ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

スポット

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -スポット-, *スポット*
Japanese-English: EDICT Dictionary
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P) [Add to Longdo]
スポットアド[, supottoado] (n) spot ad [Add to Longdo]
スポットアナウンス[, supottoanaunsu] (n) spot announcement [Add to Longdo]
スポットカラー[, supottokara-] (n) {comp} spot color [Add to Longdo]
スポットキャンペーン[, supottokyanpe-n] (n) spot campaign [Add to Longdo]
スポットコマーシャル[, supottokoma-sharu] (n) spot commercial [Add to Longdo]
スポットチェック[, supottochiekku] (n) spot check [Add to Longdo]
スポットテールバタフライフィッシュ[, supottote-rubatafuraifisshu] (n) spot-tail butterflyfish (Chaetodon ocellicaudus) [Add to Longdo]
スポットニュース[, supottonyu-su] (n) spot news [Add to Longdo]
スポットフィンバタフライフィッシュ;ツマグロチョウチョウウオ[, supottofinbatafuraifisshu ; tsumagurochouchouuo] (n) spotfin butterflyfish (Chaetodon ocellatus) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When you said you'd look after Spot, you knew there'd be responsibilities.あなたがスポットを世話するって言ったとき、そういった責任が生じるのは分かっていたはずでしょ。
Is this one of the local hot spots?ここが地元の人気スポット
Did Spot go, too?スポットも行ったの?
The dog is called 'Spot' by the family.その犬は家族にスポットと呼ばれている。
Bill, did you take Spot for a walk yet?ビル、スポットの散歩に行ってくれたかしら。 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, tonight, after night call... one of you brings me twice this length of copper tubing... a spot heater and a CO2 scrubber.[JA] さて、今夜、夜勤のあと... 誰か持ってこい 2倍の長さの銅管と スポットヒーターとCO2濾過器だ... Litmus (2004)
Especially one who enjoys the public spotlight so much.[JA] 特に公衆のスポットライトを浴びる のが好きな人物はね Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I also warned you that the spotlight is a pretty goddamn awful place to be.[JA] スポットライトは情け容赦なく すべて照らし出すわ Tastes Like a Ho-Ho (2007)
But Kate... you're stepping into the spotlight now.[JA] でも スポットライトを 浴びることになれば― Jesus, Mary and Joe Cocker (2007)
You seem to be in a tight spot.[JA] あなたがタイトなスポットにあると思われる。 Pom Poko (1994)
You're stepping into the spotlight now. Details of your life are going to come out.[JA] スポットライトを浴びれば 私生活が暴かれる Tastes Like a Ho-Ho (2007)
You need someone experienced to come with you... and back you up if you get in a tight spot.[JA] 誰かが経験したが必要 あなたが付属しています... あなたをバックアップする あなたがタイトなスポットに得れば。 Pom Poko (1994)
He's running spots in all 52 states in case any New Yorkers are on vacation.[JA] 市民が休暇中の場合でも 彼は全国にスポットを流してます Brewster's Millions (1985)
This is Eric Dolphy, recorded live at a New York club called the Five Spot, back in 1961[JA] こっちはエリック・ドルフィーが 1961年― ニューヨークのファイブスポットっつう クラブで 録音したライブ盤 Swing Girls (2004)
- First screen shaves Spotlight dance.[JA] "スポット・ダンス" Can't Buy Me Love (1987)
It charts the last 20 people that won a spot on The Island.[JA] このチャート島にスポットを獲得した最後の20人 。 The Island (2005)
I guess I crave the spotlight. All I need is a proper partner.[JA] スポットライトを浴びたいが パートナーが必要さ Hollow Triumph (1948)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スポット[すぽっと, supotto] spot [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
スポット穿孔機[すぽっとせんこうき, supottosenkouki] spot punch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top