ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spotlight

S P AA1 T L AY2 T   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spotlight-, *spotlight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spotlight[N] ไฟฉายที่มีแสงสว่างจ้ามาก, See also: สปอร์ตไลท์, Syn. limelight, footlight
spotlight[N] จุดสนใจของผู้คน, See also: สายตาของประชาชน, Syn. public eye
spotlight[VT] ฉายสปอร์ตไลท์
spotlight[VT] ดึงดูดความสนใจ, See also: ทำให้เด่นชัด, Syn. highlight, draw attention to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spotlight(สพอท'ไลทฺ) n. ไฟฉายสว่างจ้า,แสงสว่างจ้าจากไฟฉายแรงสูง,จุดสนใจของประชาชน. vt. ฉายส่องด้วยไฟฉายแรงสูง,ทำให้เห็นชัด,ทำให้เด่นชัด,เรียกร้องความสนใจ,ย้ำ,เน้น, Syn. highlijght,accent,feature

English-Thai: Nontri Dictionary
spotlight(n) สายตาของประชาชน,ไฟฉาย,จุดสนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me tell you about the show. We spotlight you.ให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับการแสดง เราเน้นย้ำที่คุณ Showtime (2002)
With with an ass that big, it's like spotlights to us.หมาที่ตูดใหญ่ๆน่ะเหรอ ใหญ่ซะจน มองเห็นได้ในที่ไกลๆ Eating Out (2004)
She's been in the spotlight since you and me was bitin' ankles.เธออยู่ในแสงไฟ ตั้งแต่นายกับชั้นยังหัดเดิน Walk the Line (2005)
SPOTLIGHT DOESN'T PHASE US.แสงสว่างไม่เคยส่องมาทางเราเลย Poison Ivy (2007)
OOH, YOU BETTER HOPE THERE'S NOT A SPOTLIGHT INVOLVED.อูวส์ พี่อย่าหวังให้มีแสงสว่างเข้ามาเกี่ยวข้องจะดีกว่า Poison Ivy (2007)
You couldn't deal withthe spotlight shining on me for once, could you?เธอทนไม่ได้ที่เห็นฉันโดดเด่นกว่าใช่ไหม Bad News Blair (2007)
Especially one who enjoys the public spotlight so much.โดยเฉพาะบุคคลที่ชอบสนุก กับแสงไฟมาก Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
which is why we gotta keep the spotlight on you.นี่แหละทำไมเราถึงได้ ส่องสปอตไรท์ใส่คุณ Disturbia (2007)
There's a political spotlight on whistler due to the nature of his crime.มีเรื่องที่น่าสนใจ/ทางการเมือง เกี่ยวกับวิสท์เลอร์ Fire/Water (2007)
Ever since I started working with that obnoxious backstabber, she's done nothing but try to take the spotlight off of me and put it onto her.ตั้งแต่ที่ฉันทำงานกับนังทรยศหวังชิงคนนั้น หล่อนไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากแย่งหน้าที่ไปจากฉัน และนำมาใส่เข้าของเธอ In Buddy's Eyes (2008)
That's the old Violet Nottingham. Before she met me. Now it's up to me to keep my pooky-bear out of the spotlight and nightclubs and tabloids.ตอนนี้มีผมดูแลเธอให้ห่างจากของพวกนั้นแล้ว Bedtime Stories (2008)
# Here in the spotlight we shine, look at who we areอยู่ในแสงไฟ เราเจิดจรัศ มองที่คนที่เราเป็น High School Musical 3: Senior Year (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOTLIGHT S P AA1 T L AY2 T
SPOTLIGHTS S P AA1 T L AY2 T S
SPOTLIGHTED S P AA1 T L AY2 T IH0 D
SPOTLIGHTING S P AA1 T L AY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spotlight (v) spˈɒtlaɪt (s p o1 t l ai t)
spotlights (v) spˈɒtlaɪts (s p o1 t l ai t s)
spotlighted (v) spˈɒtlaɪtɪd (s p o1 t l ai t i d)
spotlighting (v) spˈɒtlaɪtɪŋ (s p o1 t l ai t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聚光灯[jù guāng dēng, ㄐㄩˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, / ] spotlight, #41,573 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P) [Add to Longdo]
スポットライト[, supottoraito] (n) spotlight; (P) [Add to Longdo]
ビーム球[ビームきゅう, bi-mu kyuu] (n) spotlight bulb (e.g. in interior lighting) [Add to Longdo]
世間の目[せけんのめ, sekennome] (exp,n) spotlight; public eye; public's attention; goldfish bowl [Add to Longdo]
晴れの舞台[はれのぶたい, harenobutai] (n) (See 晴れ舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage [Add to Longdo]
晴れ舞台;晴舞台[はれぶたい, harebutai] (n) (See 晴れの舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage [Add to Longdo]
点光[てんこう, tenkou] (n) spotlight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spotlight \Spot"light`\ (sp[o^]t"l[imac]t`), n.
   1. The projected spot or circle of light used to illuminate
    brilliantly a single person or object or group on the
    stage, leaving the rest of the stage more or less
    unilluminated.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. hence, conspicuous public notice. [Cant or Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. A lighting apparatus designed to throw an intense beam of
    light onto a small area.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spotlight
   n 1: a focus of public attention; "he enjoyed being in the
      limelight"; "when Congress investigates it brings the full
      glare of publicity to the agency" [syn: {limelight},
      {spotlight}, {glare}, {public eye}]
   2: a lamp that produces a strong beam of light to illuminate a
     restricted area; used to focus attention of a stage performer
     [syn: {spotlight}, {spot}]
   v 1: move into the foreground to make more visible or prominent;
      "The introduction highlighted the speaker's distinguished
      career in linguistics" [syn: {foreground}, {highlight},
      {spotlight}, {play up}] [ant: {background}, {downplay},
      {play down}]
   2: illuminate with a spotlight, as in the theater

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top