ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shorter

SH AO1 R T ER0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shorter-, *shorter*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And here's my card. If you ever need a man that isn't three inches shorter than average in every department, give me a call.เราเสาะหาคนที่ถูกโฉลกกับเรา เพื่อร่วมงานกับมิลล์แมน ยังอยู่เสมอ The Widow Maker (2017)
That's a guy who's, uh, slightly shorter than Conner who he pays to stand near him at events to make him look taller.คนจัดแนวทัศนมิติคืออะไร นั่นคือคนที่เตี้ยกว่าคอนเนอร์หน่อยนึง ซึ่งเขาจ้างมาให้ยืนใกล้ๆ เวลาออกงาน เพื่อทำให้เขาดูสูงขึ้น Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
And the wavelengths of the light we see are so much shorter than sound waves.ประมาณ 50,000 คลื่นแสง Hiding in the Light (2014)
So the unsub's taller than the wife but shorter than the husband.งั๊นอันซับก็สูงกว่าภรรยา แต่เตี้ยกว่าสามี #6 (2013)
Fewer cuts on her, but he held her for a shorter period of time.มีรอยแทงน้อยกว่าNแต่เขากักเธอไว้เป็นเวลาน้อยกว่า #6 (2013)
Blaine, you're shorter than your average lawn gnome.เบลน นายเตี้ยกว่าหลักกิโล All or Nothing (2013)
Trust me: The shorter the lifespan, the deeper the quicksand.เชื่อฉัน ยิ่งชีวิตสั้น ยิ่งร้อนแรง Caged Fae (2013)
I know I'm shorter in person, I'm a bit small, everyone says that, but, uh, hey, if you're here to arrest me, there are some people who I'd like to rat onรู้นะว่าตัวจริงเตี๊ยกว่าในเจอ ใครๆก็บอกงั้น อ่อ นี่ถ้าจะมาจับนะ ขอซักทอดพวกมันก่อนเป็นอันดับแรก Iron Man 3 (2013)
By my beard you're shorter and wider than last we met.ขอโทษนะ ข้าไม่ได้อยากขัดจังหวะ แต่ข้าไม่แน่ใจว่าท่านมาถูกบ้านนะ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
The list of bones that he hasn't broken is shorter than the ones that he has.รายชื่อของกระดูกที่ ไม่ได้หักของเขามันสั้นกว่า กระดูกส่วนที่เคยหักไปแล้ว The Method in the Madness (2012)
Yeah, it was much shorter than I expected.ใช่มันเสร็จเร็วกว่าที่ผมคิดไว้อีก The Road Not Taken (2012)
Shorter fuse, you know?ชนวนสั้นลง, รู้ใช่มั๊ย? No Quarter (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shorterA lunar month is shorter than a calendar month.
shorter"Can you cut it like this, please?" "A little shorter in the front and a little longer on the sides, please."
shorterCould you make it a little shorter for me?
shorterHe is shorter than Tom.
shorterHe is the shorter of the two boys.
shorterHe was rather shorter with me.
shorterI am shorter than he.
shorterI am shorter than you.
shorterIf Cleopatra's nose had been shorter, the whole face of the world would have been changed.
shorterIf her nose were a little shorter, she would be quite pretty.
shorterIn the fall, when the days grew shorter and the nights colder, she watched the first frost turn the leaves to bright yellow and orange and red.
shorterIt's quite possible that there are times I am half awake, and thus the day feels shorter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางลัด[N] shortcut, See also: shorter course, Ant. ทางอ้อม, Example: ถนนรัชดาภิเษกมีทางลัดไปถนนวิภาวดีหลายสาย, Count unit: สาย, ทาง, แห่ง, Thai definition: ทางที่ไปถึงเร็วกว่าปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นทางลัด[n. exp.] (senthāng lat) EN: shortcut ; shorter route   FR: raccourci [m]
ทางลัด[n. exp.] (thāng lat) EN: shortcut ; shorter course   FR: chemin de traverse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHORTER    SH AO1 R T ER0
SHORTER'S    SH AO1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shorter    (j) ʃˈɔːtər (sh oo1 t @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰まらせる[つまらせる, tsumaraseru] (v1) to make shorter; (P) [Add to Longdo]
切り下げる[きりさげる, kirisageru] (v1,vt) (1) to cut down; to prune; to reduce; to cut and hang down; to cut shorter; (2) to round down (e.g. fraction) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Short \Short\, a. [Compar. {Shorter}; superl. {Shortest}.] [OE.
   short, schort, AS. scort, sceort; akin to OHG. scurz, Icel.
   skorta to be short of, to lack, and perhaps to E. shear, v.
   t. Cf. {Shirt}.]
   1. Not long; having brief length or linear extension; as, a
    short distance; a short piece of timber; a short flight.
    [1913 Webster]
 
