Search result for

dotted

(36 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dotted-, *dotted*, dott, dotte
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dotted lineเส้นไข่ปลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dotted manner; manière cribléeกลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dotted tongue; tongue, stippledลิ้นลายจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, I signed on the dotted line like everyone else and I want to know exactly what I'm doing on this job.ฉันก็เซ็นต์สัญญานั่น เหมือนๆกับทุกคน ฉันต้องการรู้ว่า จริงๆแล้วหน้าที่ฉันคืออะไรบ้าง Blow Out (2008)
And your ts dotted?และความรัก Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Just sign on the dotted line.แค่เซ็นตรงเส้นประนี่ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I just want to make sure that all the I's are dottedฉันแค่ต้องการให้แน่ใจว่า เอกสารทั้งหมดมีลายเซนต์ถู Surfacing (2010)
These schlubs will sign on the dotted line for money, power, hair -- whatever it takes to impress the nostalgically bangable head cheerleader.พวกคนขี้แพ้จะทำสัญญา เพื่อเงิน อำนาจ ทรงผม อะไรก็ตามที่มันทำให้น่าประทับใจ Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
It's a dotted (mobile) organization.มันก็เป็นองค์กรที่เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ สินะคะ Tree with Deep Roots (2011)
On the dotted line.บนเส้นประ Out with the Old (2012)
You gonna keep killing people who don't sign on the dotted line?แล้วนายจะคอยฆ่าคน ที่ไม่ยอมเซ็นชื่องั้นสิ Out with the Old (2012)
Got him to sign on the dotted line!ผมทำให้เขาเซ็นสัญญากับเราได้แล้ว Props (2012)
Well, I sure hope we dotted our I's and and crossed our T's.เออ,ฉันว่าเราละเอาไว้ ที่ Iและ และขีด T ออก Gyre, Part 1 (2012)
But there's only one dotted line on the form, so...- ถ้าอย่างนั้น เพียร์ซ... Introduction to Finality (2012)
Yeah, but it's dotted with sacred sites.ก็ใช่นะ แต่มันคือจุดที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ Tracks (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dottedThe pond was dotted with fallen leaves.
dottedThe spacious plain spread as far as the eye can see, dotted with groves here and there.
dottedThe valley was dotted with farm houses.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai plā) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line   FR: points de suspension [mpl]
ปูม[n.] (pūm) EN: silk with checkered design ; dotted silk   FR: brocart [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOTTED    D AA1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dotted    (v) (d o1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tüpfeltangare {f} [ornith.]Dotted Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テングチョウチョウウオ[, tenguchouchouuo] (n) yellow-dotted butterflyfish (Chaetodon selene) [Add to Longdo]
レモンチョウチョウウオ[, remonchouchouuo] (n) dotted butterflyfish (Chaetodon semeion); decorated butterflyfish; golden butterflyfish [Add to Longdo]
鎖線[させん, sasen] (n) dashed (dotted) line; chain line [Add to Longdo]
点在[てんざい, tenzai] (n,vs) dotted with; (P) [Add to Longdo]
点線[てんせん, tensen] (n) dotted line; perforated line [Add to Longdo]
破線[はせん, hasen] (n,adj-no) dotted line [Add to Longdo]
白砂青松[はくしゃせいしょう;はくさせいしょう, hakushaseishou ; hakusaseishou] (n) white sand and green pines; beautiful stretch of sandy beach dotted with pine trees [Add to Longdo]
麻冠[まかんむり, makanmuri] (n) (See 麻垂れ・1,麻垂れ・1) kanji "dotted cliff" radical [Add to Longdo]
广;麻垂れ[まだれ, madare] (n) the "dotted cliff" kanji radical [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚线[xū xiàn, ㄒㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] dotted line, #50,138 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dot \Dot\, v. t. [imp. & p. p. {Dotted}; p. pr. & vb. n.
   {Dotting}.]
   1. To mark with dots or small spots; as, to dot a line.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark or diversify with small detached objects; as, a
    landscape dotted with cottages.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dotted \Dot"ted\, a.
   Marked with, or made of, dots or small spots; diversified
   with small, detached objects.
   [1913 Webster]
 
   {Dotted note} (Mus.), a note followed by a dot to indicate an
    increase of length equal to one half of its simple value;
    thus, a dotted semibreve is equal to three minims, and a
    dotted quarter to three eighth notes.
 
   {Dotted rest}, a rest lengthened by a dot in the same manner
    as a dotted note.
    [1913 Webster]
 
   Note: Notes and rests are sometimes followed by two dots, to
      indicate an increase of length equal to three quarters
      of their simple value, and they are then said to be
      double-dotted.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dotted
   adj 1: having a pattern of dots [syn: {dotted}, {flecked},
       {specked}, {speckled}, {stippled}]
   2: having gaps or spaces; "sign on the dotted line" [syn:
     {dashed}, {dotted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top