ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยาว

   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยาว-, *ยาว*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระโปรงยาวกรอมเท้า (n ) a floor-length skirt, a skirt that's long enough to cover the feet
หัวดอยาว[เป็นหัวดอใหญ่ยาวของผู้ชาย] (adv ) Dick

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เรือหางยาวlong-tailed boat

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาว[ADJ] long, See also: lengthy, extensive, elongated, extended, Example: เขาเป็นคนขายาวเลยก้าวได้ไกลกว่าคนอื่นๆ
ยาว[V] be long, Example: ผมเธอยาวมากเกือบถึงก้น แต่เธอก็สามารถดูแลให้มีสุขภาพดีได้
ยาวนาน[ADV] long, See also: for a long time, extensively, Syn. นาน, ช้านาน, Example: ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยมีมายาวนานหลายร้อยปี, Thai definition: เป็นเวลาเนิ่นนาน
ยาวนาน[ADJ] endless, See also: everlasting, Syn. นาน, Ant. ชั่วครู่, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: การทดสอบครั้งนี้นับว่าเป็นการทดสอบที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์
ยาวิเศษ[N] the best medicine, Example: อารมณ์ขันคือยาวิเศษที่อาจช่วยป้องกันโรคหัวใจได้
ยาวเหยียด[ADV] straight, See also: directly, in a straight line, Syn. ยาว, Example: เขานอนยาวเหยียดอยู่บนโซฟาหน้าห้องฉัน, Thai definition: ยาวตรงออกไปเต็มขนาด
ยาวเหยียด[V] stretch, See also: extend, spread, reach, Syn. ยาว, Example: ขบวนรถยาวเหยียดไปถึงหัวโค้งถนนโน่น, Thai definition: ยาวตรงออกไปเต็มขนาด
ยาวเหยียด[ADJ] stretching, Syn. ยาว, Example: เขาเดินไปตามสันทรายอันยาวเหยียดเพียงคนเดียว, Thai definition: ที่ยาวตรงออกไปเต็มขนาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยาวว. ลักษณะของสิ่งใด ๆ มีกำหนดระยะจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งที่ขยายออกไปไม่ได้แล้ว เช่น ถนนยาว ๓๐ กิโลเมตร เชือกยาว ๒ เมตร, ลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใด ๆ มีกำหนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, ไม่สั้น เช่น เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว กระโปรงยาว, นาน (ใช้แก่เวลา) เช่น หน้าร้อนกลางวันยาวกว่ากลางคืน.
ยาวกาลิก(ยาวะ-) น. ของที่พระสงฆ์เก็บไว้ฉันได้ชั่วคราวตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน ได้แก่ ข้าวปลาอาหาร. (ดู กาลิก).
ยาวความว. ต่อความให้ยืดยาวออกไปโดยไม่จำเป็น เช่น อย่าพูดให้ยาวความ.
ยาวชีวิก(ยาวะ-) น. ของที่พระสงฆ์เก็บไว้ฉันได้เสมอไป ไม่มีจำกัดกาล, ตามวินัยบัญญัติได้แก่ของที่ใช้ประกอบเป็นยาสงเคราะห์เข้าในคิลานปัจจัย.
ยาวบั่น สั้นต่อก. รักจะอยู่ด้วยกันนาน ๆ ให้ตัดความคิดอาฆาตพยาบาทออกไป รักจะอยู่กันสั้น ๆ ให้คิดอาฆาตพยาบาทเข้าไว้, รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ ก็ว่า.
ยาวยืดว. อาการที่ของเหลวและเหนียวไหลย้อยยาวลงมา, ยาวมากไม่รู้จักจบ (มักใช้แก่ข้อความหรือเรื่องราวที่ยาวเกินไป) เช่น เรื่องนี้ยาวยืดเล่าไม่รู้จักจบ.
ยาวรีว. กลมยาวเรียวและมีหัวท้ายเหมือนเมล็ดข้าวสาร, ยาวเรียวไปอย่างใบข้าว คือ โคนโตปลายเรียวเล็ก.
ยาวัสน. ฟ่อนหญ้า, หญ้าหรืออาหารสำหรับสัตว์.
ยาวเฟื้อยว. ยาวมาก (มักใช้แก่สิ่งที่เป็นเส้นอย่างผมหรือหางไก่เป็นต้น) เช่น ผมยาวเฟื้อย ไก่ฟ้าหางยาวเฟื้อย.
ยาวเหยียดว. ทอดตรงออกไปเต็มเหยียด เช่น นอนยาวเหยียด, ยาวเป็นแถวเป็นแนวไปไกล เช่น ขบวนยาวเหยียด, ยาวมากเกินไป เช่น พรรณนาสรรพคุณเสียยาวเหยียด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caudateยาวคล้ายหาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tetradynamousยาวสี่สั้นสอง [เกสรเพศผู้] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
styliform; styloidยาวเรียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
styloid; styliformยาวเรียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ยาวไปเที่ยวกลางคืนจนดึกถึงเช้า [ศัพท์วัยรุ่น]
Elongatedยาวรี,เรียวยาว,เป็นรูปไข่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Long.ยาวนาน Goodnight, Sweet Grimm (2013)
A pickaxe. A stocking, too!อีเต้อ ถุงเท้ายาวเกินไป! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
How long is it going to last?วิธีที่ยาวไกลและไปล่าสุด The Great Dictator (1940)
I have arranged that he will enter from the far end of the room.ผมได้จัดชุดให้เขาใส่แล้วครับ มันจะยาวจนสุดห้องเลยครับ The Great Dictator (1940)
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก Rebecca (1940)
Roll call goes on for hours.การถูกเรียกเข้าแถว อาจยาวนานหลายชั่วโมง Night and Fog (1956)
To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree.เพื่อดำเนินการต่อคุณได้ฟังกรณีที่ยาวและซับซ้อนฆาตกรรมในระดับแรก 12 Angry Men (1957)
- Do you think we'll be much longer?- คุณคิดว่าเราจะมีความยาวมาก? 12 Angry Men (1957)
- You make it sound like a long walk.- คุณทำให้มันเสียงเหมือนเดินยาว 12 Angry Men (1957)
Long, I think it was.ยาวผมคิดว่ามันเป็น 12 Angry Men (1957)
- Ling or... Long.- หลิงหรือยาว ... 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาว[adj.] (yāo) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender   FR: long ; allongé ; de long
ยาว[v.] (yāo) EN: extend ; stretch   
ยาวขึ้น[v. exp.] (yāo kheun) FR: allonger
ยาวนาน[adv.] (yāonān) EN: long ; for a long time ; extensively   
ยาวลีบ[v.] (yāolīp) EN: taper   
ยาวิเศษ[n. exp.] (yā wisēt) EN: best medicine   
ยาวเหยียด[adv.] (yāoyīet) EN: straight ; directly ; in a straight line   