       The bed is shorter than that a man can stretch
       himself on it.            --Isa. xxviii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. Not extended in time; having very limited duration; not
    protracted; as, short breath.
    [1913 Webster]
 
       The life so short, the craft so long to learn.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To short absense I could yield.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Limited in quantity; inadequate; insufficient; scanty; as,
    a short supply of provisions, or of water.
    [1913 Webster]
 
   4. Insufficiently provided; inadequately supplied; scantily
    furnished; lacking; not coming up to a resonable, or the
    ordinary, standard; -- usually with of; as, to be short of
    money.
    [1913 Webster]
 
       We shall be short in our provision.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Deficient; defective; imperfect; not coming up, as to a
    measure or standard; as, an account which is short of the
    trith.
    [1913 Webster]
 
   6. Not distant in time; near at hand.
    [1913 Webster]
 
       Marinell was sore offended
       That his departure thence should be so short.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He commanded those who were appointed to attend him
       to be ready by a short day.      --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   7. Limited in intellectual power or grasp; not comprehensive;
    narrow; not tenacious, as memory.
    [1913 Webster]
 
       Their own short understandings reach
       No farther than the present.     --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   8. Less important, efficaceous, or powerful; not equal or
    equivalent; less (than); -- with of.
    [1913 Webster]
 
       Hardly anything short of an invasion could rouse
       them again to war.          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   9. Abrupt; brief; pointed; petulant; as, he gave a short
    answer to the question.
    [1913 Webster]
 
   10. (Cookery) Breaking or crumbling readily in the mouth;
     crisp; as, short pastry.
     [1913 Webster]
 
   11. (Metal) Brittle.
     [1913 Webster]
 
   Note: Metals that are brittle when hot are called ?ot-short;
      as, cast iron may be hot-short, owing to the presence
      of sulphur. Those that are brittle when cold are called
      cold-short; as, cast iron may be cold-short, on account
      of the presence of phosphorus.
      [1913 Webster]
 
   12. (Stock Exchange) Engaging or engaged to deliver what is
     not possessed; as, short contracts; to be short of stock.
     See The shorts, under {Short}, n., and To sell short,
     under {Short}, adv.
     [1913 Webster]
 
   Note: In mercantile transactions, a note or bill is sometimes
      made payable at short sight, that is, in a little time
      after being presented to the payer.
      [1913 Webster]
 
   13. (Phon.) Not prolonged, or relatively less prolonged, in
     utterance; -- opposed to {long}, and applied to vowels or
     to syllables. In English, the long and short of the same
     letter are not, in most cases, the long and short of the
     same sound; thus, the i in ill is the short sound, not of
     i in isle, but of ee in eel, and the e in pet is the
     short sound of a in pate, etc. See {Quantity}, and Guide
     to Pronunciation, [sect][sect]22, 30.
     [1913 Webster]
 
   Note: Short is much used with participles to form numerous
      self-explaining compounds; as, short-armed,
      short-billed, short-fingered, short-haired,
      short-necked, short-sleeved, short-tailed,
      short-winged, short-wooled, etc.
      [1913 Webster]
 
   {At short notice}, in a brief time; promptly.
 
   {Short rib} (Anat.), one of the false ribs.
 
   {Short suit} (Whist), any suit having only three cards, or
    less than three. --R. A. Proctor.
 
   {To come short}, {To cut short}, {To fall short}, etc. See
    under {Come}, {Cut}, etc.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top