Search result for

tall

(138 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tall-, *tall*
English-Thai: Longdo Dictionary
installment(n) เงินผ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tall[ADJ] สูงมาก (ของคน, สัตว์, สิ่งของหรืออื่นๆ), See also: สูงกว่าปกติ, Ant. short
tall[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างสูง (ของคนหรือสิ่งต่างๆ), See also: สูง, Syn. high
tall[ADJ] มากเกินไป, See also: มากเกินควร, Syn. large
tall[ADJ] เหลือเชื่อ, See also: ไม่น่าเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible
tall[ADV] ด้วยท่าทีสง่างาม, See also: ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ, Syn. confidently
tall[ADJ] ขี้คุย, See also: โอ้อวด, ขี้โม้, คุยโว, Syn. grandiloquent, magniloquent
tally[VI] ตรงกัน, See also: เข้ากัน, ลงรอยกัน, Syn. correspond, jibe, agree
tally[VT] ทำให้เห็นพ้อง, See also: ทำให้เข้ากัน, ทำให้ลงรอยกัน, Syn. correspond, jibe, agree
tally[VI] ทำคะแนน (กีฬา), See also: ทำแต้ม
tally[VT] นับ, See also: ตรวจนับ, บันทึกจำนวน, จดจำนวน, ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ, Syn. sum, total, count

