Search result for

spatter

(49 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spatter-, *spatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spatter[VI] กระเด็น, See also: กระเซ็น, สาด, Syn. sprinkle, shatter, spray
spatter[VT] กระเด็น, See also: กระเซ็น, สาด, Syn. sprinkle, shatter, spray
spatter on[PHRV] โปรยบน, See also: พรมบน, ทำให้กระจายบน, Syn. spatter with, splash on, splash over, splash with
spatter up[PHRV] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้กระเด็น, Syn. splash up
spatter onto[PHRV] โปรยบน, See also: พรมบน, ทำให้กระจายบน, Syn. spatter on
spatter over[PHRV] โปรยบน, See also: พรมบน, ทำให้กระจายบน, Syn. spatter onto
spatter with[PHRV] ทำให้เปื้อนด้วย, Syn. bespatter with, spatter on, splash on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle

English-Thai: Nontri Dictionary
spatter(vi) โปรยลงมา,ตกเป็นหยดๆ
spatter(vt) ทำกระเด็น,ทำหกเรี่ยราด,พรม,โปรย,สาด,ทำให้เปื้อน
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spatterเม็ดโลหะกระเด็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spatter lossความสูญเสียจากเม็ดโลหะกระเด็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spatter shieldปลอกกันเม็ดโลหะกระเด็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- In fact, all the physical evidence, the blood spatter, the angle of the wound, the position of the body, it was all consistent with suicide.- ที่จริง ทุกหลักฐานทางกายภาพ เลือดสาดที่มุมของแผลนั้น Justice (2009)
Do you frequently become confused and disoriented when conducting your spatter analysis, Mr. Morgan?คุณมักจะสับสน และหลงๆแบบนี้บ่อยหรอ? ตอนที่ทำการวิเคราะห์ รอยกระจายอยู่น่ะ คุณมอร์แกน? Living the Dream (2009)
Pool pattern, not incidental spatter from the recent murder.รูปแบบกองเลือด ไม่ได้กระเด็นโดยบังเอิญ จากการฆาตกรรมเร็วๆนี้ Living the Dream (2009)
How is my favorite blood spatter analyst?นักวิเคราะห์รอยเลือด คนโปรดของผม เป็นยังไงบ้าง? Living the Dream (2009)
- there's a spatter report on christine hill's suicide sitting on your desk- you even look at it?ใช่ แต่คุณต้องเซ็นด้วยนะ ควรจะเป็นยังงั้น คุณเซ็น แล้วก็จบเรื่อง The Getaway (2009)
I remembered at the spatter conference last spring,ผมจำไม่ผิด การสัมมนาครั้งล่าสุด เมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา Dex Takes a Holiday (2009)
The spatter guy.หรือคนที่แต่งตัวประหลาด Dex Takes a Holiday (2009)
You didn't mention that you were a, uh, spatter analyst,คุณไม่ได้บอกว่าคุณทำอะไร อืม ประเด็นคือ คุณเป็นนักวิเคราะห์ Dex Takes a Holiday (2009)
To create a spatter pattern that supports self-defense.สร้างรูปแบบการกระเด็น มันสนับสนุนว่ากำลังป้องกันตัว Dex Takes a Holiday (2009)
- What's the spatter say?การกระจายของเลือดบอกอะไรบ้าง? If I Had a Hammer (2009)
I'll check some out in the spatter room. See if I can narrow it down.ฉันจะลองทดสอบในห้องการกระจายตัวของเลือดดู If I Had a Hammer (2009)
Spatter analysis?การวิเคราะ์ห์การกระจายตัวของเลือด If I Had a Hammer (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเซ็น[V] spatter, See also: splash, spurt, shower, sprinkle, spot, Syn. กระเด็น, Example: โคลนกระเซ็นขึ้นมาถึงข้างรถ, Thai definition: อาการที่ของเหลว เช่น น้ำ เป็นต้น กระเด็นเป็นฝอย
กระเส็นกระสาย[ADV] spatteringly, See also: splashingly, sprinklingly, Syn. กระเซ็น, Example: คลื่นแตกกระเส็นกระสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระฉอก[v.] (krachøk) EN: spill ; splash ; spatter   FR: renverser
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot   FR: éclabousser
เปื้อน[v.] (peūoen) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered   FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché

CMU English Pronouncing Dictionary
SPATTER    S P AE1 T ER0
SPATTERS    S P AE1 T ER0 Z
SPATTERED    S P AE1 T ER0 D
SPATTERING    S P AE1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spatter    (v) (s p a1 t @ r)
spatters    (v) (s p a1 t @ z)
spattered    (v) (s p a1 t @ d)
spattering    (v) (s p a1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萍蓬草[píng péng cǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄥˊ ㄘㄠˇ, ] spatterdock (Nuphar pumilum), a type of lily, #913,839 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ぽちぽち[, pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark [Add to Longdo]
スパッタリング[, supattaringu] (n) (1) ink spattering; (2) sputtering (semiconductor manuf.); (P) [Add to Longdo]
河骨;川骨[こうほね;かわほね;コウホネ, kouhone ; kawahone ; kouhone] (n) (uk) Japanese spatterdock (species of water lily, Nuphar japonica) [Add to Longdo]
泥跳ね[どろはね, dorohane] (n) splash of mud; mud spatter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spatter \Spat"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Spattered}; p. pr. &
   vb. n. {Spattering}.] [From the root of spit salvia.]
   1. To sprinkle with a liquid or with any wet substance, as
    water, mud, or the like; to make wet of foul spots upon by
    sprinkling; as, to spatter a coat; to spatter the floor;
    to spatter boots with mud.
    [1913 Webster]
 
       Upon any occasion he is to be spattered over with
       the blood of his people.       --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To distribute by sprinkling; to sprinkle around; as, to
    spatter blood. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To injure by aspersion; to defame; to soil; also, to
    throw out in a defamatory manner.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spatter \Spat"ter\, v. i.
   To throw something out of the mouth in a scattering manner;
   to sputter.
   [1913 Webster]
 
      That mind must needs be irrecoverably depraved, which,
      . . . tasting but once of one just deed, spatters at
      it, and abhors the relish ever after.  --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spatter
   n 1: the noise of something spattering or sputtering
      explosively; "he heard a spatter of gunfire" [syn:
      {spatter}, {spattering}, {splatter}, {splattering},
      {sputter}, {splutter}, {sputtering}]
   2: the act of splashing a (liquid) substance on a surface [syn:
     {spatter}, {spattering}, {splash}, {splashing},
     {splattering}]
   v 1: dash a liquid upon or against; "The mother splashed the
      baby's face with water" [syn: {spatter}, {splatter},
      {plash}, {splash}, {splosh}, {swash}]
   2: rain gently; "It has only sprinkled, but the roads are slick"
     [syn: {sprinkle}, {spit}, {spatter}, {patter}, {pitter-
     patter}]
   3: spot, splash, or soil; "The baby spattered the bib with food"
     [syn: {spatter}, {bespatter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top