Search result for

spotted

(65 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spotted-, *spotted*, spott, spotte
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spotted(สพอท'ทิด) adj. เป็นจุด,เป็นแต้ม,เปื้อน,เปรอะ,มีมลทิน., See also: spottedness n., Syn. sullied,blemished

English-Thai: Nontri Dictionary
spotted(adj) เป็นดวงๆ,มีข้อด่างพร้อย,ด่าง,มีมลทิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spotted--little Jenny Humphreyข่าวด่วน--ลิตเติลเจ New Haven Can Wait (2008)
Spotted-- upper east side beautyแอบเห็น สาวงามแห่งอัพเปอร์ อีสต์ไซด์ Pret-a-Poor-J (2008)
Spotted at minh--jenny humphrey buying 16 yards of tulle.แอบเห็นที่มิน - - เจนนี่ ฮัมฟรีย์ กำลังซื้อผ้า 16 หลา There Might be Blood (2008)
Spotted-- bass taking the bait...แอบเห็น แบส พูดอยู่กับเหยื่อ There Might be Blood (2008)
What? Spotted at the palace-- nate archibald and little j.แอบเห็น เนท อาร์ชิบอล์ กับ ลิตเติ้ล เจ ที่ พาเลซ There Might be Blood (2008)
- We do not want to be spotted.- เราจะต้องไม่ให้ใครเห็น Destroy Malevolence (2008)
Clone intelligence spotted him in the Balmorra system.ข่าวกรองโคลน พบมันแถวระบบดาวบัลมอร์ร่า Rookies (2008)
The Jedi has been spotted in the south hall.มีการพบเห็นเจไดที่โถงทางทิศใต้ Bombad Jedi (2008)
Have you been spotted?เจ้าเคยเห็น? Iljimae (2008)
If you are spotted, your father will be dead immediately.ถ้าเจ้าทำพลาด พ่อของเจ้าจะต้องตายทันที Iljimae (2008)
Your husband was spotted when he tried to climb up the wall.สามีของเจ้าถูกจับได้ตอนที่เขาพยายามปีนกำแพง Iljimae (2008)
They don't wanna be spotted by satellites.พวกเขาไม่อยากให้ดาวเทียมเห็น Babylon A.D. (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spottedA red and spotted white towel, please.
spottedHe was spotted stealing cookies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่างดวง[ADJ] spotted, See also: mottled, dotted, dappled, Example: ทำอย่างไรฉันถึงจะลบรอยด่างดวงที่ผ้าพวกนี้ได้, Thai definition: ที่เป็นดวงหรือเป็นจุดขาวผิดกับสีพื้น, ที่มีสีจางกว่าสีเดิมเป็นแห่งๆ
พร้อย[ADJ] spotted, See also: piebald, variegated, speckled, stained, freckled, Syn. ด่าง, Example: แม่ใช้แป้งผสมน้ำอบไทยประเป็นลายพร้อยไว้ทั่วตัวเพื่อคลายร้อนยามนอน, Thai definition: ประไปทั่ว, ลายกระเป็นจุดประปราย
ลายพร้อย[ADJ] spotted, See also: full of stains, Example: ฉันเห็นนกสีดำปี๋กำลังบินโฉบไล่นกตัวลายพร้อย, Thai definition: ที่เต็มไปด้วยลายประไปทั่ว
กระดำกระด่าง[ADJ] spotted, See also: stained, dirty, mottled, speckled, Syn. ดำๆ ด่างๆ, Example: กางเกงเขามีรอยเปื้อนกระดำกระด่าง, Thai definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน
กระทุง[N] Spotted-billed Pelecan, See also: Dregea volubilis Stapf, Syn. นกกระทุง, Example: นกกระทุงฝูงใหญ่อยู่บนต้นไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกน้ำขนาดใหญ่ในวงศ์ Pelecanidae ขนสีขาวหรือสีเทาๆ ตัวขนาดห่าน ปากยาวใหญ่ ปากล่างมีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่สำหรับจับปลาทีละมากๆ ชอบอยู่ตามแม่น้ำลำคลองและชายทะเล
กราย[N] Spotted featherback, See also: Notopterus chitala, Syn. ตองกราย, หางแพน, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Notopterus chitala ในวงศ์ Notopteridae หัวและลำตัวแบนข้างมาก สันหัวแอ่นลง ท้องเป็นสันคม ครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหางซึ่งเล็กและมีขอบกลม บริเวณเหนือครีบก้นมีจุดสีดำ 5 - 10 จุดเรียงเป็นแถวตามยาว ขนาดยาวได้ถึง 1 เมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะมดแผงสันหางดำ[n. exp.] (chamot phaēng san hāng dam) EN: Large-spotted Civet   
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ลายจุด[adj.] (lāi jut) EN: spotted   FR: à pois ; tacheté
เลอะเทอะ[v.] (loethoe) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted   
โลมาลายจุด[n. exp.] (lōmā lāi jut) EN: Pantropical Spotted Dolphin   
งูแม่ตะงาวรังนก [n. exp.] (ngū maēta-ngāo rang nok) EN: Many-spotted Cat Snake ; Marble Cat Snake ; Spotted Cat Snake   
งูปล้องหวายแดง[n. exp.] (ngū plǿng wāi daēng) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   
งูปล้องหวายหัวดำ [n. exp.] (ngū plǿng wāi hūa dam) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   
งูปล้องหวายมลายู [n. exp.] (ngū plǿng wāi Malāyū) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOTTED    S P AA1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spotted    (v) (s p o1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drosseluferläufer {m} [ornith.]Spotted Sandpiper (Actitis macularia) [Add to Longdo]
