ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ready

R EH1 D IY0   
110 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ready-, *ready*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ready[ADJ] เตรียมพร้อม, See also: พร้อม, Syn. prepared
ready[ADJ] พร้อมใช้, See also: ใช้ได้ทันที, เสร็จ, Syn. available
ready[ADJ] เต็มใจ, Syn. eager, willing
ready[ADJ] รวดเร็ว, See also: ทันที, ฉับพลัน, Syn. alert, prompt, quick
ready[ADJ] ง่าย, See also: คล่อง, สะดวก, Syn. handy
ready[ADJ] ฉลาด, See also: เฉียบแหลม, Syn. clever, intelligent, keen
ready[VT] เตรียมพร้อม, See also: ทำให้พร้อม, Syn. make ready
ready[N] เงินสด, See also: ี่
ready[N] ท่าเตรียมยิง
ready[N] สภาพเตรียมพร้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
ready-made(-'เมด) adj. สำเร็จรูป,ทำไว้ล่วงหน้า,ทำเสร็จแล้ว,ตัดเสร็จแล้ว n. สิ่งที่ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว,เครื่องสำเร็จรูป,เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ready-mix(เรด'ดีมิคซฺ) n. ผลิตภัณฑ์ที่พอผสมน้ำแล้วก็ใช้ได้,ผลิตภัณฑ์ที่ผสมไว้ให้เสร็จแล้ว
already(ออลเรด' ดี) adj. อยู่แล้ว, เสียแล้ว,แล้ว, เรียบร้อยแล้ว, Syn. before now, by now)
data terminal readyปลายทางพร้อมใช้ตัวย่อว่า DTR (อ่านว่า ดีทีอาร์) หมายถึงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บอกให้รู้ว่า โมเด็ม (modem) พร้อม และสถานีปลายทางก็พร้อมที่จะรับข้อมูลเข้ามาได้แล้ว
make-ready(เมค'เรดดี) n. กระบวนการทำรูปแบบที่พร้อมเสร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
ready(adj) พร้อมแล้ว,แล้ว,ทันที,รวดเร็ว,คล่อง,ง่ายดาย
READY-ready-made(adj) สำเร็จรูป,ทำไว้เสร็จแล้ว,ทำไว้ล่วงหน้า
already(adv) เรียบร้อยแล้ว,แล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ready madeวัสดุสำเร็จรูป [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ready moneyเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ready mixed concrete industryอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ [TU Subject Heading]
Ready referenceคำถามที่ต้องการข้อเท็จจริงทันที
คำถามที่ต้องการข้อเท็จจริงทันที (Ready Reference) หมายถึง
1) เป็นคำถามที่บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสามารถตอบได้รวดเร็วในเวลาเพียง 1-2 นาที คำถามเหล่านี้เป็นคำถามง่าย ๆ ที่ต้องการคำตอบสั้น ๆ ทันที เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เป็นต้น ซึ่งบรรณารักษ์อาจใช้หนังสืออ้างอิงเพียง 1-2 เล่ม เท่านั้นในการค้นหาคำตอบ ได้แก่ สมพัตสร (Almanac) หนังสือรายปี คู่มือ และนามานุกรม (Directories)
2) หนังสืออ้างอิงที่ทำขึ้นสำหรับตอบปัญหาสั้น ๆ ใช้ง่าย เปิดหาคำตอบได้สะดวก มีคำตอบพร้อมที่จะใช้ได้ทันที เช่น พจนานุกรม นามานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เป็นต้น หนังสืออ้างอิงเหล่านี้ให้ตั้งอยู่ใกล้กับโต๊ะบริการตอบคำถามมากกว่าอยู่ในชั้นหนังสืออ้างอิง
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ready-mixed concreteคอมกรีตผสมเสร็จ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ready-mixed concreteคอนกรีตผสมเสร็จ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ready made clothesเสื้อผ้าสําเร็จรูป
ready made clothes (n ) เสื้อผ้าสําเร็จรูป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ready?พร้อมไหม? Gwaine (2010)
Ready?พร้อมไหม? Nor'easter (2012)
So... are you ready?เอาละ Tallahassee (2012)
Ready?- พร้อมไหม The Space Between Us (2017)
Supper's not quite ready.อาหารค่ำไม่พร้อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ready...พร้อม... The Great Dictator (1940)
Something more dramatic. When can we be ready to invade Osterlich?ทำบางอย่างอาจจะเร้าใจกว่า เราพร้อมที่จะบุก ออสเตอริคไหม The Great Dictator (1940)
See if he's ready.ไปดูว่าเขาพร้อมรึยัง The Great Dictator (1940)
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว The Great Dictator (1940)
Entering the station is our Phooey, ready to greet his guest.สถานีรถไฟ สวะๆนี้ พร้อมที่จะต้อนรับแขก The Great Dictator (1940)
Are we ready to start?เราพร้อมแล้วเริ่มเลยไหม The Great Dictator (1940)
Now get below and get them crates ready.ขณะนี้ได้รับด้านล่างและได้รับ มันพร้อมลัง Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
readyA few minutes more, and I'll be ready.
readyAfter she had a lunch, she got ready to go out.
readyAgain Hawking was almost ready to give up.
readyA group of scientists stood by, ready to record the experiment.
readyAre both of you ready to go?
readyAren't you ready?
readyAre you all ready?
readyAre you ready?
readyAre you ready for dinner?
readyAre you ready for the trip?
readyAre you ready to eat?
readyAre you ready to go?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อสำเร็จรูป[N] ready-made dress, See also: ready-to-wear dress, off-the-peg dress
เตรียมใจ[V] prepare oneself, See also: ready oneself, Syn. เตรียมตัวเตรียมใจ, Example: ขอให้ทุกคนที่จะเข้าประจำการต่อไปจงเตรียมใจให้พร้อม, Thai definition: เตรียมตนและจิตใจให้พร้อม
สำเร็จรูป[ADJ] readymade, See also: prefabricated, instant, Example: ภายในตลาดนี้มีสินค้าหลากหลายมีทั้งอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป, Thai definition: ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาหารสำเร็จ[N] prepared food, See also: ready-to-eat food
ถุงสำเร็จ[N] tube skirt, See also: ready-made Thai-styled salong, Example: ในเทศกาลสงกรานต์แม่จะซื้อถุงสำเร็จไปฝากยายทุกครั้ง, Thai definition: กระโปรงผู้หญิงที่ตัดเย็บแบบผ้านุ่งป้าย
ปฏิภาณกวี[N] improviser, See also: ready poet, impromptu poet, improvisor, Example: ศรีปราชญ์เป็นปฏิภาณกวี, Count unit: คน, Thai definition: กวีผู้มีความสามารถในการใช้ปฏิภาณแต่งกลอนสด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; get ready   FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
คอนกรีตผสมสำเร็จรูป [n. exp.] (khønkrīt phasom samretrūp) EN: ready-mixed concrete   
คุมเชิง[v.] (khum choēng) EN: wait and see ; be ready for ; watch for   FR: être en alerte ; se tenir prêt
แล้ว[adv.] (laēo) EN: already   FR: déjà
มักง่าย[adj.] (mak-ngāi) EN: careless ; negligent ; given to makeshift ; rough-and-ready   FR: négligent ; indolent
ปากตะกร้อ[adj.] (pāktakrø) EN: ripe ; ready to be picked   FR: mûr ; à point
พร้อม[v.] (phrøm) EN: be ready ; be prepared ; be finished ; be complete   
พร้อม[adj.] (phrøm) EN: ready ; prepared ; all set ; finished ; fully completed   FR: fin prêt ; terminé ; préparé
แร้ว[adv.] (raeo = raēo) EN: already   FR: déjà
เรียบร้อยแล้ว[adv.] (rīeprøi laēo) EN: already   

