ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

myopic

M AY0 AA1 P IH0 K   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -myopic-, *myopic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
myopic[ADJ] ซึ่งสายตาสั้น
myopic[ADJ] ใจแคบ, See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ, Syn. close-minded, bigoted, prejudiced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
myopic(ไมออพ'พิค) adj. สายตาสั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
myopic; nearsighted-สายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Myopic Degenerationตาเสื่อมจากสายตาสั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little myopic maybe, but a great first effort.อาจเป็นแค่ก้าวเล็กๆแต่เป็นก้าวแรกที่สำคัญ The Spanish Teacher (2012)
These home-grown terrorists are myopic zealots,เขาอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเรา ผู้ก่อการร้ายภายในประเทศคนนี้มีวิสัยทัศน์แคบ คลั่งอุดมการณ์ Amplification (2009)
Self-absorbed, twisted, abusive, brilliant, myopic son of a bitch on the planet.ของความเอาแต่ใจตัว สติแตก ปากร้าย และปราดเปรื่อง เป็นที่สุดในโลกของ\ ไอ้สารเลวใจแคบ Pilot (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
MYOPIC    M AY0 AA1 P IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
myopic    (j) mˈaɪˈɒpɪk (m ai1 o1 p i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
近視眼的[きんしがんてき, kinshiganteki] (adj-na) (See 近視眼) myopic; short-sighted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Myopic \My*op"ic\, a.
   Pertaining to, or affected with, or characterized by, myopia;
   nearsighted.
   [1913 Webster]
 
   {Myopic astigmatism}, a condition in which the eye is
    affected with myopia in one meridian only.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 myopic
   adj 1: unable to see distant objects clearly [syn:
       {nearsighted}, {shortsighted}, {myopic}] [ant:
       {farsighted}, {presbyopic}]
   2: lacking foresight or scope; "a short view of the problem";
     "shortsighted policies"; "shortsighted critics derided the
     plan"; "myopic thinking" [syn: {short}, {shortsighted},
     {unforesightful}, {myopic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top