English-Thai: Longdo Dictionary
wave number(n jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, Related: wavelength
lie on(vi vt) นอนเหยียดยาวบน
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
britches(n) |pl| กางเกงขายาว, S. trousers, breeches

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agelong[ADJ] ยาวนาน
from the year dot[IDM] นานมาก, See also: ยาวนานมาก
fastigiate[ADJ] ยาวเรียว, See also: เรียวแหลม, Syn. fastigiated
grow in[PHRV] ยาวออกมา, See also: งอกออกมา, โตออกมา, Syn. grow out
great[ADJ] ยาวนาน, See also: นาน
in a month of Sundays[IDM] ยาวนานมาก
since the year dot[IDM] ยาวนานมาก, See also: นานมาก
till the cows come home[IDM] นานมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยาวนานมาก
time out of mind[IDM] นานมาก, See also: ยาวนานมาก, นานจนจำไม่ได้
lank[ADJ] ยาวเรียว, Syn. lean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
adverb(แอด' เวอบ) n กิริยาวิเศษณ์
adverbial(แอดเวอ' เบียล) adj. เกี่ยวกับหรือทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (of an adverb)
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
almond-eyed(อา' เมินไอดฺ, แอม' เมินไอดฺ) adj. มีนัยน์ตาเรียวยาว
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)

English-Thai: Nontri Dictionary
adverb(n) กริยาวิเศษณ์
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
buskin(n) รองเท้าบูทยาวถึงน่องหรือหัวเข่า
cassock(n) เสื้อดำยาวของพระคริสต์
centimetre(n) ความยาวเป็นเซนติเมตร
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
clarion(n) แตรเดี่ยว,แตรยาว,เสียงแหลม
couch(n) ที่นอน,เตียง,เก้าอี้นอน,โซฟา,เก้าอี้ยาว,เบาะรอง
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
descant(vi) พูดยืดยาว,ร้องเพลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lenghty[เลง' ธี] (adj ) ยาวมาก,ยืดยาวเกินไป
引きずる[ひきずる] ยาว ยืดเยื้อ นาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
長い[ながい, nagai] (adj) ยาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
้長い[ながい, nagai] (adj ) ยาว(ผม)

German-Thai: Longdo Dictionary
lang(adj.) ยาว, นาน
Länge(n) |die, pl. Längen| ความยาว
Kürze(n) |die, sg.| ความยาวที่สั้นๆ, See also: die Länge
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen
Jugendkriminalität(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรมเด็ก, อาชญากรรมผู้เยาว
Leuchtstofflampe(n) |die, pl. Leuchtstofflampen| หลอดไฟนีออนยาว (ไม่ใช่กลมๆ), See also: Related: Glühbirne
Kittel(n) |der, pl. Kittel| เสื้อคลุมยาว, เสื้อกาวน์(สำหรับแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์), See also: Related: Mantel
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Talar(n) |der, pl. Talare| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ในพิธี, เสื้อคลุย, See also: S. Gewand,

French-Thai: Longdo Dictionary
porte-feuille(n) |m, pl. -s| กระเป๋าเงินที่มีลักษณะยาวใส่ธนบัตรและบัตรต่างๆ, See also: Related: porte-monnaie

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top