Search result for

discern

(63 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discern-, *discern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discern[VT] เข้าใจกระจ่าง [แก้ไขโดยทีมงาน Longdo], See also: รู้ไม่ชัดแจ้ง, เข้าใจผิด, Syn. descry, distinquish, see, Ant. misunderstand, miss the point
discern[VT] มองเห็นชัด, แยกแยะออก [แก้ไขโดยทีมงาน Longdo], See also: แยกแยะไม่ออก, Syn. perceive, recognize
discernment[N] ความสามารถในการตัดสินดี, See also: การตัดสินใจดี, Syn. judgement, volition, will, taste, Ant. blindness, obtuseness
discern from[PHRV] แยกแยะจาก, See also: เห็นความแตกต่างระหว่าง, Syn. differentiate from, discriminate from, distinguish from
discern between[PHRV] มองเห็น, See also: เข้าใจ, สังเกตเห็น (ความแตกต่าง, ความเหมือน, ความเชื่อมโยง)
discern between[PHRV] แยกแยะความแตกต่าง (ด้วยตาหรือใจ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้าใจ,รู้ดี,หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
indiscernible(อินดิสเซิร์น'นะเบิล) adj. ดูไม่ออก,สังเกตไม่ออก., See also: indiscernibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
discern(vt) สังเกตเห็น,มองเห็น,มองออก,รู้,วินิจฉัยออก
discernible(adj) ซึ่งมองออก,ซึ่งมองเห็นได้,ซึ่งสังเกตเห็น,ซึ่งวินิจฉัยออก
discerning(adj) หยั่งรู้,ฉลาด,รู้,เข้าใจ
discernment(n) การหยั่งรู้,ความฉลาด,การเข้าใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
discerningมีวิสัยทัศน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Handbags and leather accesories for the discerning lady.กระเป๋าถือและเครื่องหนัง สำหรับคุณผู้หญิงผู้มองการณ์ไกล The Bank Job (2008)
But what made you exceptional, they said, was that you were a person who had achieved great fame without possessing any discernible quality.แต่อะไรกันล่ะที่ทำให้คุณดูต่างไป คือคุณเป็นคนที่มองหาเป้า และก็ประสบความสำเร็จ โดยมีกระบวนการที่ทรงคุณภาพมาก Frost/Nixon (2008)
What I got are multiple degrees in botany, geology and entomology which allow me to discern vital clues...อะไรที่ผมได้นั่นรึ หลากหลายระดับ ของพฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา และกีฎวิทยา ที่ให้ผม เข้าไปทำความกระจ่าง... Harbingers in a Fountain (2009)
The fractures on these phalanges, there's barely discernible rounding along the edges.รอยแตกบนกระดูกนิ้วมือ พวกนี้เกือบจะมองเห็นได้ชัดเจน คล้ายกับขอบ The Plain in the Prodigy (2009)
Late marriage is often an indicator of a discerning, goal-oriented individual.การแต่งงานช้าเป็นตัวบ่งชี้ว่า หมกหมุ่นในเป้าหมาย อันเป็นส่วนตัว A Night at the Bones Museum (2009)
You're just a scared man in saggy underpants with no discernable life skills whatsoever.นายแค่ทำให้คน ที่ใส่กางเกงในกล้ว ไม่มีความสามารถ ในการใช้ชีวิต อะไรก้อเหอะ Hitting the Ground (2010)
I'll send the coat to Hodgins, see what he can discern from it.ฉันจะส่งเสื้อคลุมไปให้ฮอดจิ้นท์ ขาอาจหาสาเหตุจากมันได้ The X in the File (2010)
Is there a discernible point to this story, a point that you'll be arriving at sometime in the near future?ซึ่งเป็นประเด็นที่สังเกตเห็นได้ในเรื่องนี้ ประเด็นสิ่งที่กำลังจะมาถึงของนาย บางครั้งในอนาคตอันใกล้ใช่ไหม Fly (2010)
I will find it extremely frustrating if the victim's identity is all we can discern.ฉันจะหามันให้สุดโลกเชียว ถ้าอัตลักษณ์ของเหยื่อทั้งหมด ที่เราพบ ยังไม่มีความกระจ่างอีก The Bones That Weren't (2010)
I discern from your tone that you mean the opposite of what you're saying, which is the very definition of irony.ฉันอ่านจากน้ำเสียงของคุณ บอกได้ว่า คุณหมายถึง สิ่งที่ตรงกันข้าม จากคำที่พูดไป หมายถึง การพูดเสียดสีอย่างแรง The Bones That Weren't (2010)
With no discernible effects.แล้วครอบครัวนายละ แล้วสเตฟานีล่ะ No Ordinary Sidekick (2010)
I must find a discerning guy.ผมต้องหาคนที่เฉียบๆหน่อย Dae Mul (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discernI discerned the potential of great things in him.
discernIt is hard to discern between the true and the false.
discernThe land could just be discerned through the mist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉลียว[V] be perceptive, See also: discern, have an intuition, be shrewd, realize suddenly, Syn. มีไหวพริบ, Example: การถือว่าเป็นคนเก่ง ต้องอย่าลืมว่าฉลาดแต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่พอ ต้องเฉลียวด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