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tall(ทอล) adj. สูง,คุยโว,โกหก,มากมาย,งาม, See also: tallness n., Syn. high,lofty,elevated
tallow(แทล'โล) n. ไข,ไขมันสัตว์,มันสัตว์. vt. ทาด้วยไข.
tallow candlern. พ่อค้าเทียนไข
tallow facen. หน้าซีด
tally(แทล'ลี) n. ไม้เครื่องหมาย,ติ้ว,ป้ายเครื่องหมาย,ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ,การบันทึก,บัญชี,คะแนนนับ,คะแนนเปรียบเทียบ,ตัวฉลากหรือเครื่องหมายสำหรับนับจำนวน,หน่วยนับ,สิ่งที่ใช้นับ. vt. นับ,ตรวจนับ,ทำเครื่องหมายนับ,บันทึก,ลงบัญชี,ทำให้ตกลง. vi. สอดคล้อง
bookstall(บุค'สทอล) n. ที่สำหรับตั้งหนังสืออ่าน
capitally(แคพ'พิทัลลี) adv. ดีมาก,ดีเลิศ
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
crystalline lensn. เลนส์ตา,กระจกตา
crystallise(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
tall(adj) สูง,โว,โกหก,หนักมือ
tallow(n) ไขสัตว์
tally(n) การนับ,ติ้ว,ป้าย,บัญชี
tally(vi) ลงรอยกัน,ตกลง,สอดคล้อง
tally(vt) นับ,ลงคะแนน,ตรงกัน
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
bookstall(n) แผงขายหนังสือ
BOX box stall(n) คอกม้า,คอกสัตว์
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tall taleนิทานเหลือเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tallness; height; statureความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tallow; suetมันแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tally๑. นับแต้ม, นับคะแนน๒. แต้ม, คะแนน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tally; taley๑. ติ้ว, รอยคะแนน๒. การนับรอยคะแนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tall buildingsอาคารสูง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tallyบันทึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Into the scandalous lives of manhattan's elite. Andr? Leon talley is ravingที่จะรายงานความเป็นไปของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน New Haven Can Wait (2008)
I'm--i'm gonna go look for nate. He's taller and easier to spot.ผมจะไปตามหาเนท เขาตัวสูงแล้วก็มองเห็นง่าย There Might be Blood (2008)
I've seen pictures of you where you look tall.ฉันเห็นรูปที่คุณดูทั้งหมด Birthmarks (2008)
Age six. About this tall.อายุ 6 ขวบ สูงประมาณนี้ Scandal Makers (2008)
Tall, thin, mid-30s, carried a sword of some kind, a rapier, I think.สูง ผอม อายุราวๆ35 น่าจะถือดาบหรือกะบี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But I tell you a little secret. Fat people, skinny people, tall people, white people...แต่ฉันจะบอกความลับอะไรให้ฟัง พวกคนอ้วน คนผอม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The tall lady?ผู้หญิงตัวสูงน่ะ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
That's what happens with tall people sometimes.บางครั้งคนตัวสูงก็เป็นแบบนี้แหละ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- This is a really tall building.-ตึกนี้สุงจริง ๆ นะ Superhero Movie (2008)
Called Tallboy Bomb. English dump in World War II.ระเบิดทอลบอย อังกฤษทิงตอนสงครามโลกครังที 2 Rambo (2008)
The tally is 140 against, 396 for.ผลโวต 140ไม่กด 396 กด The Dark Knight (2008)
How about you? The tall, handsome one.เริ่มที่เราเป็นไง พ่อรูปหล่อ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tallIt is the tallest tree that I ever saw.
tallWhat a tall tree this is!
tallUnlike her mother, she is tall.
tallHe is as tall as his father.
tallA tall building stands there.
tallShe is as tall as I.
tallYour father is tall.
tallEvery time I saw him, I found him to be taller.
tallHow tall is your youngest brother?
tallMy town is surrounded by tall mountains.
tallHe is as tall as I.
tallTall as a maypole.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียนไข[N] candle, See also: tallow candle, Example: การใช้เทียนไขเผาไหม้ลงไปหมายบอกเวลา มีใช้กันมาเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องตามไฟที่ทำด้วยไขสัตว์
สอดคล้อง[V] conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai definition: เข้ากันได้
เข้าเค้า[V] tally with the facts, See also: be suitable to the cause, be appreciate to the reason, Syn. เข้าท่า, เข้าแก๊ป, Ant. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เข้าท่า, Example: ตำรวจเห็นว่าเรื่องพอเข้าเค้าแล้ว ก็พร้อมสรุปสำนวนคดี, Thai definition: เหมาะแก่เหตุผล, เหมาะแก่รูปร่าง
ตะเกียบ[ADJ] tall and thin, See also: emaciate, Syn. ลีบ, สูง, Example: เธอเป็นคนขาตะเกียบเวลาเธอวิ่งเหมือนกับขาจะหัก, Thai definition: เรียกขาคนที่ลีบเล็กว่า ขาตะเกียบ
ยับย่อย[ADV] tally damaged, See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้, Thai definition: เสียหายป่นปี้
ชะลูด[ADV] tall, See also: high, very tall and thin, Example: ต้นไม้ในป่านี้สูงชะลูด
สูงสุด[ADJ] highest, See also: tallest, sky-high, Example: ประธานาธิบดีเป็นบุคคลสำคัญและมีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด, Thai definition: มากกว่าเพื่อน, มากที่สุด
สูง[ADJ] tall, See also: high, Ant. ต่ำ, เตี้ย, Example: บ้านที่เราที่อยู่กันในทุกวันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง, Thai definition: ไม่ต่ำ
สูงชะลูด[ADJ] topmost, See also: tall and slender, uppermost, Ant. เตี้ยตะแหมะแขะ, Example: เขาปีนขึ้นต้นไม้สูงชะลูด พลางใช้มีดฟันลำต้นบากให้เป็นขั้นบันไดขึ้นไปทีละขั้น, Thai definition: สูงเรียวยาวขึ้นไป
สูงโปร่ง[ADJ] tall and slender, See also: shapely, Example: สังคมไทยนิยมว่าคนผิวขาว จมูกโด่ง ร่างสูงโปร่ง เป็นคนสวยคนที่หน้าตาดี, Thai definition: สูงสะโอดสะอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: install   
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamra pen ngūat) EN: pay by instalments/installments (Am.)   
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī fai) EN: ladder; steel sadder   FR: échelle métallique [f]
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wikonjarit) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind   
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ช่างโลหะ[n.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith   FR:tallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ช่างติดตั้ง[n. exp.] (chang tittang) FR: installateur [m]
ช่างติดตั้งแอร์[n. exp.] (chang tittang aē) FR: installateur d'air conditionné [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TALL    T AO1 L
TALLO    T AE1 L OW0
TALLY    T AE1 L IY0
TALLER    T AO1 L ER0
TALLON    T AE1 L AH0 N
TALLEY    T AE1 L IY0
TALLIE    T AO1 L IY0
TALLOW    T AE1 L OW0
TALLIL    T AH0 L IH1 L
TALLANT    T AA1 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tall    (j) (t oo1 l)
tally    (v) (t a1 l ii)
taller    (j) (t oo1 l @ r)
tallow    (n) (t a1 l ou)
tallboy    (n) (t oo1 l b oi)
tallest    (j) (t oo1 l i s t)
tallied    (v) (t a1 l i d)
tallies    (v) (t a1 l i z)
tallish    (j) (t oo1 l i sh)
tallboys    (n) (t oo1 l b oi z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stall(n) |der, Ställe| คอกสัตว์ (วัว, แพะ, แกะ, หมู)
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tallinn (Hauptstadt von Estland)Tallinn (capital of Estonia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人高马大[rén gāo mǎ dà, ㄖㄣˊ ㄍㄠ ㄇㄚˇ ㄉㄚˋ, / ] tall and strong [Add to Longdo]
劲拔[jìng bá, ㄐㄧㄥˋ ㄅㄚˊ, / ] tall and straight [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] tall [Add to Longdo]
塔林[tǎ lín, ㄊㄚˇ ㄌㄧㄣˊ, ] Tallinn (capital of Estonia) [Add to Longdo]
大个儿[dà gè er, ㄉㄚˋ ㄍㄜˋ ㄦ˙, / ] tall person [Add to Longdo]
[shà, ㄕㄚˋ, / ] tall building [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, / ] tall building [Add to Longdo]
挺拔[tǐng bá, ㄊㄧㄥˇ ㄅㄚˊ, ] tall and straight [Add to Longdo]
昂藏[áng cáng, ㄤˊ ㄘㄤˊ, ] tall and strongly built; stalwart; courageous [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] Tallow tree; Sapium sebiferum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
タリー[たりー, tari-] tally [Add to Longdo]
プリインストール[ぷりいんすとーる, puriinsuto-ru] preinstall (vs) [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[ぷりいんすとーるそふとうえあ, puriinsuto-rusofutouea] preinstalled software [Add to Longdo]
メタリックコネクション[めたりっくこねくしょん, metarikkukonekushon] metallic connection [Add to Longdo]
メタリック回線[メタリックかいせん, metarikku kaisen] metallic line, metallic circuit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tall \Tall\, a. [Compar. {Taller}; superl. {Tallest}.] [OE. tal
   seemly, elegant, docile (?); of uncertain origin; cf. AS.
   un-tala, un-tale, bad, Goth. untals indocile, disobedient,
   uninstructed, or W. & Corn. tal high, Ir. talla meet, fit,
   proper, just.]
   1. High in stature; having a considerable, or an unusual,
    extension upward; long and comparatively slender; having
    the diameter or lateral extent small in proportion to the
    height; as, a tall person, tree, or mast.
    [1913 Webster]
 