CMU English Pronouncing Dictionary
READY    R EH1 D IY0
READYING    R EH1 D IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ready    (n) rˈɛdiː (r e1 d ii)
ready-made    (j) rˈɛdɪ-mɛɪd (r e1 d i - m ei d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现成[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] ready made, #17,795 [Add to Longdo]
就绪[jiù xù, ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ, / ] ready; in order, #18,977 [Add to Longdo]
成衣[chéng yī, ㄔㄥˊ ㄧ, ] ready-made clothes, #28,635 [Add to Longdo]
能上能下[néng shàng néng xià, ㄋㄥˊ ㄕㄤˋ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, ] ready to take any job, high or low, #51,510 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出来上がり[できあがり, dekiagari] Thai: เสร็จแล้ว, พร้อมที่จะทำสิ่งต่อไป English: ready

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechentabellen {pl}ready reckoner [Add to Longdo]
Schlagfertigkeit {f}ready wit [Add to Longdo]
anschlussfertig {adj}ready for connection [Add to Longdo]
bettreif {adj}ready for bed [Add to Longdo]
dienstbereit {adj}ready to be of service [Add to Longdo]
druckfertig {adj}ready for press [Add to Longdo]
einsatzbereit {adj}ready for action [Add to Longdo]
fahrbereit {adj}ready to start [Add to Longdo]
fertig; bereit; parat (für; zu) {adj} | fertig seinready (for) | to be ready [Add to Longdo]
gebrauchsfertig {adv}ready for use [Add to Longdo]
gefechtsbereit {adj}ready for action; ready for combat [Add to Longdo]
griffbereitready to hand [Add to Longdo]
kampfbereit {adj}ready for battle [Add to Longdo]
reisefertig {adj}ready to leave; ready to go [Add to Longdo]
schlagfertigready witted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
べそをかく[, besowokaku] (exp,v5k) to be ready to cry; to be on the point of tears [Add to Longdo]
べそを作る[べそをつくる, besowotsukuru] (exp,v5r) (uk) (See べそをかく) to be ready to cry; to be on the point of tears [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
もうすっかり[, mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P) [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[コミットじゅんびかんりょうじょうたい, komitto junbikanryoujoutai] (n) {comp} ready-to-commit state [Add to Longdo]
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
既製[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf [Add to Longdo]
準備完了ログ記録[じゅんびかんりょうろぐきろく, junbikanryourogukiroku] log-ready record [Add to Longdo]
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ready \Read"y\, n.
   Ready money; cash; -- commonly with the; as, he was well
   supplied with the ready. [Slang]
   [1913 Webster]
 
