Search result for

stained

(51 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stained-, *stained*, stain, staine
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stained[ADJ] เปรอะเปื้อน, See also: สกปรก, Syn. dirty, soiled, spotted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stained glassงานกระจกสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The stained glass needs to be cleaned every month.กระจกสีต้องทำความสะอาดทุกเดือน The Lazarus Project (2008)
Never get blood stained on your hands.อย่าให้เลือดเปอระเปื้อนมือ Episode #1.9 (2008)
Your soul is black, stained with the blood of the innocent.วิญญาณของคุณนั้นมืดดำ ยึดติดกับเลือดที่ไร้เดียงสา The Mother Lode (2009)
* * lay aside the garments * * that are stained with sin * - a wolf in sheep's clothing.หมาป่าในคราบของแกะ If I Had a Hammer (2009)
The preservation of extinct marine animals, and the restoration of the red stained sea to its original state! This is a forbidden sanctuary that conducts experiments of divine magnitudes!เขาว่าสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธ์พวกนี้ มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูให้ทะเลกลับเป็นเหมือนเดิมได้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Elbow is now stained with blood.ศอกกับแขนมีรอยเลือด Sherlock Holmes (2009)
My feathers weren't always stained with these colors.ขนของข้าไม่เคยต้องแปดเปิ้อน โสมมอย่างนี้ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Alexander had crooked teeth Stained from excessive smokingอเล็กซานเดอร์จะต้องมีฟันเอียง และสกปรกเพราะการสูบบุหรี่มากไป The Tourist (2010)
It's stained and frayed in such distinctive ways.มันสีและหลุดลุ่ยในรูปแบบที่โดดเด่นดังกล่าว Inception (2010)
I would not have you stained by such things.ข้าไม่อยากให้เจ้าต้องมาแปดเปื้อนจากสิ่งที่ข้าทำ Delicate Things (2010)
If he knew the child's blood stained my hands...หากเขารู้ว่าเลือดของเด็กมันเปรอะที่มือข้า Delicate Things (2010)
Are they not stained by the touch?พวกมันจะไม่เปรอะเปื้อนเวลาที่สัมผัสหรือ Great and Unfortunate Things (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stainedHis shirt was stained with sauce.
stainedMy hands are stained with paint.
stainedShe stained the wall beige.
stainedThe auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.
stainedThe (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรอะ[ADJ] stained, See also: dirty, foul, Syn. เปื้อน, สกปรก, เลอะ, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, เขรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฉันไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่เปรอะเข้ามาในห้องที่เพิ่งทำความสะอาด, Thai definition: เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
เปรอะเปื้อน[ADJ] stained, See also: dirty, foul, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฆาตกรรีบล้างมือที่เปรอะเปื้อนเลือดหลังจากสังหารเหยื่อแล้ว, Thai definition: ที่เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
ดำๆ ด่างๆ[ADJ] discolored, See also: stained, faded, spotted, dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: ชุดผ้าดิบที่เขาใส่มีรอยคราบดำๆ ด่างๆ คล้ายชุดคนไข้ของโรงพยาบาล, Thai definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน
กระดำกระด่าง[ADJ] spotted, See also: stained, dirty, mottled, speckled, Syn. ดำๆ ด่างๆ, Example: กางเกงเขามีรอยเปื้อนกระดำกระด่าง, Thai definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน
กระจกหุง[N] stained glass, See also: coloured thin and quadrangular glass, Syn. กระจกสี, Example: อาคารนี้ใช้กระจกหุงทุกชั้น, Count unit: บาน, Thai definition: กระจกสีชนิดบาง ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม มีสีต่างๆ ใช้ประดับอาคารหรือครุภัณฑ์ เช่น พระแท่นบุษบก
ด่างพร้อย[ADJ] blemished, See also: stained, spotted, tarnished, tainted, not clean, covered with spots, Syn. ด่างดวง, มีมลทิน, มัวหมอง, ไม่บริสุทธิ์, Ant. บริสุทธิ์, Example: พระรูปนี้ประพฤติพรหมจรรย์สม่ำเสมอรวมทั้งไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในแง่ใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul   FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[v.] (loethoe) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted   
เลอะเทอะเปรอะเปื้อน[v. exp.] (loethoe proe peūoen) EN: be stained   
เปื้อน[v.] (peūoen) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered   FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul   FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
เปื้อนเลือด[adj.] (peūoen leūat) EN: blood-stained ; stained with blood   FR: taché de sang ; souillé de sang
พร้อย[X] (phrøi) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled   
เปรอะ[v.] (proe) EN: foul ; dirty ; be stained with   FR: salir ; souiller ; polluer
เปรอะ[adj.] (proe) EN: soiled ; untidy ; stained   FR: souillé ; pollué ; sale

CMU English Pronouncing Dictionary
STAINED    S T EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stained    (v) (s t ei1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fleckig; schmutzig {adj} | ganz fleckigstained | full of stains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
べそ[, beso] (n) child's tear-stained face [Add to Longdo]
ガラス絵[ガラスえ, garasu e] (n) picture painted on glass; stained glass [Add to Longdo]
ステインドグラス[, suteindogurasu] (n) stained glass [Add to Longdo]
ステンドグラス[, sutendogurasu] (n) stained glass; (P) [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
汚れた手[よごれたて;けがれたて, yogoretate ; kegaretate] (n) blood(-stained) hand; dirty hand [Add to Longdo]
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained [Add to Longdo]
汗染みる[あせじみる, asejimiru] (v1,vi) to be sweat-stained [Add to Longdo]
泣き顔[なきがお, nakigao] (n) tear-stained face; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stain \Stain\ (st[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Stained}
   (st[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Staining}.] [Abbrev. fr.
   distain.]
   1. To discolor by the application of foreign matter; to make
    foul; to spot; as, to stain the hand with dye; armor
    stained with blood.
    [1913 Webster]
 
   2. To color, as wood, glass, paper, cloth, or the like, by
    processes affecting, chemically or otherwise, the material
    itself; to tinge with a color or colors combining with, or
    penetrating, the substance; to dye; as, to stain wood with
    acids, colored washes, paint rubbed in, etc.; to stain
    glass.
    [1913 Webster]
 
   3. To spot with guilt or infamy; to bring reproach on; to
    blot; to soil; to tarnish.
    [1913 Webster]
 
       Of honor void,
       Of innocence, of faith, of purity,
       Our wonted ornaments now soiled and stained.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to seem inferior or soiled by comparison.
    [1913 Webster]
 
       She stains the ripest virgins of her age. --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
       That did all other beasts in beauty stain.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Stained glass}, glass colored or stained by certain metallic
    pigments fused into its substance, -- often used for
    making ornamental windows.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To paint; dye; blot; soil; sully; discolor; disgrace;
     taint.
 
   Usage: {Paint}, {Stain}, {Dye}. These denote three different
      processes; the first mechanical, the other two,
      chiefly chemical. To paint a thing is to spread a coat
      of coloring matter over it; to stain or dye a thing is
      to impart color to its substance. To stain is said
      chiefly of solids, as wood, glass, paper; to dye, of
      fibrous substances, textile fabrics, etc.; the one,
      commonly, a simple process, as applying a wash; the
      other more complex, as fixing colors by mordants.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stained
   adj 1: marked or dyed or discolored with foreign matter; "a
       badly stained tablecloth"; "tear-stained cheeks" [ant:
       {unstained}]
   2: having a coating of stain or varnish [syn: {stained},
     {varnished}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top