ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pithily

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pithily-, *pithily*, pithy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pithily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pithily*)
English-Thai: Nontri Dictionary
pithily(adv) อย่างมีแก่นสาร,อย่างคมขำ,อย่างแหลมคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pithingการทำลายสมองและไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
interned at Pithiviers, captured in Vel' d'Hivเชลยศึก จาก พิธิเวียร์ส จาก เวลดีฟส์ Night and Fog (1956)
I would say australopithecine.Ich würde sagen Australopithizinus. Genesis (1994)
There's one in Pithiviers.In Pithiviers gibt es eines. A Secret (2007)
A week at Pithiviers transit camp.eine Woche im Lager in Pithiviers." A Secret (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั้น[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pithier (j) pˈɪθɪəʳr (p i1 th i@ r)
pithily (a) pˈɪθɪliː (p i1 th i l ii)
pithiest (j) pˈɪθɪɪst (p i1 th i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prägnanz {f}pithiness [Add to Longdo]
markig {adv}pithily [Add to Longdo]
markig {adj} | markiger | am markigstenpithy | pithier | pithiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pithily \Pith"i*ly\, adv.
   In a pithy manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pithily
   adv 1: in a pithy sententious manner; "she expressed herself
       pithily" [syn: {pithily}, {sententiously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top