ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shortage

SH AO1 R T AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shortage-, *shortage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shortage(n) ความขาดแคลน, See also: ความขัดสน, ความอัตคัด, Syn. deficiency, deficit, inadequacy, Ant. adequacy, sufficiency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shortage(ชอร์ท'ทิจฺ) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด, Syn. deficiency, shortfall, deficit

English-Thai: Nontri Dictionary
shortage(n) ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
WESTLEY: There's a shortage of perfect breasts in this world.ในโลกนี้มีทรวงอกที่สวยงามสมบูรณ์แบบไม่มากนักหรอก The Princess Bride (1987)
For some odd reason, lost in the mists of time there's an extraordinary shortage of last names in Wales.ด้วยเหตุผลบางอย่าง ที่หายไปเมื่อเวลาล่วงเลย นามสกุลในเวลส์ขาดแคลนอย่างมาก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And on the home front, report of fuel and food shortages are beginning to mount.ต่อไปเป็นข่าวจากแนวหน้า น้ำมันและอาหารเริ่มจะขาดแคลนหนักขึ้น Malèna (2000)
Citizens of these regions have been alerted to possible severe food shortages and outbreaks of disease.อาจเกิดปัญหา อาหารขาดแคลนและโรคระบาด Malèna (2000)
Scientists attribute this water shortage to the lack of rainfall the last two years.นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าน้ำขาดแคลน เป็นเพราะฝนแล้งมากว่า2ปี V for Vendetta (2005)
And within this next half century those 40% of the people on Earth are gonna face a very serious shortage because of this melting.และภายในครึ่งศตวรรษต่อไป ประชากร 40% บนโลก กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการขาดแคลนอย่างรุนแรง เพราะการละลายนี้ An Inconvenient Truth (2006)
A shortage of food, or a surplus of snobbery?อาหารไม่พอ หรือจองหองจนตัวพอง Ratatouille (2007)
There will never be a shortage of martyrs.แต่ที่ขาดแคลนคือผู้ที่กล้าพลีชีพ Body of Lies (2008)
He blames the water shortage on global warming.มันเป็นเพราะภาวะโลกร้อน Quantum of Solace (2008)
- Never shortage of cliental? - Yes Gwen, exactly. Exactly.ไม่เคยขาดลูกค้า ใช่กเวน ถูกต้องแล้ว ถูกต้อง Pathology (2008)
The shortages aren't as bad as everyone thinks.การขาดแคลน ไม่เลวร้าย อย่างที่ทุกคนคิด City of Ember (2008)
Food and fuel hoarding have led to shortages which erupted into looting incidents throughout Asia and South America.ซึ่งนำไปสู่ การปล้นสะดม ในเอเชีย The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shortageA water shortage causes a lot of inconvenience.
shortageA water shortage causes inconvenience.
shortageBecause of a shortage of work, half the staff was discharged.
shortageDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
shortageDuring the water shortage, the value of water really came home to me.
shortageI have no shortage of dictionaries.
shortageIn 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.
shortageIn his opinion, the time will come soon when people will suffer from a water shortage.
shortageJapan's changing economic policy is tied up with the labor shortage.
shortageOur plan failed because of the shortage of funds.
shortageOwing to a shortage of funds our project failed.
shortageSuppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุพภิกขภัย(n) famine, See also: shortage of food, starvation, scarcity, Syn. ภาวะข้าวยาหมากแพง, ความอดอยาก, ความขาดแคลน, Example: ภาคอีสานกำลังประสบทุพภิกขภัยอย่างหนัก, Thai Definition: ภัยอันเกิดจากข้าวยากหมากแพง หรือการขาดแคลนอาหาร, Notes: (บาลี)
ความแร้นแค้น(n) lack, See also: shortage, deficiency, Syn. ความยากแค้น, ความขาดแคลน, Ant. ความร่ำรวย, ความรวย, Example: ความแร้นแค้นทำให้เด็กๆ อดตายหรือป่วยตายมากมาย
ความขาดแคลน(n) lack, See also: shortage, deficiency, Syn. ความขัดสน, ความอัตคัด, Ant. ความอุดมสมบูรณ์, Example: ชาวนาต้องพบกับความขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนแล้ง[fonlaēng] (n) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain  FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
การขาดแคลน[kān khātkhlaēn] (n) EN: shortage ; lack  FR: pénurie [f]
ความขาดแคลน[khwām khātkhlaēn] (n) EN: lack ; shortage  FR: manque [m] ; pénurie [f]
แล้ง[laēng] (n) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain  FR: sécheresse [f] ; aridité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHORTAGE SH AO1 R T AH0 JH
SHORTAGE SH AO1 R T IH0 JH
SHORTAGES SH AO1 R T AH0 JH AH0 Z
SHORTAGES SH AO1 R T IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shortage (n) ʃˈɔːtɪʤ (sh oo1 t i jh)
shortages (n) ʃˈɔːtɪʤɪz (sh oo1 t i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缺乏[quē fá, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ, ] shortage; be lacking; to be short of; to lack; scarcity, #1,586 [Add to Longdo]
短缺[duǎn quē, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄝ, ] shortage, #8,293 [Add to Longdo]
缺钱[quē qián, ㄑㄩㄝ ㄑㄧㄢˊ, / ] shortage of money [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldnot {f} | in Geldnot; pleiteshortage of money | on the rocks [Add to Longdo]
Kapitalknappheit {f}shortage of capital [Add to Longdo]
Zeitnot {f} | in Zeitnot sein | in Zeitnot geratenshortage of time | to be pressed for time; to be running out of time; to be under time pressure | to start running out of time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲルピン[gerupin] (n) (abbr) money-shortage crisis (ger [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] (n) {comp} data unavailability; lack of data; shortage of data [Add to Longdo]
渇水[かっすい, kassui] (n) water shortage; (P) [Add to Longdo]
飢饉(P);饑饉;飢きん[ききん, kikin] (n) famine; drought; shortage; crop failure; (P) [Add to Longdo]
求人難[きゅうじんなん, kyuujinnan] (n) labor shortage; labour shortage [Add to Longdo]
供給不足[きょうきゅうぶそく, kyoukyuubusoku] (n) short supply; supply shortage [Add to Longdo]
金詰まり;金詰り[かねづまり, kanedumari] (n) financial distress; money shortage [Add to Longdo]
欠け目[かけめ, kakeme] (n) chip (in a cup); shortage of weight [Add to Longdo]
欠陥[けっかん, kekkan] (n) (1) defect; fault; deficiency; deformity; (2) shortage; gap; (P) [Add to Longdo]
欠損[けっそん, kesson] (n,vs,adj-no) deficit; shortage; loss; damage; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shortage \Short"age\, n.
   Amount or extent of deficiency, as determined by some
   requirement or standard; as, a shortage in money accounts.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shortage
   n 1: the property of being an amount by which something is less
      than expected or required; "new blood vessels bud out from
      the already dilated vascular bed to make up the nutritional
      deficit" [syn: {deficit}, {shortage}, {shortfall}]
   2: an acute insufficiency [syn: {dearth}, {famine}, {shortage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top