มองเห็น[v.] (mønghen) EN: see ; catch sight of ; sight ; behold ; notice ; perceive   FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner
มองไม่เห็น[adj.] (møng mai hen) EN: invisible ; unable to see   FR: invisible ; indiscernable
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor   FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตเห็น[v. exp.] (sangkēt hen) EN: notice ; see something happen   FR: constater ; percevoir ; discerner
วิจารณญาณ[n.] (wijāranayān) EN: judgement ; discretion   FR: jugement [m] ; discernement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCERN    D IH2 S ER1 N
DISCERNED    D IH2 S ER1 N D
DISCERNING    D IH2 S ER1 N IH0 NG
DISCERNIBLE    D IH2 S ER1 N AH0 B AH0 L
DISCERNMENT    D IH2 S ER1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discern    (v) (d i1 s @@1 n)
discerns    (v) (d i1 s @@1 n z)
discerned    (v) (d i1 s @@1 n d)
discerning    (v) (d i1 s @@1 n i ng)
discernible    (j) (d i1 s @@1 n @ b l)
discernment    (n) (d i1 s @@1 n m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] (n) sharp eye; critical eye; discerning eye; an opinion [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n,vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab [Add to Longdo]
鑑識眼[かんしきがん, kanshikigan] (n) discerning eye [Add to Longdo]
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P) [Add to Longdo]
眼光[がんこう, gankou] (n) glint in eye; discernment [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
具眼[ぐがん, gugan] (n) discerning [Add to Longdo]
具眼の士[ぐがんのし, gugannoshi] (n) discerning man [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明辨[míng biàn, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, ] discern [Add to Longdo]
识力[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, / ] discernment; the ability to judge well [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discern \Dis*cern"\, v. t. [imp. & p. p. {Discerned}; p. pr. &
   vb. n. {Discerning}.] [F. discerner, L. discernere,
   discretum; dis- + cernere to separate, distinguish. See
   {Certain}, and cf. {Discreet}.]
   1. To see and identify by noting a difference or differences;
    to note the distinctive character of; to discriminate; to
    distinguish.
    [1913 Webster]
 
       To discern such buds as are fit to produce blossoms.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       A counterfeit stone which thine eye can not discern
       from a right stone.          --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   2. To see by the eye or by the understanding; to perceive and
    recognize; as, to discern a difference.
    [1913 Webster]
 
       And [I] beheld among the simple ones, I discerned
       among the youths, a young man void of understanding.
                          --Prov. vii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       Our unassisted sight . . . is not acute enough to
       discern the minute texture of visible objects.
                          --Beattie.
    [1913 Webster]
 
       I wake, and I discern the truth.   --Tennyson.
 
   Syn: To perceive; distinguish; discover; penetrate;
     discriminate; espy; descry; detect. See {Perceive}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discern \Dis*cern"\, v. i.
   1. To see or understand the difference; to make distinction;
    as, to discern between good and evil, truth and falsehood.
    [1913 Webster]
 
       More than sixscore thousand that cannot discern
       between their right hand their left. --Jonah iv.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. To make cognizance. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discern
   v 1: detect with the senses; "The fleeing convicts were picked
      out of the darkness by the watchful prison guards"; "I
      can't make out the faces in this photograph" [syn: {spot},
      {recognize}, {recognise}, {distinguish}, {discern}, {pick
      out}, {make out}, {tell apart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top