      Lord Strut was not flush in ready, either to go to law,
      or to clear old debts.          --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ready \Read"y\, v. t.
   To dispose in order. [Obs.] --Heywood.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ready \Read"y\ (r[e^]d"[y^]), a. [Compar. {Readier}
   (r[e^]d"[i^]*[~e]r); superl. {Readiest}.] [AS. r[=ae]de; akin
   to D. gereed, bereid, G. bereit, Goth. gar['a]ids fixed,
   arranged, and possibly to E. ride, as meaning originally,
   prepared for riding. Cf. {Array}, 1st {Curry}.]
   1. Prepared for what one is about to do or experience;
    equipped or supplied with what is needed for some act or
    event; prepared for immediate movement or action; as, the
    troops are ready to march; ready for the journey. "When
    she redy was." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Fitted or arranged for immediate use; causing no delay for
    lack of being prepared or furnished. "Dinner was ready."
    --Fielding.
    [1913 Webster]
 
       My oxen and my fatlings are killed, and all things
       are ready: come unto the marriage.  --Matt. xxii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   3. Prepared in mind or disposition; not reluctant; willing;
    free; inclined; disposed.
    [1913 Webster]
 
       I am ready not to be bound only, but also to die at
       Jerusalem, for the name of the Lord Jesus. --Acts
                          xxi. 13.
    [1913 Webster]
 
       If need be, I am ready to forego
       And quit.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not slow or hesitating; quick in action or perception of
    any kind; dexterous; prompt; easy; expert; as, a ready
    apprehension; ready wit; a ready writer or workman. "Ready
    in devising expedients." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Gurth, whose temper was ready, though surly. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. Offering itself at once; at hand; opportune; convenient;
    near; easy. "The readiest way." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A sapling pine he wrenched from out the ground,
       The readiest weapon that his fury found. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. On the point; about; on the brink; near; -- with a
    following infinitive.
    [1913 Webster]
 
       My heart is ready to crack.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mil.) A word of command, or a position, in the manual of
    arms, at which the piece is cocked and held in position to
    execute promptly the next command, which is, aim.
    [1913 Webster]
 
   {All ready}, ready in every particular; wholly equipped or
    prepared. "[I] am all redy at your hest." --Chaucer.
 
   {Ready money}, means of immediate payment; cash. "'T is all
    the ready money fate can give." --Cowley.
 
   {Ready reckoner}, a book of tables for facilitating
    computations, as of interest, prices, etc.
 
   {To make ready}, to make preparation; to get in readiness.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Prompt; expeditious; speedy; unhesitating; dexterous;
     apt; skillful; handy; expert; facile; easy; opportune;
     fitted; prepared; disposed; willing; free; cheerful. See
     {Prompt}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ready \Read"y\ (r[e^]d"[y^]), adv.
   In a state of preparation for immediate action; so as to need
   no delay.
   [1913 Webster]
 
      We ourselves will go ready armed.    --Num. xxxii.
                          17.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ready
   adj 1: completely prepared or in condition for immediate action
       or use or progress; "get ready"; "she is ready to
       resign"; "the bridge is ready to collapse"; "I am ready
       to work"; "ready for action"; "ready for use"; "the soup
       will be ready in a minute"; "ready to learn to read"
       [ant: {unready}]
   2: (of especially money) immediately available; "he seems to
     have ample ready money"; "a ready source of cash"
   3: mentally disposed; "he was ready to believe her"
   4: made suitable and available for immediate use; "dinner is
     ready"
   5: apprehending and responding with speed and sensitivity; "a
     quick mind"; "a ready wit" [syn: {quick}, {ready}]
   n 1: poised for action; "their guns were at the ready"
   v 1: prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner,
      please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for
      the guests, please" [syn: {cook}, {fix}, {ready}, {make},
      {prepare}]
   2: make ready or suitable or equip in advance for a particular
     purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready
     for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town
     after I paid the hotel bill" [syn: {fix}, {prepare}, {set
     up}, {ready}, {gear up}, {set}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top