Search result for

shortly

(61 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shortly-, *shortly*, short
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
shortly (slang ) girl
See also: S. girl,

English-Thai: Longdo Dictionary
shortly afterwards(adv phrase ) หลังจากนั้นไม่นาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shortly[ADV] ในไม่ช้า, See also: ในเร็วๆ นี้, Syn. presently, quickly
shortly[ADV] อย่างย่อๆ, See also: อย่างรวบรัด, โดยสรุป
shortly[ADV] อย่างหยาบๆ, See also: อย่างไม่สุภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shortly(ชอร์ท'ลี) adv. ในระยะอันสั้น,ไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสรุป,ลวก ๆ ,คร่าว ๆ, Syn. briefly

English-Thai: Nontri Dictionary
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ishimura will be on station and ready for transport shortly.อิชิมูระจะเทียบท่าและพร้อมขนย้ายในเวลาไม่นาน Dead Space: Downfall (2008)
The opening would have to be open shortly before death.การแสดงอาการอาจสั้นมากก่อนตาย Not Cancer (2008)
Unfortunately, we can't know when shortly before death isไม่ใช่โชคชะตาเราไม่รู้ว่า ใช้เวลาสั้นมากเท่าไหร่ก่อนตาย Not Cancer (2008)
Until shortly after death. And that seems like an obstacle.จนกว่าจะรู้ว่าตายเมื่อไหร่ และมันดูเหมือนเครื่องกีดขวาง Not Cancer (2008)
He will come round shortly.เขาจะฟื้นในเร็วๆนี้ The Labyrinth of Gedref (2008)
We should be able to get under way again shortly.คาดว่าเราจะสามารถออกเดินทาง ได้อีกครั้งในเวลาไม่ช้าครับ Destroy Malevolence (2008)
I will be at your station shortly.ข้าจะไปถึงสถานีในไม่ช้า Duel of the Droids (2008)
Shortly after I was born, I have lost my visions due to an illnessหลังจากข้าเกิดได้ไม่นาน ตาข้าก็บอด Iljimae (2008)
You've been with us since shortly after the accident.เธอมาอยู่กับเราหลังเกิดอุบัติเหตุ The Lazarus Project (2008)
You were placed in care and you came here shortly after to continue treatment.เธออยู่ในการดูแล... ...แล้วเธอก็เพิ่งมาที่นี่ไม่นาน เพื่อทำการรักษาต่อไป The Lazarus Project (2008)
I'll be back shortly.ผมจะกลับมาเร็วๆ. Episode #1.5 (2008)
If you could please return to your seats and fasten your seat belts, we'll be landing very shortly.โปรดกลับไปสู่ที่นั่งและรัดเข็มขัดด้วยครับ เรากำลังจะลงจอด ภายในอีกสักครู่ ขอบคุณ Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shortlyDr. Stein will be with you shortly.
shortlyHe arrived shortly after.
shortlyHe reached home shortly before five o'clock.
shortlyIt is rumored that he will shortly resign.
shortly"I've finished" said Tony shortly, then he closed the piano.
shortlyMy grandfather died shortly after my birth.
shortlyShortly after the accident, the police came.
shortlyShortly after the war my father bought a new house, in which I was born.
shortlyThe hospital patient dropped off shortly after the doctor injected him with anesthesia.
shortlyThe mayor will shortly announce his decision to resign.
shortlyThe radio station came back on the air shortly after the storm.
shortlyThe secretary answered me shortly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Syn. อย่างสั้นๆ, Ant. อย่างยืดยาว, Example: ผมจะขอถือโอกาสนี้นำเรื่องบั้งไฟพญานาคมาอธิบายอย่างย่อๆ
ย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Example: เขาเขียนย่อจนเกินไปเลยปะติดปะต่อเรื่องไม่ค่อยถูก, Thai definition: อย่างลดให้สั้นหรือเล็กลง
สั้น[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว
อย่างสังเขป[ADV] briefly, See also: shortly, Syn. อย่างย่อๆ, อย่างคร่าวๆ, Example: ผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขปผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขป
สักพัก[ADV] shortly, See also: just a few minute, about a few minute, Syn. ครู่หนึ่ง, Example: คุณนั่งรอที่นี่สักพักนะ ผมขอไปทำธุระที่ตึกโน้นก่อน
ห้วน[ADV] briefly, See also: shortly, abruptly, brusquely, abridgedly, bluntly, Syn. สั้นๆ, รวบรัด, Example: ถ้าเราพูดห้วนเขาก็เขียนห้วนไปตามเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
ห้วน ๆ[adv.] (hūan-hūan) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly   FR: laconiquement
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; soon ; shortly   FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement
เกือบ[adv.] (keūap) EN: shortly ; soon   FR: bientôt
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai nān) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly   FR: bientôt ; prochainement
ในไม่ช้า[adv.] (nai mai chā) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently   FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; tout à l'heure
ประเดี๋ยว[adv.] (pradīo) EN: for a while ; for a moment ; in a moment ; soon ; just a moment ; shortly ; for a time ; presently   FR: bientôt ; dans un moment
สักพัก[X] (sak phak) EN: shortly ; just a few minute ; about a few minute   FR: quelques instants
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials   FR: dans les grandes lignes
ย่อ[adv.] (yø) EN: briefly ; shortly ; concisely   FR: brièvement

