก, See also: แงะออก, งัดออก
pick out[PHRV] เลือกออก, See also: หยิบออกจาก (กลุ่ม)
pick out[PHRV] จำได้แม่น (จากกลุ่มที่อยู่รวมกัน)
pick out[PHRV] เข้าใจ
pick out[PHRV] เห็นสีชัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I don't have to pick out a dying hole?งั้นผมก็ไม่ต้องขุดหลุมรอเหรอฮะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You can pick out one yourself.คุณก็เลือกสักชิ้นเพื่อตัวเอง. Episode #1.8 (2008)
Please pick out one that is suitable for this lady.กรุณาเลือกสักชิ้น ที่เหมาะกับคุณผู้หญิงคนนี้ Episode #1.8 (2008)
We really have to pick out a color fabric... for the curtains in the boys' room.ที่รัก รู้ไม๊อะไรอีก? เราต้องเลือกสีของผ้า.. สำหรับม่านในห้องของเด็กๆ Marley & Me (2008)
You'll be able to pick out... something for the wedding night.คุณจะต้อง เลือกเฟ้นอะไร บางอย่าง ให้พิเศษในคืนวันแต่งงาน Made of Honor (2008)
- Do you think you can, maybe, just pick out the Buckshot and just kind of eat around it?- คุณคิดว่าแค่เอาลูกปืนออกแล้วจะกินได้เหรอ? Zombieland (2009)
We're gonna pick out the ice cream flavors for the bachelor party.เรามาลองกินไอศครีมรสต่างๆ สำหรับงานปาร์ตีสละโสด House Divided (2009)
Rich women pay her to pick out their clothes.ผู้หญิงรวยจ่ายให้เธอ โดยจ่ายจากเสื้อผ้าของพวกเขา Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
With this type of impact, the vehicle shouldn't be hard to pick out of a lineup.การจู่โจมแบบนี้น่าจะระบุชนิดของรถได้ไม่ยาก Roadkill (2009)
If you ever want to pick out an outfit to match that stick up your ass,หากคุณเคยต้องการที่จะเลือกเครื่องแต่งกาย\ เพื่อให้เข้ากับบั้นท้ายของคุณ The Pickle Jar (2009)
I was at a store helping a lady to pick out a suit for her son.ฉันอยู่ที่ร้าน ช่วยคุณผู้หญิงเลือกซื้อ ชุดสูทให้ ลูกชายของเธอ Living the Dream (2009)
Ooh, that's not good either, 'cause Julie and I are gonna pick out my wedding dress.โอ้.. พรุ่งนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะ เพราะว่า จูลี่กับฉันจะไปเลือกชุดแต่งงานด้วยกัน Nice Is Different Than Good (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pick outCan you pick out a few good books to read?
pick outHelp me pick out a tie to go with this suit.
pick outHow can I pick out fresh fish?
pick outIt's not easy to pick out the best actors for this play.
pick outI want to pick out a present for my friend.
pick outPick out the shirt that you like best.
pick outPlease help me pick out a hat which matches my new dress.
pick outPlease help me pick out a sweater which matches my new dress.
pick outWhich book did you pick out to send to Anne?
pick outWill you help me pick out a tie to go with this suit?
pick outWill you pick out a tie for me?
pick outYou can pick out any book you like.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือกสรร[V] select, See also: pick out, choose, assort, cull from, Syn. คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: งานเขียนที่สำนักพิมพ์ผลิตล้วนเป็นงานที่เลือกสรรแล้วว่ามีคุณภาพ, Thai definition: พิจารณาเลือกเอาแต่ที่ดีๆ
แคะ[V] pick out, See also: take out, dig out, extract, Syn. แซะออก, แกะออก, แงะออก, Example: ช่างกำลังแคะก้อนกรวดออกจากท่อน้ำมัน, Thai definition: ใช้เล็บมือหรือสิ่งมีปลายแหลมเป็นต้นทำให้สิ่งที่ติดอยู่ข้างในหรือในซอกในรูหลุดออมมา
คัดแยก[V] sort out, See also: pick out, screen, choose, select, Syn. คัด, เลือกเฟ้น, Example: หลังจากเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดแล้ว เกษตรกรจะคัดแยกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาก่อน, Thai definition: เลือกสิ่งที่รวมกันอยู่ออกจากกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟ้น[v.] (fen) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull   FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
แคะ[v.] (khae) EN: pick out; take out; dig out; extract   FR: curer ; gratter
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort   FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คัดเลือกออก[v. exp.] (khatleūak øk) EN: pick out   
คัดแยก[v.] (khatyaēk) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select   FR: trier ; séparer ; sélectionner
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect   FR: choisir ; sélectionner ; préférer ; voter ; élire ; désigner
เลือกเอา[v.] (leūak ao) EN: choose ; pick out ; select   FR: choisir ; sélectionner
สรร[v.] (san) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull   FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier

Japanese-English: EDICT Dictionary
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s,vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P) [Add to Longdo]
取り出す(P);取出す;取りだす;とり出す[とりだす, toridasu] (v5s,vt) (1) to take out; to produce; to pick out; (2) to fetch; to retrieve; (P) [Add to Longdo]
拾い上げる[ひろいあげる, hiroiageru] (v1) to pick up; to pick out [Add to Longdo]
選する[せんする;ぜんする, sensuru ; zensuru] (vs-s,vt) to choose; to take; to select; to pick out [Add to Longdo]
選び取る;選びとる[えらびとる, erabitoru] (v5r) to pick out item(s) from a group to keep [Add to Longdo]
選び出す[えらびだす, erabidasu] (v5s,vt) to select; to pick out [Add to Longdo]
選り出す[よりだす;えりだす, yoridasu ; eridasu] (v5s,vt) to select; to pick out [Add to Longdo]
摘まみ出す;撮み出す[つまみだす, tsumamidasu] (v5s,vt) to pick out; to throw out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pick out
   v 1: pick out, select, or choose from a number of alternatives;
      "Take any one of these cards"; "Choose a good husband for
      your daughter"; "She selected a pair of shoes from among
      the dozen the salesgirl had shown her" [syn: {choose},
      {take}, {select}, {pick out}]
   2: detect with the senses; "The fleeing convicts were picked out
     of the darkness by the watchful prison guards"; "I can't make
     out the faces in this photograph" [syn: {spot}, {recognize},
     {recognise}, {distinguish}, {discern}, {pick out}, {make
     out}, {tell apart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top