Search result for

สั้น

(71 entries)
(0.0738 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สั้น-, *สั้น*.
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
เหี้ยน[เหี่ยน] (adj ) สั้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั้น    [ADV] briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว
สั้น    [ADJ] short, See also: concise, brief, squat, Ant. ยาว, Example: ประชาชนต่างรอราคารถใหม่ที่จะถูกลงในระยะสั้น, Thai definition: ลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใดๆ มีกำหนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, มีระยะเวลานานน้อยกว่าอีกช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน
สั้นเกรียน    [ADJ] very short, Syn. สั้นกุด, สั้นติดหนังหัว, สั้นจู๋, Ant. ยาวเลื้อย, Example: นักปกครองอาวุโสท่านนี้ตัดผมสั้นเกรียนเป็นประจำ, Thai definition: ลักษณะผมที่สั้นมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สั่นก. ไหวถี่ ๆ เช่น กลัวจนตัวสั่น หนาวจนคางสั่น, ทำให้ไหวถี่ ๆ เช่น สั่นกระดิ่ง สั่นหัว.
สั้นว. ลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใด ๆ มีกำหนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน เช่น เสื้อแขนสั้น กระโปรงสั้น ถนนสายนี้สั้นกว่าถนนสายอื่น ๆ, มีระยะเวลานานน้อยกว่าอีกช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน เช่น หน้าหนาวกลางวันสั้นกว่ากลางคืน.
สั่นงั่กก. สั่นสะท้าน.
สั่นเทาก. สั่นรัว ๆ อย่างคนเป็นไข้.
สั่นเทิ้มก. สั่นไปทั้งตัว.
เขิน ๒สั้นหรือสูงเกินไปจนดูขัดตา เช่น นุ่งผ้าเขิน.
ติ้ว ๓สั้นกว่าปรกติ เช่น สาแหรกติ้ว
ฟะฟั่นสั่น, สะเทือน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สั้น [X] (san) EN: short ; concise ; brief ; squat   FR: court ; bref ; concis
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder   FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นกระดิ่ง[v. exp.] (san krading) FR: sonner
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver   
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly   
สั่นงก ๆ[v. exp.] (san ngok-ngok) EN: tremble ; shake ; quiver ; shudder ; shiver   
สั้นจู๋[adj.] (sanjū) EN: very short   FR: très court ; minuscule
สั่นระรัว[v. exp.] (san rarūa) EN: vibrate ; shake ; judder ; quiver ; tremble   
สั้นลง[v. exp.] (san long) FR: se raccourcir
สั่นศีรษะ[v. exp.] (san sīsa) FR: hocher la tête

English-Thai: Longdo Dictionary
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
swan plant(n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviated [ADJ] สั้น, Syn. short
briefly [ADV] ชั่วครู่, See also: สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ, Syn. shortly
capsule [ADJ] สั้นมาก
compendious [ADJ] สั้นและชัดเจน, Syn. concise, inclusive
concise [ADJ] สั้นกระชับ, See also: สั้นได้ใจความ, Syn. terse, succinct, Ant. recundant
cutty [ADJ] สั้น, Syn. short
grow down [PHRV] สั้นไป, See also: เตี้ยไป
short and sweet [IDM] สั้นๆ, See also: ย่อๆ
laconic [ADJ] สั้นกระชับ, See also: สั้นและได้ใจความ, Syn. concise
little [ADJ] สั้นๆ (ช่วงเวลา), See also: สักครู่, สักประเดี๋ยว, Syn. short, brief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
acaulescent(เอคอเลส' เซนทฺ) ไร้ก้าน, มีก้านสั้น, Syn. acauline, acaulose, acaulous
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
ape(เอพ) n. ลิงไร้หางหรือมีหางสั้น,วานร,ผู้เลียนแบบ. -vt. เลียนแบบ. -apelike adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
abridgment(n) การย่อ,การทำให้สั้น
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
bludgeon(n) ไม้สั้น,ดิ้ว,กระบอง
bob(n) การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,การตัดผมสั้น,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง
bob(vt) ผงกศีรษะ,โดดขึ้นลง,ผลุบโผล่,ตีเบาๆ,ตัดให้สั้น
bobtail(n) หางสั้น
bobtail(vt) ตัดหางให้สั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
短い[みじかい, mijikai] (adj) สั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
kurz(adj.) สั้น, See also: lang, die Kürze
Wie bitte?อะไรนะ(คะ) อาจถามสั้นๆ ได้ว่า Bitte?
Kürze(n) |die, sg.| ความยาวที่สั้นๆ, See also: die Länge
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Opa(n) |der, pl. Opas| ปู่ หรือ ตา (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Oma(n) |die, pl. Omas| ย่า หรือ ยาย (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!
Guten Abend!(phrase) สวัสดี (ใช้พูดตอนเย็น) อาจพูดสั้นๆว่า Abend!

French-Thai: Longdo Dictionary
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้น
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.

Are you satisfied with the result?

Go to Top