CMU English Pronouncing Dictionary
SHORTLY    SH AO1 R T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shortly    (a) (sh oo1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
プチッ;プチっ[, puchitsu ; puchi tsu] (adv-to) (1) (See ポチっ) with a snap; with a click (beep); (2) (See プチ) shortly; briefly; small [Add to Longdo]
近く[ちかく, chikaku] (n-adv,n) (1) (See 近い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P) [Add to Longdo]
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues [Add to Longdo]
時期[じき, jiki] (n-adv,n-t) (1) time; season; period; (adv) (2) (col) (poss. typo for 直(じき)) soon; shortly; (P) [Add to Longdo]
所へ[ところへ, tokorohe] (exp) (uk) thereupon; shortly thereafter [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) soon; in a moment; before long; shortly; (2) nearby; close; (adj-no,n) (3) direct; (4) (See 直取引) spot transaction; cash transaction; (P) [Add to Longdo]
直ぐ[すぐ, sugu] (adj-na,adv,n) (1) (uk) immediately; at once; directly; (2) soon; before long; shortly; (3) easily; without difficulty; (4) right (near); nearby; just (handy); (P) [Add to Longdo]
直に[じきに, jikini] (adv) (1) (See 間もなく・まもなく・1) immediately; directly; soon; shortly; before long; (2) easily; readily; (P) [Add to Longdo]
追って;追而[おって, otte] (adv,conj) (1) (追って only) later on; shortly; presently; afterwards; in due course; by and by; (2) P.S. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shortly \Short"ly\, adv. [AS. sceortlice.]
   1. In a short or brief time or manner; soon; quickly.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I shall grow jealous of you shortly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The armies came shortly in view of each other.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. In few words; briefly; abruptly; curtly; as, to express
    ideas more shortly in verse than in prose.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shortly
   adv 1: for a short time; "he was at the airport shortly before
       she was expected to arrive"
   2: in the near future; "the doctor will soon be here"; "the book
     will appear shortly"; "she will arrive presently"; "we should
     have news before long" [syn: {soon}, {shortly}, {presently},
     {before long}]
   3: in a curt, abrupt and discourteous manner; "he told me curtly
     to get on with it"; "he talked short with everyone"; "he said
     shortly that he didn't like it" [syn: {curtly}, {short},
     {shortly}]
   4: in a concise manner; in a few words; "the history is summed
     up concisely in this book"; "she replied briefly"; "briefly,
     we have a problem"; "to put it shortly" [syn: {concisely},
     {briefly}, {shortly}, {in brief}, {in short}]
   5: at a short distance; "the hem fell shortly below her knees"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top