Dunkler Wasserläufer {m} [ornith.]Spotted Redshank (Tringa erythropus) [Add to Longdo]
Grauschnäpper {m} [ornith.]Spotted Flycatcher (Muscicapa striatted Flycatcher (Muscicapa striatrey-faced Woodpecker (Picus canus); grey-headed woodpecker [Add to Longdo]
Tüpfelsumpfhuhn {n} [ornith.]Spotted Crake (Porzana porzana) [Add to Longdo]
Fleckensteißhuhn {n} [ornith.]Spotted Nothura [Add to Longdo]
Tüpfelscharbe {f} [ornith.]Spotted Cormorant [Add to Longdo]
Tüpfelpfeifgans {f} [ornith.]Spotted Whistling Duck [Add to Longdo]
Fleckenweihe {f} [ornith.]Spotted Harrier [Add to Longdo]
Tropfenwachtel {f} [ornith.]Spotted Wood Quail [Add to Longdo]
Riesenlaufhühnchen {n} [ornith.]Spotted Button-Quail [Add to Longdo]
Fleckenralle {f} [ornith.]Spotted Rail [Add to Longdo]
Tüpfelgrünschenkel {m} [ornith.]Spotted Greenshank [Add to Longdo]
Tropfenflughuhn {n} [ornith.]Spotted Sandgrouse [Add to Longdo]
Fleckentaube {f} [ornith.]Spotted Pigeon [Add to Longdo]
Brahmakauz {m} [ornith.]Spotted Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アカホシイソハゼ[, akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish) [Add to Longdo]
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang) [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
キホシスズメダイ[, kihoshisuzumedai] (n) yellow-spotted chromis (Chromis flavomaculata) [Add to Longdo]
キンホシイソハゼ[, kinhoshiisohaze] (n) storthynx pygmy goby (Eviota storthynx); belly-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斑海豹[bān hǎi bào, ㄅㄢ ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, ] spotted seal (Phoca largha) [Add to Longdo]
斑疹热[bān zhěn rè, ㄅㄢ ㄓㄣˇ ㄖㄜˋ, / ] spotted fever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 patterned \patterned\ adj.
   Having describable patterns, especially patterns of colors.
   [Narrower terms: {banded}, {blotched, blotchy, splotched},
   {brindled, brindle, brinded, tabby}, {burled}, {checked,
   checkered}, {dappled, mottled}, {dotted, flecked, specked,
   speckled, stippled}, {figured}, {floral, flowered}, {laced},
   {marbled, marbleized}, {moire, watered}, {pinstriped,
   pinstripe(prenominal)}, {slashed, streaked}, {spotted},
   {sprigged}, {streaked, streaky}, {striped, stripy},
   {tessellated}, {veined, venose}] {plain, solid}
   [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spot \Spot\, v. t. [imp. & p. p. {Spotted}; p. pr. & vb. n.
   {Spotting}.]
   1. To make visible marks upon with some foreign matter; to
    discolor in or with spots; to stain; to cover with spots
    or figures; as, to spot a garment; to spot paper.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark or note so as to insure recognition; to recognize;
    to detect; as, to spot a criminal. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. To stain; to blemish; to taint; to disgrace; to tarnish,
    as reputation; to asperse.
    [1913 Webster]
 
       My virgin life no spotted thoughts shall stain.
                          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       If ever I shall close these eyes but once,
       May I live spotted for my perjury.  --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {To spot timber}, to cut or chip it, in preparation for
    hewing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spotted \Spot"ted\, a.
   Marked with spots; as, a spotted garment or character. "The
   spotted panther." --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   {Spotted fever} (Med.), a name applied to various eruptive
    fevers, esp. to typhus fever and cerebro-spinal
    meningitis.
 
   {Spotted tree} (Bot.), an Australian tree ({Flindersia
    maculosa}); -- so called because its bark falls off in
    spots.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spotted
   adj 1: having spots or patches (small areas of contrasting color
       or texture); "a field patched with ice and snow"; "the
       wall had a spotty speckled effect"; "a black-and-white
       spotted cow" [syn: {patched}, {spotty}, {spotted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top