       Two of far nobler shape, erect and tall. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Brave; bold; courageous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As tall a trencherman
       As e'er demolished a pye fortification. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
       His companions, being almost in despair of victory,
       were suddenly recomforted by Sir William Stanley,
       which came to succors with three thousand tall men.
                          --Grafton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fine; splendid; excellent; also, extravagant; excessive.
    [Obs. or Slang] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: High; lofty.
 
   Usage: {Tall}, {High}, {Lofty}. High is the generic term, and
      is applied to anything which is elevated or raised
      above another thing. Tall specifically describes that
      which has a small diameter in proportion to its
      height; hence, we speak of a tall man, a tall steeple,
      a tall mast, etc., but not of a tall hill. Lofty has a
      special reference to the expanse above us, and denotes
      an imposing height; as, a lofty mountain; a lofty
      room. Tall is now properly applied only to physical
      objects; high and lofty have a moral acceptation; as,
      high thought, purpose, etc.; lofty aspirations; a
      lofty genius. Lofty is the stronger word, and is
      usually coupled with the grand or admirable.
      [1913 Webster] Tallage

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tall
   adj 1: great in vertical dimension; high in stature; "tall
       people"; "tall buildings"; "tall trees"; "tall ships"
       [ant: {little}, {short}]
   2: lofty in style; "he engages in so much tall talk, one never
     really realizes what he is saying" [syn: {grandiloquent},
     {magniloquent}, {tall}]
   3: impressively difficult; "a tall order"
   4: too improbable to admit of belief; "a tall story" [syn:
     {improbable}, {marvelous}, {marvellous}, {tall(a)}]
   n 1: a garment size for a tall person

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 tall
   pine; pine‐tree
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top